ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24 Δεκεμβρίου 2019    ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ.    Φύλλου 211

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τη Β΄ παράγραφο του Ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

Π α ρ α γ γ έ λ λ ο υ μ ε:

να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β’ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019, το οποίο έχει ως εξής:

«ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ

Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Βασικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α' - Μορφή του πολιτεύματος

Άρθρο 1 [Μορφή του πολιτεύματος]

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-001-Μορφή-του-πολιτεύματος,
* ενν.Μορφή-του-πολιτεύματος-άρθρο-001@σγμ2019,]

Άρθρο 2 [Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας]

1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

2. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-002-Πρωταρχικές-υποχρεώσεις-της-πολιτείας,
* ενν.Πρωταρχικές-υποχρεώσεις-της-πολιτείας-άρθρο-002@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Β' - Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

Άρθρο 3 [Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας]

1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις.
Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ' (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.

2. Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο.
Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-003-Σχέσεις-Εκκλησίας-και-Πολιτείας,
* ενν.Σχέσεις-Εκκλησίας-και-Πολιτείας-άρθρο-003@σγμ2019,]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Άρθρο 4 [Ισότητα των Ελλήνων]

1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος.
Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.

4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.

5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.

7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

** Ερμηνευτική δήλωση:
Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-004-Ισότητα-των-Ελλήνων,
* ενν.Ισότητα-των-Ελλήνων-άρθρο-004@σγμ2019,]

Άρθρο 5 [Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία]

1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.

3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη.
Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

** 4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ' αυτήν.
Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

** 5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

Ερμηνευτική δήλωση:
Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-005-Ελεύθερη-ανάπτυξη-της-προσωπικότητας-προσωπική-ελευθερία,
* ενν.Ελεύθερη-ανάπτυξη-της-προσωπικότητας-προσωπική-ελευθερία-άρθρο-005@σγμ2019,]

** Άρθρο 5Α [Δικαίωμα στην πληροφόρηση]

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.
Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, και 19.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-005Α-Δικαίωμα-στην-πληροφόρηση,]

Άρθρο 6 [Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση]

1. Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση.
Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα.

2. Όποιος συλλαμβάνεται για αυτόφωρο έγκλημα ή με ένταλμα προσάγεται στον αρμόδιο ανακριτή το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, αν όμως η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται μέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταγωγή του.
Ο ανακριτής οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες από την προσαγωγή, είτε να απολύσει τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης.
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο ημέρες, αν το ζητήσει αυτός που έχει προσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που βεβαιώνεται αμέσως με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

3. Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύο αυτές προθεσμίες, κάθε δεσμοφύλακας ή άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνου που έχει συλληφθεί, οφείλει να τον απολύσει αμέσως.
Οι παραβάτες τιμωρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε ζημία που έγινε στον παθόντα και να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη με χρηματικό ποσό, όπως νόμος ορίζει.

** 4. Νόμος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα.
Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για έξι και τρεις μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυτού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-006-Προσωπική-ασφάλεια-προφυλάκιση,
* ενν.Προσωπική-ασφάλεια-προφυλάκιση-άρθρο-006@σγμ2019,]

Άρθρο 7 [Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων]

1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της.
Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.

2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.

** 3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται.
Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν.

4. Νόμος ορίζει με ποιους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-007-Καμιά-ποινή-χωρίς-νόμο-απαγόρευση-βασανιστηρίων,
* ενν.Καμιά-ποινή-χωρίς-νόμο-απαγόρευση-βασανιστηρίων-άρθρο-007@σγμ2019,]

Άρθρο 8 [Δικαίωμα νόμιμου δικαστή]

Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος.

Δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα, δεν επιτρέπεται να συσταθούν.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-008-Δικαίωμα-νόμιμου-δικαστή,
* ενν.Δικαίωμα-νόμιμου-δικαστή-άρθρο-008@σγμ2019,]

Άρθρο 9 [Ασυλο της κατοικίας]

1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο.
Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη.
Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.

2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-009-Ασυλο-της-κατοικίας,
* ενν.Ασυλο-της-κατοικίας-άρθρο-009@σγμ2019,]

** Άρθρο 9Α [Προστασία προσωπικών δεδομένων]

Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-009Α-Προστασία-προσωπικών-δεδομένων,]

Άρθρο 10 [Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές]

1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.

2. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ' αυτή.

** 3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει.
Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-010-Δικαίωμα-αναφοράς-προς-τις-αρχές,
* ενν.Δικαίωμα-αναφοράς-προς-τις-αρχές-άρθρο-010@σγμ2019,]

Άρθρο 11 [Δικαίωμα του συνέρχεσθαι]

1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.

2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία.
Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-011-Δικαίωμα-του-συνέρχεσθαι,
* ενν.Δικαίωμα-του-συνέρχεσθαι-άρθρο-011@σγμ2019,]

** Άρθρο 12 [Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι]

1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.

2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.

4. Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.

5. Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-012-Δικαίωμα-του-συνεταιρίζεσθαι,
* ενν.Δικαίωμα-του-συνεταιρίζεσθαι-άρθρο-012@σγμ2019,]

Άρθρο 13 [Θρησκευτική ελευθερία]

1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη.
Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων.
Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.
Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται.

3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.

4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.

5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-013-Θρησκευτική-ελευθερία,
* ενν.Θρησκευτική-ελευθερία-άρθρο-013@σγμ2019,]

Άρθρο 14 [Ελευθερία του τύπου]

1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους.

2. Ο τύπος είναι ελεύθερος.
Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

3. Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:

α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,

β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας,

γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Χώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους,

δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

4. Σ' όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως.
Τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.

** 5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης.
Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης.
Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.

6. Το δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει.
Η παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη.

** 7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.

8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

** 9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει.
Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση.
Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής.
Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει.
Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών.
Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες.
Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-014-Ελευθερία-του-τύπου,
* ενν.Ελευθερία-του-τύπου-άρθρο-014@σγμ2019,]

Άρθρο 15 [Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση]

1. Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης.

** 2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους.
Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει.
Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-015-Κινηματογράφος-φωνογραφία-ραδιοφωνία-τηλεόραση,
* ενν.Κινηματογράφος-φωνογραφία-ραδιοφωνία-τηλεόραση-άρθρο-015@σγμ2019,]

Άρθρο 16 [Παδεία, τέχνη, επιστήμη]

1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.
Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.
Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.
Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.

Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς.

6. Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί.
Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει.
Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.

Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· ωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.

7. Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.

Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους.

Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει.
Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-016-Παδεία-τέχνη-επιστήμη,
* ενν.Παδεία-τέχνη-επιστήμη-άρθρο-016@σγμ2019,]

Άρθρο 17 [Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση]

1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.

** 2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης.
Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.

Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό.
Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης.
Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου.

3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.

** 4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια.
Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος.
Νόμος μπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών.
Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες.

Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.

Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό ή προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει.
Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.


Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.

Η αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος.

5. Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.

6. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων.
Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί.

7. Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφελείας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-017-Προστασία-της-ιδιοκτησίας-απαλλοτρίωση,
* ενν.Προστασία-της-ιδιοκτησίας-απαλλοτρίωση-άρθρο-017@σγμ2019,]

Άρθρο 18 [Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη]

1. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου.

2. Με νόμο ρυθμίζονται τα σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και διαχείριση των λιμνοθαλασσών και των μεγάλων λιμνών, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση γενικά των εκτάσεων που προκύπτουν από αποξήρανσή τους.

3. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

4. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ειδικός νόμος, ο αναδασμός αγροτικών εκτάσεων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση του εδάφους, καθώς και η λήψη μέτρων για την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή για διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας.

5. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να προβλεφθεί με νόμο και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας που απαιτείται από ιδιαίτερες περιστάσεις.
Νόμος ορίζει τον υπόχρεο και τη διαδικασία καταβολής στο δικαιούχο του ανταλλάγματος της χρήσης ή κάρπωσης, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κάθε φορά συνθήκες.

Μέτρα που επιβλήθηκαν με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αίρονται αμέσως μόλις εκλείψουν οι ιδιαίτεροι λόγοι που τα προκάλεσαν.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράτασης των μέτρων αποφασίζει για την άρση τους, κατά κατηγορίες περιπτώσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

6. Με νόμο μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιοποίησή τους υπέρ της εθνικής οικονομίας και αποκατάσταση ακτημόνων.
Με τον ίδιο νόμο ορίζονται και τα σχετικά με τη μερική ή ολική αποζημίωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση επανεμφάνισής τους μέσα σε εύλογη προθεσμία.

7. Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνιδιοκτησία συνεχόμενων ιδιοκτησιών αστικών περιοχών, εφόσον η αυτοτελής ανοικοδόμηση αυτών ή μερικών απ' αυτές δεν ανταποκρίνεται στους όρους δόμησης που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν στην περιοχή αυτή.

8. Δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η αγροτική ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, με εξαίρεση τα μετόχια.
Επίσης δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα των Πατριαρχείων Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, καθώς και της Ιερής Μονής του Σινά.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-018-Προστασία-της-ιδιοκτησίας-ειδικές-περιπτώσεις-επίταξη,
* ενν.Προστασία-της-ιδιοκτησίας-ειδικές-περιπτώσεις-επίταξη-άρθρο-018@σγμ2019,]

Άρθρο 19 [Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας]

1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο.
Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

** 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1.

** 3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και .

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-019-Απόρρητο-επιστολών-ανταπόκρισης-επικοινωνίας,
* ενν.Απόρρητο-επιστολών-ανταπόκρισης-επικοινωνίας-άρθρο-019@σγμ2019,]

Άρθρο 20 [Εννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης]

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.

2. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-020-Εννομη-προστασία-δικαίωμα-προηγούμενης-ακρόασης,
* ενν.Εννομη-προστασία-δικαίωμα-προηγούμενης-ακρόασης-άρθρο-020@σγμ2019,]

Άρθρο 21 [Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες]

**** 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει.
[σγμ2008]

2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-021-Προστασία-οικογένειας-γάμου-μητρότητας-και-παιδικής-ηλικίας-δικαιώματα-ατόμων-με-αναπηρίες,
* ενν.Προστασία-οικογένειας-γάμου-μητρότητας-και-παιδικής-ηλικίας-δικαιώματα-ατόμων-με-αναπηρίες-άρθρο-021@σγμ2019,]

Άρθρο 22 [Προστασία της εργασίας]

1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.

Ερμηνευτική δήλωση:
Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και του υπόχρεου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της συνδρομής των μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-022-Προστασία-της-εργασίας,
* ενν.Προστασία-της-εργασίας-άρθρο-022@σγμ2019,]

Άρθρο 23 [Συνδικαλιστική ελευθερία]

1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.

2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.

Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ' αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας.
Το δικαίωμα των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει.
Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-023-Συνδικαλιστική-ελευθερία,
* ενν.Συνδικαλιστική-ελευθερία-άρθρο-023@σγμ2019,]

Άρθρο 24 [Προστασία του περιβάλλοντος]

** 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.
Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.
Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.
Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

** 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.

Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης.
Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.

4. Νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν.
Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.

6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος.
Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

** Ερμηνευτική δήλωση:
Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-024-Προστασία-του-περιβάλλοντος,
* ενν.Προστασία-του-περιβάλλοντος-άρθρο-024@σγμ2019,]

Άρθρο 25 [Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων]

** 1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.
Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους.
Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν.
Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-025-Αρχή-του-κοινωνικού-κράτους-δικαίου-προστασία-θεμελιωδών-δικαιωμάτων,
* ενν.Αρχή-του-κοινωνικού-κράτους-δικαίου-προστασία-θεμελιωδών-δικαιωμάτων-άρθρο-025@σγμ2019,]

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

ΤΜΗΜΑ Α' - Σύνταξη της Πολιτείας

Άρθρο 26 [Διάκριση των εξουσιών]

1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-026-Διάκριση-των-εξουσιών,
* ενν.Διάκριση-των-εξουσιών-άρθρο-026@σγμ2019,]

Άρθρο 27 [Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας]

1. Καμία μεταβολή στα όρια της Επικράτειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

2. Χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη ούτε μπορεί να διαμένει σ' αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-027-Μεταβολή-στα-όρια-της-Επικράτειας,
* ενν.Μεταβολή-στα-όρια-της-Επικράτειας-άρθρο-027@σγμ2019,]

Άρθρο 28 [Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί]

1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.
Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα.
Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

** Ερμηνευτική δήλωση:
Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-028-Κανόνες-του-διεθνούς-δικαίου-και-διεθνείς-οργανισμοί,
* ενν.Κανόνες-του-διεθνούς-δικαίου-και-διεθνείς-οργανισμοί-άρθρο-028@σγμ2019,]

Άρθρο 29 [Πολιτικά κόμματα]

1. Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα νέων των κομμάτων.

** 2. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει.
Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονομική διαχείριση των κομμάτων, των βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών.
Με νόμο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, μπορεί να απαγορεύονται ορισμένες μορφές προεκλογικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόμενου εδαφίου.
Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και με τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει.
Με νόμο μπορούν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στους υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις.

** 3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας.
Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχο.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-029-Πολιτικά-κόμματα,
* ενν.Πολιτικά-κόμματα-άρθρο-029@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Β' - Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Ανάδειξη του Προέδρου

Άρθρο 30 [Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος.
Εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο πέντε ετών, όπως ορίζεται στα άρθρα 32 και 33.

2. Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο.

3. Η προεδρική περίοδος αρχίζει από την ορκωμοσία του Προέδρου.

4. Σε περίπτωση πολέμου, η προεδρική θητεία παρατείνεται έως τη λήξη του.

5. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται μία φορά μόνο.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-030-Ο-Πρόεδρος-της-Δημοκρατίας-ρυθμιστής-του-πολιτεύματος,
* ενν.Ο-Πρόεδρος-της-Δημοκρατίας-ρυθμιστής-του-πολιτεύματος-άρθρο-030@σγμ2019,]

** Άρθρο 31 [Προσόντα εκλογιμότητας]

Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του και έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-031-Προσόντα-εκλογιμότητας,
* ενν.Προσόντα-εκλογιμότητας-άρθρο-031@σγμ2019,]

Άρθρο 32 [Εκλογή]

* 1. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Βουλής έναν τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφού έληξε πρόωρα η θητεία του προηγούμενου Προέδρου.
[σγμ1986]

2. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία.

3. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες.

Αν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

* **** 4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην πρώτη ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου.
[σγμ2008]
[σγμ1986]

5. Αν η Βουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 4.

Αν η Βουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώστε να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Βουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 34.

6. Αν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος.

Ερμηνευτική δήλωση:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραιτείται πριν από τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εκλογή που επακολουθεί εξαιτίας της παραίτησής του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-032-Εκλογή,
* ενν.Εκλογή-άρθρο-032@σγμ2019,]

Άρθρο 33 [Εναρξη θητείας, όρκος, χορηγία]

1. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου· σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από την επομένη της εκλογής του.

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».

3. Νόμος ορίζει τη χορηγία που καταβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη λειτουργία των υπηρεσιών που οργανώνονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-033-Εναρξη-θητείας-όρκος-χορηγία,
* ενν.Εναρξη-θητείας-όρκος-χορηγία-άρθρο-033@σγμ2019,]

Άρθρο 34 [Αναπλήρωση]

1. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής· αν δεν υπάρχει Βουλή, ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής και, αν αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, η Κυβέρνηση συλλογικά.

Κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του Προέδρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διάλυση της Βουλής, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 32 παρ. 4, καθώς και οι διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την προσφυγή σε δημοψήφισμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 παράγραφος 2.

2. Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή, ακόμη κι αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου.
Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από αδυναμία του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-034-Αναπλήρωση,
* ενν.Αναπλήρωση-άρθρο-034@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

Άρθρο 35 [Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή]

* 1. Καμία πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος, και χωρίς τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση απαλλαγεί από τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1, αν ο Πρωθυπουργός δεν προσυπογράφει το οικείο διάταγμα, αυτό υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
[σγμ1986]

* 2. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται προσυπογραφή για τις ακόλουθες πράξεις:

α) το διορισμό Πρωθυπουργού,

β) την ανάθεση διερευνητικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφοι 2, 3 και 4,

γ) τη διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 παράγραφος 4 και κατά το άρθρο 41 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός, και κατά το άρθρο 53 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει το Υπουργικό Συμβούλιο,

δ) την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.

ε) το διορισμό του προσωπικού των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
[σγμ1986]

* 3. Το διάταγμα με το οποίο προκηρύσσεται δημοψήφισμα για νομοσχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2, προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
[σγμ1986]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-035-Ισχύς-των-πράξεων-προσυπογραφή,
* ενν.Ισχύς-των-πράξεων-προσυπογραφή-άρθρο-035@σγμ2019,]

Άρθρο 36 [Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τήρηση οπωσδήποτε των ορισμών του άρθρου 35 παράγραφος 1, εκπροσωπεί διεθνώς το Κράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το επιτρέπουν.

2. Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει.

3. Μυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν τα φανερά.

4. Η κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης κατά το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 4.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-036-Διεθνής-παραστάτης-διεθνείς-συνθήκες,
* ενν.Διεθνής-παραστάτης-διεθνείς-συνθήκες-άρθρο-036@σγμ2019,]

Άρθρο 37 [Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς.

* 2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.
Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής.
[σγμ1986]

* 3. Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει κι αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος.
Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες.
Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή.
[σγμ1986]

* 4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπος του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ' αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
Η πρόταση για την ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή- η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής.
[σγμ1986]

* Ερμηνευτική δήλωση:
Στις διερευνητικές εντολές, αν κόμματα είναι ισοδύναμα σε βουλευτικές έδρες, προηγείται εκείνο που έλαβε περισσότερες ψήφους στις εκλογές· νεοσχηματισμένο κόμμα με κοινοβουλευτική ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, έπεται του παλαιότερου με ίσο αριθμό εδρών.
Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν παρέχονται διερευνητικές εντολές σε περισσότερα από τέσσερα κόμματα.
[σγμ1986]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-037-Διορισμός-Πρωθυπουργού-και-Κυβέρνησης,
* ενν.Διορισμός-Πρωθυπουργού-και-Κυβέρνησης-άρθρο-037@σγμ2019,]

Άρθρο 38 [Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων]

* 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37.

Αν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ'.
[σγμ1986]

* ** 2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.
Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου.

Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμού των βουλευτών.


Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρόεδροι ο πρώτος κατά σειρά Υπουργός.
[σγμ1986]

* Ερμηνευτική δήλωση:
Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το άρθρο 34.
[σγμ1986]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-038-Κυβέρνηση-απαλλαγή-καθηκόντων,
* ενν.Κυβέρνηση-απαλλαγή-καθηκόντων-άρθρο-038@σγμ2019,]

* Άρθρο 39 [καταργήθηκε]

(To άρθρo 39 καταργείται).
[σγμ1986]

Άρθρο 40 [Σύγκλιση της Βουλής. Αναστολή εργασιών]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί τη Βουλή τακτικά μία φορά κάθε χρόνο, όπως ορίζει το άρθρο 64 παράγραφος 1, και εκτάκτως κάθε φορά που το κρίνει εύλογο· κηρύσσει αυτοπροσώπως ή δια του Πρωθυπουργού την έναρξη και τη λήξη κάθε βουλευτικής περιόδου.

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία φορά μόνο μπορεί να αναστείλει τις εργασίες της βουλευτικής συνόδου, είτε αναβάλλοντας την έναρξη είτε διακόπτοντας την εξακολούθησή τους.

3. Η αναστολή των εργασιών δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα ημέρες ούτε να επαναληφθεί κατά την ίδια βουλευτική σύνοδο χωρίς τη συγκατάθεση της Βουλής.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-040-Σύγκλιση-της-Βουλής-Αναστολή-εργασιών,
* ενν.Σύγκλιση-της-Βουλής-Αναστολή-εργασιών-άρθρο-040@σγμ2019,]

Άρθρο 41 [Διάλυση της Βουλής]

* 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή, αν έχουν παραιτηθεί ή και καταψηφιστεί από αυτή δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα.
Οι εκλογές ενεργούνται από την Κυβέρνηση που έχει την εμπιστοσύνη της διαλυόμενης Βουλής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 37.
[σγμ1986]

* 2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή με πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας.
Αποκλείεται η διάλυση της νέας Βουλής για το ίδιο θέμα.
[σγμ1986]

3. Το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, προσυπογραμμένο στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να περιλαμβάνει συγχρόνως την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Βουλής μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από τις εκλογές.

* 4. Η Βουλή που εκλέχθηκε μετά τη διάλυση της προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί πριν περάσει ένα έτος αφότου άρχισε τις εργασίες της, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 37 παράγραφος 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
[σγμ1986]

5. Η Βουλή διαλύεται υποχρεωτικά στην περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4.

* Ερμηνευτική δήλωση:
Σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαίρεση το διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής πρέπει να διαλαμβάνει την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Βουλής μέσα σε τριάντα ημέρες από αυτές.
[σγμ1986]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-041-Διάλυση-της-Βουλής,
* ενν.Διάλυση-της-Βουλής-άρθρο-041@σγμ2019,]

* Άρθρο 42 [Εκδοση και δημοσίευση των νόμων]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τους.
Μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει στη Βουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής.

2. Πρόταση νόμου ή νομοσχέδιο που έχει αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εισάγεται στην Ολομέλειά της και, αν επιψηφιστεί και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 2, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το εκδίδει και το δημοσιεύει υποχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες από την επιψήφισή του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-042-Εκδοση-και-δημοσίευση-των-νόμων,
* ενν.Εκδοση-και-δημοσίευση-των-νόμων-άρθρο-042@σγμ2019,]
[σγμ1986]

Άρθρο 43 [Εκδοση διαταγμάτων]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ποτέ να αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε να εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεσή τους.

2. Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της.
Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.

* 3. (H παράγραφoς 3 καταργείται).
[σγμ1986]

4. Με νόμους που ψηφίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης κανονιστικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των θεμάτων που καθορίζονται σ' αυτούς σε γενικό πλαίσιο.
Με τους νόμους αυτούς χαράζονται οι γενικές αρχές και οι κατευθύνσεις της ρύθμισης που πρέπει να ακολουθηθεί και τίθενται χρονικά όρια για τη χρήση της εξουσιοδότησης.

5. Τα κατά το άρθρο 72 παράγραφος 1 θέματα της αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης κατά την προηγούμενη παράγραφο.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-043-Εκδοση-διαταγμάτων,
* ενν.Εκδοση-διαταγμάτων-άρθρο-043@σγμ2019,]

Άρθρο 44 [Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα]

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο.
Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.

* 2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Βουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.


Aν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή τoυ δημoψηφίσματoς.
[σγμ1986]

* 3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κυβέρνησης.
Τα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
[σγμ1986]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-044-Πράξεις-νομοθετικού-περιεχομένου-δημοψηφίσματα-διαγγέλματα,
* ενν.Πράξεις-νομοθετικού-περιεχομένου-δημοψηφίσματα-διαγγέλματα-άρθρο-044@σγμ2019,]

Άρθρο 45 [Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων]

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, που τη διοίκησή τους ασκεί η Κυβέρνηση, όπως νόμος ορίζει.
Απονέμει επίσης τους βαθμούς σε όσους υπηρετούν σ' αυτές, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-045-Αρχηγός-των-Ενόπλων-Δυνάμεων,
* ενν.Αρχηγός-των-Ενόπλων-Δυνάμεων-άρθρο-045@σγμ2019,]

Άρθρο 46 [Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και παύει, σύμφωνα με το νόμο, τους δημόσιους υπαλλήλους, εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμει τα προβλεπόμενα παράσημα σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-046-Διορισμός-και-παύση-δημοσίων-υπαλλήλων-απονομή-παρασήμων,
* ενν.Διορισμός-και-παύση-δημοσίων-υπαλλήλων-απονομή-παρασήμων-άρθρο-046@σγμ2019,]

Άρθρο 47 [Χάρη και αμνηστία]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει ή μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί.

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τη συγκατάθεση της Βουλής έχει το δικαίωμα να απονέμει χάρη σε Υπουργό που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 86.

* 3. Αμνηστία παρέχεται μόνο για πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
[σγμ1986]

4. Αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται ούτε με νόμο.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-047-Χάρη-και-αμνηστία,
* ενν.Χάρη-και-αμνηστία-άρθρο-047@σγμ2019,]

* Άρθρο 48 [Κατάσταση πολιορκίας]

1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Βουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Βουλής.

Με την απόφαση της Βουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.

2. Σε περίπτωση απουσίας της Βουλής ή αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία να συγκληθεί εγκαίρως, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το διάταγμα υποβάλλεται από την Κυβέρνηση στη Βουλή για έγκριση μόλις καταστεί δυνατή η σύγκλησή της, ακόμη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει διαλυθεί, και πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο.

3. Η διάρκεια των κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρων μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθήμερο μόνο με προηγούμενη απόφαση της Βουλής, η οποία συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει διαλυθεί.

4. Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εφόσον δεν παρατείνονται με απόφαση της Βουλής, και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του πολέμου, εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας πολέμου.

5. Αφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών.
Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβλήθηκαν.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Βουλής λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1 απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση.

7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Συντάγματος, ακόμη και αν διαλύθηκε η Βουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-048-Κατάσταση-πολιορκίας,
* ενν.Κατάσταση-πολιορκίας-άρθρο-048@σγμ2019,]
[σγμ1986]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

Άρθρο 49 [Ευθύνη, κατηγορία, δίκη]

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για έσχατη προδοσία ή παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος.
Για πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται ωσότου λήξει η προεδρική θητεία.

2. Η πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε δίκη υποβάλλεται στη Βουλή υπογραμμένη από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της και γίνεται αποδεκτή με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών της.

3. Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπέμπεται στο δικαστήριο του άρθρου 86· οι σχετικές μ' αυτό διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

4. Αφότου παραπεμφθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34. αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά του, αφότου το δικαστήριο του άρθρου 86 εκδώσει απαλλακτική απόφαση, εφόσον δεν εξαντλήθηκε η θητεία του.

5. Νόμος που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής ρυθμίζει τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-049-Ευθύνη-κατηγορία-δίκη,
* ενν.Ευθύνη-κατηγορία-δίκη-άρθρο-049@σγμ2019,]

Άρθρο 50 [Τεκμήριο αρμοδιότητας]

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνο όσες του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι μ' αυτό.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-050-Τεκμήριο-αρμοδιότητας,
* ενν.Τεκμήριο-αρμοδιότητας-άρθρο-050@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Γ' - Βουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής

Άρθρο 51 [Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα]

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.

2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.

3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει.
Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

** 4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.
Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

** 5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-051-Εκλογή-βουλευτών-εκλογικό-δικαίωμα,
* ενν.Εκλογή-βουλευτών-εκλογικό-δικαίωμα-άρθρο-051@σγμ2019,]

Άρθρο 52 [Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης]

Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.
Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-052-Ελεύθερη-εκδήλωση-της-λαϊκής-θέλησης,
* ενν.Ελεύθερη-εκδήλωση-της-λαϊκής-θέλησης-άρθρο-052@σγμ2019,]

Άρθρο 53 [Βουλευτική περίοδος]

1. Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών.
Μόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Βουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές.

2. Βουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών.

3. Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του.
Αν η Βουλή έχει διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται ωσότου τελειώσει ο πόλεμος, ανακαλείται δε αυτοδικαίως η Βουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-053-Βουλευτική-περίοδος,
* ενν.Βουλευτική-περίοδος-άρθρο-053@σγμ2019,]

Άρθρο 54 [Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας]

** 1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

** 2. Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει.
Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της.

3. Μέρος της Βουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στην Επικράτεια, όπως νόμος ορίζει.

**** 4. Με το νόμο της παραγράφου 4 του άρθρου 51 μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους από τους εκλογείς που κατοικούν έξω από την Επικράτεια, όπως πραγματικός δεσμός με τη Χώρα, αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα, χρόνος απουσίας από τη Χώρα ή παρουσία στη Χώρα για ορισμένο χρόνο στο παρελθόν.
Με το νόμο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ορισμένες θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας κάθε κόμματος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από απόδημους Έλληνες.
Νόμος μπορεί να προβλέπει, ότι η ψήφος των εκλογέων που ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα έξω από την Επικράτεια, δεν προσμετράται σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια αλλά μόνο σε επίπεδο Επικρατείας.
Με το νόμο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ορίζονται μία ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες απόδημου Ελληνισμού, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
[σγμ2008: δεν υπάρχει]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-054-Εκλογικό-σύστημα-εκλογικές-περιφέρειες-βουλευτές-Επικρατείας,
* ενν.Εκλογικό-σύστημα-εκλογικές-περιφέρειες-βουλευτές-Επικρατείας-άρθρο-054@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

Άρθρο 55 [Προσόντα εκλογιμότητας]

1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής.

2. Βουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωμα.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-055-Προσόντα-εκλογιμότητας,
* ενν.Προσόντα-εκλογιμότητας-άρθρο-055@σγμ2019,]

Άρθρο 56 [Κωλύματα εκλογιμότητας]

** 1. Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων.
Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της.
Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται.
Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.

2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Νόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής τους· κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ιδιότητα του καθηγητή που εκλέχθηκε.

** 3. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά τους μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου:

α) Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σωματειακών, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α', καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.

γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

δ) Οι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της περίπτωσης α' που κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.
Υπάλληλοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν της έδρας τους, μόνον εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.


ε) Οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών ή περιφερειών και όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς.

Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας.

4. Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει υποχρέωση να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-056-Κωλύματα-εκλογιμότητας,
* ενν.Κωλύματα-εκλογιμότητας-άρθρο-056@σγμ2019,]

Άρθρο 57 [Ασυμβίβαστα έργα]

** *** 1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:

α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.

β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.

γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.

ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.


Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές.

Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

** 2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων.
Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.

** 3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.

** 4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία αυτός μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-057-Ασυμβίβαστα-έργα,
* ενν.Ασυμβίβαστα-έργα-άρθρο-057@σγμ2019,]

Άρθρο 58 [Δικαστικός έλεγχος εκλογών]

Ο έλεγχος και η εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των οποίων ασκούνται ενστάσεις που αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικές με την ενέργεια των εκλογών είτε σε έλλειψη των νόμιμων προσόντων, ανατίθεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-058-Δικαστικός-έλεγχος-εκλογών,
* ενν.Δικαστικός-έλεγχος-εκλογών-άρθρο-058@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

Άρθρο 59 [Ορκος]

1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.

3. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα της που λειτουργεί.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-059-Ορκος,
* ενν.Ορκος-άρθρο-059@σγμ2019,]

Άρθρο 60 [Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα]

1. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση.

2. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται μόλις ο βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής και δεν ανακαλείται.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-060-Δικαίωμα-ψήφου-παραίτηση-από-το-αξίωμα,
* ενν.Δικαίωμα-ψήφου-παραίτηση-από-το-αξίωμα-άρθρο-060@σγμ2019,]

Άρθρο 61 [Ανεύθυνο των βουλευτών]

1. Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων.

2. Ο βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της Βουλής.
Αρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Εφετείο.
Η άδεια θεωρείται ότι οριστικά δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου η έγκληση περιήλθε στον Πρόεδρο της Βουλής.
Αν η Βουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια ή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη.
Η παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο.

3. Ο βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για τα πρόσωπα που του εμπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-061-Ανεύθυνο-των-βουλευτών,
* ενν.Ανεύθυνο-των-βουλευτών-άρθρο-061@σγμ2019,]

**** Άρθρο 62 [Ακαταδίωκτο των βουλευτών]

Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος.
Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής.
Η σχετική άδεια δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά εφόσον η αίτηση της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκημα το οποίο δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή.
Η Βουλή, με ευθύνη του Προέδρου της, αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά με το αίτημα μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής.
Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής.
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.
[σγμ2008]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-062-Ακαταδίωκτο-των-βουλευτών,
* ενν.Ακαταδίωκτο-των-βουλευτών-άρθρο-062@σγμ2019,]

Άρθρο 63 [Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες]

1. Οι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το Δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες· το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

2. Οι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

3. Αν βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το μήνα, κρατείται υποχρεωτικά, για κάθε απουσία, το ένα τριακοστό της μηνιαίας αποζημίωσής του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-063-Αποζημίωση-ατέλειες-απουσίες,
* ενν.Αποζημίωση-ατέλειες-απουσίες-άρθρο-063@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής

Άρθρο 64 [Σύνοδος]

1. Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου σε τακτική σύνοδο για τα ετήσια έργα της, εκτός αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη συγκαλέσει νωρίτερα σύμφωνα με το άρθρο 40.

2. Η διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι συντομότερη από πέντε μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος της αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 40.

Η τακτική σύνοδος παρατείνεται υποχρεωτικά ώσπου να εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 79, ο προϋπολογισμός ή να ψηφιστεί σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ειδικός νόμος.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-064-Σύνοδος,
* ενν.Σύνοδος-άρθρο-064@σγμ2019,]

Άρθρο 65 [Κανονισμός, προεδρείο]

1. Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με Κανονισμό, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου, σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού.

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους που εκλέχθηκαν στην τρέχουσα πρώτη σύνοδο της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής.

Η Βουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας του.

4. Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης· ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται.

5. Με τον Κανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Βουλή επιστημονική υπηρεσία για την υποβοήθηση του νομοθετικού της έργου.

6. Ο Κανονισμός καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της.
Οι πράξεις του Προέδρου που αφορούν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Βουλής υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-065-Κανονισμός-προεδρείο,
* ενν.Κανονισμός-προεδρείο-άρθρο-065@σγμ2019,]

Άρθρο 66 [Συνεδριάσεις]

1. Η Βουλή συνεδριάζει δημόσια στο Βουλευτήριο, μπορεί όμως να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση.
Η Βουλή αποφασίζει κατόπιν αν πρέπει να επαναληφθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.

2. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Βουλής και ακούονται όποτε ζητήσουν το λόγο.

** 3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν την παρουσία του υπουργού ή του υφυπουργού που είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητούν.

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο υπουργό.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, μπορούν όμως να διασκεφθούν σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση.
Η κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-066-Συνεδριάσεις,
* ενν.Συνεδριάσεις-άρθρο-066@σγμ2019,]

Άρθρο 67 [Πλεοψηφία για τη λήψη απόφασης]

Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-067-Πλεοψηφία-για-τη-λήψη-απόφασης,
* ενν.Πλεοψηφία-για-τη-λήψη-απόφασης-άρθρο-067@σγμ2019,]

Άρθρο 68 [Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές]

** 1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου συνιστά από τα μέλη της διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων που υποβάλλονται, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

**** 2. Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών.
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο εξεταστικές επιτροπές, εφόσον η σχετική πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών υπερψηφισθεί από τα δύο πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας.
Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.
[σγμ2008]

3. Οι κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, καθώς και τα κατά τα άρθρα 70 και 71 Τμήματα της Βουλής, συνιστώνται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των ομάδων και των ανεξάρτητων, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-068-Κοινοβουλευτικές-και-εξεταστικές-επιτροπές,
* ενν.Κοινοβουλευτικές-και-εξεταστικές-επιτροπές-άρθρο-068@σγμ2019,]

Άρθρο 69 [Αναφορές]

Κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή εγγράφως.
Οι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο.
Η Βουλή έχει δικαίωμα να αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς, οι οποίοι υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις όποτε τους ζητηθούν.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-069-Αναφορές,
* ενν.Αναφορές-άρθρο-069@σγμ2019,]

Άρθρο 70 [Ασκηση νομοθετικού έργου]

1. Η Βουλή ασκεί το νομοθετικό της έργο σε Ολομέλεια.

** 2. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι το νομοθετικό έργο που καθορίζεται από αυτόν μπορεί να ασκείται και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπως ορίζει ο Κανονισμός και με τους περιορισμούς του άρθρου 72.

** 3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ορίζεται επίσης η κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά Υπουργεία.

** 4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν τη Βουλή ισχύουν για τη λειτουργία της σε Ολομέλεια και σε Τμήμα κατά το άρθρο 71, καθώς και για τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

** 5. Για να λάβουν απόφαση το κατά το άρθρο 71 Τμήμα και οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές, όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πλειοψηφία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του αριθμού των μελών τους.

** 6. Οι κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε ολομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και από το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου.

** 7. Ο Κανονισμός ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετέχουν στις ψηφοφορίες βουλευτές που βρίσκονται σε αποστολή της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό.

** 8. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η Βουλή ενημερώνεται από την Κυβέρνηση για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητεί γι' αυτά.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-070-Ασκηση-νομοθετικού-έργου,
* ενν.Ασκηση-νομοθετικού-έργου-άρθρο-070@σγμ2019,]

Άρθρο 71 [Τμήμα διακοπής των εργασιών]

Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, το νομοθετικό της έργο, εκτός από τα νομοθετήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας κατά το άρθρο 72, ασκείται από Τμήμα της που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 68 παράγραφος 3 και 70.

Με τον Κανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η επεξεργασία των νομοσχεδίων ή των προτάσεων νόμων από κοινοβουλευτική επιτροπή που την αποτελούν μέλη του ίδιου Τμήματος.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-071-Τμήμα-διακοπής-των-εργασιών,
* ενν.Τμήμα-διακοπής-των-εργασιών-άρθρο-071@σγμ2019,]

Άρθρο 72 [Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επιτροπών]

** 1. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα θέματα των άρθρων 3, 13, 27, 28 παράγραφοι 2 και 3, 29 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 3, 48, 51, 54, 86, νομοσχέδια και προτάσεις εκτελεστικών του Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική πρόβλεψη του Συντάγματος ανατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ή για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδική πλειοψηφία.

Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Κράτους και της Βουλής.

2. Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να γίνεται, κατά τη διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, κατά τους ορισμούς του άρθρου 70. Γίνεται επίσης από το Τμήμα που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 71 κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

3. Η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή που επιλαμβάνεται της ψήφισης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της να παραπέμπει στην Ολομέλεια οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την αρμοδιότητά της.
Η απόφαση της Ολομέλειας δεσμεύει τις επιτροπές.

Μεταξύ της κατάθεσης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου και της συζήτησής του στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία εβδομάδα.

4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται στην Ολομέλεια σε μία συνεδρίαση, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, και συζητείται και ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο.
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έγινε δεκτή στην επιτροπή με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-072-Αρμοδιότητες-Ολομέλειας-τμήματος-διακοπής-των-εργασιών-και-διαρκών-επιτροπών,
* ενν.Αρμοδιότητες-Ολομέλειας-τμήματος-διακοπής-των-εργασιών-και-διαρκών-επιτροπών-άρθρο-072@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Νομοθετική λειτουργία της Βουλής

Άρθρο 73 [Δικαίωμα πρότασης νόμων]

1. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση.

2. Νομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου· αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών.
Τα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά- δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων.

3. Καμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν προέρχεται από τη Βουλή εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο.

4. Είναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη που την υποβάλλει αρχηγός κόμματος ή εκπρόσωπος ομάδας κατά τους ορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 74, όταν πρόκειται για νομοσχέδια που αφορούν την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημόσιου ενδιαφέροντος, την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων, των στρατιωτικών και των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας, των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και δημοσίων γενικά επιχειρήσεων.

5. Νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης υπέρ οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να προσυπογράφεται και από τους Υπουργούς Συντονισμού και Οικονομικών.

**** 6. Με υπογραφή πεντακοσίων χιλιάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να κατατίθενται έως δύο ανά κοινοβουλευτική περίοδο προτάσεις νόμων στη Βουλή, οι οποίες με απόφαση του Προέδρου της παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία και εν συνεχεία εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος.
Οι προτάσεις νόμων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να αφορούν θέματα δημοσιονομικά, εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας.
Νόμος ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
[σγμ2008 δεν υπάρχει]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-073-Δικαίωμα-πρότασης-νόμων,
* ενν.Δικαίωμα-πρότασης-νόμων-άρθρο-073@σγμ2019,]

Άρθρο 74 [Διαδικασία εισαγωγής και συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων]

1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση· πριν εισαχθεί στη Βουλή, στην Ολομέλεια, ή σε Τμήματα, μπορεί να παραπεμφθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στην επιστημονική υπηρεσία της παραγράφου 5 του άρθρου 65, όταν συσταθεί, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

2. Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται στη Βουλή παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή.
Αφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η προθεσμία που είχε ταχθεί για την υποβολή της, εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση, μετά παρέλευση τριών ημερών από τότε, εκτός αν ο αρμόδιος Υπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγοντα.
Η συζήτηση αρχίζει ύστερα από προφορική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού και των εισηγητών της Επιτροπής.

3. Τροπολογίες βουλευτών σε νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα οποία αρμόδια είναι η Ολομέλεια ή τα Τμήματα της Βουλής δεν εισάγονται για συζήτηση, αν δεν υποβληθούν έως και την παραμονή της ημέρας που θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται και η Κυβέρνηση να συζητηθούν.

4. Δεν εισάγεται για συζήτηση νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης νόμου, αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση ολόκληρο το κείμενο της διάταξης που τροποποιείται, και στο κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαμορφώνεται με την τροποποίηση.

** 5. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τα νομοσχέδια ή τις προτάσεις νόμων που εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση.

Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση.

Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, στο κατά το άρθρο 71 Τμήμα ή στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

Τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια ισχύουν και για τις προσθήκες ή τροπολογίες βουλευτών.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή.

Βουλευτές που δεν μετέχουν στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο κατά το άρθρο 71 Τμήμα έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο επί της αρχής και για να υποστηρίξουν προτάσεις νόμων και προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλει, όπως ορίζει ο Κανονισμός.

6. Μία φορά το μήνα, σε ημέρα που θα προσδιοριστεί από τον Κανονισμό, εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη κατά σειρά προτεραιότητας και συζητούνται εκκρεμείς προτάσεις νόμων.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-074-Διαδικασία-εισαγωγής-και-συζήτηση-νομοσχεδίων-και-προτάσεων-νόμων,
* ενν.Διαδικασία-εισαγωγής-και-συζήτηση-νομοσχεδίων-και-προτάσεων-νόμων-άρθρο-074@σγμ2019,]

Άρθρο 75 [Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού]

1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλλεται από Υπουργούς, δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που καθορίζει τη δαπάνη· εφόσον υποβάλλεται από βουλευτές, διαβιβάζεται πριν από κάθε συζήτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή σχετική έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.
Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμου εισάγεται για συζήτηση χωρίς έκθεση.

2. Το ίδιο ισχύει και για τις τροπολογίες, αν το ζητήσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί.
Σ' αυτή την περίπτωση το Γενικό Λογιστήριο υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή την έκθεσή του μέσα σε τρεις ημέρες.
Μόνο αν αυτή η προθεσμία περάσει άπρακτη, η συζήτηση προχωρεί και χωρίς έκθεση.

3. Νομοσχέδιο που συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από ειδική έκθεση για τον τρόπο που θα καλυφθούν, η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-075-Νομοσχέδια-και-προτάσεις-νόμων-που-συνεπάγονται-επιβάρυνση-του-προϋπολογισμού,
* ενν.Νομοσχέδια-και-προτάσεις-νόμων-που-συνεπάγονται-επιβάρυνση-του-προϋπολογισμού-άρθρο-075@σγμ2019,]

Άρθρο 76 [Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων]

** 1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συζητείται και ψηφίζεται μία μόνο φορά, καταρχήν, κατ' άρθρο και στο σύνολο με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.

** 2. Ψηφισμένο σχέδιο ή πρόταση νόμου που αναπέμπεται κατά το άρθρο 42 συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής δύο φορές και σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους δύο τουλάχιστον ημέρες, στην πρώτη συζήτηση καταρχήν και κατ' άρθρο και στη δεύτερη κατ' άρθρο και στο σύνολο.

** 3. Αν κατά τη συζήτηση έγιναν δεκτές προσθήκες ή τροπολογίες, η ψήφιση στο σύνολο αναβάλλεται για ένα εικοσιτετράωρο από τη διανομή του τροποποιημένου νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72.

** 4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση κατεπείγον εισάγεται για ψήφιση, ύστερα από περιορισμένη συζήτηση σε μία συνεδρίαση, από την Ολομέλεια ή το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

** 5. Η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει να συζητηθεί σε ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έχει επείγοντα χαρακτήρα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

6. Η επιψήφιση δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, που συντάχθηκαν από ειδικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους, μπορεί να γίνει από την Ολομέλεια της Βουλής με ιδιαίτερο νόμο που τους κυρώνει στο σύνολό τους.

7. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει κωδικοποίηση διατάξεων που υπάρχουν με απλή ταξινόμησή τους ή επαναφορά στο σύνολό τους καταργημένων νόμων, εκτός από τους φορολογικούς.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-076-Συζήτηση-και-ψήφιση-νομοσχεδίων-και-προτάσεων-νόμων,
* ενν.Συζήτηση-και-ψήφιση-νομοσχεδίων-και-προτάσεων-νόμων-άρθρο-076@σγμ2019,]

Άρθρο 77 [Αυθεντική ερμηνεία των νόμων]

1. Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νομοθετική λειτουργία.

2. Νόμος που δεν είναι πράγματι ερμηνευτικός ισχύει μόνο από τη δημοσίευσή του.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-077-Αυθεντική-ερμηνεία-των-νόμων,
* ενν.Αυθεντική-ερμηνεία-των-νόμων-άρθρο-077@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

Άρθρο 78 [Νόμοι φορολογικού περιεχομένου]

1. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος.

2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.

3. Κατ' εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξή τους από την ημέρα που κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, υπό τον όρο ότι ο νόμος θα δημοσιευθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 42 παράγραφος 1 και πάντως το αργότερο μέσα σε δέκα μέρες από τη λήξη της συνόδου.

4. Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Δεν είναι αντίθετος προς την απαγόρευση αυτή ο καθορισμός με νόμο του τρόπου που βεβαιώνεται η συμμετοχή του Κράτους και των δημόσιων γενικά οργανισμών στην αυτόματη υπερτίμηση, που προκαλείται αποκλειστικά από την εκτέλεση δημόσιων έργων στην παρακείμενη ιδιωτική ακίνητη περιουσία.

5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθούν με εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων εξισωτικές ή αντισταθμιστικές εισφορές ή δασμοί, καθώς και να ληφθούν οικονομικά μέτρα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της Χώρας με οικονομικούς οργανισμούς ή μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συναλλαγματικής θέσης της Χώρας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-078-Νόμοι-φορολογικού-περιεχομένου,
* ενν.Νόμοι-φορολογικού-περιεχομένου-άρθρο-078@σγμ2019,]

Άρθρο 79 [Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός]

*** 1. Η Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της ψηφίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Κράτους για το επόμενο έτος.

Η Βουλή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμου κατά τη συζήτηση του Προσχεδίου της παραγράφου 3, οι οποίες εισάγονται στην Ολομέλεια και τίθενται σε ψηφοφορία, εφόσον oι τροποποιήσεις δεν έχουν επιπτώσεις στο σύνολο των δαπανών και των εσόδων του Κράτους.
Στον Κανονισμό της Βουλής προβλέπεται η ειδικότερη διαδικασία παρακολούθησης από τη Βουλή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

2. Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό.

** 3. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός.
Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος.
Ο προϋπολογισμός συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός, ο οποίος και εξασφαλίζει το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές μερίδες της Βουλής.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει του προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κάθε φορά νόμο.

5. Αν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίοδος της Βουλής, η ψήφιση του προϋπολογισμού ή του ειδικού νόμου που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε ή που λήγει, με διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

6. Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η σύνταξη προϋπολογισμού για διετή χρήση.

** 7. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε' έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από την Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός.

8. Τα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εγκρίνονται από την Ολομέλεια της Βουλής, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-079-Προϋπολογισμός-απολογισμός-γενικός-ισολογισμός,
* ενν.Προϋπολογισμός-απολογισμός-γενικός-ισολογισμός-άρθρο-079@σγμ2019,]

Άρθρο 80 [Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα]

1. Μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Κράτους ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο.

2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την κοπή ή την έκδοση νομίσματος.

** Ερμηνευτική δήλωση:
Η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-080-Μισθός-σύνταξη-χορηγία-αμοιβή-νόμισμα,
* ενν.Μισθός-σύνταξη-χορηγία-αμοιβή-νόμισμα-άρθρο-080@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Δ' - Κυβέρνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης

Άρθρο 81 [Υπουργικό Συμβούλιο]

1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου.
Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου.

Νόμος ρυθμίζει τη θέση αναπληρωτών Υπουργών και των Υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και των μονίμων υπηρεσιακών Υφυπουργών.

2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή.

3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

4. Νόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού και προς άλλα έργα.

5. Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Υπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-081-Υπουργικό-Συμβούλιο,
* ενν.Υπουργικό-Συμβούλιο-άρθρο-081@σγμ2019,]

Άρθρο 82 [Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής]

1. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων.

2. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων.

** 3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της Χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν.

** 4. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων της Βουλής και προσώπων με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-082-Κυβέρνηση-Πρωθυπουργός-Οικονομική-και-Κοινωνική-Επιτροπή-Εθνικό-Συμβούλιο-Εξωτερικής-Πολιτικής,
* ενν.Κυβέρνηση-Πρωθυπουργός-Οικονομική-και-Κοινωνική-Επιτροπή-Εθνικό-Συμβούλιο-Εξωτερικής-Πολιτικής-άρθρο-082@σγμ2019,]

Άρθρο 83 [Υπουργοί και Υφυπουργοί]

1. Κάθε Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος.
Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του.

2. Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν με κοινή απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-083-Υπουργοί-και-Υφυπουργοί,
* ενν.Υπουργοί-και-Υφυπουργοί-άρθρο-083@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης

Άρθρο 84 [Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης]

1. Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.
Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και μπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε.
Η Βουλή, αν έχουν διακοπεί οι εργασίες της κατά το σχηματισμό της Κυβέρνησης, καλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να αποφανθεί για την πρόταση εμπιστοσύνης.

2. Η Βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλος της.
Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.

Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραμμένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

3. Κατ' εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο εξαμήνου, αν είναι υπογραμμένη από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

4. Η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει μετά δύο ημέρες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η Κυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τρεις ημέρες από την έναρξή της.

5. Η ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση, μπορεί όμως να αναβληθεί για σαράντα οκτώ ώρες, αν το ζητήσει η Κυβέρνηση.

6. Πρόταση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών.

Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, μόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

7. Κατά την ψηφοφορία για τις πιο πάνω προτάσεις ψηφίζουν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που είναι μέλη της Βουλής.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-084-Εμπιστοσύνη-της-Βουλής-αρχή-της-δεδηλωμένης,
* ενν.Εμπιστοσύνη-της-Βουλής-αρχή-της-δεδηλωμένης-άρθρο-084@σγμ2019,]

Άρθρο 85 [Ευθύνη των Υπουργών]

Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη των Υπουργών.
Σε καμία περίπτωση η έγγραφη ή προφορική εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς από την ευθύνη τους.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-085-Ευθύνη-των-Υπουργών,
* ενν.Ευθύνη-των-Υπουργών-άρθρο-085@σγμ2019,]

** Άρθρο 86 [Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο]

1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει.
Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.

2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.

Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.

**** 3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές.
Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη.
Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
[σγμ2008]

4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης.
Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμών ο αρχαιότερος.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου.
Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου.
Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Αρειο Πάγο ως ανακριτής.
Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.


Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του.
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.


Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.

5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-086-Δίωξη-κατά-μελών-της-Κυβέρνησης-Ειδικό-Δικαστήριο,
* ενν.Δίωξη-κατά-μελών-της-Κυβέρνησης-Ειδικό-Δικαστήριο-άρθρο-086@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Ε' - Δικαστική Εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

Άρθρο 87 [Ανεξαρτησία των δικαστών]

1. Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική προσωπική ανεξαρτησία.

2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

3. Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού καθώς και από τον Εισαγγελέα, τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, των δε εισαγγελέων από αρεοπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερου βαθμού, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-087-Ανεξαρτησία-των-δικαστών,
* ενν.Ανεξαρτησία-των-δικαστών-άρθρο-087@σγμ2019,]

Άρθρο 88 [Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις]

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με νόμο που ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία της επιλογής τους, και είναι ισόβιοι.

** 2. Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους.
Τα σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και με την κατάστασή τους γενικά καθορίζονται με ειδικούς νόμους.

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 94, 95 και 98, διαφορές σχετικά με τις κάθε είδους αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων μπορεί να επηρεάσει τη μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων, εκδικάζονται από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές συγκροτείται με τη συμμετοχή ενός επιπλέον τακτικού καθηγητή και ενός επιπλέον δικηγόρου, όπως νόμος ορίζει.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συνέχιση τυχόν εκκρεμών δικών.

3. Με νόμο μπορεί να προβλεφθεί εκπαιδευτική και δοκιμαστική περίοδος των δικαστικών λειτουργών, διάρκειας έως τριών ετών, πριν διοριστούν ως τακτικοί.
Κατά την περίοδο αυτή μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τακτικού δικαστή, όπως νόμος ορίζει.

4. Οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να παυθούν μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση, εξαιτίας ποινικής καταδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα ή ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια, που βεβαιώνονται όπως νόμος ορίζει και αφού τηρηθούν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 93.

5. Οι δικαστικοί λειτουργοί, έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο αυτό η 30ή Ιουνίου του έτους της αποχώρησης του δικαστικού λειτουργού.

** 6. Μετάταξη δικαστικών λειτουργών απαγορεύεται.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μετάταξη μεταξύ παρέδρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων σε εισαγγελίες, ύστερα από αίτηση των μετατασσομένων, όπως νόμος ορίζει.
Οι δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων προάγονται στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και στο ένα πέμπτο των θέσεων, όπως νόμος ορίζει.

7. Στα προβλεπόμενα ειδικώς από το Σύνταγμα δικαστήρια ή συμβούλια, στα οποία μετέχουν μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, προεδρεύει όποιος από τα μέλη τους είναι ο αρχαιότερος στο βαθμό.

** Ερμηνευτική δήλωση:
Κατά την αληθινή έννοια του άρθρου 88, επιτρέπεται η ενοποίηση των πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης και η ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών του βαθμού αυτού, εφόσον προβλέπεται διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-088-Εγγυήσεις-ανεξαρτησίας-των-δικαστικών-λειτουργών-αποδοχές-μετατάξεις,
* ενν.Εγγυήσεις-ανεξαρτησίας-των-δικαστικών-λειτουργών-αποδοχές-μετατάξεις-άρθρο-088@σγμ2019,]

Άρθρο 89 [Δικαστικά ασυμβίβαστα]

1. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα.

** 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας Αθηνών ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συμμετοχή τους αυτή προβλέπεται ειδικά από το νόμο.
Νόμος προβλέπει την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλα πρόσωπα σε συμβούλια ή επιτροπές που συγκροτούνται ή σε έργα που ανατίθενται με δήλωση βούλησης ιδιώτη, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου.

** 3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται.
Καθήκοντα σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά.
Επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικούς λειτουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.

Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως νόμος ορίζει.

4. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς η συμμετοχή στην Κυβέρνηση.

5. Επιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-089-Δικαστικά-ασυμβίβαστα,
* ενν.Δικαστικά-ασυμβίβαστα-άρθρο-089@σγμ2019,]

Άρθρο 90 [Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο]

** 1. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου.
Αυτό συγκροτείται από τον πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστηρίου και από μέλη του ίδιου δικαστηρίου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό, όπως νόμος ορίζει.
Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και δύο Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως νόμος ορίζει.
Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και της διοικητικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτά για τα θέματα που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας.
Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό.

Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν χωρίς ψήφο και δύο δικαστικοί λειτουργοί του κλάδου στον οποίο αφορούν οι υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμού τουλάχιστον εφέτη ή αντίστοιχου, που επιλέγονται με κλήρωση, όπως νόμος ορίζει.

** 2. Το συμβούλιο της παραγράφου 1 συγκροτείται με αυξημένη σύνθεση, όπως νόμος ορίζει, όταν κρίνει για προαγωγές στις θέσεις των συμβούλων της Επικρατείας, αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών, καθώς και για την επιλογή των μελών των Γενικών Επιτροπειών των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της παραγράφου 1.

** 3. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί με την κρίση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει.
Δικαίωμα προσφυγής έχει και ο δικαστικός λειτουργός στον οποίο αφορά η κρίση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων τρία έως έξι της παραγράφου 1. Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν μετά ψήφου και τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

** 4. Οι αποφάσεις της ολομέλειας ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου για το ζήτημα που έχει παραπεμφθεί σε αυτήν, καθώς και οι αποφάσεις του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, με τις οποίες δεν διαφώνησε ο Υπουργός είναι γι' αυτόν υποχρεωτικές.

** 5. Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει.
Η προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει.
Η προαγωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει.
Η προαγωγή στις θέσεις του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών των διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.

Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ακόμη και αν ο δικαστικός λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας.
Ο τυχόν υπολειπόμενος μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως νόμος ορίζει.

6. Οι αποφάσεις ή πράξεις κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-090-Ανώτατο-Δικαστικό-Συμβούλιο,
* ενν.Ανώτατο-Δικαστικό-Συμβούλιο-άρθρο-090@σγμ2019,]

Άρθρο 91 [Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο]

1. Η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς λειτουργούς, από το βαθμό του αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πάνω, ή στους αντίστοιχους με αυτούς, ασκείται από ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει.

Την πειθαρχική αγωγή εγείρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρό του, από δύο αντιπροέδρους ή συμβούλους της Επικράτειας, δύο αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτες, δύο αντιπροέδρους ή συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, ως μέλη.
Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών στο οικείο ανώτατο δικαστήριο ή σε νομική σχολή και κάθε φορά που το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για ενέργεια μέλους ανώτατου δικαστηρίου, εισαγγελέα, ή επιτρόπου, αποκλείονται από τη σύνθεσή του τα μέλη που ανήκουν στο οικείο δικαστήριο.
Εφόσον πρόκειται για πειθαρχική δίωξη κατά μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

3. Η πειθαρχική εξουσία στους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς ασκείται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από συμβούλια που συγκροτούνται με κλήρωση από τακτικούς δικαστές, κατά τους ορισμούς του νόμου.
Την πειθαρχική αγωγή εγείρει και ο Υπουργός της Δικαιοσύνης.

4. Οι κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου πειθαρχικές αποφάσεις δεν προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-091-Ανώτατο-Πειθαρχικό-Συμβούλιο,
* ενν.Ανώτατο-Πειθαρχικό-Συμβούλιο-άρθρο-091@σγμ2019,]

Άρθρο 92 [Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων]

1. Οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι μόνιμοι.
Μπορεί να παυθούν μόνο με δικαστική απόφαση εξαιτίας ποινικής καταδίκης, ή με απόφαση δικαστικού συμβουλίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια που βεβαιώνονται, όπως νόμος ορίζει.

2. Νόμος ορίζει τα προσόντα των υπαλλήλων της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά με την κατάστασή τους γενικά.

** 3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόμος ορίζει.
Η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους ασκείται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ή υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει.
Κατά των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων επιτρέπεται προσφυγή, όπως νόμος ορίζει.

** 4. Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι δικαστικοί υπάλληλοι.
Οι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών είναι μόνιμοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν αναλογική εφαρμογή και σε αυτούς.

5. Οι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους και οι λοιποί μόλις συμπληρώσουν το όριο που προβλέπει ο νόμος.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-092-Δικαστικοί-υπάλληλοι-συμβολαιογράφοι-υπάλληλοι-υποθηκοφυλακείων,
* ενν.Δικαστικοί-υπάλληλοι-συμβολαιογράφοι-υπάλληλοι-υποθηκοφυλακείων-άρθρο-092@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

Άρθρο 93 [Διακρίσεις των δικαστηρίων]

1. Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικούς νόμους.

2. Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων.

** 3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση.

Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου.
Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώριση στα πρακτικά ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημοσιότητάς της.

4. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-093-Διακρίσεις-των-δικαστηρίων,
* ενν.Διακρίσεις-των-δικαστηρίων-άρθρο-093@σγμ2019,]

** Άρθρο 94 [Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων]

1. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως νόμος ορίζει.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια.

4. Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόμος ορίζει.
Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις.
Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-094-Δικαιοδοσία-διοικητικών-και-πολιτικών-δικαστηρίων,
* ενν.Δικαιοδοσία-διοικητικών-και-πολιτικών-δικαστηρίων-άρθρο-094@σγμ2019,]

Άρθρο 95 [Συμβούλιο της Επικρατείας]

1. Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως:

α) Η μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου.

** β) Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει.

γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σ' αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.

δ) Η επεξεργασία όλων των διαταγμάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στοιχείου δ' της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3.

** 3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρμοδιότητάς του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να υπάγονται με νόμο, ανάλογα με τη φύση ή τη σπουδαιότητά τους, στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο βαθμό, όπως νόμος ορίζει.

4. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας ρυθμίζονται και ασκούνται όπως νόμος ειδικότερα ορίζει.

** 5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις.
Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.
Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-095-Συμβούλιο-της-Επικρατείας,
* ενν.Συμβούλιο-της-Επικρατείας-άρθρο-095@σγμ2019,]

Άρθρο 96 [Ποινική δικαιοσύνη]

1. Στα τακτικά ποινικά δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι.

2. Μπορεί με νόμο: α) να ανατεθεί και σε αρχές που ασκούν αστυνομικά καθήκοντα η εκδίκαση αστυνομικών παραβάσεων που τιμωρούνται με πρόστιμο, β) να ανατεθεί σε αρχές αγροτικής ασφάλειας η εκδίκαση των σχετικών με τους αγρούς πταισμάτων και των ιδιωτικών διαφορών που απορρέουν από αυτά.

Σ' αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αποφάσεις που εκδίδονται υπόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο τακτικό δικαστήριο, η οποία έχει ανασταλτική δύναμη.

3. Ειδικοί νόμοι ορίζουν τα σχετικά με δικαστήρια ανηλίκων, στα οποία επιτρέπεται να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφος 2 και 97. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών μπορεί να μην απαγγέλλονται δημόσια.

4. Ειδικοί νόμοι ορίζουν:

α) Τα σχετικά με τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην αρμοδιότητα των οποίων δεν μπορεί να υπαχθούν ιδιώτες.

β) Τα σχετικά με το δικαστήριο λειών.

**** 5. Τα στρατιωτικά δικαστήρια του στοιχείου α’ της προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από μέλη του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, που περιβάλλονται με τις εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των λοιπών τακτικών δικαστικών λειτουργών κατά το άρθρο 87 παράγραφος 1 του Συντάγματος και εξομοιώνονται ως προς όλα με τους τακτικούς δικαστές.
Νόμος ορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων με τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς, τη σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Σώματος αυτού, των πειθαρχικών συμβουλίων του και τα της επιθεώρησης.
Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 93.
Τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα αρχίσει η ισχύς τους, ορίζονται με νόμο.
[σγμ2008]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-096-Ποινική-δικαιοσύνη,
* ενν.Ποινική-δικαιοσύνη-άρθρο-096@σγμ2019,]

Άρθρο 97 [Μικτά ορκωτά δικαστήρια]

1. Τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα δικάζονται από μικτά ορκωτά δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, όπως νόμος ορίζει.
Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών υπόκεινται στα ένδικα μέσα που ορίζει ο νόμος.

2. Κακουργήματα και πολιτικά εγκλήματα, που με συντακτικές πράξεις, ψηφίσματα και ειδικούς νόμους έχουν υπαχθεί έως την ισχύ του Συντάγματος στη δικαιοδοσία των εφετείων, εξακολουθούν να δικάζονται από αυτά, εφόσον δεν υπαχθούν με νόμο στην αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων.

Με νόμο μπορεί να υπαχθούν στη δικαιοδοσία των ίδιων εφετείων και άλλα κακουργήματα.

3. Τα εγκλήματα κάθε βαθμού που διαπράττονται δια του Τύπου υπάγονται στα τακτικά ποινικά δικαστήρια, όπως νόμος ορίζει.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-097-Μικτά-ορκωτά-δικαστήρια,
* ενν.Μικτά-ορκωτά-δικαστήρια-άρθρο-097@σγμ2019,]

Άρθρο 98 [Ελεγκτικό Συνέδριο]

** 1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:

α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό.

β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει.

γ. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α' έλεγχο.

δ. Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος.

ε. Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7.

στ. Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με τον έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ'.

ζ. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

2. Oι αρμοδιότητες του Eλεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται, όπως νόμος ορίζει.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων α΄ έως δ΄ της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3.

3. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-098-Ελεγκτικό-Συνέδριο,
* ενν.Ελεγκτικό-Συνέδριο-άρθρο-098@σγμ2019,]

Άρθρο 99 [Αγωγές κακοδικίας]

1. Αγωγές κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών δικάζονται, όπως νόμος ορίζει, από ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρό του, και από ένα σύμβουλο της Επικρατείας, έναν αρεοπαγίτη, ένα σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας και δύο δικηγόρους, μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων, ως μέλη, που ορίζονται με κλήρωση.

2. Από τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου εξαιρείται κάθε φορά εκείνο που ανήκει στο σώμα ή τον κλάδο της δικαιοσύνης που για ενέργεια ή παράλειψη λειτουργών του καλείται να αποφανθεί το δικαστήριο.
Εφόσον πρόκειται για αγωγή κακοδικίας κατά μέλους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή λειτουργών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, στο ειδικό αυτό δικαστήριο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

3. Δεν απαιτείται άδεια για να εγερθεί αγωγή κακοδικίας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-099-Αγωγές-κακοδικίας,
* ενν.Αγωγές-κακοδικίας-άρθρο-099@σγμ2019,]

Άρθρο 100 [Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο]

1. Συνιστάται Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στο οποίο υπάγονται:

α) Η εκδίκαση ενστάσεων κατά το άρθρο 58.

β) Ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος που ενεργείται κατά το άρθρο 44 παράγραφος 2.

γ) Η κρίση για τα ασυμβίβαστα ή την έκπτωση βουλευτή, κατά τα άρθρα 55 παράγραφος 2 και 57.

δ) Η άρση των συγκρούσεων μεταξύ των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών ή μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφετέρου ή, τέλος, μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων.

ε) Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν γι' αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

στ) Η άρση της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεγμένων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 28.

2. Το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τέσσερις συμβούλους της Επικρατείας και από τέσσερις αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε δύο χρόνια.
Στο δικαστήριο αυτό προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου.

Στις περιπτώσεις δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου και δύο τακτικοί καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση.

3. Η οργάνωση και λειτουργία του δικαστηρίου, τα σχετικά με τον ορισμό, την αναπλήρωση και την επικουρία των μελών του, καθώς και τα σχετικά με τη διαδικασία σ' αυτό ορίζονται με ειδικό νόμο.

4. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι αμετάκλητες.
Διάταξη νόμου, που κηρύσσεται αντισυνταγματική, είναι ανίσχυρη από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή από το χρόνο που ορίζεται με την απόφαση.

** 5. Όταν τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της ολομέλειας ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου αυτού.
Η ολομέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχηματισμό και αποφαίνεται οριστικά, όπως νόμος ορίζει.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-100-Ανώτατο-Ειδικό-Δικαστήριο,
* ενν.Ανώτατο-Ειδικό-Δικαστήριο-άρθρο-100@σγμ2019,]

** Άρθρο 100Α [Νομικό Συμβούλιο του Κράτους]

Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό.
Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό.
Στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-100Α-Νομικό-Συμβούλιο-του-Κράτους,]

ΤΜΗΜΑ ΣΤ' - Διοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Οργάνωση της διοίκησης

Άρθρο 101 [Διοικητική αποκέντρωση]

1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα.

2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.

** 3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους.
Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόμος ορίζει.

*** 4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους.

*** (Η ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 101 καταργείται).

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-101-Διοικητική-αποκέντρωση,
* ενν.Διοικητική-αποκέντρωση-άρθρο-101@σγμ2019,]

** Άρθρο 101Α [Ανεξάρτητες αρχές]

1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει.

**** 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής.
Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει.
Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.
Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών της.
Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται έως το διορισμό νέων μελών.
Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών και της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.
[σγμ2008]

3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-101Α-Ανεξάρτητες-αρχές,]

** Άρθρο 102 [Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης]

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς.
Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.

3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.

4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.
Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει.
Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση η αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει.

5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος.
Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά η περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-102-Οργανισμοί-Τοπικής-Αυτοδιοίκησης,
* ενν.Οργανισμοί-Τοπικής-Αυτοδιοίκησης-άρθρο-102@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

Άρθρο 103 [Δημόσιοι υπάλληλοι]

1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα.
Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη.
Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

3. Οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου.
Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται.

4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν.
Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους.

Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει.

5. Με νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των γραφείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ ολοκλήρου από τον κανονισμό της, καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

** 7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

** 8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου.
Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου.
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.

** 9. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του "Συνηγόρου του Πολίτη" που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-103-Δημόσιοι-υπάλληλοι,
* ενν.Δημόσιοι-υπάλληλοι-άρθρο-103@σγμ2019,]

Άρθρο 104 [Περιορισμοί δημοσίων υπαλλήλων]

1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.
Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

3. Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια για να εισαχθούν σε δίκη δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-104-Περιορισμοί-δημοσίων-υπαλλήλων,
* ενν.Περιορισμοί-δημοσίων-υπαλλήλων-άρθρο-104@σγμ2019,]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Καθεστώς του Αγίου Όρους

Άρθρο 105 [Καθεστώς του Αγίου Όρους]

1. Η χερσόνησος του Αθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ' αυτό παραμένει άθικτη.
Από πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Όλοι όσοι μονάζουν σ' αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση.

2. Το Άγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι ιερές μονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του Άθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.

Η διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των ιερών μονών, οι οποίοι αποτελούν την ιερή κοινότητα.
Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των μονών του Αγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα.
Απαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.

3. Ο λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του κράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι ιερές μονές και τον επικυρώνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Βουλή των ελλήνων.

4. Η ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Κράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

5. Οι πιο πάνω εξουσίες του Κράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.

Με νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η ιερή κοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Αγίου Όρους.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-105-Καθεστώς-του-Αγίου-Όρους,
* ενν.Καθεστώς-του-Αγίου-Όρους-άρθρο-105@σγμ2019,]

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α' - Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 106 [Κράτος και εθνική οικονομία]

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας.
Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

2. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

3. Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ' αυτές του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

4. Το τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ' αυτή.

5. Μέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Κράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ' αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει.

6. Νόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.

Ερμηνευτική δήλωση:
Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-106-Κράτος-και-εθνική-οικονομία,
* ενν.Κράτος-και-εθνική-οικονομία-άρθρο-106@σγμ2019,]

Άρθρο 107 [Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία]

1. Η πριν από την 21 Απριλίου 1967 νομοθεσία, με αυξημένη τυπική ισχύ για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού, διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ που είχε και εφαρμόζεται και στα κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής.

Την ίδια ισχύ έχουν και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως και Δ' του τμήματος Α' του νόμου 27/75 «περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

2. Νόμος, που εκδίδεται μία φορά μόνο μέσα σε τρεις μήνες από την ισχύ του Συντάγματος, ορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την αναθεώρηση ή λύση των εγκριτικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν με οποιονδήποτε τύπο κατ' εφαρμογή του νομοθετικού διατάγματος 2687/1953 ή των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από 21 Απριλίου 1967 έως 23 Ιουλίου 1974 για επενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικού, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν τη νηολόγηση πλοίων με ελληνική σημαία.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-107-Προστασία-κεφαλαίων-εξωτερικού-και-ειδική-οικονομική-νομοθεσία,
* ενν.Προστασία-κεφαλαίων-εξωτερικού-και-ειδική-οικονομική-νομοθεσία-άρθρο-107@σγμ2019,]

Άρθρο 108 [Απόδημος ελληνισμός]

1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου Ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα.
Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την Επικράτεια.

** 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-108-Απόδημος-ελληνισμός,
* ενν.Απόδημος-ελληνισμός-άρθρο-108@σγμ2019,]

Άρθρο 109 [Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων]

1. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης, κωδίκελου ή δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού.

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση, για τον ίδιο ή άλλον κοινωφελή σκοπό, εκείνου που καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που καθόρισε ο δωρητής ή ο διαθέτης ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, καθώς και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης, όπως νόμος ορίζει.

** 3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνταξη μητρώου κληροδοτημάτων γενικά και ανά περιφέρεια, την καταγραφή και ταξινόμηση των περιουσιακών τους στοιχείων, τη διοίκηση και διαχείριση του κάθε κληροδοτήματος σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη ή δωρητή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-109-Διαθήκη-κωδίκελλος-δωρεά-υπέρ-του-Δημοσίου-μητρώο-κληροδοτημάτων,
* ενν.Διαθήκη-κωδίκελλος-δωρεά-υπέρ-του-Δημοσίου-μητρώο-κληροδοτημάτων-άρθρο-109@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Β' - Αναθεώρηση του Συντάγματος

Άρθρο 110 [Αναθεώρηση του Συντάγματος]

1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26.

2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

3. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

4. Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.

5. Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-110-Αναθεώρηση-του-Συντάγματος,
* ενν.Αναθεώρηση-του-Συντάγματος-άρθρο-110@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Γ' - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 111 [Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσματα]

1. Κάθε διάταξη νόμου ή διοικητικής πράξης με κανονιστικό χαρακτήρα, που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, καταργείται από την έναρξη της ισχύος του.

2. Συντακτικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις 24 Ιουλίου 1974 έως τη σύγκληση της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, καθώς και ψηφίσματά της, εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τις διατάξεις τους τις αντίθετες προς το Σύνταγμα και επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν με νόμο.
Από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος καταργείται η διάταξη του άρθρου 8 της Συντακτικής Πράξης της 3/3-9-1974, ως προς το όριο ηλικίας για την αποχώρηση των καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

3. Εξακολουθούν να ισχύουν:
α) το άρθρο 2 του π.δ. 700 της 9/9 Οκτωβρίου 1974 «περί μερικής επαναφοράς εν ισχύι των άρθρων 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 και 97 του Συντάγματος και άρσεως του νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας» και
β) το ν.δ. αριθ. 167 της 16/16 Νοεμβρίου 1974 «περί χορηγήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά των αποφάσεων του στρατιωτικού δικαστηρίου», τα οποία επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν με νόμο.

4. Το ψήφισμα της 16/29 Απριλίου 1952 εξακολουθεί να ισχύει για έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος.
Μέσα στην προθεσμία αυτή επιτρέπεται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή καταργηθούν με νόμο οι συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ψηφίσματος αυτού ή να διατηρηθούν ορισμένες συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα, εν όλω ή εν μέρει, και αφού περάσει η προθεσμία αυτή, με τον περιορισμό ότι οι διατάξεις που τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή διατηρούνται σε ισχύ δεν μπορεί να είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα.

5. Έλληνες που στερήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιθαγένειά τους έως την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος, την αποκτούν πάλι ύστερα από κρίση ειδικών επιτροπών από δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.

6. Η διάταξη του άρθρου 19 του ν.δ. 3370/1955 «περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγένειας» εξακολουθεί να ισχύει ώσπου να καταργηθεί με νόμο.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-111-Συντακτικές-Πράξεις-Ψηφίσματα,
* ενν.Συντακτικές-Πράξεις-Ψηφίσματα-άρθρο-111@σγμ2019,]

Άρθρο 112 [Εκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα]

1. Σε θέματα που για τη ρύθμισή τους προβλέπεται ρητά από διατάξεις του Συντάγματος η έκδοση νόμου, οι κατά περίπτωση νόμοι ή διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα, που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να εκδοθεί ο νόμος που προβλέπεται κατά περίπτωση, εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Συντάγματος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 109 παράγραφος 2 και 79 παράγραφος 8 αρχίζουν να εφαρμόζονται από την έναρξη της ισχύος του νόμου που προβλέπεται ειδικά από καθεμία από αυτές και που θα εκδοθεί το αργότερο έως το τέλος του έτους 1976. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 109 εξακολουθεί να εφαρμόζεται η συντακτική και νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει κατά την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος.

3. Κατά την έννοια της συντακτικής πράξης της 5ης Οκτωβρίου 1974, που διατηρείται σε ισχύ, η αναστολή εκτέλεσης των καθηκόντων των καθηγητών αφότου εκλέχθηκαν βουλευτές δεν εκτείνεται, κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, στη διδασκαλία, την έρευνα, τη συγγραφική εργασία και την επιστημονική απασχόληση στα εργαστήρια και τα σπουδαστήρια των οικείων σχολών, αποκλείεται όμως η συμμετοχή τους στη διοίκηση των σχολών και την εκλογή γενικά του διδακτικού προσωπικού ή την εξέταση των σπουδαστών.

**** 4. (Η παράγραφος 4 καταργείται)
[σγμ2008]

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-112-Εκδοση-νόμου-που-προβλέπεται-από-το-Σύνταγμα,
* ενν.Εκδοση-νόμου-που-προβλέπεται-από-το-Σύνταγμα-άρθρο-112@σγμ2019,]

**** Άρθρο 113 [Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής]

(Το άρθρο 113 καταργείται)
[σγμ2008]

**** Άρθρο 114 [Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος]

(Το άρθρο 114 καταργείται.)
[σγμ2008]

** *** **** Άρθρο 115 [Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα]

(Το άρθρο 115 καταργείται.)
[σγμ2008]

Άρθρο 116 [Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών]

1. Διατάξεις υφιστάμενες που είναι αντίθετες προς το άρθρο 4 παράγραφος 2 εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να καταργηθούν με νόμο, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 1982.

** 2. Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.

3. Κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και διατάξεις συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων για τη ρύθμιση αμοιβής της εργασίας που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 εξακολουθούν να ισχύουν έως την αντικατάστασή τους, που συντελείται το αργότερο μέσα σε τρία έτη από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-116-Θετικά-μέτρα-για-την-προώθηση-της-ισότητας-ανδρών-γυναικών,
* ενν.Θετικά-μέτρα-για-την-προώθηση-της-ισότητας-ανδρών-γυναικών-άρθρο-116@σγμ2019,]

Άρθρο 117 [Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές]

1. Οι νόμοι που εκδόθηκαν έως την 21-4-1967 κατ' εφαρμογή του άρθρου 104 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952, θεωρούνται ότι δεν είναι αντίθετοι προς το παρόν Σύνταγμα και διατηρούνται σε ισχύ.

2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, η νομοθετική ρύθμιση και διάλυση αγροληψιών και άλλων εδαφικών βαρών που υφίστανται ακόμη, η εξαγορά από εμφυτευτές της ψιλής κυριότητας εμφυτευτικών κτημάτων, καθώς και η κατάργηση και ρύθμιση ιδιόρρυθμων εμπράγματων σχέσεων.

3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό.

4. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται μόνο υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17, για λόγους δημόσιας ωφέλειας· διατηρείται πάντως η μορφή τους αμετάβλητη ως δασική.

5. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν ή που θα κηρυχθούν έως ότου οι κείμενοι νόμοι για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προσαρμοστούν στις διατάξεις του Συντάγματος διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο που κηρύσσονται.

6. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 24 εφαρμόζονται στις οικιστικές περιοχές που αναγνωρίζονται ή αναμορφώνονται αφότου ισχύσουν οι νόμοι που προβλέπονται στις παραγράφους αυτές.

** 7. Η ισχύς της αναθεωρημένης διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 αρχίζει με τη θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόμου και πάντως από 1.1.2002.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-117-Αγροτική-ιδιοκτησία-δάση-απαλλοτριώσεις-οικιστικές-περιοχές,
* ενν.Αγροτική-ιδιοκτησία-δάση-απαλλοτριώσεις-οικιστικές-περιοχές-άρθρο-117@σγμ2019,]

Άρθρο 118 [Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί]

1. Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγμα οι δικαστικοί λειτουργοί, από το βαθμό του προέδρου ή εισαγγελέα εφετών και άνω, ή τον αντίστοιχο με αυτούς, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως έως τώρα, μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους· το όριο αυτό μειώνεται από το έτος 1977 κατά ένα έτος ετησίως έως το εξηκοστό έβδομο έτος.

2. Ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, που δεν υπηρετούσαν κατά την έναρξη της ισχύος της συντακτικής πράξης της 4/5 Σεπτεμβρίου 1974 "περί αποκαταστάσεως της τάξεως και ευρυθμίας εν τη Δικαιοσύνη", και υποβιβάστηκαν σύμφωνα με την πράξη αυτή λόγω του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η προαγωγή τους, και κατά των οποίων δεν ασκήθηκε η κατά το άρθρο 6 της ίδιας συντακτικής πράξης πειθαρχική δίωξη, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο Υπουργό στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την ισχύ του Συντάγματος.

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται αν οι συνθήκες της προαγωγής μείωσαν το κύρος και την ιδιάζουσα υπηρεσιακή θέση εκείνου που είχε προαχθεί και αποφαίνεται οριστικά αν θα αποκτήσει πάλι ή όχι το βαθμό που έχασε αυτομάτως, καθώς και τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτόν· αποκλείεται η είσπραξη αναδρομικά διαφοράς αποδοχών ή σύνταξης.

Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από την παραπομπή.

Οι στενότεροι κατά βαθμό συγγενείς του δικαστικού που υποβιβάστηκε και πέθανε, οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή, μπορούν να ασκήσουν στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους δικαζομένους.

3. Ώσπου να εκδοθεί ο κατά το άρθρο 101 παράγραφος 3 νόμος εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών.
Οι διατάξεις αυτές μπορεί να τροποποιούνται με τη μεταφορά ειδικών αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες.

** 4. Οι πρόεδροι ανώτατων δικαστηρίων, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι γενικοί επίτροποι των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 90, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 88.

** 5. Η ισχύς των αναθεωρημένων διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 89 αρχίζει με τη θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόμου και πάντως από 1.1.2002.

** 6. Προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν.

** 7. Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού που υπάγεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 103 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-118-Ανώτατοι-Δικαστικοί-λειτουργοί,
* ενν.Ανώτατοι-Δικαστικοί-λειτουργοί-άρθρο-118@σγμ2019,]

Άρθρο 119 [Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74]

**** 1. (Η παράγραφος 1 καταργείται).
[σγμ2008]

2. Οι στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι που βάσει νόμου αποκαθίστανται αυτοδικαίως στις δημόσιες θέσεις που κατείχαν, εφόσον ήδη απέκτησαν την ιδιότητα του βουλευτή, μπορούν μέσα σε οκταήμερη προθεσμία να επιλέξουν μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και της δημόσιας θέσης τους.

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-119-Ακύρωση-πράξεων-που-εκδόθηκαν-από-21.4.67-ως-23.7.74,
* ενν.Ακύρωση-πράξεων-που-εκδόθηκαν-από-21.4.67-ως-23.7.74-άρθρο-119@σγμ2019,]

ΤΜΗΜΑ Δ' - Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120 [Ακροτελεύτια διάταξη]

1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

[όνομαΕλλ::
* ενν.σγμ2019/άρθρο-120-Ακροτελεύτια-διάταξη,
* ενν.Ακροτελεύτια-διάταξη-άρθρο-120@σγμ2019,]

合作

ΕΝΝΟΙΑΚΟ-ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
· όλα ΤΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ περιγράφουν ΕΝΝΟΙΑΚΑ-ΜΟΝΤΕΛΑ.
· τα-εννοιακά-μοντέλα είναι υποκειμενικές αντιλήψεις του περιβάλλοντός μας.
· η-έλλειψη ΟΡΙΣΜΩΝ των-ονομάτων των-προτάσεων των-κειμένων, είναι η ΑΙΤΙΑ πολλών ερμηνειών τους.
· ο-στόχος του 'πρωτόγονου' εδώ εννοιακού-μοντέλου είναι ο ΧΡΗΣΤΗΣ να ψάχνει κατευθείαν την έννοια που τον ενδιαφέρει και από εκεί να βρίσκει ΟΛΕΣ τις ΣΧΕΤΙΚΕΣ έννοιες.
· πηγή του είναι το θεματικό-ευρετήριο από την 2010 pdf έκδοση της Βουλής.
· παρακαλώ αναφέρετε λάθη και καλυτερεύσεις στους συνδέσμους και στις έννοιες.
· τα-κινέζικα, που τα χρησιμοποιώ ως διαχωριστικό, σημαίνουν 'ας δουλέψουμε μαζί'!

· Ctrl+F ή F3 = ψάχνει έννοιες.
· γράφοντας 'ενν.λέξεις-ονόματος-έννοιας' σε πηγαίνει στην έννοια.
· το-εννοιακό-μοντέλο περιέχει 342 ξεχωριστές-έννοιες με 1.155 ονόματα-εννοιών.
· ένα άλλο παράδειγμα εννοιακού-μοντέλου που δημοσίευσα ειναι αυτό του βιβλίου του Keynes 'The General Theory of Employment, Interest, and Money'.
· και φυσικά το-website μου παρουσιάζει το-εννοιακό-μοντέλο-της-κοσμοθεώρησής-μου.

· τα-ονόματα των-εννοιών είναι 'καθολικά', δηλαδή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του παρόντος ιστότοπου, κάνοντας κλικ στον πράσινο-τίτλο της-ιστοσελίδας έρχεται η-καρτέλα που ψάχνει αισθητές-έννοιες.
· από εκεί μπορείς-να-δείς μια προεπισκόπηση κάθε έννοιας του-συντάγματος γράφοντας 'σγμ2019/λέξεις-ονόματος' ή 'λέξεις-ονόματος@σγμ2019'

[Κασσελούρης.Νίκος.1959]

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΕΝΝΟΙΑΣ:
Όνομα-έννοιας:
  - ορισμός = κείμενο και αναφορά.
  - γενική-έννοια = ...
  - ολική-έννοια = ...
  ===
  - χαρακτηριστικό1:
  - χαρακτηριστικό2:
  ===
  • ειδική-έννοια1:
  • ειδική-έννοια2:
  ===
  * ενν.σγμ2019/Ονομα2,
  * ενν.Ονομα2@σγμ2019,

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΟΝΟΜΑΤΟΣ-ΕΝΝΟΙΑΣ:
Τα ονόματα των εννοιών είναι στον ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ εκτός αν η σημασία της έννοιας περιγράφεται με πληθυντικό αριθμό.
[όνομα σε αγκύλη] = δεν υπάρχει στο αυθεντικό κείμενο του συντάγματος.

ΣΥΜΒΑΣΗ-ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ-ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Επειδή στο κείμενο του συντάγματος υπάρχει ασάφεια μεταξύ 'εδαφίου' και 'πρότασης' πχ στη 17§4υκ.3μκ.2 (πρόταση = μέρος εδαφίου) και στη 42§1 (πρόταση = εδάφιο), στο εννοιακό-μοντέλο χρησιμοποιούνται οι έννοιες:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-κειμένου (πκ) = κείμενο που είναι μέρος 'ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ'.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-κειμένου (υκ) = κείμενο που είναι μέρος 'ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ-κειμένου' που ξεχωρίζει με κενή γραμμή.
ΜΟΝΑΔΑ-κειμένου (μκ) = κείμενο που είναι μέρος 'ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ-κειμένου' ή 'ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ-κειμένου' άν δεν υπάρχει υποπαράγραφος, που τελειώνει σε τελεία, άνω και κάτω τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
* ενν.σγμ2019'πκ=παράγραφος-κειμένου,
* ενν.σγμ2019'υκ=υποπαράγραφος-κειμένου,
* ενν.σγμ2019'μκ=μονάδα-κειμένου,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Το-εννοιακό-μοντέλο που κάποιος αντιλαμβάνεται από την ανάγνωση του συντάγματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ επειδή οι έννοιες που περιγράφονται, στην πλειοψηφία τους, δίνονται χωρίς ορισμό (= λόγος που ξεχωρίζει ΜΟΝΑΔΙΚΑ μία έννοια από τις άλλες).

ΟνομαΕλλ::
* ενν.Εννοιακό-μοντέλο-του-Συντάγματος-2019!⇒σγμ2019,
* ενν.σγμ2019,
* ενν.σγμ2019'(εννοιακό-μοντέλο.Σύνταγμα-2019)!⇒σγμ2019,
* ενν.ΣΥΝΤΑΓΜΑ-2019'εννοιακό-μοντέλο!⇒σγμ2019,

- Α -

Άγιο-Όρος

Περιγραφή::
- αρθ105,
- Άθως: αρθ105§1, αρθ105§3,
- Βίγλα Μεγάλη αρθ105§1μκ.1,
- θρησκεία βλ. έννοια,
- καταστατικός χάρτης Αγίου Όρους: αρθ105§3,
===
* ενν.Αγιο-Όρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγιο-Όρος,
* ενν.Αθως@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αθως,
* ενν.Βίγλα-Μεγάλη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βίγλα-Μεγάλη,
* ενν.Καταστατικός-χάρτης-Αγίου-Όρους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καταστατικός-χάρτης-Αγίου-Όρους,

Αγροληψία

Περιγραφή::
- αρθ117§2,
===
* ενν.Αγροληψία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγροληψία,

Αγωγή

Περιγραφή::
- δικαστήριο βλ. Δικαστήριο,
• κακοδικίας αγωγή: αρθ99,
   - άδεια αρθ99§3,
       - δικαστήριο αρθ99§1,
       - εκδίκαση αρθ99§1, αρθ115§2,
• πειθαρχική αγωγή: αρθ91§1υκ.2, αρθ91§3,
===
* ενν.Αγωγή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγωγή,
* ενν.Κακοδικίας-αγωγή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κακοδικίας-αγωγή,
* ενν.Πειθαρχική-αγωγή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πειθαρχική-αγωγή,

Άδεια-αρχής

Περιγραφή::
- αρθ10§2, αρθ12§1, αρθ99§3, αρθ104§3,
- αρχή βλ. έννοια,
===
* ενν.Αδεια-αρχής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αδεια-αρχής,

Αδίκημα

Περιγραφή::
- δικαστήριο βλ. Δικαστήριο,
- δικαστικό ένταλμα βλ. Ένταλμα δικαστικό,
- ποινή βλ. έννοια,
• βασανιστήρια βλ. έννοια,
• έγκλημα βλ. έννοια,
• κάκωση σωματική βλ. έννοια,
• ποινικό αδίκημα: αρθ86§1μκ.1,
• προσβολή βλ. έννοια,
• τύπου αδίκημα βλ. Μέσα ενημέρωσης,
• υπουργικό αδίκημα: αρθ86§1μκ.2,
• ψυχολογική βία βλ. έννοια,
===
* ενν.Αδίκημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αδίκημα,
* ενν.Ποινικό-αδίκημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ποινικό-αδίκημα,
* ενν.Υπουργικό-αδίκημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπουργικό-αδίκημα,

Αειφορία

Περιγραφή::
- αρθ24§1μκ.2,
===
* ενν.Αειφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αειφορία,

Αεροδικείο

Περιγραφή::
- αρθ96§4υκ.α,
- γενική-έννοια = Δικαστήριο,
===
* ενν.Αεροδικείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αεροδικείο,

Αθλητισμός

Περιγραφή::
- αρθ16§9υκ.1,
===
* ενν.Αθλητισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αθλητισμός,

Αιδώς-δημόσια

Περιγραφή::
- αρθ14§3υκ.δ,
===
* ενν.Αιδώς-δημόσια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αιδώς-δημόσια,
* ενν.Δημόσια-αιδώς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-αιδώς,

Αίτηση

Περιγραφή::
• ακυρώσεως αρθ95§1υκ.1,
• πληροφοριών αρθ10§3,
===
* ενν.Αίτηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αίτηση,

Ακαδημία-Αθηνών

Περιγραφή::
- εκλογή δικαστικών λειτουργών ως μελών αρθ89§2,
===
* ενν.Ακαδημία-Αθηνών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ακαδημία-Αθηνών,

Ακεραιότητα-εδαφική

Περιγραφή::
- κατάσχεση εφημερίδας: αρθ14§3υκ.γ,
===
* ενν.Ακεραιότητα-εδαφική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ακεραιότητα-εδαφική,
* ενν.Εδαφική-ακεραιότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εδαφική-ακεραιότητα,
* ενν.Κατάσχεση-εφημερίδας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάσχεση-εφημερίδας,

Ακροτελεύτια-διάταξη

Περιγραφή::
- αρθ120,
===
* ενν.Ακροτελεύτια-διάταξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ακροτελεύτια-διάταξη,

Ακτήμονας

Περιγραφή::
- αποκατάσταση αρθ18§6μκ.1,
===
* ενν.Ακτήμονας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ακτήμονας,

Αλλοδαπός

Περιγραφή::
- αρθ5§2υκ.2, αρθ28§1μκ.2,
===
* ενν.Αλλοδαπός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αλλοδαπός,

Αμνηστία

Περιγραφή::
• για κοινά εγκλήματα αμνηστία: αρθ47§4,
• για πολιτικά εγκλήματα αμνηστία: αρθ47§3,
===
* ενν.Αμνηστία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αμνηστία,

Αμοιβαιότητα

Περιγραφή::
- αρθ28§1μκ.2, αρθ28§3,
===
* ενν.Αμοιβαιότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αμοιβαιότητα,

Αμοιβή

Περιγραφή::
- εγγραφή στον Προϋπολογισμό αρθ80§1,
===
* ενν.Αμοιβή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αμοιβή,

Άμυνα

Περιγραφή::
• Πατρίδας αρθ4§6,
• εθνική αρθ68§2υκ.2,
• Χώρας αρθ22§4μκ.2,
===
* ενν.Αμυνα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αμυνα,

Αναδασμός-αγροτικών-εκτάσεων

Περιγραφή::
- αρθ18§4,
===
* ενν.Αναδασμός-αγροτικών-εκτάσεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναδασμός-αγροτικών-εκτάσεων,
* ενν.Αναδασμός-αγροτικών-εκτάσεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναδασμός-αγροτικών-εκτάσεων,

Αναδιάρθρωση-χωροταξική

Περιγραφή::
- αρθ24§2,
===
* ενν.Αναδιάρθρωση-χωροταξική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναδιάρθρωση-χωροταξική,
* ενν.Χωροταξική-αναδιάρθρωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χωροταξική-αναδιάρθρωση,

Αναίρεση

Περιγραφή::
- αρθ14§4μκ.2,
• τελεσίδικων αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων αρθ95§1υκ.β,
===
* ενν.Αναίρεση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναίρεση,

Ανακριτής

Περιγραφή::
- αρθ6§2,
- γενική-έννοια = Λειτουργός δικαστικός,
- έδρα αρθ6§2μκ.1,
- προσαγωγή αρθ6§2μκ.1,
===
* ενν.Ανακριτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανακριτής,

Αναμόρφωση

Περιγραφή::
• οικιστικών περιοχών αρθ24§5μκ.1,
• πολεοδομική αναμόρφωση: αρθ24§5μκ.2,
===
* ενν.Αναμόρφωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναμόρφωση,
* ενν.Πολεοδομική-αναμόρφωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολεοδομική-αναμόρφωση,

Αναπηρία

Περιγραφή::
- αρθ21§3, αρθ21§6, αρθ88§4, αρθ92§1μκ.2,
===
* ενν.Αναπηρία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναπηρία,

Ανάπηρος

Περιγραφή::
- αρθ21§2,
===
* ενν.Ανάπηρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανάπηρος,

Ανάπτυξη

Περιγραφή::
- κοινωνικά προγράμματα ανάπτυξης αρθ79§8,
• οικισμών ανάπτυξη: αρθ24§2,
• οικονομική ανάπτυξη: αρθ106§1, αρθ106§3,
   - πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης: αρθ79§8,
• περιφερειακή ανάπτυξη: προώθηση αρθ106§1μκ.2,
• πόλεων ανάπτυξη: αρθ24§2,
• πολιτιστική ανάπτυξη: αρθ15§2,
• σχέσεων φιλικών ανάπτυξη:αρθ2§2,
• τέχνης, επιστήμης, έρευνας, διδασκαλίας ανάπτυξη: αρθ16§1μκ.1,
===
* ενν.Ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανάπτυξη,
* ενν.Οικισμών-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικισμών-ανάπτυξη,
* ενν.Οικονομική-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-ανάπτυξη,
* ενν.Περιφερειακή-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περιφερειακή-ανάπτυξη,
* ενν.Πόλεων-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πόλεων-ανάπτυξη,
* ενν.Πολιτιστική-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτιστική-ανάπτυξη,
* ενν.Σχέσεων-φιλικών-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σχέσεων-φιλικών-ανάπτυξη,
* ενν.Τέχνης-επιστήμης-έρευνας-διδασκαλίας-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τέχνης-επιστήμης-έρευνας-διδασκαλίας-ανάπτυξη,

Αναφορά

Περιγραφή::
• στις αρχές αρθ10§1, αρθ10§3,
• στη Βουλή προφορικά ή έγγραφα αρθ69,
===
* ενν.Αναφορά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναφορά,

Ανεξαρτησία

Περιγραφή::
• εθνική, υπεράσπιση αρθ33§2υκ.2,
• στρατοδικών, λειτουργική και προσωπική αρθ96§5υκ.1,
===
* ενν.Ανεξαρτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανεξαρτησία,

Ανικανότητα-για-δικαιοπραξία

Περιγραφή::
- αρθ51§3μκ.2,
===
* ενν.Ανικανότητα-για-δικαιοπραξία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανικανότητα-για-δικαιοπραξία,

Ανοικοδόμηση-αυτοτελής

Περιγραφή::
- αρθ18§7,
===
* ενν.Ανοικοδόμηση-αυτοτελής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανοικοδόμηση-αυτοτελής,
* ενν.Αυτοτελής-ανοικοδόμηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αυτοτελής-ανοικοδόμηση,

Ανταπόκριση-ελεύθερη

Περιγραφή::
- αρθ19§1μκ.1,
===
* ενν.Ανταπόκριση-ελεύθερη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανταπόκριση-ελεύθερη,
* ενν.Ελεύθερη-ανταπόκριση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεύθερη-ανταπόκριση,

Αντιπαροχή

Περιγραφή::
- αρθ24§4,
===
* ενν.Αντιπαροχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπαροχή,

Αντίρρηση-συνείδησης

Περιγραφή::
- αρθ4ερμ.δήλ.,
===
* ενν.Αντίρρηση-συνείδησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντίρρηση-συνείδησης,

Αντισυνταγματικότητα

Περιγραφή::
• νόμου αντισυνταγματικότητα 93§4,
• ουσιαστική αντισυνταγματικότητα 100§1υκ.ε,
===
* ενν.Αντισυνταγματικότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντισυνταγματικότητα,

Ανώτατο-δικαστικό-συμβούλιο

Περιγραφή::
- αρθ90, αρθ90§1, αρθ90§2, αρθ90§3,
- αποφάσεων προσβολή αρθ90§6,
- διαφωνία Υπ. Δικαιοσύνης αρθ90§3,
- σύνθεση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου: αρθ90§1, αρθ90§3,
- ολομέλεια ανώτατου δικαστικού συμβουλίου: αρθ90§3, αρθ90§3,
• Ελεγκτικού Συνεδρίου ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αρθ90§1υπ.1μκ.5,
• πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αρθ90§1υπ.1μκ.3,
• Συμβουλίου Επικρατείας ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αρθ90§1υπ.1μκ.4,
===
* ενν.Ανώτατο-δικαστικό-συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτατο-δικαστικό-συμβούλιο,
* ενν.Σύνθεση-ανώτατου-δικαστικού-συμβουλίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνθεση-ανώτατου-δικαστικού-συμβουλίου,
* ενν.Ολομέλεια-ανώτατου-δικαστικού-συμβουλίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ολομέλεια-ανώτατου-δικαστικού-συμβουλίου,

Ανώτατο-Ειδικό-Δικαστήριο

Περιγραφή::
- αρθ58, αρθ100,
- γενική-έννοια = Δικαστήριο,
- αντισυνταγματική διάταξη αρθ100§5,
- αντισυνταγματική διάταξη ανίσχυρη αρθ100§4μκ.2,
- απόφαση αμετάκλητη αρθ100§4,
- αρμοδιότητες ΑΕΔ: αρθ100§1,
- διαδικασία ενώπιον ΑΕΔ: αρθ100§3,
- λειτουργία ΑΕΔ: αρθ100§3,
- μέλη ΑΕΔ: αρθ100§2, αρθ100§3,
- οργάνωση ΑΕΔ: αρθ100§3,
- συγκρότηση ΑΕΔ: αρθ100§2,
===
* ενν.Ανώτατο-Ειδικό-Δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτατο-Ειδικό-Δικαστήριο,
* ενν.ΑΕΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/ΑΕΔ,
* ενν.Αρμοδιότητες-ΑΕΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-ΑΕΔ,
* ενν.Διαδικασία-ενώπιον-ΑΕΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαδικασία-ενώπιον-ΑΕΔ,
* ενν.Λειτουργία-ΑΕΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειτουργία-ΑΕΔ,
* ενν.Μέλη-ΑΕΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέλη-ΑΕΔ,
* ενν.Οργάνωση-ΑΕΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργάνωση-ΑΕΔ,
* ενν.Συγκρότηση-ΑΕΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συγκρότηση-ΑΕΔ,

Ανώτατο-Πειθαρχικό-Συμβούλιο

Περιγραφή::
- αρθ91, αρθ91§2, αρθ118§2,
- δικαστικός λειτουργός βλ. έννοια,
===
* ενν.Ανώτατο-Πειθαρχικό-Συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτατο-Πειθαρχικό-Συμβούλιο,

Ανώτατο-Συμβούλιο-Επιλογής-Προσωπικού

Περιγραφή::
- εξαιρέσεις αρθ118§6,
===
* ενν.Ανώτατο-Συμβούλιο-Επιλογής-Προσωπικού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτατο-Συμβούλιο-Επιλογής-Προσωπικού,
* ενν.ΑΣΕΠ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/ΑΣΕΠ, (προσθήκη)

Αξιοπρέπεια-ανθρώπινη

Περιγραφή::
- οικονομική ιδιωτική πρωτοβουλία αρθ106§2,
- προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας: αρθ7§2,
===
* ενν.Αξιοπρέπεια-ανθρώπινη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αξιοπρέπεια-ανθρώπινη,
* ενν.Ανθρώπινη-αξιοπρέπεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανθρώπινη-αξιοπρέπεια,
* ενν.Προσβολή-ανθρώπινης-αξιοπρέπειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσβολή-ανθρώπινης-αξιοπρέπειας,

Αξιωματικός

Περιγραφή::
• ενόπλων δυνάμεων αξιωματικός: αρθ45μκ.2, αρθ56§1, αρθ56§3,
• σωμάτων ασφαλείας αξιωματικός: αρθ56§1, αρθ56§3,
===
* ενν.Αξιωματικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αξιωματικός,
* ενν.Ενόπλων-δυνάμεων-αξιωματικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενόπλων-δυνάμεων-αξιωματικός,
* ενν.Σωμάτων-ασφαλείας-αξιωματικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σωμάτων-ασφαλείας-αξιωματικός,

Απαγόρευση-εξόδου-από-τη-χώρα

Περιγραφή::
- αρθ5ερμ.δήλ.,
===
* ενν.Απαγόρευση-εξόδου-από-τη-χώρα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απαγόρευση-εξόδου-από-τη-χώρα,

Απαλλοτρίωση

Περιγραφή::
- αρθ17,
• δασών και δασικών εκτάσεων απαλλοτρίωση: αρθ117§4,
===
* ενν.Απαλλοτρίωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απαλλοτρίωση,
* ενν.Δασών-και-δασικών-εκτάσεων-απαλλοτρίωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δασών-και-δασικών-εκτάσεων-απαλλοτρίωση,

Απάντηση-έγγραφη-αιτιολογημένη

Περιγραφή::
- αρθ10§1,
===
* ενν.Απάντηση-έγγραφη-αιτιολογημένη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απάντηση-έγγραφη-αιτιολογημένη,

Απογραφή

Περιγραφή::
- αρθ54§2,
===
* ενν.Απογραφή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απογραφή,

Αποζημίωση

Περιγραφή::
• άδικα καταδικασμένων αρθ7§4,
• για απαλλοτρίωση αρθ17§2, αρθ17§3, αρθ17§5, αρθ17§7,
• για διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων αρθ18§6υκ.2,
• για παραβίαση οικιακού ασύλου, πλήρης αρθ9§2,
• για στέρηση χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας αρθ18§5υκ.2,
• λόγω πολεοδομικών έργων αρθ24§3,
• λόγω προστασίας μνημείων αρθ24§6μκ.2,
===
* ενν.Αποζημίωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποζημίωση,

Αποκατάσταση-ακτημόνων

Περιγραφή::
- αρθ18§6υκ.1,
===
* ενν.Αποκατάσταση-ακτημόνων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποκατάσταση-ακτημόνων,

Αποκεντρωτικό-σύστημα

Περιγραφή::
- αρθ101§1,
===
* ενν.Αποκεντρωτικό-σύστημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποκεντρωτικό-σύστημα,

Απολογισμός-Κράτους

Περιγραφή::
- αρθ72§1υκ.2, αρθ79§2,
• έκθεση προς τη Βουλή αρθ98§1υκ.ε,
• επιτροπή ειδική Βουλής αρθ79§7,
===
* ενν.Απολογισμός-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απολογισμός-Κράτους,

Απόλυση-συλληφθέντος

Περιγραφή::
- αρθ6§2, αρθ6§3,
===
* ενν.Απόλυση-συλληφθέντος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόλυση-συλληφθέντος,

Αποξηρανθείσες-εκτάσεις

Περιγραφή::
- διάθεση αρθ18§2,
===
* ενν.Αποξηρανθείσες-εκτάσεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποξηρανθείσες-εκτάσεις,

Απόρρητο

Περιγραφή::
- ανταπόκρισης αρθ19§1,
• αποδεικτικά μέσα αρθ19§3,
• αρχή ανεξάρτητη αρθ19§2,
• επιστολών, εγγύηση αρθ19§1,
• παραβίαση αρθ19§1, αρθ19§3,
===
* ενν.Απόρρητο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόρρητο,

Απόφαση

Περιγραφή::
• αρχής απόφαση: αρθ10§2,
   • αστυνομικής αρχής απόφαση: αρθ11§2μκ.2,
• διαιτητική για ρύθμιση αμοιβής της εργασίας αρθ116§3,
• δικαστική απόφαση: αρθ7§4, αρθ12§2, αρθ88§4, αρθ103§4υκ.2, αρθ109§2,
• εξαιτίας ποινικής καταδίκης αρθ92§1μκ.2,
• κανονιστική υπουργική αρθ116§3,
• πειθαρχική απόφαση: αρθ92§3μκ.3,
===
* ενν.Απόφαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόφαση,
* ενν.Αρχής-απόφαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχής-απόφαση,
* ενν.Πειθαρχική-απόφαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πειθαρχική-απόφαση,

Αρειος-Πάγος

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Δικαστήριο,
- αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου: αρθ87§3, αρθ90§2, αρθ90§5, αρθ91§1,
- αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου: αρθ90§5, αρθ91§2,
- αρεοπαγίτης: αρθ88§7, αρθ90§2υκ.1, αρθ91§1, αρθ91§3, αρθ99§1, αρθ100§2υκ.1,
- εισαγγελέας Αρείου Πάγου: αρθ87§3, αρθ90§1, αρθ90§5υκ.2,
- μέλος Αρείου Πάγου: αρθ90§5υκ.2,
- προαγωγή δικαστικού λειτουργού αρθ90§1, αρθ90§2, αρθ90§5, αρθ118§5,
- Πρόεδρος Αρείου Πάγου: αρθ37§3, αρθ86§1, αρθ90§5, αρθ91§2, αρθ99§2υκ.2, αρθ100§2υκ.1,
===
* ενν.Αρειος-Πάγος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρειος-Πάγος,
* ενν.Αντεισαγγελέας-Αρείου-Πάγου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντεισαγγελέας-Αρείου-Πάγου,
* ενν.Αντιπρόεδρος-Αρείου-Πάγου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπρόεδρος-Αρείου-Πάγου,
* ενν.Αρεοπαγίτης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρεοπαγίτης,
* ενν.Εισαγγελέας-Αρείου-Πάγου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εισαγγελέας-Αρείου-Πάγου,
* ενν.Μέλος-Αρείου-Πάγου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέλος-Αρείου-Πάγου,
* ενν.Πρόεδρος-Αρείου-Πάγου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-Αρείου-Πάγου,

Άρση-συγκρούσεων

Περιγραφή::
- αρθ100§1υκ.δ,
===
* ενν.Αρση-συγκρούσεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρση-συγκρούσεων,

Αρχαιολογικός-θησαυρός

Περιγραφή::
- αρθ18§1,
===
* ενν.Αρχαιολογικός-θησαυρός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχαιολογικός-θησαυρός,
* ενν.Θησαυρός-Αρχαιολογικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θησαυρός-Αρχαιολογικός,

Αρχή

Περιγραφή::
- αρθ10,
- άδεια αρχής: αρθ10§2, βλ. έννοια,
- αναφορά σε αρχή: αρθ10§1,
- απάντηση αρχής: αρθ10§3,
- απόφαση αρχής
- δίωξη αναφερόμενου: αρθ10§2,
- έγγραφο βλ. έννοια,
- υπηρεσία βλ. έννοια,
• ανεξάρτητη αρχή βλ. Αρχή ανεξάρτητη,
• δικαστική αρχή βλ. Δικαστική εξουσία,
• διοικητική αρχή:
   - άρση συγκρούσεως αρθ100§1υκ.δ,
• μοναστηριακή αρχή: αρθ105§5υκ.2,
===
* ενν.Αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχή,
* ενν.Αδεια-αρχής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αδεια-αρχής,
* ενν.Αναφορά-σε-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναφορά-σε-αρχή,
* ενν.Απάντηση-αρχής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απάντηση-αρχής,
* ενν.Δίωξη-αναφερόμενου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δίωξη-αναφερόμενου,
* ενν.Διοικητική-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοικητική-αρχή,
* ενν.Αρχή-μοναστηριακή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχή-μοναστηριακή,
* ενν.Μοναστηριακή-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μοναστηριακή-αρχή,

Αρχή-ανεξάρτητη

Περιγραφή::
- αρθ9Αμκ.2, αρθ15§2, αρθ19§2, αρθ101Α, αρθ103§7, αρθ103§9,
- γενική-έννοια = Αρχή,
- διορισμός μελών αρθ101Α§1, αρθ101Α§3,
- κοινοβουλευτικός έλεγχος αρθ101Α§2,
- προσωπικό αρθ101Α§2,
• απόρρητο επιστολών και επικοινωνίας ανεξάρτητη αρχή: αρθ19§2,
• Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης: αρθ15§2, βλ. έννοια,
• πρόσληψη στο δημόσιο ανεξάρτητη αρχή: αρθ103§7,
• προστασία προσωπικών δεδομένων ανεξάρτητη αρχή: αρθ9Αμκ.2,
• Συνήγορος του Πολίτη αρθ103§9,
===
* ενν.Αρχή-ανεξάρτητη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχή-ανεξάρτητη,
* ενν.Ανεξάρτητη-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανεξάρτητη-αρχή,
* ενν.Απόρρητο-επιστολών-και-επικοινωνίας-ανεξάρτητη-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόρρητο-επιστολών-και-επικοινωνίας-ανεξάρτητη-αρχή,
* ενν.Πρόσληψη-στο-δημόσιο-ανεξάρτητη-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόσληψη-στο-δημόσιο-ανεξάρτητη-αρχή,
* ενν.Προστασία-προσωπικών-δεδομένων-ανεξάρτητη-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-προσωπικών-δεδομένων-ανεξάρτητη-αρχή,

Άσεμνο-δημοσίευμα

Περιγραφή::
- αρθ14§3, αρθ5,
===
* ενν.Ασεμνο-δημοσίευμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασεμνο-δημοσίευμα,

Ασθένεια

Περιγραφή::
• δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων αρθ88§4, αρθ92§1,
===
* ενν.Ασθένεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασθένεια,

Ασθενής

Περιγραφή::
- αρθ5ερμ.δήλ.,
===
* ενν.Ασθενής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασθενής,

Ασυμβίβαστα

Περιγραφή::
• βουλευτών βλ. Βουλευτές,
• δικαστικά αρθ89,
• Υπουργών, Υφυπουργών βλ. Υπουργοί, Υφυπουργοί,
===
* ενν.Ασυμβίβαστα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυμβίβαστα,

Ασφάλεια

Περιγραφή::
- αρχές αγροτικής ασφάλειας: αρθ96§2β,
- σώματα ασφαλείας βλ. έννοια,
• δημόσια ασφάλεια: αρθ11§2μκ.2,
• εθνική ασφάλεια: αρθ19§1μκ.2, αρθ48§1,
===
* ενν.Ασφάλεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασφάλεια,
* ενν.Αρχές-αγροτικής-ασφάλειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχές-αγροτικής-ασφάλειας,
* ενν.Δημόσια-ασφάλεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-ασφάλεια,
* ενν.Εθνική-ασφάλεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνική-ασφάλεια,

Αυτοδιοίκηση

Περιγραφή::
• Αγ.Όρους αυτοδιοίκηση: αρθ105§1μκ.1,
• Α.Ε.Ι. αυτοδιοίκηση: αρθ16§5υκ.1,
• συνεταιρισμών αυτοδιοίκηση: αρθ12§4,
• τοπική αυτοδιοίκηση βλ. έννοια,
===
* ενν.Αυτοδιοίκηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αυτοδιοίκηση,
* ενν.Αγ.Όρους-αυτοδιοίκηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγ.Όρους-αυτοδιοίκηση,
* ενν.Α.Ε.Ι.-αυτοδιοίκηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Α.Ε.Ι.-αυτοδιοίκηση,
* ενν.Συνεταιρισμών-αυτοδιοίκηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνεταιρισμών-αυτοδιοίκηση,

- Β -

Βαθμός-αρχαιότητας

Περιγραφή::
- αρθ88§7,
===
* ενν.Βαθμός-αρχαιότητας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βαθμός-αρχαιότητας,

Βάρη

Περιγραφή::
• δημόσια βάρη: αρθ4§5,
• εδαφικά βάρη: αρθ117§2,
• οικονομικά βάρη: αρθ78§2,
• υπέρ οργανισμών ή ν.π. βάρη: αρθ73§5,
===
* ενν.Βάρη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βάρη,
* ενν.Δημόσια-βάρη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-βάρη,
* ενν.Εδαφικά-βάρη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εδαφικά-βάρη,
* ενν.Οικονομικά-βάρη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομικά-βάρη,
* ενν.Υπέρ-οργανισμών-ή-ν.π.-βάρη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπέρ-οργανισμών-ή-ν.π.-βάρη,

Βασανιστήρια

Περιγραφή::
- αρθ7§2,
- αδίκημα βλ. έννοια,
- ποινή βλ. έννοια,
===
* ενν.Βασανιστήρια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βασανιστήρια,

Βία

Περιγραφή::
• ανώτερη βία: αρθ6§2,
• ψυχολογική βία βλ. έννοια,
===
* ενν.Βία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βία,
* ενν.Ανώτερη-βία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτερη-βία,

Βιοϊατρική-παρέμβαση

Περιγραφή::
- αρθ5§5,
===
* ενν.Βιοϊατρική-παρέμβαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βιοϊατρική-παρέμβαση,

Βλάβη

Περιγραφή::
• ηθική βλάβη: αρθ6§3,
• υγείας βλάβη: αρθ7§2,
===
* ενν.Βλάβη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βλάβη,
* ενν.Ηθική-βλάβη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ηθική-βλάβη,
* ενν.Υγείας-βλάβη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υγείας-βλάβη,

Βουλευτής

Περιγραφή::
- Μ3Τ3Κ2, Μ3Τ3Κ3, (αρθ51 - αρθ63)
- γενική-έννοια: Λειτουργός δημόσιος,
- αίτηση για μυστική συνεδρίαση της Βουλής: αρθ66§1μκ.1,
- ακαταδίωκτο βουλευτή: αρθ62,
- ανάδειξη βουλευτή: αρθ51, αρθ53,
- ανακήρυξη βουλευτή: αρθ62,
- ανεύθυνο βουλευτή: αρθ61,
- αντιπρόσωπος του Έθνους: αρθ51§2,
- αξίωμα βουλευτικό: αρθ55§2, αρθ60§2,
- αποζημίωση βουλευτή: αρθ63§1, αρθ63§3,
- απουσία αδικαιολόγητη: αρθ63§3,
- αριθμός βουλευτών: αρθ51§1, αρθ53§2, αρθ54§2, αρθ54§3,
- αρχηγός κόμματος που δεν έχει εκλεγεί βουλευτής: αρθ37§4,
- ασυλία βουλευτή: αρθ48§7, αρθ61§1, αρθ61§2, αρθ61§3,
- ασυμβίβαστα βουλευτή: (αρθ55 - αρθ58) αρθ57§1, αρθ57§2, αρθ57§3, και αρθ57§4,
   - κρίση για ασυμβίβαστα 100§1υκ.γ,
- ατέλεια βουλευτή:
   • συγκοινωνιακή αρθ63§2,
   • ταχυδρομική αρθ63§2,
   • τηλεφωνική αρθ63§2,
- Βουλευτήριο βλ. έννοια,
- Βουλή βλ. έννοια,
- γνώμη βουλευτή: αρθ61§1,
   • κατά συνείδηση γνώμη αρθ60§1,
   • κατοχύρωση ελεύθερης γνώμης: αρθ65§4,
- δαπάνες εκλογικές βουλευτή: αρθ29§2,
- δημοψήφισμα: αρθ44§2,
- δικαιώματα βουλευτή: Μ3Τ3Κ3 (αρθ59 - αρθ63)
- δικαιώματα βουλευτή: Μ3Τ3Κ3 (αρθ59 - αρθ63)
   • γνώμης και ψήφου αρθ60§1,
   • παραίτηση αρθ60§2,
- δίωξη βουλευτή: αρθ61§2,
   - άδεια δίωξης της Βουλής αρθ61§2, αρθ62υκ.1,
   - διαβίβαση αίτησης δίωξης: αρθ62υκ.3,
   - δίωξη για γνώμη ή ψήφο βουλευτή: αρθ61§1,
- δυσπιστία, πρόταση, υπογραφή αρθ84§2υκ.2,
- δυσφήμηση συκοφαντική αρθ61§2,
- εκλογή βουλευτή βλ. Βουλευτικές εκλογές,
- εκλογικός νόμος, ψήφιση αρθ51§4, αρθ72§1υκ.1,
- έκπτωση βουλευτή: αρθ29§2, αρθ55§2, αρθ57,
    κρίση για την έκπτωση βουλευτή: αρθ100§1υκ.γ,
- εξέταση γνώμης ή ψήφου αρθ61§1,
- επιλογή μεταξύ αξιώματος και ασυμβιβάστων αρθ57§2,
- θητεία βουλευτική: αρθ53§1, αρθ53§3,
- καθήκοντα βουλευτή: Μ3Τ3Κ3 (αρθ59 - αρθ63)
- καθήκοντα βουλευτή: Μ3Τ3Κ3 (αρθ59 - αρθ63)
   • ανάληψη καθήκοντος: αρθ59§1υκ.1,
   • άσκηση καθήκοντος: αρθ61§1, αρθ61§3, αρθ63§1,
   • ασυμβίβαστα έργα: αρθ57,
   • εκπλήρωση ευσυνείδητη αρθ59§1υκ.2,
- κατάσταση πολιορκίας: αρθ48§6,
- κωλύματα βουλευτή: Μ3Τ3Κ2 αρθ55, αρθ56, αρθ57, αρθ58
   • εκλογιμότητας κωλύματα: αρθ56,
- μαρτυρίας υποχρέωση: αρθ61§3,
- μέτρα πειθαρχικά εναντίον βουλευτή: αρθ65§4,
- όρκος βουλευτή: αρθ59,
- παραίτηση βουλευτή:
   - ανάκληση παραίτησης: αρθ60§2,
   - υποβολή παραίτησης: αρθ60§2,
- πρόταση:
   • αναθεώρησης συντάγματος πρόταση: αρθ110§2,
   • μομφής πρόταση: αρθ65§3υκ.3,
- προϋποθέσεις εκλογιμότητας: αρθ55§1, αρθ81§2,
- υποβολή νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων: αρθ75§1,
- ψήφος βουλευτή: αρθ60§1, αρθ61§1,
   • αποστολή στο εξωτερικό ψήφος βουλευτή: αρθ70§7,
• αλλόθρησκος βουλευτής: αρθ59§2,
• ανεξάρτητος βουλευτής: αρθ68§3,
• Επικρατείας βουλευτής: αρθ54§3, αρθ56§3υκ.2,
• υποψήφιος βουλευτής:
   - ανακήρυξη αρθ56,
   - δαπάνες αρθ29§2,
===
* ενν.Βουλευτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βουλευτής,
* ενν.Αίτηση-για-μυστική-συνεδρίαση-της-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αίτηση-για-μυστική-συνεδρίαση-της-Βουλής,
* ενν.Ακαταδίωκτο-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ακαταδίωκτο-βουλευτή,
* ενν.Ανάδειξη-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανάδειξη-βουλευτή,
* ενν.Ανακήρυξη-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανακήρυξη-βουλευτή,
* ενν.Ανεύθυνο-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανεύθυνο-βουλευτή,
* ενν.Αντιπρόσωπος-του-Έθνους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπρόσωπος-του-Έθνους,
* ενν.Αξίωμα-βουλευτικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αξίωμα-βουλευτικό,
* ενν.Αποζημίωση-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποζημίωση-βουλευτή,
* ενν.Απουσία-αδικαιολόγητη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απουσία-αδικαιολόγητη,
* ενν.Αριθμός-βουλευτών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αριθμός-βουλευτών,
* ενν.Αρχηγός-κόμματος-που-δεν-έχει-εκλεγεί-βουλευτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχηγός-κόμματος-που-δεν-έχει-εκλεγεί-βουλευτής,
* ενν.Ασυλία-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυλία-βουλευτή,
* ενν.Ασυμβίβαστα-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυμβίβαστα-βουλευτή,
* ενν.Ατέλεια-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ατέλεια-βουλευτή,
* ενν.Γνώμη-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γνώμη-βουλευτή,
* ενν.Δαπάνες-εκλογικές-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δαπάνες-εκλογικές-βουλευτή,
* ενν.Δημοψήφισμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοψήφισμα,
* ενν.Δικαιώματα-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαιώματα-βουλευτή,
* ενν.Δίωξη-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δίωξη-βουλευτή,
* ενν.Εκπτωση-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπτωση-βουλευτή,
* ενν.Θητεία-βουλευτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θητεία-βουλευτική,
* ενν.Καθήκοντα-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καθήκοντα-βουλευτή,
* ενν.Κατάσταση-πολιορκίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάσταση-πολιορκίας,
* ενν.Κωλύματα-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κωλύματα-βουλευτή,
* ενν.Μέτρα-πειθαρχικά-εναντίον-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέτρα-πειθαρχικά-εναντίον-βουλευτή,
* ενν.Ορκος-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορκος-βουλευτή,
* ενν.Παραίτηση-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παραίτηση-βουλευτή,
* ενν.Ψήφος-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψήφος-βουλευτή,
* ενν.Αλλόθρησκος-βουλευτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αλλόθρησκος-βουλευτής,
* ενν.Ανεξάρτητος-βουλευτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανεξάρτητος-βουλευτής,
* ενν.Επικρατείας-βουλευτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επικρατείας-βουλευτής,
* ενν.Υποψήφιος-βουλευτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υποψήφιος-βουλευτής,

Βουλευτήριο

Περιγραφή::
- αρθ59§1υκ.1, αρθ66§1,
- βουλευτής βλ. έννοια,
- Βουλή βλ. έννοια,
===
* ενν.Βουλευτήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βουλευτήριο,

Βουλευτικές-εκλογές

Περιγραφή::
- αρθ32§4, αρθ37§3, αρθ41§1, αρθ41§3, αρθ41ερμ.δήλ., αρθ51§3, αρθ51§4, αρθ53§1, αρθ54§1, αρθ54§2, αρθ55§1, αρθ57§2μκ.1, αρθ58,
- αναπληρωματική εκλογή βουλευτή: αρθ53§2,
- αναστολή διενέργειας βουλευτικών εκλογών: αρθ53§3,
- βουλευτής βλ. έννοια,
- Βουλή βλ. έννοια,
- δικαστικός έλεγχος εκλογών: αρθ58,
- εκδίκαση βουλευτικών εκλογών: αρθ58, αρθ100,
- εκλογέας βουλευτικών εκλογών:
- εκλογική δαπάνη: αρθ29§2,
- εκλογική περιφέρεια βλ. Περιφέρεια εκλογική,
- εκλογικό δικαίωμα: αρθ51§4, αρθ51§3,
- εκλογικό σύστημα αρθ54§1, αρθ72§1, βλ. έννοια,
- έλεγχος κύρους βουλευτικών εκλογών: αρθ58, αρθ100,
- ενστάσεις κατά κύρους βουλευτικών εκλογών: αρθ58,
- επιστολική ψήφος: αρθ51§4,
- προκήρυξη εκλογών: αρθ41§3, αρθ41ερμ.δήλ.,
===
* ενν.Βουλευτικές-εκλογές@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βουλευτικές-εκλογές,
* ενν.Εκλογές-βουλευτών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογές-βουλευτών,
* ενν.Αναπληρωματική-εκλογή-βουλευτή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναπληρωματική-εκλογή-βουλευτή,
* ενν.Αναστολή-διενέργειας-βουλευτικών-εκλογών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναστολή-διενέργειας-βουλευτικών-εκλογών,
* ενν.Δικαστικός-έλεγχος-εκλογών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστικός-έλεγχος-εκλογών,
* ενν.Εκδίκαση-βουλευτικών-εκλογών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκδίκαση-βουλευτικών-εκλογών,
* ενν.Εκλογική-δαπάνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογική-δαπάνη,
* ενν.Εκλογικό-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογικό-δικαίωμα,
* ενν.Ελεγχος-κύρους-βουλευτικών-εκλογών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεγχος-κύρους-βουλευτικών-εκλογών,
* ενν.Ενστάσεις-κατά-κύρους-βουλευτικών-εκλογών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενστάσεις-κατά-κύρους-βουλευτικών-εκλογών,
* ενν.Επιστολική-ψήφος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιστολική-ψήφος,
* ενν.Προκήρυξη-εκλογών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προκήρυξη-εκλογών,

Βουλή

Περιγραφή::
- Μέρος3Τμήμα3, (αρθ51 - αρθ80)
- άδεια δίωξης βουλευτών: αρθ61§2, αρθ62,
- ανάδειξη Βουλής: αρθ32§4υκ.1, αρθ51, αρθ52, αρθ53, αρθ54,
- αναθεωρητική Ε' Βουλή: αρθ65§3υκ.2, αρθ111§2μκ.1, αρθ120§1,
- αναστολή εργασιών Βουλής: αρθ40§2, αρθ40§3, αρθ64§2,
- αναφορά στη Βουλή: αρθ69,
- αντιπρόεδροι Βουλής:
   - εκλογή αρθ65§3,
- απουσία Βουλής: αρθ32§5υκ.1, αρθ48§2,
- άσκηση νομοθετικής λειτουργίας: αρθ26§1, αρθ71υκ.1,
- βουλευτής βλ. έννοια,
- Βουλευτήριο βλ. έννοια,
- διάλυση Βουλής: αρθ34§1υκ.2, αρθ35§2, αρθ41§2, αρθ41§3, αρθ41ερμ.δήλ., αρθ48§2, αρθ48§3, αρθ53§3, αρθ62υκ.2,
- διάταξη ημερήσια: αρθ74§6,
- δικαίωμα πρότασης νόμων: αρθ73§1,
- δίωξη μελών Κυβέρνησης: αρθ86,
   - απόφαση Βουλής αρθ86§2, αρθ86§3,
   - ειδικό δικαστήριο αρθ86§4,
   - πρόταση αρθ86§3,
   - πλειοψηφία αρθ86§3,
- δυσπιστίας πρόταση: αρθ84§2, αρθ84§3, αρθ84§4, αρθ84§5, αρθ84§6, αρθ84§7,
- έδρα βουλευτική κενή: αρθ53§2,
- Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής βλ. έννοια,
- εκλογή:
   - βουλευτή Επικρατείας εκλογή: αρθ54§3,
   • βουλευτικές εκλογές βλ. έννοια,
   • Προέδρου της Δημοκρατίας εκλογή: αρθ32,
- έλεγχος κοινοβουλευτικός: αρθ70§6, αρθ101Α§3,
- εμπιστοσύνη της Βουλής: αρθ37§3μκ.3, αρθ38§1, αρθ41§1, αρθ84§1, αρθ84§3,
   - πρόταση αρθ84§1, αρθ84§3, αρθ84§5, αρθ84§6υκ.1,
- εμφάνιση αυτόκλητη στη Βουλή: αρθ69υκ.1,
- επιτροπή Βουλής:
   - μετάδοση ραδιοτηλεοπτική των εργασιών αρθ15§2,
   - παρουσία Υπουργού αρθ66§3,
   • εξεταστική επιτροπή της Βουλής: αρθ68§2, αρθ68§3,
   • κοινοβουλευτική επιτροπή: αρθ66§3, αρθ68, αρθ70§2, αρθ70§3, αρθ70§4, αρθ70§5, αρθ70§6, αρθ71υκ.2, αρθ72§2, αρθ72§3, αρθ72§4, αρθ74§2,
       - αρμοδιότητες αρθ70§3,
       - έλεγχος κοινοβουλευτικός αρθ70§6,
       - έργο νομοθετικό αρθ70§2, αρθ70§3, αρθ72§2, αρθ72§3, αρθ72§4, αρθ74§5,
       - κλήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων αρθ66§3υκ.2,
       - συγκρότηση αρθ68§1, αρθ68§3,
       - συνεδρίαση μυστική αρθ66§3, αρθ4,
- επιψήφιση αναθεωρήσεως διατάξεων του Συντάγματος: αρθ110§5,
   • αναπεμφθέντος νομοσχεδίου αρθ42,
   • κωδίκων δικαστικών ή διοικητικών αρθ76§6,
- εργασίες Βουλής:
   - διεύθυνση εργασιών Σώματος: αρθ65§4,
   - έναρξη εργασιών Βουλής: αρθ41§4,
   - κατά τη διάρκεια διακοπής των εργασιών αρθ71υκ.1,
   - μετάδοση ραδιοτηλεοπτική αρθ15§2,
- έργο Βουλής:
   • ετήσιο έργο Βουλής: αρθ64§1,
   • νομοθετικό έργο: αρθ70§1, αρθ70§2, αρθ70§4, και αρθ70§5, αρθ71υκ.1, αρθ72,
- ερμηνεία αυθεντική νόμων: αρθ77§1,
- θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης:
   - ενημέρωση αρθ70§8,
- Κανονισμός Βουλής: αρθ32§1υκ.1, αρθ44§2, αρθ65§1, αρθ66§3, αρθ68, αρθ70§2, αρθ70§3, αρθ70§6, αρθ70§7, αρθ70§8, αρθ71υκ.2, αρθ72, αρθ74§1, αρθ74§5, αρθ74§6, αρθ76§4, αρθ76§3, αρθ79§3, αρθ79§3, αρθ103§6,
   - περιεχόμενο αρθ65,
   - ψήφιση Κανονισμού Βουλής: αρθ65§1,
- κατάθεση απολογισμού αρθ79§7,
- κατάσταση πολιορκίας αρθ48,
- κατηγορία μελών της Κυβέρνησης αρθ86§1,
   • σύσταση επιτροπής για τον έλεγχό της 86§3,
- κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος βλ. έννοια,
- Κυβέρνηση, καταψήφιση αρθ41§1,
- κύρωση:
   • απολογισμού κύρωση: αρθ79§7,
   • πράξεων νομοθετικού περιεχομένου κύρωση: αρθ44§1μκ.2,
- λήψη απόφασης, πλειοψηφία αρθ67,
- λειτουργία (αρθ64 - αρθ72)
- μετάδοση ραδιοτηλεοπτική των εργασιών αρθ15§2,
- Ολομέλεια της Βουλής: αρθ42§2, αρθ43§4, αρθ43§3, αρθ47§3, αρθ49§5, αρθ63§1, αρθ63§3, αρθ64§1, αρθ65§1, αρθ70§1, αρθ70§3, αρθ72, αρθ74§1, αρθ74§3, αρθ74§5, και αρθ74§76,
   - αρμοδιότητα 71υκ.1, αρθ72,
   - αμφισβητήσεις για την αρμοδιότητα επιτροπής Βουλής: αρθ72§3,
   - έγκριση προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αρθ79§8,
   - ψήφιση νομοσχεδίων αρθ72,
- ομάδα κοινοβουλευτική αρθ37§4, αρθ38§2, αρθ68§3, αρθ73§4,
- οργάνωση υπηρεσιών Βουλής: αρθ65§6,
- όρκος Προέδρου Δημοκρατίας: αρθ33§2,
- παρουσία Υπουργών, Υφυπουργών αρθ66§3,
- περίοδος βουλευτική: αρθ48§2, αρθ48§3, αρθ48§5, αρθ62υκ.1, αρθ65§3υκ.1, αρθ112§3,
   - κήρυξη έναρξης και λήξης αρθ40§1,
- προεδρείο Βουλής:
   - εκλογή προεδρείου Βουλής: αρθ65§2,
- Πρόεδρος Βουλής: αρθ35§3, αρθ61§2, αρθ62, αρθ65, αρθ69, αρθ81§3, αρθ86§4,
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
- πρόταση δυσπιστίας αρθ84§2, αρθ84§3, αρθ84§4, αρθ84§5, αρθ84§6, αρθ84§7,
- σύγκληση αρθ32§1υκ.2, αρθ41ερμ.δήλ., αρθ48§2, αρθ48§3,
   • έκτακτης Βουλής σύγκληση: αρθ32§5υκ.1,
   • νέας Βουλής σύγκληση: αρθ41§3, αρθ53§1μκ.2,
   • υποχρεωτική σύγκληση Βουλής: αρθ34§2υκ.1,
- συγκρότηση σε σώμα αρθ65,
- συζήτηση στη Βουλή: αρθ74, αρθ75, αρθ76§3, αρθ76§4, αρθ76§5,
- συνεδρίαση Βουλής: αρθ63§3, αρθ76§2, αρθ76§3,
   - είσοδος Υπουργών και Υφυπουργών αρθ66§2,
   • δημόσια συνεδρίαση Βουλής: αρθ59§1υκ.1, αρθ66§1μκ.2,
   • μυστική συνεδρίαση Βουλής: αρθ66§1μκ.1,
- σύνοδος Βουλής: αρθ53§1μκ.2, αρθ64, αρθ65§3υκ.2, αρθ70§2,
   - αναστολή εργασιών αρθ40§2, αρθ40§3,
   - διάρκεια αρθ64§2υκ.1,
   - παράταση αρθ64§2υκ.2,
   • τακτική σύνοδος αρθ40§1, αρθ53§1μκ.2, αρθ64§1, αρθ64§3, αρθ68§1, αρθ79§1υκ.1,
- σχέδιο νόμου (βλ. Νομοσχέδιο)
- τήρηση της τάξης: αρθ65§4,
- τμήμα διακοπής των εργασιών: αρθ71, αρθ68§3, αρθ70§4, αρθ70§5, αρθ70§6, αρθ72§2, αρθ74§1, αρθ74§3, αρθ76§4,
   - λειτουργία αρθ70§4,
   - λήψη αποφάσεων,
   - απαιτούμενη πλειοψηφία αρθ70§5,
   - συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων αρθ72§2,
- τροπολογία βλ. έννοια,
- υπάλληλος Βουλής: αρθ103§6,
- υπηρεσία επιστημονική Βουλής: αρθ65§5, αρθ65§3, αρθ74§1,
- ψήφιση νομοσχεδίου που έχει αναπεμφθεί αρθ76§2,
- ψήφισμα αρθ110§5, αρθ111§4,
- Χάρτης Καταστατικός Αγ. Όρους, επικύρωση από Βουλή αρθ105§3,
===
* ενν.Βουλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βουλή,
* ενν.Αδεια-δίωξης-βουλευτών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αδεια-δίωξης-βουλευτών,
* ενν.Ανάδειξη-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανάδειξη-Βουλής,
* ενν.Αναθεωρητική-Ε'-Βουλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναθεωρητική-Ε'-Βουλή,
* ενν.Αναστολή-εργασιών-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναστολή-εργασιών-Βουλής,
* ενν.Αναφορά-στη-Βουλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναφορά-στη-Βουλή,
* ενν.Αντιπρόεδροι-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπρόεδροι-Βουλής,
* ενν.Απουσία-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απουσία-Βουλής,
* ενν.Ασκηση-νομοθετικής-λειτουργίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασκηση-νομοθετικής-λειτουργίας,
* ενν.Διάλυση-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάλυση-Βουλής,
* ενν.Διάταξη-ημερήσια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάταξη-ημερήσια,
* ενν.Δικαίωμα-πρότασης-νόμων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαίωμα-πρότασης-νόμων,
* ενν.Δίωξη-μελών-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δίωξη-μελών-Κυβέρνησης,
* ενν.Δυσπιστίας-πρόταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δυσπιστίας-πρόταση,
* ενν.Εδρα-βουλευτική-κενή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εδρα-βουλευτική-κενή,
* ενν.Ελεγχος-κοινοβουλευτικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεγχος-κοινοβουλευτικός,
* ενν.Εμπιστοσύνη-της-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εμπιστοσύνη-της-Βουλής,
* ενν.Εμφάνιση-αυτόκλητη-στη-Βουλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εμφάνιση-αυτόκλητη-στη-Βουλή,
* ενν.Επιτροπή-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιτροπή-Βουλής,
* ενν.Κοινοβουλευτική-επιτροπή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινοβουλευτική-επιτροπή,
* ενν.Επιψήφιση-αναθεωρήσεως-διατάξεων-του-Συντάγματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιψήφιση-αναθεωρήσεως-διατάξεων-του-Συντάγματος,
* ενν.Εργασίες-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργασίες-Βουλής,
* ενν.Εργο-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργο-Βουλής,
* ενν.Ερμηνεία-αυθεντική-νόμων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερμηνεία-αυθεντική-νόμων,
* ενν.Θέματα-Ευρωπαϊκής-Ένωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θέματα-Ευρωπαϊκής-Ένωσης,
* ενν.Κανονισμός-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κανονισμός-Βουλής,
* ενν.Κανονισμός-της-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κανονισμός-της-Βουλής,
* ενν.Ολομέλεια-της-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ολομέλεια-της-Βουλής,
* ενν.Οργάνωση-υπηρεσιών-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργάνωση-υπηρεσιών-Βουλής,
* ενν.Ορκος-Προέδρου-Δημοκρατίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορκος-Προέδρου-Δημοκρατίας,
* ενν.Περίοδος-βουλευτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περίοδος-βουλευτική,
* ενν.Προεδρείο-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προεδρείο-Βουλής,
* ενν.Πρόεδρος-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-Βουλής,
* ενν.Πρόεδρος-της-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-της-Βουλής,
* ενν.Συζήτηση-στη-Βουλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συζήτηση-στη-Βουλή,
* ενν.Συνεδρίαση-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνεδρίαση-Βουλής,
* ενν.Σύνοδος-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνοδος-Βουλής,
* ενν.Τήρηση-της-τάξης-στη-Βουλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τήρηση-της-τάξης-στη-Βουλή,
* ενν.Τμήμα-διακοπής-των-εργασιών-της-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τμήμα-διακοπής-των-εργασιών-της-Βουλής,
* ενν.Υπάλληλος-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπάλληλος-Βουλής,
* ενν.Υπηρεσία-επιστημονική-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπηρεσία-επιστημονική-Βουλής,

- Γ -

Γενετική-ταυτότητα

Περιγραφή::
- προστασία αρθ5§5, βλ. Δικαίωμα,
===
* ενν.Γενετική-ταυτότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενετική-ταυτότητα,

Γενικό-Λογιστήριο

Περιγραφή::
- αρθ75§1, αρθ75§3,
===
* ενν.Γενικό-Λογιστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενικό-Λογιστήριο,
* ενν.Γενικό-Λογιστήριο-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενικό-Λογιστήριο-του-Κράτους,

Γήρας

Περιγραφή::
- Κράτος βλ. Εξουσία,
- προστασία αρθ21§3,
===
* ενν.Γήρας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γήρας,

Γλώσσα

Περιγραφή::
- αρθ5§2,
===
* ενν.Γλώσσα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γλώσσα,

- Δ -

Δαπάνη

Περιγραφή::
• εις βάρος του Δημοσίου δαπάνη: αρθ73§3,
• εκλογική δαπάνη: αρθ29§2,
• για την εκτέλεση πολεοδομικών έργων δαπάνη: αρθ24§3,
• κράτους δαπάνη:
   - έλεγχος αρθ98§1υκ.α,
• πολεοδομικής αναμόρφωσης δαπάνη: αρθ24§5μκ.2,
===
* ενν.Δαπάνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δαπάνη,
* ενν.Εις-βάρος-του-Δημοσίου-δαπάνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εις-βάρος-του-Δημοσίου-δαπάνη,
* ενν.Εκλογική-δαπάνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογική-δαπάνη,
* ενν.Για-την-εκτέλεση-πολεοδομικών-έργων-δαπάνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Για-την-εκτέλεση-πολεοδομικών-έργων-δαπάνη,
* ενν.Κράτους-δαπάνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κράτους-δαπάνη,
* ενν.Πολεοδομικής-αναμόρφωσης-δαπάνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολεοδομικής-αναμόρφωσης-δαπάνη,

Δαπάνη-του-Κράτους

Περιγραφή::
- έλεγχος αρθ98§1υκ.α, βλ. Δαπάνη,
===
* ενν.Δαπάνη-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δαπάνη-του-Κράτους,

Δασμός

Περιγραφή::
- αρθ78§3,
===
* ενν.Δασμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δασμός,

Δάσος

Περιγραφή::
- ορισμός = Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). αρθ24ερμ.δήλ.,
- ολική-έννοια = Περιβάλλον,
- αναδάσωση υποχρεωτική: αρθ117§3,
- απαλλοτρίωση αναγκαστική δάσους: αρθ117§4, αρθ117§3,
- δασολόγιο: αρθ24§1μκ.4,
- δασική έκταση: Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. αρθ24ερμ.δήλ.,
   - απαλλοτρίωση αναγκαστική δασικής έκτασης: αρθ117§4,
   - αποκλεισμός αλλαγής προορισμού δασικής έκτασης: αρθ117§3,
   - διατήρηση δασικής μορφής δασικής έκτασης: αρθ117§4,
   • αναδασωτέα δασική έκταση: αρθ117§3,
- μεταβολή προορισμού δάσους: αρθ24§1μκ.5,
- προστασία δάσους: αρθ24§1,
• δημόσιο δάσος:
• ιδιωτικό δάσος: αρθ117§3,
===
* ενν.Δάσος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δάσος,
* ενν.Αναδάσωση-υποχρεωτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναδάσωση-υποχρεωτική,
* ενν.Απαλλοτρίωση-αναγκαστική-δάσους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απαλλοτρίωση-αναγκαστική-δάσους,
* ενν.Δασολόγιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δασολόγιο,
* ενν.Δασική-έκταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δασική-έκταση,
* ενν.Μεταβολή-προορισμού-δάσους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεταβολή-προορισμού-δάσους,
* ενν.Προστασία-δάσους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-δάσους,
* ενν.Δημόσιο-δάσος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσιο-δάσος,
* ενν.Ιδιωτικό-δάσος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιωτικό-δάσος,

Δήμευση-γενική

Περιγραφή::
- αρθ7§3μκ.1,
- γενική-έννοια = Πολιτική Κυβέρνησης,
===
* ενν.Δήμευση-γενική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δήμευση-γενική,

Δημογραφική-πολιτική

Περιγραφή::
- αρθ21§5,
- γενική-έννοια = Πολιτική Κυβέρνησης,
===
* ενν.Δημογραφική-πολιτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημογραφική-πολιτική,

Δημοκρατία-Προεδρευομένη-Κοινοβουλευτική

Περιγραφή::
- αρθ1§1, αρθ110§1,
- γενική-έννοια = Πολίτευμα,
===
* ενν.Δημοκρατία-Προεδρευομένη-Κοινοβουλευτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοκρατία-Προεδρευομένη-Κοινοβουλευτική,

Δημόσια-αιδώς

Περιγραφή::
- αρθ14§3υκ.δ,
===
* ενν.Δημόσια-αιδώς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-αιδώς,

Δημοσίευμα

Περιγραφή::
- γενική-έννοια: Πληροφορία,
- δημοσίευση βλ. έννοια,
- δικαίωμα απάντησης αρθ14§5μκ.2,
• ανακριβές δημοσίευμα: αρθ14§5,
• άσεμνον δημοσίευμα: αρθ14§3υκ.δ,
• δυσφημιστικό δημοσίευμα: αρθ14§5,
===
* ενν.Δημοσίευμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοσίευμα,
* ενν.Ανακριβές-δημοσίευμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανακριβές-δημοσίευμα,
* ενν.Ασεμνον-δημοσίευμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασεμνον-δημοσίευμα,
* ενν.Δυσφημιστικό-δημοσίευμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δυσφημιστικό-δημοσίευμα,

Δημοσίευση

Περιγραφή::
- αρθ35§1υκ.1,
===
* ενν.Δημοσίευση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοσίευση,

Δημοσιογραφικό-επάγγελμα

Περιγραφή::
- αρθ14§3, αρθ14§6υκ.1, αρθ14§8,
- γενική-έννοια = Επάγγελμα,
- μέσο ενημέρωσης βλ. έννοια,
===
* ενν.Δημοσιογραφικό-επάγγελμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοσιογραφικό-επάγγελμα,

Δημοψήφισμα

Περιγραφή::
- αρθ35§3, αρθ44§2υκ.2,
- έλεγχος κύρους και αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος: αρθ100§1υκ.β,
• κρισίμων εθνικών θεμάτων δημοψήφισμα: αρθ44§2υκ.1,
• νομοσχέδιων ψηφισμένων δημοψήφισμα: αρθ44§2υκ.2,
===
* ενν.Δημοψήφισμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοψήφισμα,
* ενν.Ελεγχος-κύρους-και-αποτελεσμάτων-δημοψηφίσματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεγχος-κύρους-και-αποτελεσμάτων-δημοψηφίσματος,
* ενν.Κρισίμων-εθνικών-θεμάτων-δημοψήφισμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κρισίμων-εθνικών-θεμάτων-δημοψήφισμα,
* ενν.Νομοσχέδιων-ψηφισμένων-δημοψήφισμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοσχέδιων-ψηφισμένων-δημοψήφισμα,

Διάγγελμα

Περιγραφή::
• Προέδρου της Δημοκρατίας διάγγελμα: αρθ44§3,
===
* ενν.Διάγγελμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάγγελμα,
* ενν.Προέδρου-της-Δημοκρατίας-διάγγελμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προέδρου-της-Δημοκρατίας-διάγγελμα,

Διαδικασία

Περιγραφή::
• αφαίρεσης ιθαγένειας διαδικασία: αρθ4§3,
• αγωγών κακοδικίας διαδικασία: αρθ115§2,
• καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και κάρπωσης ιδιοκτησίας διαδικασία: αρθ18§5υκ.1μκ.2,
===
* ενν.Διαδικασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαδικασία,
* ενν.Αφαίρεσης-ιθαγένειας-διαδικασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αφαίρεσης-ιθαγένειας-διαδικασία,
* ενν.Αγωγών-κακοδικίας-διαδικασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγωγών-κακοδικίας-διαδικασία,
* ενν.Καταβολής-ανταλλάγματος-χρήσης-και-κάρπωσης-ιδιοκτησίας-διαδικασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καταβολής-ανταλλάγματος-χρήσης-και-κάρπωσης-ιδιοκτησίας-διαδικασία,

Διάδικοι

Περιγραφή::
- δικαστήριο βλ. έννοια,
- προστασία ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής διαδίκων: αρθ93§2,
===
* ενν.Διάδικοι@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάδικοι,
* ενν.Προστασία-ιδιωτικής-ή-οικογενειακής-ζωής-διαδίκων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-ιδιωτικής-ή-οικογενειακής-ζωής-διαδίκων,

Διαθέτης

Περιγραφή::
- θέληση διαθέτη: αρθ109§2,
===
* ενν.Διαθέτης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαθέτης,
* ενν.Θέληση-διαθέτη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θέληση-διαθέτη,

Διαθήκη

Περιγραφή::
- διατάξεις υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού διαθήκης: αρθ109§1,
- μεταβολή περιεχομένου ή όρων διαθήκης: αρθ109§1,
===
* ενν.Διαθήκη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαθήκη,

Διάκριση

Περιγραφή::
- ισότητα βλ. έννοια,
- τίτλος διάκρισης: αρθ4§7,
• εξουσιών διάκριση: αρθ26 βλ. Εξουσία,
• λόγω φύλου διάκριση: αρθ116§2,
===
* ενν.Διάκριση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάκριση,
* ενν.Τίτλος-διάκρισης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τίτλος-διάκρισης,
* ενν.Εξουσιών-διάκριση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξουσιών-διάκριση,
* ενν.Λόγω-φύλου-διάκριση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λόγω-φύλου-διάκριση,

Διαιτησία

Περιγραφή::
- αρθ22§2, αρθ89§3, αρθ118§4,
===
* ενν.Διαιτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαιτησία,

Διαπραγματεύσεις-ελεύθερες

Περιγραφή::
- αρθ22§2,
- εργασία βλ. έννοια,
===
* ενν.Διαπραγματεύσεις-ελεύθερες@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαπραγματεύσεις-ελεύθερες,

Διάταγμα

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Νομοθεσία,
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
• απαλλαγής της Κυβέρνησης διάταγμα: αρθ35§1υκ.2,
• διάλυσης της Βουλής διάταγμα: αρθ41§3,
• εκτελεστικό διάταγμα: αρθ43§1,
• κανονιστικό διάταγμα: αρθ43§2, αρθ43§3, αρθ95§1υκ.δ,
• κατάσταση πολιορκίας διάταγμα: αρθ48§2,
• προκήρυξης δημοψηφίσματος διάταγμα: αρθ44§2,
===
* ενν.Διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάταγμα,
* ενν.Προεδρικό-διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προεδρικό-διάταγμα,
* ενν.Απαλλαγής-της-Κυβέρνησης-διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απαλλαγής-της-Κυβέρνησης-διάταγμα,
* ενν.Διάλυσης-της-Βουλής-διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάλυσης-της-Βουλής-διάταγμα,
* ενν.Εκτελεστικό-διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκτελεστικό-διάταγμα,
* ενν.Κανονιστικό-διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κανονιστικό-διάταγμα,
* ενν.Κατάσταση-πολιορκίας-διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάσταση-πολιορκίας-διάταγμα,
* ενν.Προκήρυξης-δημοψηφίσματος-διάταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προκήρυξης-δημοψηφίσματος-διάταγμα,

Διαφορά

Περιγραφή::
• διοικητική διαφορά: αρθ94§1, αρθ94§3, αρθ95§1υκ.γ,
• ιδιωτική διαφορά: αρθ94§3,
===
* ενν.Διαφορά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαφορά,
* ενν.Διοικητική-διαφορά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοικητική-διαφορά,
* ενν.Ιδιωτική-διαφορά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιωτική-διαφορά,

Διεθνές-δίκαιο

Περιγραφή::
- αρθ2§2, αρθ5§2υκ.2, αρθ28§1, αρθ100§1υκ.στ,
- γενική-έννοια = Δίκαιο,
• σύμβαση διεθνής βλ. έννοια,
• σύμφωνία διεθνής βλ. έννοια,
• συνθήκη διεθνής βλ. έννοια,
===
* ενν.Διεθνές-δίκαιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διεθνές-δίκαιο,

Διεθνής-οργανισμός

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Οργανισμός,
- αναγνώριση αρμοδιοτήτων σε όργανα διεθνή οργανισμού: αρθ28§2μκ.1,
- δίκαιο διεθνές βλ. Δίκαιο,
- σύμβαση διεθνής αρθ28§1, βλ. έννοια,
===
* ενν.Διεθνής-οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διεθνής-οργανισμός,
* ενν.Αναγνώριση-αρμοδιοτήτων-σε-όργανα-διεθνή-οργανισμού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναγνώριση-αρμοδιοτήτων-σε-όργανα-διεθνή-οργανισμού,

Δίκαιο

Περιγραφή::
• διεθνές δίκαιο βλ. έννοια,
• νομοθεσία βλ. έννοια,
• νόμος βλ. έννοια,
• νομοσχέδιο βλ. έννοια,
• συμφωνία: αρθ28§2μκ.1,
• συνθήκη: αρθ28§2μκ.1,
===
* ενν.Δίκαιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δίκαιο,
* ενν.Συμφωνία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμφωνία,
* ενν.Συνθήκη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνθήκη,

Δικαίωμα

Περιγραφή::
- Μέρος2, (αρθ4 - αρθ25)
- άσκηση δικαιώματος:
   • ακώλυτη άσκηση δικαιώματος: αρθ25§1,
   • καταχρηστική άσκηση δικαιώματος: αρθ25§3,
• ακρόασης προηγούμενης δικαίωμα: αρθ20§2,
• αναφοράς εγγράφως στις αρχές δικαίωμα: αρθ10§1, αρθ10§2,
• ανθρώπου δικαιώματα: αρθ25§1, αρθ28§3,
   - τριτενέργεια δικαιωμάτων του ανθρώπου: αρθ25§1μκ.3,
• απεργίας δικαίωμα: αρθ23§2,
• ατομικό δικαίωμα: Μ2,
• δωρεάν παιδείας δικαίωμα: αρθ16§4,
• ελευθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας δικαίωμα: αρθ5§1,
• ελευθερίας προσωπικής δικαίωμα: αρθ5,
• εκλέγεσθαι δικαίωμα: (του) αρθ55§1,
• εκλογικό δικαίωμα: αρθ51§3, αρθ51§4, αρθ51§5, βλ. Βουλευτικές εκλογές,
• εργασίας δικαίωμα: αρθ22§1υκ.1,
• θεμελιώδη δικαιώματα: αρθ25§2,
• ιδιοκτησίας δικαίωμα: αρθ17§1, βλ. Ιδιοκτησία,
• ισότητας δικαίωμα: αρθ4§1, αρθ4§3, αρθ116§2,
• κοινωνικό δικαίωμα: Μ2,
• παροχής έννομης προστασίας δικαίωμα: αρθ20§1,
• προστασία γενετικής ταυτότητα: αρθ5§5,
• συνδικαλιστική ελευθερία βλ. ελευθερία συνδικαλιστική,
• συνέρχεσθαι δικαίωμα: (του) αρθ11§1,
• συνεταιρίζεσθαι δικαίωμα: (του) αρθ12,
• σύστασης ενώσεων και σωματείων μη κερδοσκοπικού σκοπού δικαίωμα: αρθ12§1,
===
* ενν.Δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαίωμα,
* ενν.Ασκηση-δικαιώματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασκηση-δικαιώματος,
* ενν.Ακρόασης-προηγούμενης-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ακρόασης-προηγούμενης-δικαίωμα,
* ενν.Αναφοράς-εγγράφως-στις-αρχές-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναφοράς-εγγράφως-στις-αρχές-δικαίωμα,
* ενν.Ανθρώπου-δικαιώματα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανθρώπου-δικαιώματα,
* ενν.Απεργίας-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απεργίας-δικαίωμα,
* ενν.Ατομικό-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ατομικό-δικαίωμα,
* ενν.Δωρεάν-παιδείας-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δωρεάν-παιδείας-δικαίωμα,
* ενν.Ελευθερης-ανάπτυξης-της-προσωπικότητας-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελευθερης-ανάπτυξης-της-προσωπικότητας-δικαίωμα,
* ενν.Ελευθερίας-προσωπικής-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελευθερίας-προσωπικής-δικαίωμα,
* ενν.Εκλέγεσθαι-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλέγεσθαι-δικαίωμα,
* ενν.Εκλογικό-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογικό-δικαίωμα,
* ενν.Εργασίας-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργασίας-δικαίωμα,
* ενν.Θεμελιώδη-δικαιώματα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεμελιώδη-δικαιώματα,
* ενν.Ιδιοκτησίας-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιοκτησίας-δικαίωμα,
* ενν.Ισότητας-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισότητας-δικαίωμα,
* ενν.Κοινωνικό-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινωνικό-δικαίωμα,
* ενν.Παροχής-έννομης-προστασίας-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παροχής-έννομης-προστασίας-δικαίωμα,
* ενν.Προστασία-γενετικής-ταυτότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-γενετικής-ταυτότητα,
* ενν.Συνέρχεσθαι-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνέρχεσθαι-δικαίωμα,
* ενν.Συνεταιρίζεσθαι-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνεταιρίζεσθαι-δικαίωμα,
* ενν.Σύστασης-ενώσεων-και-σωματείων-μη-κερδοσκοπικού-σκοπού-δικαίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύστασης-ενώσεων-και-σωματείων-μη-κερδοσκοπικού-σκοπού-δικαίωμα,

Δικαστήριο

Περιγραφή::
- αρθ20§1, αρθ26§3, αρθ87§1, αρθ93,
- αδίκημα βλ. έννοια,
- απόφαση δικαστηρίου:
   - εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου: αρθ26§3,
   • αιτιολογημένη ειδικά και εμπεριστατωμένα απόφαση δικαστηρίου: αρθ93§3,
- άρση συγκρούσεων μεταξύ δικαστηρίων: αρθ100§1υκ.δ,
- αρμοδιότητα διοικητικής φύσης δικαστηρίων: αρθ94§4,
- άσκηση δικαστικής λειτουργίας: αρθ26§3,
- δημοσιότητα συνεδριάσεων δικαστηρίων: αρθ93§2,
- διάδικοι βλ. Διάδικοι,
- δικαιοδοσία δικαστηρίων: (αρθ93 - αρθ100), αρθ94§1,
   • ειδική περίπτωση δικαιοδοσίας δικαστηρίων: αρθ94§3,
- δικαστής βλ. έννοια,
- δικαστική εξουσία βλ. έννοια,
- δικαστική λειτουργία: αρθ26§3,
- δίωξη: αρθ5ερμ.δήλ., αρθ10§2, αρθ49§1, αρθ62, αρθ86, αρθ91§2,
- έφεση βλ. έννοια,
- μειοψηφίας γνώμη: αρθ93§3,
   - δημοσιότητα 93§3,
   - καταχώριση στα πρακτικά αρθ93§3,
- νόμος αντίθετος προς το Σύνταγμα: αρθ93§4,
   - υποχρέωση μη εφαρμογής από δικαστήρια,
- οργάνωση δικαστηρίων: (αρθ93 - αρθ100)
- οργάνωση δικαστηρίων: (αρθ93 - αρθ100)
- ποινή βλ. έννοια,
- πρόεδρος ειδικού δικαστηρίου: αρθ88§7,
- συνεδριάσεις δικαστηρίου: αρθ93§2, αρθ93§3, αρθ96§5,
• αεροδικείο: αρθ96§4υκ.α,
• ανηλίκων δικαστήριο: αρθ96§3,
• Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. έννοια
• ανώτατατο δικαστήριο: αρθ86§4, αρθ91§2,
• Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο βλ. έννοια,
• Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο βλ. έννοια,
• Άρειος Πάγος βλ. έννοια,
• διάκριση δικαστηρίων: αρθ93§1,
• διοικητικό δικαστήριο: αρθ93§1, αρθ94,
   - τελεσίδικη αποφάση διοικητικού δικαστηρίου: αρθ95§1υκ.β,
   • ειδικό διοικητικό δικαστήριο: αρθ89§2, αρθ94§1,
   • τακτικό διοικητικό δικαστήριο: αρθ94§1, αρθ95§3,
       - άρση συγκρούσεως μεταξύ τακτικών δδ και ΣτΕ αρθ100§1υκ.δ,
• ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας: αρθ99,
• Ειδικό Δικαστήριο ευθύνης υπουργών: αρθ86§4,
• έκτακτο δικαστήριο: αρθ8,
• Ελεγκτικό Συνέδριο βλ. έννοια,
• εξαιρετικό δικαστήριο: αρθ48§1,
• λειών δικαστήριο: αρθ96§4υκ.β,
• ναυτοδικείο: αρθ96§4υκ.α,
• ορκωτό μικτό δικαστήριο: αρθ97,
• ποινικό δικαστήριο: αρθ5§4μκ.2, αρθ93§1, αρθ97§3, αρθ100§1υκ.δ,
• πολιτικό δικαστήριο: αρθ93§1, αρθ94§2, αρθ94§3, αρθ94§4,
• στρατοδικείο: αρθ96§4υκ.1,
• Συμβούλιο Επικρατείας βλ. έννοια,
===
* ενν.Δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστήριο,
* ενν.Απόφαση-δικαστηρίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόφαση-δικαστηρίου,
* ενν.Αρση-συγκρούσεων-μεταξύ-δικαστηρίων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρση-συγκρούσεων-μεταξύ-δικαστηρίων,
* ενν.Αρμοδιότητα-διοικητικής-φύσης-δικαστηρίων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητα-διοικητικής-φύσης-δικαστηρίων,
* ενν.Ασκηση-δικαστικής-λειτουργίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασκηση-δικαστικής-λειτουργίας,
* ενν.Δημοσιότητα-συνεδριάσεων-δικαστηρίων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοσιότητα-συνεδριάσεων-δικαστηρίων,
* ενν.Δικαιοδοσία-δικαστηρίων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαιοδοσία-δικαστηρίων,
* ενν.Δικαστική-λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστική-λειτουργία,
* ενν.Δίωξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δίωξη,
* ενν.Μειοψηφίας-γνώμη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μειοψηφίας-γνώμη,
* ενν.Νόμος-αντίθετος-προς-το-Σύνταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νόμος-αντίθετος-προς-το-Σύνταγμα,
* ενν.Οργάνωση-δικαστηρίων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργάνωση-δικαστηρίων,
* ενν.Πρόεδρος-ειδικού-δικαστηρίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-ειδικού-δικαστηρίου,
* ενν.Συνεδριάσεις-δικαστηρίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνεδριάσεις-δικαστηρίου,
* ενν.Αεροδικείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αεροδικείο,
* ενν.Ανηλίκων-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανηλίκων-δικαστήριο,
* ενν.Ανώτατατο-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτατατο-δικαστήριο,
* ενν.Διάκριση-δικαστηρίων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάκριση-δικαστηρίων,
* ενν.Διοικητικό-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοικητικό-δικαστήριο,
* ενν.Ειδικό-δικαστήριο-αγωγών-κακοδικίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ειδικό-δικαστήριο-αγωγών-κακοδικίας,
* ενν.Ειδικό-Δικαστήριο-ευθύνης-υπουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ειδικό-Δικαστήριο-ευθύνης-υπουργών,
* ενν.Εκτακτο-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκτακτο-δικαστήριο,
* ενν.Εξαιρετικό-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξαιρετικό-δικαστήριο,
* ενν.Λειών-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειών-δικαστήριο,
* ενν.Ναυτοδικείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ναυτοδικείο,
* ενν.Ορκωτό-μικτό-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορκωτό-μικτό-δικαστήριο,
* ενν.Ορκωτό-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορκωτό-δικαστήριο,
* ενν.Ποινικό-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ποινικό-δικαστήριο,
* ενν.Πολιτικό-δικαστήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτικό-δικαστήριο,
* ενν.Στρατοδικείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Στρατοδικείο,

Δικαστική-εξουσία

Περιγραφή::
- Μ3Τ5, αρθ9§1, αρθ105§5,
- γενική-έννοια = Εξουσία,
- δικαιοσύνη:
   - απονομή δικαιοσύνης: αρθ87§1,
   • ποινική δικαιοσύνη: αρθ96,
- δικαστήριο βλ. έννοια,
- δικαστής βλ. Λειτουργός δικαστικός,
- δικαστική απόφαση: αρθ7§4, αρθ12§2,
- δικαστική αρχή: αρθ19§1,
   - απόρρητο επιστολών αρθ19§1μκ.2,
- δικαστική επιτροπή: αρθ8υκ.2,
- δικαστική λειτουργία: αρθ26§3,
- δικαστική υποστήριξη: αρθ100Α,
- δικαστικό ένταλμα: αρθ6§1,
- δικαστικός λειτουργός βλ. Λειτουργός δικαστικός,
- δικαστικός υπάλληλος βλ. Υπάλληλος δικαστικός,
===
* ενν.Δικαστική-εξουσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστική-εξουσία,
* ενν.Δικαιοσύνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαιοσύνη,
* ενν.Δικαστική-απόφαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστική-απόφαση,
* ενν.Δικαστική-αρχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστική-αρχή,
* ενν.Δικαστική-επιτροπή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστική-επιτροπή,
* ενν.Δικαστική-λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστική-λειτουργία,
* ενν.Δικαστική-υποστήριξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστική-υποστήριξη,
* ενν.Δικαστικό-ένταλμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστικό-ένταλμα,

Διοίκηση

Περιγραφή::
- Μ3Τ6,
- δημόσιος υπάλληλος βλ. έννοια,
- διοικητικές διαφορές βλ. Διαφορά,
- διοικητική διαίρεση βλ. έννοια,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- λειτουργία βλ. έννοια,
- οργάνωση διοίκησης: Μ3Τ6Κ1, αρθ101, αρθ101Α, αρθ102,
- υπηρεσιακή κατάσταση οργάνων διοίκησης: Μ3Τ6Κ2, αρθ103, αρθ104,
- υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις: αρθ95§5,
===
* ενν.Διοίκηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοίκηση,
* ενν.Οργάνωση-διοίκησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργάνωση-διοίκησης,
* ενν.Υπηρεσιακή-κατάσταση-οργάνων-διοίκησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπηρεσιακή-κατάσταση-οργάνων-διοίκησης,
* ενν.Υποχρέωση-συμμόρφωσης-διοίκησης-προς-τις-δικαστικές-αποφάσεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υποχρέωση-συμμόρφωσης-διοίκησης-προς-τις-δικαστικές-αποφάσεις,

Διοικητική-διαίρεση

Περιγραφή::
- αρθ101§2,
===
* ενν.Διοικητική-διαίρεση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοικητική-διαίρεση,

Δύναμη-ξένη-στρατιωτική

Περιγραφή::
- αρθ27§2,
===
* ενν.Δύναμη-ξένη-στρατιωτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δύναμη-ξένη-στρατιωτική,
* ενν.Ξένη-στρατριωτική-δύναμη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ξένη-στρατριωτική-δύναμη,
* ενν.Στρατός-ξένος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Στρατός-ξένος,

Δωρεά

Περιγραφή::
- μεταβολή περιεχομένου ή όρων δωρεάς: αρθ109§1,
• για κοινωφελή σκοπό αρθ109§2,
• υπέρ του Δημοσίου αρθ109§1,
===
* ενν.Δωρεά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δωρεά,
* ενν.Μεταβολή-περιεχομένου-ή-όρων-δωρεάς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεταβολή-περιεχομένου-ή-όρων-δωρεάς,

- Ε -

Έγγραφο

Περιγραφή::
- αρθ10§3,
- αρχή βλ. έννοια,
- χορήγηση εγγράφων βλ. έννοια,
- υπηρεσία βλ. έννοια,
===
* ενν.Εγγραφο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγγραφο,

Εγκατάσταση-στη-Χώρα

Περιγραφή::
- αρθ5§4,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
===
* ενν.Εγκατάσταση-στη-Χώρα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγκατάσταση-στη-Χώρα,

Έγκλημα

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Αδίκημα,
- δικαστήριο βλ. έννοια,
• αυτόφωρο έγκλημα: αρθ6§1, αρθ6§2, αρθ6§3,
• κακούργημα βλ. έννοια,
• πολιτικό έγκλημα:
   - αμνηστία αρθ47§3, αρθ97§1,
• τύπου έγκλημα: αρθ14§6, αρθ97§3,
• χωρίς νόμο έγκλημα: αρθ7,
===
* ενν.Εγκλημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγκλημα,
* ενν.Αυτόφωρο-έγκλημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αυτόφωρο-έγκλημα,
* ενν.Πολιτικό-έγκλημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτικό-έγκλημα,
* ενν.Τύπου-έγκλημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τύπου-έγκλημα,
* ενν.Χωρίς-νόμο-έγκλημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χωρίς-νόμο-έγκλημα,

Εθνικό-Συμβούλιο-Εξωτερικής-Πολιτικής

Περιγραφή::
- αρθ82§4,
- κυβερνητική πολιτική βλ. έννοια,
===
* ενν.Εθνικό-Συμβούλιο-Εξωτερικής-Πολιτικής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνικό-Συμβούλιο-Εξωτερικής-Πολιτικής,

Εθνικό-Συμβούλιο-Ραδιοτηλεόρασης

Περιγραφή::
- αρθ15§2, αρθ101Α,
- Μέσο ενημέρωσης βλ. έννοια,
===
* ενν.Εθνικό-Συμβούλιο-Ραδιοτηλεόρασης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνικό-Συμβούλιο-Ραδιοτηλεόρασης,

Εθνικότητα

Περιγραφή::
- αρθ5§2,
===
* ενν.Εθνικότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνικότητα,

Ειρήνη

Περιγραφή::
- αρθ2§2,
- πόλεμος βλ. έννοια,
===
* ενν.Ειρήνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ειρήνη,

Εισαγγελέας

Περιγραφή::
- αρθ5ερμ.δήλ., αρθ14§3, αρθ62υκ.3, αρθ87, αρθ92, αρθ86§4, αρθ87§3,
- γενική-έννοια = Λειτουργός δικαστικός,
• εφετών εισαγγελέας: αρθ90§1, αρθ90§3,
===
* ενν.Εισαγγελέας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εισαγγελέας,
* ενν.Εφετών-εισαγγελέας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εφετών-εισαγγελέας,

Ειδήσεις

Περιγραφή::
- αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση ειδήσεων: αρθ15§2,
- μέσο ενημέρωσης βλ. έννοια,
===
* ενν.Ειδήσεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ειδήσεις,
* ενν.Αντικειμενική-και-με-ίσους-όρους-μετάδοση-ειδήσεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντικειμενική-και-με-ίσους-όρους-μετάδοση-ειδήσεων,

Εισφορά

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Πολιτική Κυβέρνησης,
• ανάπτυξης εμπορικής ναυτιλίας εισφορά: αρθ107§1υκ.2,
• αντισταθμιστική εξισωτική εισφορά: αρθ78§5,
===
* ενν.Εισφορά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εισφορά,
* ενν.Ανάπτυξης-εμπορικής-ναυτιλίας-εισφορά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανάπτυξης-εμπορικής-ναυτιλίας-εισφορά,
* ενν.Αντισταθμιστική-εξισωτική-εισφορά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντισταθμιστική-εξισωτική-εισφορά,

Έκδοση-αλλοδαπού

Περιγραφή::
- αρθ5§2υκ.2,
- ελευθερία βλ. έννοια,
===
* ενν.Εκδοση-αλλοδαπού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκδοση-αλλοδαπού,

Έκθεση

Περιγραφή::
• αιτιολογική νομοσχεδίων έκθεση: αρθ74§1, αρθ74§3,
• απολογισμού και ισολογισμού τους Κράτους έκθεση: αρθ98§1υκ.ε,
===
* ενν.Εκθεση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκθεση,
* ενν.Αιτιολογική-νομοσχεδίων-έκθεση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αιτιολογική-νομοσχεδίων-έκθεση,
* ενν.Απολογισμού-και-ισολογισμού-τους-Κράτους-έκθεση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απολογισμού-και-ισολογισμού-τους-Κράτους-έκθεση,

Εκλογή

Περιγραφή::
• αντιπροέδρου Βουλής εκλογή: αρθ65§3, βλ. Βουλή,
• βουλευτή εκλογή: βλ. Βουλευτικές εκλογές,
• προεδρείου Βουλής εκλογή: αρθ65§2, βλ. Βουλή,
• Προέδρου της Βουλής εκλογή: αρθ65§3, βλ. Βουλή,
• Προέδρου της Δημοκρατίας εκλογή: βλ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
* ενν.Προέδρου-της-Δημοκρατίας-εκλογή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προέδρου-της-Δημοκρατίας-εκλογή,
===
* ενν.Εκλογή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογή,
* ενν.Αντιπροέδρου-Βουλής-εκλογή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπροέδρου-Βουλής-εκλογή,
* ενν.Βουλευτή-εκλογή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βουλευτή-εκλογή,
* ενν.Προεδρείου-Βουλής-εκλογή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προεδρείου-Βουλής-εκλογή,
* ενν.Προέδρου-της-Βουλής-εκλογή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προέδρου-της-Βουλής-εκλογή,

Εκλογικό-σύστημα

Περιγραφή::
- αρθ54, αρθ54§1, αρθ72§1,
- βουλευτικές εκλογές βλ. έννοια,
===
* ενν.Εκλογικό-σύστημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογικό-σύστημα,
* ενν.Σύστημα-εκλογικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύστημα-εκλογικό,

Έκταση

Περιγραφή::
- αρθ17, αρθ18, αρθ24, αρθ117,
- περιοχή βλ. έννοια,
• αγροτική έκταση:
   - αναδασμός αγροτικής έκτασης: αρθ18§4,
• γεωργική έκταση: αρθ12§5,
• δασική έκταση βλ. έννοια,
• εγκαταλειμμένη έκταση: αρθ18§6,
• σε οικιστικές περιοχές έκταση: αρθ24§5,
===
* ενν.Εκταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκταση,
* ενν.Αγροτική-έκταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγροτική-έκταση,
* ενν.Γεωργική-έκταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γεωργική-έκταση,
* ενν.Εγκαταλειμμένη-έκταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγκαταλειμμένη-έκταση,
* ενν.Σε-οικιστικές-περιοχές-έκταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σε-οικιστικές-περιοχές-έκταση,

Εκτελεστική-λειτουργία

Περιγραφή::
- αρθ26§2,
- γενική-έννοια = Λειτουργία,
- εξουσία βλ. έννοια,
===
* ενν.Εκτελεστική-λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκτελεστική-λειτουργία,

Εκτελεστή-πράξη-διοικητικής-αρχής

Περιγραφή::
- ακύρωση αρθ95§1υκ.α,
- αρχή βλ. έννοια,
- Συμβούλιο της Επικρατείας βλ. έννοια,
===
* ενν.Εκτελεστή-πράξη-διοικητικής-αρχής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκτελεστή-πράξη-διοικητικής-αρχής,

Ελάχιστο-εγγυημένο-εισόδημα

Περιγραφή::
- αρθ21§1,
===
* ενν.Ελάχιστο-εγγυημένο-εισόδημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελάχιστο-εγγυημένο-εισόδημα,

Ελεγκτικό-Συνέδριο

Περιγραφή::
- αρθ73§2υκ.1, αρθ90§1, αρθ98,
- γενική-έννοια = Δικαστήριο,
- αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου: αρθ90§5, αρθ91§2,
- αποφάσεις αντίθετες, άρση αμφισβήτησης αρθ100§1υκ.ε,
- αποχώρηση από υπηρεσία αρθ118§5, αρθ88§5,
- αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνδερίου: αρθ98,
- άρση συγκρούσεων μεταξύ δικαστηρίων αρθ100§1υκ.δ,
- έλεγχος αποφάσεων υπό ΣτΕ αρθ98§3,
- προαγωγή αρθ90§1, αρθ90§2, αρθ90§5,
- Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνδερίου: αρθ37§3, αρθ90§5, αρθ100§2υκ.1,
- σύμβουλος Ελεγκτικού Συνδερίου: αρθ90§2, αρθ91§2, αρθ99§1,
- σύνταξης γνωμοδότηση: αρθ98§1, βλ. έννοια,
===
* ενν.Ελεγκτικό-Συνέδριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεγκτικό-Συνέδριο,
* ενν.Αντιπρόεδρος-Ελεγκτικού-Συνεδρίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπρόεδρος-Ελεγκτικού-Συνεδρίου,
* ενν.Αρμοδιότητες-Ελεγκτικού-Συνδερίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-Ελεγκτικού-Συνδερίου,
* ενν.Πρόεδρος-Ελεγκτικού-Συνδερίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-Ελεγκτικού-Συνδερίου,
* ενν.Σύμβουλος-Ελεγκτικού-Συνδερίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύμβουλος-Ελεγκτικού-Συνδερίου,

Ελευθερία

Περιγραφή::
- δράση για την ελευθερία: αρθ5§2υκ.2,
- προστασία ελευθερίας: αρθ5§2,
• ακαδημαϊκή ελευθερία: αρθ16§1μκ.2,
• ανάπτυξης προσωπικότητας ελευθερία: αρθ5§1,
• ανταπόκρισης ελευθερία: αρθ19§1,
• διδασκαλίας ελευθερία: αρθ16§1,
• έρευνας, επιστήμης ελευθερία: αρθ16§1μκ.1,
• επικοινωνίας ελευθερία: αρθ19§1,
• θρησκευτική ελευθερία: αρθ13§1,
• προσωπική ελευθερία:
   - απαραβίαστη αρθ5§3υκ.1,
   - στέρηση προσωπικής ελευθερίας: αρθ7§4,
• συνδικαλιστική ελευθερία: αρθ23,
• τέχνης ελευθερία: αρθ16§1μκ.1,
• του συνεταιρίζεσθαι ελευθερία: αρθ12,
• τύπου ελευθερία: αρθ14§2,
===
* ενν.Ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελευθερία,
* ενν.Δράση-για-την-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δράση-για-την-ελευθερία,
* ενν.Προστασία-ελευθερίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-ελευθερίας,
* ενν.Ακαδημαϊκή-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ακαδημαϊκή-ελευθερία,
* ενν.Ανάπτυξης-προσωπικότητας-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανάπτυξης-προσωπικότητας-ελευθερία,
* ενν.Ανταπόκρισης-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανταπόκρισης-ελευθερία,
* ενν.Διδασκαλίας-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διδασκαλίας-ελευθερία,
* ενν.Ερευνας-επιστήμης-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερευνας-επιστήμης-ελευθερία,
* ενν.Ελεύθερη-επικοινωνία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεύθερη-επικοινωνία,
* ενν.Επικοινωνίας-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επικοινωνίας-ελευθερία,
* ενν.Θρησκευτική-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θρησκευτική-ελευθερία,
* ενν.Προσωπική-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσωπική-ελευθερία,
* ενν.Συνδικαλιστική-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνδικαλιστική-ελευθερία,
* ενν.Τέχνης-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τέχνης-ελευθερία,
* ενν.Του-συνεταιρίζεσθαι-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Του-συνεταιρίζεσθαι-ελευθερία,
* ενν.Τύπου-ελευθερία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τύπου-ελευθερία,

Ελλάδα

Περιγραφή::
- αρθ1§1, αρθ2§2, αρθ3§1, αρθ18§8, αρθ28§3, αρθ80ερμ.δήλ.,
- απόδημος Ελληνισμός αρθ108, βλ. Ελληνισμός απόδημος,
- Δημόσιο: αρθ100Α§1,
   - απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου: αρθ17§6υκ.1, αρθ117§4,
   - δαπάνες εις βάρος του Δημοσίου: αρθ73§3, αρθ106§6,
   - διατάξεις διαθήκης υπέρ του Δημοσίου: αρθ109§1,
   - ελάττωση εσόδων, περιουσίας του Δημοσίου: αρθ73§3,
- Διοίκηση Μ3Τ6, βλ. έννοια,
- εγκατάσταση στη Χώρα: αρθ5§4,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
- Έθνος: αρθ1§3, αρθ51§2,
- Έλληνας βλ. έννοια,
- Έλληνας πολίτης βλ. έννοια,
- Ελληνική Επικράτεια: αρθ3§2, αρθ5§2, αρθ27§1, αρθ27§2, αρθ48§1, αρθ51§4, αρθ54§3,
- Ελληνική ιθαγένεια βλ. έννοια,
- εξουσία βλ. έννοια,
- Ευρύτερος δημόσιος τομέας: αρθ103§7, αρθ103§8,
- Ευρωπαϊκή Ένωση βλ. έννοια,
- θρησκεία αρθ3§1, βλ. Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας,
- Κράτος: αρθ2§2, αρθ13§4, αρθ14§3υκ.γ, αρθ25§4, αρθ36§1, αρθ79§1, αρθ101§1, αρθ105§1, αρθ108,
- Κυβέρνηση βλ. έννοια,
- Λαός: αρθ1§3, αρθ2§2, αρθ26§3, αρθ33§2, αρθ103§1υκ.1,
- Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας βλ. έννοια,
- Πατρίδα: αρθ4§6, αρθ59§1, αρθ103§1, αρθ108§1, αρθ120§2,
- πληθυσμός: αρθ22§1, αρθ54§2,
- Πολιτεία: Μ3, αρθ2§1, αρθ13§3, αρθ25§2, αρθ52υκ.1,
- πολίτευμα βλ. έννοια,
- Χώρα:
   - ακεραιότητα, υπεράσπιση αρθ33§2υκ.2,
   - άμυνα αρθ22§4,
   - διεθνείς σχέσεις αρθ78§5,
   - εγκατάσταση ελεύθερη αρθ5§4μκ.1,
   - ζωή οικονομική και πολιτική, συμμετοχή αρθ5§1,
   - θέση συναλλαγματική, εξασφάλιση αρθ78§5,
   - χωροταξική αναδιάρθρωση αρθ24§2,
===
* ενν.Ελλάδα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελλάδα,
* ενν.Δημόσιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσιο,
* ενν.Εγκατάσταση-στη-Χώρα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγκατάσταση-στη-Χώρα,
* ενν.Εθνος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνος,
* ενν.Ελληνική-Επικράτεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελληνική-Επικράτεια,
* ενν.Επικράτεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επικράτεια,
* ενν.Ευρύτερος-δημόσιος-τομέας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευρύτερος-δημόσιος-τομέας,
* ενν.Κράτος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κράτος,
* ενν.Λαός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λαός,
* ενν.Πατρίδα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πατρίδα,
* ενν.Πληθυσμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πληθυσμός,
* ενν.Πολιτεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτεία,
* ενν.Χώρα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χώρα,

Έλληνας

Περιγραφή::
- Έθνος βλ. Ελλάδα,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- Λαός βλ. Ελλάδα,
• απόδημος Ελληνισμός βλ. έννοια,
• Έλληνας πολίτης βλ. έννοια,
===
* ενν.Ελληνας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελληνας,

Έλληνας-πολίτης

Περιγραφή::
- αρθ4§1, αρθ4§2, αρθ4§3, αρθ4§4, αρθ4§5, αρθ4§6, αρθ4§7, αρθ11§1, αρθ12§1, αρθ16§2, αρθ16§4, αρθ29§1, αρθ31§1, αρθ33§2, αρθ36§2, αρθ55§1, αρθ108§1, αρθ111§5, αρθ120§2, αρθ120§4,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- Έλληνας βλ. έννοια,
- Ελληνική ιθαγένεια βλ. έννοια,
- Λαός βλ. Ελλάδα,
- τίτλος ευγένειας ή διάκρισης: αρθ4§7,
===
* ενν.Ελληνας-πολίτης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελληνας-πολίτης,
* ενν.Τίτλος-ευγένειας-ή-διάκρισης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τίτλος-ευγένειας-ή-διάκρισης,
* ενν.Τίτλος-διάκρισης-ευγένειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τίτλος-διάκρισης-ευγένειας,

Ελληνική-ιθαγένεια

Περιγραφή::
- αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας: αρθ4§3μκ.2,
- απόκτηση εκούσια άλλης (μη ελληνικής) αρθ4§3μκ.2,
- Άγιον Όρος αρθ105§1μκ.3,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- Έλληνας βλ. έννοια,
- Έλληνας πολίτης βλ. έννοια,
- Κώδιξ Ελληνικής Ιθαγένειας: αρθ111§6,
- στέρηση και ανάκτηση Ελληνικής ιθαγένειας: αρθ111§5,
===
* ενν.Ελληνική-ιθαγένεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελληνική-ιθαγένεια,
* ενν.Ιθαγένεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιθαγένεια,
* ενν.Αφαίρεση-ελληνικής-ιθαγένειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αφαίρεση-ελληνικής-ιθαγένειας,
* ενν.Κώδιξ-Ελληνικής-Ιθαγένειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κώδιξ-Ελληνικής-Ιθαγένειας,
* ενν.Στέρηση-και-ανάκτηση-Ελληνικής-ιθαγένειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Στέρηση-και-ανάκτηση-Ελληνικής-ιθαγένειας,

Ελληνισμός-απόδημος

Περιγραφή::
- αρθ108,
- Εκλογές, αρθ54§4,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- Έλληνας βλ. έννοια,
- Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού αρθ108§2, βλ. έννοια,
===
* ενν.Ελληνισμός-απόδημος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελληνισμός-απόδημος,
* ενν.Απόδημος-Ελληνισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόδημος-Ελληνισμός,

Ενίσχυση-οικονομική

Περιγραφή::
• προς ΑΕΙ αρθ16§5υκ.2,
• προς κόμματα 29§2,
===
* ενν.Ενίσχυση-οικονομική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενίσχυση-οικονομική,
* ενν.Οικονομική-ενίσχυση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-ενίσχυση,

Ένοπλες-Δυνάμεις

Περιγραφή::
- αρθ18§3, αρθ45,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- εναλλακτική θητεία: αρθ4ερμ.δήλ.,
- επιστράτευση βλ. έννοια,
- επίταξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις: αρθ18§3,
===
* ενν.Ενοπλες-Δυνάμεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενοπλες-Δυνάμεις,
* ενν.Δυνάμεις-ένοπλες@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δυνάμεις-ένοπλες,
* ενν.Εναλλακτική-θητεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εναλλακτική-θητεία,
* ενν.Επίταξη-για-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επίταξη-για-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις,

Ένορκοι

Περιγραφή::
- αρθ97§1μκ.1,
- δικαστήριο βλ. έννοια,
===
* ενν.Ενορκοι@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενορκοι,

Ένταλμα-δικαστικό

Περιγραφή::
- αρθ6§1, αρθ6§2,
- δικαστικό ένταλμα:
- δικαστικό ένταλμα:
- αδίκημα βλ. έννοια,
===
* ενν.Ενταλμα-δικαστικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενταλμα-δικαστικό,
* ενν.Δικαστικό-ένταλμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστικό-ένταλμα,

Εντολή

Περιγραφή::
• διερευνητική εντολή: αρθ35§2, αρθ37§3,
• λαϊκή εντολή: ανανέωση αρθ41§2,
• σχηματισμού Κυβέρνησης εντολή: αρθ38§1υκ.2,
===
* ενν.Εντολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εντολή,
* ενν.Διερευνητική-εντολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διερευνητική-εντολή,
* ενν.Λαϊκή-εντολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λαϊκή-εντολή,
* ενν.Σχηματισμού-Κυβέρνησης-εντολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σχηματισμού-Κυβέρνησης-εντολή,

Έντυπο

Περιγραφή::
- αρθ14,
- γενική-έννοια = Τύπος,
- διαφάνεια στην ενημέρωση: αρθ14§9,
- επάγγελμα δημοσιογραφικό αρθ14§8, βλ. έννοια,
- ευθύνη τύπου αρθ14§7,
- κατάσχεση εντύπων: αρθ14§3, αρθ14§3,
- λογοκρισίας απαγόρευση αρθ14§2,
- παύση έκδοσης αρθ14§6,
- προσβολή από ανακριβές δημοσίευμα αρθ14§5,
- χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης: αρθ14§9,
• άλλο έντυπο: αρθ14§3, αρθ14§4,
• εφημερίδα: αρθ14§3, αρθ14§4,
===
* ενν.Εντυπο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εντυπο,
* ενν.Κατάσχεση-εντύπων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάσχεση-εντύπων,
* ενν.Χρηματοδότηση-μέσων-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χρηματοδότηση-μέσων-ενημέρωσης,
* ενν.Αλλο-έντυπο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αλλο-έντυπο,
* ενν.Εφημερίδα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εφημερίδα,

Ένωση

Περιγραφή::
- αρθ12§1, αρθ12§3,
- σωματείο βλ. έννοια,
- οργανισμός βλ. έννοια,
• αθλητικών σωματείων ένωση: αρθ16§9,
• δικαστικών λειτουργών ένωση: αρθ89§5,
• προσώπων ένωση: αρθ12§1, αρθ12§3,
===
* ενν.Ενωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενωση,
* ενν.Αθλητικών-σωματείων-ένωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αθλητικών-σωματείων-ένωση,
* ενν.Δικαστικών-λειτουργών-ένωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστικών-λειτουργών-ένωση,
* ενν.Προσώπων-ένωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσώπων-ένωση,

Έξοδα-του-Κράτους

Περιγραφή::
- αρθ79§2, αρθ79§3,
- προϋπολογισμός του Κράτους βλ. έννοια,
===
* ενν.Εξοδα-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξοδα-του-Κράτους,

Έξοδος-από-τη-Χώρα

Περιγραφή::
- απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα: αρθ5ερμ.δήλ.,
- ελεύθερη έξοδος από τη Χώρα: αρθ5§4μκ.1,
- Χώρα βλ. Ελλάδα,
===
* ενν.Εξοδος-από-τη-Χώρα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξοδος-από-τη-Χώρα,
* ενν.Απαγόρευση-εξόδου-από-τη-Χώρα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απαγόρευση-εξόδου-από-τη-Χώρα,
* ενν.Ελεύθερη-έξοδος-από-τη-Χώρα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεύθερη-έξοδος-από-τη-Χώρα,

Εξουσία

Περιγραφή::
- αρθ1§3,
- διάκριση εξουσιών: αρθ26,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- κατάχρηση εξουσίας: αρθ9§2,
- κράτους υποχρέωση βλ. έννοια,
- κυβερνητική πολιτική βλ. Πολιτική Κυβέρνησης,
- σφετερισμός λαϊκής κυριαρχίας: αρθ120§3,
- υπέρβαση εξουσίας: αρθ95§1υκ.α,
• δικαστική εξουσία βλ. έννοια,
• εκτελεστική εξουσία βλ. Έκτελεστική λειτουργία,
• νόμιμη εξουσία: αρθ120§3,
• νομοθετική εξουσία βλ. Νομοθετική λειτουργία,
• πειθαρχική εξουσία: αρθ91§1, αρθ91§3, αρθ92§3,
===
* ενν.Εξουσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξουσία,
* ενν.Διάκριση-εξουσιών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάκριση-εξουσιών,
* ενν.Κατάχρηση-εξουσίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάχρηση-εξουσίας,
* ενν.Σφετερισμός-λαϊκής-κυριαρχίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σφετερισμός-λαϊκής-κυριαρχίας,
* ενν.Υπέρβαση-εξουσίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπέρβαση-εξουσίας,
* ενν.Νόμιμη-εξουσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νόμιμη-εξουσία,
* ενν.Πειθαρχική-εξουσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πειθαρχική-εξουσία,

Επάγγελμα

Περιγραφή::
- εργαζόμενος βλ. Εργαζόμενος,
• δημοσιογραφικό επάγγελμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Επάγγελμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επάγγελμα,
* ενν.Επαγγελματική-δραστηριότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επαγγελματική-δραστηριότητα,

Επιστολή

Περιγραφή::
- απόρρητο επιστολών: αρθ19§1μκ.1,
===
* ενν.Επιστολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιστολή,
* ενν.Απόρρητο-επιστολών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόρρητο-επιστολών,

Επιστράτευση

Περιγραφή::
- αρθ18§3, αρθ48§1, αρθ22§4,
===
* ενν.Επιστράτευση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιστράτευση,

Επίταξη-για-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις

Περιγραφή::
- αρθ18§3,
- Ένοπλες Δυνάμεις βλ. έννοια,
===
* ενν.Επίταξη-για-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επίταξη-για-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις,

Επιτροπή

Περιγραφή::
- συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές: αρθ89§2,
• δικαστική επιτροπή: αρθ8υκ.2,
• εξεταστική επιτροπή της Βουλής βλ. Βουλή,
• κοινοβουλευτική επιτροπή βλ. Βουλή
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή βλ. έννοια,
===
* ενν.Επιτροπή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιτροπή,
* ενν.Συμμετοχή-δικαστικών-λειτουργών-σε-επιτροπές@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμμετοχή-δικαστικών-λειτουργών-σε-επιτροπές,

Επίτροπος-Γενικός-της-Επικρατείας

Περιγραφή::
- αρθ90§1,
===
* ενν.Επίτροπος-Γενικός-της-Επικρατείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επίτροπος-Γενικός-της-Επικρατείας,
* ενν.Γενικός-Επίτροπος-της-Επικρατείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενικός-Επίτροπος-της-Επικρατείας,

Επιχείρηση

Περιγραφή::
- αναγκαστική συμμετοχή του Κράτους σε επιχείρηση: αρθ106§3,
- βουλευτή συμμετοχή σε επιχείρηση: αρθ57§4,
- εξαγορά επιχείρησης από το Κράτος : αρθ106§3, αρθ106§3, αρθ106§4,
- κρατικοποίηση επιχείρησης: αρθ106§3,
• δημόσια επιχείρηση: αρθ17§7, αρθ29§3, αρθ56§1, αρθ56§3, αρθ57§1, αρθ73§4, αρθ104§1,
• δημόσιου χαρακτήρα επιχείρηση:
   - απεργίας δικαίωμα αρθ23§2,
• ελεγχόμενη από το Κράτος επιχείρηση: αρθ106§5,
• μονοπωλιακού χαρακτήρα επιχείρηση: αρθ106§3, αρθ106ερμ.δήλ.,
• ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση: αρθ107§1,
===
* ενν.Επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιχείρηση,
* ενν.Αναγκαστική-συμμετοχή-του-Κράτους-σε-επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναγκαστική-συμμετοχή-του-Κράτους-σε-επιχείρηση,
* ενν.Βουλευτή-συμμετοχή-σε-επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βουλευτή-συμμετοχή-σε-επιχείρηση,
* ενν.Εξαγορά-επιχείρησης-από-το-Κράτος-@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξαγορά-επιχείρησης-από-το-Κράτος-,
* ενν.Κρατικοποίηση-επιχείρησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κρατικοποίηση-επιχείρησης,
* ενν.Δημόσια-επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-επιχείρηση,
* ενν.Δημόσιου-χαρακτήρα-επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσιου-χαρακτήρα-επιχείρηση,
* ενν.Ελεγχόμενη-από-το-Κράτος-επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεγχόμενη-από-το-Κράτος-επιχείρηση,
* ενν.Μονοπωλιακού-χαρακτήρα-επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μονοπωλιακού-χαρακτήρα-επιχείρηση,
* ενν.Ναυτιλιακή-αλλοδαπή-επιχείρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ναυτιλιακή-αλλοδαπή-επιχείρηση,

Εργαζόμενος

Περιγραφή::
- αρθ22§1, αρθ22§5, αρθ23§2, αρθ108§1,
- απεργία: αρθ23§2,
- επάγγελμα βλ. έννοια,
- θέση εργασίας βλ. έννοια,
- κοινωνική ασφάλιση: αρθ22§5,
• δημόσιος λειτουργός βλ. Λειτουργός δημόσιος,
• δημόσιος υπάλληλος βλ. Υπάλληλος δημόσιος,
• υπάλληλος βλ. έννοια,
===
* ενν.Εργαζόμενος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργαζόμενος,
* ενν.Απεργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απεργία,
* ενν.Ασφάλιση-κοινωνική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασφάλιση-κοινωνική,
* ενν.Κοινωνική-ασφάλιση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινωνική-ασφάλιση,

Εργασία

Περιγραφή::
- αρθ22,
- απεργία, βλ. όνομα,
- ασφάλιση κοινωνική, βλ. όνομα,
- γενικοί όροι εργασίας: αρθ22§2, αρθ22ερμ.δήλ.,
- διαιτησία: αρθ22§2,
- δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία αρθ22§1,
- ελεύθερες διαπραγματεύσεις: αρθ22§2,
- επίταξη προσωπικών υπηρεσιών: αρθ22§4μκ.2,
- εργαζόμενος βλ. έννοια,
- προστασία εργασίας: αρθ22§1υκ.1,
- συλλογική σύμβαση εργασίας: αρθ22§2, αρθ22§3, αρθ116§3,
• αναγκαστική εργασία: αρθ22§4μκ.1,
• προσωπική εργασία: αρθ22§4μκ.2,
===
* ενν.Εργασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργασία,
* ενν.Γενικοί-όροι-εργασίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενικοί-όροι-εργασίας,
* ενν.Διαιτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαιτησία,
* ενν.Ελεύθερες-διαπραγματεύσεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεύθερες-διαπραγματεύσεις,
* ενν.Επίταξη-προσωπικών-υπηρεσιών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επίταξη-προσωπικών-υπηρεσιών,
* ενν.Προστασία-εργασίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-εργασίας,
* ενν.Συλλογική-σύμβαση-εργασίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συλλογική-σύμβαση-εργασίας,
* ενν.Αναγκαστική-εργασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναγκαστική-εργασία,
* ενν.Προσωπική-εργασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσωπική-εργασία,

Έργο

Περιγραφή::
• κοινής ωφέλειας έργο: αρθ17§6, αρθ17§7, αρθ106§6,
• κοινόχρηστο έργο: αρθ24§3,
===
* ενν.Εργο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργο,
* ενν.Κοινής-ωφέλειας-έργο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινής-ωφέλειας-έργο,
* ενν.Κοινόχρηστο-έργο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινόχρηστο-έργο,

Έρευνα-επιστημονική

Περιγραφή::
- προαγωγή αρθ16§1μκ.1,
- παιδεία βλ. έννοια,
===
* ενν.Ερευνα-επιστημονική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερευνα-επιστημονική,
* ενν.Επιστημονική-έρευνα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιστημονική-έρευνα,

Έρευνα-σε-κατοικία

Περιγραφή::
- αρθ9§1μκ.3,
- κατοικία βλ. έννοια,
===
* ενν.Ερευνα-σε-κατοικία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερευνα-σε-κατοικία,

Έσοδα-του-Κράτους

Περιγραφή::
- αναγραφή εσόδων του Κράτους στον προϋπολογισμό αρθ79§2,
- διοίκηση εσόδων του Κράτους ανέφικτη αρθ79§4,
- ελάττωση εσόδων του Κράτους, τρόπος κάλυψης αρθ75§3,
- προϋπολογισμός του Κράτους βλ. έννοια,
===
* ενν.Εσοδα-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εσοδα-του-Κράτους,

Ευρωπαϊκή-Ένωση

Περιγραφή::
- αρθ70§8,
- Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: αρθ28ερμ.δήλ., αρθ70§8, αρθ80ερμ.δήλ.,
===
* ενν.Ευρωπαϊκή-Ένωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευρωπαϊκή-Ένωση,
* ενν.Ευρωπαϊκή-Ολοκλήρωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευρωπαϊκή-Ολοκλήρωση,
* ενν.Ολοκλήρωση-Ευρωπαϊκή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ολοκλήρωση-Ευρωπαϊκή,

Έφεση

Περιγραφή::
- αρθ14§4μκ.2, αρθ96§2υκ.2, αρθ111§3υπ.β,
- δικαστήριο βλ. έννοια,
===
* ενν.Εφεση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εφεση,

Εφημερίδα-της-Κυβερνήσεως

Περιγραφή::
- αρθ35§1υκ.1, αρθ44§3, αρθ65§1, αρθ110§5, αρθ120§1,
- Κυβέρνηση βλ. έννοια,
===
* ενν.Εφημερίδα-της-Κυβερνήσεως@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εφημερίδα-της-Κυβερνήσεως,

- Ζ -

Ζωή

Περιγραφή::
- προστασία ζωής: αρθ5§2υκ.1,
• ιδιωτική, οικογενειακή ζωή:
   - απαραβίαστη αρθ9§1,
• κοινωνική, οικονομική, πολιτική ζωή: αρθ5§1,
===
* ενν.Ζωή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ζωή,
* ενν.Προστασία-ζωής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-ζωής,
* ενν.Ιδιωτική-οικογενειακή-ζωή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιωτική-οικογενειακή-ζωή,
* ενν.Οικογενειακή-ζωή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικογενειακή-ζωή,
* ενν.Κοινωνική-οικονομική-πολιτική-ζωή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινωνική-οικονομική-πολιτική-ζωή,

- Η -

Ήθη-χρηστά

Περιγραφή::
- αρθ5§1, αρθ13§2υκ.2, αρθ93§2,
===
* ενν.Ηθη-χρηστά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ηθη-χρηστά,
* ενν.Χρηστά-ήθη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χρηστά-ήθη,

Ηθική-βλάβη

Περιγραφή::
- αρθ6§3μκ.2,
===
* ενν.Ηθική-βλάβη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ηθική-βλάβη,

Ηλικία

Περιγραφή::
• παιδική ηλικία:
   - προστασία παιδικής ηλικίας: αρθ21§1,
• έτος αποχώρησης δικαστών: αρθ88§5,
   - δικαστής βλ. Λειτουργός δικαστικός,
===
* ενν.Ηλικία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ηλικία,
* ενν.Παιδική-ηλικία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παιδική-ηλικία,
* ενν.Ετος-αποχώρησης-δικαστών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ετος-αποχώρησης-δικαστών,

- Θ -

Θεμέλιο-του-πολιτεύματος

Περιγραφή::
- αρθ1§2,
- πολίτευμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Θεμέλιο-του-πολιτεύματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεμέλιο-του-πολιτεύματος,

Θέμα-εθνικό

Περιγραφή::
- αρθ41§2, αρθ44§2,
- Κυβέρνηση βλ. έννοια,
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
===
* ενν.Θέμα-εθνικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θέμα-εθνικό,

Θεμελιώδεις-διατάξεις-Συντάγματος

Περιγραφή::
- αρθ110§1,
- Σύνταγμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Θεμελιώδεις-διατάξεις-Συντάγματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεμελιώδεις-διατάξεις-Συντάγματος,

Θέση

Περιγραφή::
- εργαζόμενος βλ. έννοια,
- διορισμός σε θέση δημ. υπηρεσίας, ΟΤΑ, ν.π.δ.δ. κ.λπ. αρθ104§1,
• αξίωμα: αρθ30§2, αρθ55§2,
• εκτός υπαλληλικής ιεραρχίας θέση: αρθ103§5,
• οργανική θέση: αρθ103§4υκ.1,
   - σύνολο αποδοχών αρθ104§2,
   • ειδικού επιστημονικού, τεχνικού βοηθητικού προσωπικού οργανική θέση: αρθ103§3υκ.1,
   • μη νομοθετημένη οργανική θέση: αρθ103§2υκ.1,
===
* ενν.Θέση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θέση, (εργασίας)
* ενν.Αξίωμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αξίωμα,
* ενν.Εκτός-υπαλληλικής-ιεραρχίας-θέση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκτός-υπαλληλικής-ιεραρχίας-θέση,
* ενν.Οργανική-θέση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργανική-θέση,

Θεσμός-συνταγματικός

Περιγραφή::
- αποκατάσταση συνταγματικού θεσμού: αρθ48§5,
- Σύνταγμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Θεσμός-συνταγματικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεσμός-συνταγματικός,
* ενν.Συνταγματικός-θεσμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνταγματικός-θεσμός,
* ενν.Αποκατάσταση-συνταγματικού-θεσμού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποκατάσταση-συνταγματικού-θεσμού,

Θητεία-εναλλακτική

Περιγραφή::
- αρθ4ερμ.δήλ.,
- Ένοπλες Δυνάμεις βλ. έννοια,
===
* ενν.Θητεία-εναλλακτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θητεία-εναλλακτική,

Θρησκεία

Περιγραφή::
- Άγιο Όρος βλ. έννοια,
- θρησκευτική συνείδηση: αρθ13§1μκ.1, αρθ16§2,
- λατρεία αρθ13§2, βλ. έννοια,
- Οικουμενικό Πατριαρχείο βλ. έννοια,
- Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας βλ. έννοια,
- Πατριαρχείο: αρθ18§8, αρθ105,
- Πατριαρχικός Τόμος: αρθ3§1μκ.3,
- προσηλυτισμός: αρθ13§2μκ.3,
• γνωστή θρησκεία:
   - ελεύθερη αρθ13§2, αρθ13§3,
• επικρατούσα θρησκεία: αρθ3§1υκ.1, αρθ13§3,
===
* ενν.Θρησκεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θρησκεία,
* ενν.Θρησκευτική-συνείδηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θρησκευτική-συνείδηση,
* ενν.Πατριαρχείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πατριαρχείο,
* ενν.Πατριαρχικός-Τόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πατριαρχικός-Τόμος,
* ενν.Προσηλυτισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσηλυτισμός,
* ενν.Γνωστή-θρησκεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γνωστή-θρησκεία,
* ενν.Επικρατούσα-θρησκεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επικρατούσα-θρησκεία,

Θύματα-πολέμου

Περιγραφή::
- αρθ21§2,
- πόλεμος βλ. έννοια,
===
* ενν.Θύματα-πολέμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θύματα-πολέμου,

- Ι -

Ιδιοκτησία

Περιγραφή::
- αρθ17, αρθ18,
- γενικό συμφέρον και ιδιοκτησία: αρθ17§1,
- ελεύθερη χρήση και κάρπωση ιδιοκτησίας: αρθ18§5,
- μέτρα περιοριστικά ιδιοκτησίας: αρθ24§6,
- στέρηση ιδιοκτησίας: αρθ17§2,
   • απαλλοτρίωση: αρθ17§2, αρθ17§3, αρθ17§4, αρθ18§8, αρθ117§7,
       • υπέρ δημοσίου απαλλοτρίωση: αρθ17§6, αρθ17§3,
   • αποζημίωση ιδιοκτησίας: αρθ17§2, αρθ17§3, αρθ17§4, αρθ17§5, αρθ17§6, αρθ17§7,
       - απόφαση δικαστική αρθ17§2, αρθ17§3, αρθ17§4, αρθ18§6,
       - δικαιοδοσία ενιαία αρθ17§4, αρθ117§7,
       - προσδιορισμός αρθ17§2, αρθ17§3,
• αγροτική ιδιοκτησία: αρθ18§4, αρθ18§3,
• αρχαιολογικών χώρων ιδιοκτησία: αρθ18§1,
• λιμνών, λιμνοθαλασσών ιδιοκτησία: αρθ18§2,
• μεταλλείων, ορυχείων ιδιοκτησία: αρθ18§1,
• περιοχής οικιστικής ιδιοκτησία: αρθ24§4,
• πλούτου υπόγειου, σπηλαίων ιδιοκτησία: αρθ18§1,
===
* ενν.Ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιοκτησία,
* ενν.Γενικό-συμφέρον-και-ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενικό-συμφέρον-και-ιδιοκτησία,
* ενν.Ελεύθερη-χρήση-και-κάρπωση-ιδιοκτησίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεύθερη-χρήση-και-κάρπωση-ιδιοκτησίας,
* ενν.Μέτρα-περιοριστικά-ιδιοκτησίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέτρα-περιοριστικά-ιδιοκτησίας,
* ενν.Στέρηση-ιδιοκτησίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Στέρηση-ιδιοκτησίας,
* ενν.Αγροτική-ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγροτική-ιδιοκτησία,
* ενν.Αρχαιολογικών-χώρων-ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχαιολογικών-χώρων-ιδιοκτησία,
* ενν.Λιμνών-λιμνοθαλασσών-ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λιμνών-λιμνοθαλασσών-ιδιοκτησία,
* ενν.Μεταλλείων-ορυχείων-ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεταλλείων-ορυχείων-ιδιοκτησία,
* ενν.Περιοχής-οικιστικής-ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περιοχής-οικιστικής-ιδιοκτησία,
* ενν.Πλούτου-υπόγειου-σπηλαίων-ιδιοκτησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πλούτου-υπόγειου-σπηλαίων-ιδιοκτησία,

Ισοβιότητα-δικαστικών-λειτουργών

Περιγραφή::
- αρθ88§1,
- δικαστικός λειτουργός βλ. Λειτουργός δικαστικός,
===
* ενν.Ισοβιότητα-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισοβιότητα-δικαστικών-λειτουργών,

Ισολογισμός-γενικός-του-Κράτους

Περιγραφή::
- αρθ79§7,
- γενικός ισολογισμός του Κράτους:
- γενικός ισολογισμός του Κράτους:
- έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου αρθ98§1υκ.ε,
===
* ενν.Ισολογισμός-γενικός-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισολογισμός-γενικός-του-Κράτους,
* ενν.Γενικός-ισολογισμός-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενικός-ισολογισμός-του-Κράτους,

Ισότητα

Περιγραφή::
- αρθ4,
- διάκριση βλ. έννοια,
• ανδρών και γυναικών ισότητα, αρθ4, αρθ116§2,
• ενώπιον του νόμου ισότητα: αρθ4§1,
===
* ενν.Ισότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισότητα,
* ενν.Ισότητα-ανδρών-και-γυναικών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισότητα-ανδρών-και-γυναικών,
* ενν.Ισότητα-Ελλήνων-και-Ελληνίδων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισότητα-Ελλήνων-και-Ελληνίδων,
* ενν.Ενώπιον-του-νόμου-ισότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενώπιον-του-νόμου-ισότητα,

Ισχύς

Περιγραφή::
• Συντάγματος ισχύς αρθ107§2, αρθ111§1, αρθ111§3, αρθ112§1, αρθ120§1, βλ. Σύνταγμα,
• συντακτικής πράξεως ισχύς: αρθ112§3,
• ψηφίσματος ισχύς: αρθ111§4,
===
* ενν.Ισχύς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισχύς,
* ενν.Συντακτικής-πράξεως-ισχύς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συντακτικής-πράξεως-ισχύς,
* ενν.Ψηφίσματος-ισχύς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψηφίσματος-ισχύς,

- Κ -

Καθεστώς

Περιγραφή::
• αγιορειτικό καθεστώς: αρθ105,
• εκκλησιαστικό καθεστώς: αρθ3§2,
===
* ενν.Καθεστώς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καθεστώς,
* ενν.Αγιορειτικό-καθεστώς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγιορειτικό-καθεστώς,
* ενν.Εκκλησιαστικό-καθεστώς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκκλησιαστικό-καθεστώς,

Καθηγητής-ΑΕΙ

Περιγραφή::
- αρθ16§6, αρθ56§2, αρθ112§3,
- παιδεία βλ. έννοια,
===
* ενν.Καθηγητής-ΑΕΙ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καθηγητής-ΑΕΙ,

Καθήκοντα-διοικητικά

Περιγραφή::
- ανάθεση-σε-δικαστικούς-λειτουργούς αρθ89§3,
- δικαστικός λειτουργός βλ. έννοια,
===
* ενν.Καθήκοντα-διοικητικά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καθήκοντα-διοικητικά,

Κακούργημα

Περιγραφή::
- αρθ6§4υκ.1, αρθ7§3, αρθ62υκ.5, αρθ97§1, αρθ97§3,
- γενική-έννοια = Έγκλημα,
===
* ενν.Κακούργημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κακούργημα,

Κάκωση-σωματική

Περιγραφή::
- αρθ7§2,
- αδίκημα βλ. έννοια,
===
* ενν.Κάκωση-σωματική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κάκωση-σωματική,
* ενν.Σωματική-κάκωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σωματική-κάκωση,

Κατακράτηση-παράνομη

Περιγραφή::
- αρθ6§2μκ.3,
- γενική-έννοια = Αδίκημα,
===
* ενν.Κατακράτηση-παράνομη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατακράτηση-παράνομη,
* ενν.Παράνομη-κατακράτηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παράνομη-κατακράτηση,

Κατάσταση-πολιορκίας

Περιγραφή::
- αρθ48, αρθ72§1υκ.1,
- ένοπλο κίνημα βλ. Κίνημα ένοπλο,
- πόλεμος βλ. έννοια,
===
* ενν.Κατάσταση-πολιορκίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάσταση-πολιορκίας,
* ενν.Πολιορκίας-κατάσταση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιορκίας-κατάσταση,

Κατάσχεση-εντύπων

Περιγραφή::
- αρθ14§3, αρθ14§3,
===
* ενν.Κατάσχεση-εντύπων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάσχεση-εντύπων,

Κατοικία

Περιγραφή::
- αρθ9§1μκ.1,
- άσυλο κατοικίας: αρθ9,
   - παραβίαση οικιακού ασύλου: αρθ9§2,
- ειδική φροντίδα του Κράτους αρθ21§4,
- έρευνα σε κατοικία: αρθ9§1μκ.3,
- οικογένεια βλ. έννοια,
===
* ενν.Κατοικία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατοικία,
* ενν.Ασυλο-κατοικίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυλο-κατοικίας,
* ενν.Ερευνα-σε-κατοικία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερευνα-σε-κατοικία,

Κεφάλαια-εξωτερικού

Περιγραφή::
- επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού: αρθ106§3,
- επενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικού: αρθ107§2,
- νομοθεσία αυξημένης τυπικής ισχύος αρθ107§1,
- προστασία κεφαλαίων εξωτερικού: αρθ107,
===
* ενν.Κεφάλαια-εξωτερικού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κεφάλαια-εξωτερικού,
* ενν.Επανεξαγωγή-κεφαλαίων-εξωτερικού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επανεξαγωγή-κεφαλαίων-εξωτερικού,
* ενν.Επενδύσεις-κεφαλαίων-εξωτερικού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επενδύσεις-κεφαλαίων-εξωτερικού,
* ενν.Προστασία-κεφαλαίων-εξωτερικού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-κεφαλαίων-εξωτερικού,

Κίνδυνος-εξωτερικός

Περιγραφή::
- αρθ48§1,
- επιστράτευση βλ. έννοια,
- κατάσταση πολιορκίας βλ. έννοια,
===
* ενν.Κίνδυνος-εξωτερικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κίνδυνος-εξωτερικός,

Κίνημα-ένοπλο

Περιγραφή::
- αρθ48§1,
- κατάσταση πολιορκίας βλ. έννοια,
===
* ενν.Κίνημα-ένοπλο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κίνημα-ένοπλο,
* ενν.Ενοπλο-κίνημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενοπλο-κίνημα,

Κινηματογράφος

Περιγραφή::
- αρθ15§1,
===
* ενν.Κινηματογράφος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κινηματογράφος,

Κληροδότημα

Περιγραφή::
- αρθ109,
- μητρώο κληροδοτημάτων: αρθ109§3,
===
* ενν.Κληροδότημα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κληροδότημα,
* ενν.Μητρώο-κληροδοτημάτων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μητρώο-κληροδοτημάτων,

Κοινωνία-της-Πληροφορίας

Περιγραφή::
- αρθ5Α,
- δικαίωμα συμμετοχής στην ΚτΠ: αρθ5Α§2,
- εγγυήσεις ηλεκτρονικών πληροφοριών: αρθ5Α§2, αρθ9, αρθ9Α, αρθ19,
- πληροφορία βλ. έννοια,
- πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληροφορίες: αρθ5Α§2,
===
* ενν.Κοινωνία-της-Πληροφορίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινωνία-της-Πληροφορίας,
* ενν.Δικαίωμα-συμμετοχής-στην-ΚτΠ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαίωμα-συμμετοχής-στην-ΚτΠ,
* ενν.Εγγυήσεις-ηλεκτρονικών-πληροφοριών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγγυήσεις-ηλεκτρονικών-πληροφοριών,
* ενν.Πρόσβαση-στις-ηλεκτρονικές-πληροφορίες@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόσβαση-στις-ηλεκτρονικές-πληροφορίες,

Κοινωνικό-κράτος-δικαίου

Περιγραφή::
- αρθ25§1, αρθ25§3,
- κυβερνητική πολιτική βλ. Πολιτική Κυβέρνησης,
===
* ενν.Κοινωνικό-κράτος-δικαίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινωνικό-κράτος-δικαίου,

Κόμμα-πολιτικό

Περιγραφή::
- αρθ29,
- αρχηγός κόμματος: αρθ37§2,
- δαπάνες εκλογικές κόμματος: αρθ29§2,
- διαχείριση οικονομική, διαφάνεια αρθ29§2,
- διερευνητική εντολή: αρθ37§2, αρθ37§3, αρθ37§4, αρθ37ερμ.δήλ.,
- δικαίωμα κόμματος: αρθ29§2,
- δράση κόμματος: αρθ29§1υκ.1,
- εκδηλώσεις υπέρ ή κατά κόμματος: αρθ29§3,
- εκπρόσωπος κόμματος: αρθ37§4,
- ίδρυση κόμματος: αρθ29§1,
- κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος: αρθ37§3,
- κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος βλ. έννοια,
- Κυβέρνηση από όλα τα κόμματα: αρθ37§3,
- νομοσχέδια για κόμματα: αρθ72§1,
- οικονομική ενίσχυση κόμματος: αρθ29§2,
- οργάνωση κόμματος: αρθ29§1υκ.1,
- πολίτευμα βλ. έννοια,
- προεκλογικό μήνυμα κόμματος: αρθ15§2υκ.2,
- τμήμα νέων κόμματος: αρθ29§1υκ.2,
• δεύτερο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα: αρθ37§3,
• τρίτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα: αρθ37§3,
===
* ενν.Κόμμα-πολιτικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κόμμα-πολιτικό,
* ενν.Πολιτικό-κόμμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτικό-κόμμα,
* ενν.Αρχηγός-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχηγός-κόμματος,
* ενν.Δαπάνες-εκλογικές-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δαπάνες-εκλογικές-κόμματος,
* ενν.Δικαίωμα-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαίωμα-κόμματος,
* ενν.Δράση-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δράση-κόμματος,
* ενν.Εκδηλώσεις-υπέρ-ή-κατά-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκδηλώσεις-υπέρ-ή-κατά-κόμματος,
* ενν.Εκπρόσωπος-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπρόσωπος-κόμματος,
* ενν.Ιδρυση-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδρυση-κόμματος,
* ενν.Κοινοβουλευτική-δύναμη-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινοβουλευτική-δύναμη-κόμματος,
* ενν.Κυβέρνηση-από-όλα-τα-κόμματα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κυβέρνηση-από-όλα-τα-κόμματα,
* ενν.Νομοσχέδια-για-κόμματα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοσχέδια-για-κόμματα,
* ενν.Οικονομική-ενίσχυση-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-ενίσχυση-κόμματος,
* ενν.Οργάνωση-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργάνωση-κόμματος,
* ενν.Οργάνωση-πολιτικού-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργάνωση-πολιτικού-κόμματος,
* ενν.Προεκλογικό-μήνυμα-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προεκλογικό-μήνυμα-κόμματος,
* ενν.Τμήμα-νέων-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τμήμα-νέων-κόμματος,
* ενν.Δεύτερο-σε-κοινοβουλευτική-δύναμη-κόμμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δεύτερο-σε-κοινοβουλευτική-δύναμη-κόμμα,
* ενν.Τρίτο-σε-κοινοβουλευτική-δύναμη-κόμμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τρίτο-σε-κοινοβουλευτική-δύναμη-κόμμα,

Κοπή-νομίσματος

Περιγραφή::
- αρθ80§2,
- νόμισμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Κοπή-νομίσματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοπή-νομίσματος,

Κράτηση-προσωρινή

Περιγραφή::
- αρθ6§3μκ.1,
- ποινή βλ. έννοια,
===
* ενν.Κράτηση-προσωρινή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κράτηση-προσωρινή,

Κυβέρνηση

Περιγραφή::
- αίτηση για μυστική συνεδρίαση της Βουλής από την Κυβέρνηση: αρθ66§1μκ.1,
- αποστολή της Κυβέρνησης: Μ3Τ4Κ1, αρθ81, αρθ82, αρθ83,
- άσκηση εκτελεστικής λειτουργίας: αρθ26§2,
- δικαίωμα πρότασης νόμων: αρθ73§1,
- διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων: αρθ45μκ.1,
- εμπιστοσύνη της Βουλής: αρθ37§2, αρθ41§2, αρθ84§1, αρθ84§3, αρθ84§4, αρθ84§5,
- κατάσταση πολιορκίας αρθ48§1, αρθ48§2, αρθ48§5, βλ. έννοια,
- καταψήφιση Κυβέρνησης: αρθ38§1, αρθ41§1,
- μέλος Κυβέρνησης βλ. έννοια,
- παύση Κυβέρνησης: αρθ34§1υκ.2, αρθ35§1υκ.2, αρθ38,
- πολιτική Κυβερνησης βλ. έννοια,
- πρόταση της Κυβερνησης: αρθ41§2, αρθ48§1,
- συγκρότηση της Κυβέρνησης: Μ3Τ4Κ1, αρθ81, αρθ82, αρθ83,
- σύνθεση Κυβέρνησης: αρθ81§1υκ.1,
- σχηματισμός Κυβέρνησης: αρθ37§2, αρθ84§1μκ.3,
- τροπολογίες βουλευτών συγκατάθεση Κυβέρνησης: αρθ74§3,
• από όλα τα κόμματα κυβέρνηση: αρθ37§3,
===
* ενν.Κυβέρνηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κυβέρνηση,
* ενν.Αίτηση-για-μυστική-συνεδρίαση-της-Βουλής-από-την-Κυβέρνηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αίτηση-για-μυστική-συνεδρίαση-της-Βουλής-από-την-Κυβέρνηση,
* ενν.Αποστολή-της-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποστολή-της-Κυβέρνησης,
* ενν.Ασκηση-εκτελεστικής-λειτουργίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασκηση-εκτελεστικής-λειτουργίας,
* ενν.Διοίκηση-Ενόπλων-Δυνάμεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοίκηση-Ενόπλων-Δυνάμεων,
* ενν.Εμπιστοσύνη-της-Βουλής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εμπιστοσύνη-της-Βουλής,
* ενν.Καταψήφιση-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καταψήφιση-Κυβέρνησης,
* ενν.Παύση-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παύση-Κυβέρνησης,
* ενν.Πρόταση-της-Κυβερνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόταση-της-Κυβερνησης,
* ενν.Συγκρότηση-της-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συγκρότηση-της-Κυβέρνησης,
* ενν.Σύνθεση-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνθεση-Κυβέρνησης,
* ενν.Σχηματισμός-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σχηματισμός-Κυβέρνησης,
* ενν.Τροπολογίες-βουλευτών-συγκατάθεση-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τροπολογίες-βουλευτών-συγκατάθεση-Κυβέρνησης,
* ενν.Από-όλα-τα-κόμματα-κυβέρνηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Από-όλα-τα-κόμματα-κυβέρνηση,

Κυριαρχία

Περιγραφή::
• εθνική κυριαρχία: αρθ28§3,
• λαϊκή κυριαρχία: αρθ1§2,
   - έκφραση λαϊκής κυριαρχίας: αρθ52υκ.1,
   - σφετερισμός λαϊκής κυριαρχίας: αρθ120§3,
===
* ενν.Κυριαρχία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κυριαρχία,
* ενν.Εθνική-κυριαρχία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνική-κυριαρχία,
* ενν.Λαϊκή-κυριαρχία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λαϊκή-κυριαρχία,

Κυριότητα-ψιλή

Περιγραφή::
- εξαγορά ψιλής κυριότητας εμφυτευτικών κτημάτων: αρθ117§2,
===
* ενν.Κυριότητα-ψιλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κυριότητα-ψιλή,
* ενν.Ψιλή-κυριότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψιλή-κυριότητα,
* ενν.Εξαγορά-ψιλής-κυριότητας-εμφυτευτικών-κτημάτων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξαγορά-ψιλής-κυριότητας-εμφυτευτικών-κτημάτων,

Κώδικας-διοικητικός-δικαστικός

Περιγραφή::
- αρθ76§6,
- νομοθεσία βλ. έννοια,
===
* ενν.Κώδικας-διοικητικός-δικαστικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κώδικας-διοικητικός-δικαστικός,
* ενν.Διοικητικός-δικαστικός-κώδικας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοικητικός-δικαστικός-κώδικας,

Κωδίκελλος

Περιγραφή::
- μεταβολή περιεχομένου ή όρων κωδίκελλου: αρθ109§1,
===
* ενν.Κωδίκελλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κωδίκελλος,
* ενν.Μεταβολή-περιεχομένου-ή-όρων-κωδίκελλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεταβολή-περιεχομένου-ή-όρων-κωδίκελλου,

Κωδικοποίηση-υφιστάμενων-διατάξεων

Περιγραφή::
- αρθ76§7,
- νομοθεσία βλ. έννοια,
===
* ενν.Κωδικοποίηση-υφιστάμενων-διατάξεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κωδικοποίηση-υφιστάμενων-διατάξεων,

- Λ -

Λατρεία

Περιγραφή::
- αρθ13§2,
- δημόσια τάξη βλ. Τάξη δημόσια,
- θρησκεία βλ. έννοια,
===
* ενν.Λατρεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λατρεία,

Λειτουργία

Περιγραφή::
- εξουσία βλ. εξουσία,
- διοίκηση βλ. έννοια,
• δικαστική λειτουργία: αρθ26§3,
• εκτελεστική λειτουργία: αρθ26§2,
• πολιτεύματος δημοκρατικού ελεύθερη λειτουργία: αρθ29§1υκ.1,
• νομοθετική λειτουργία: αρθ26§1, αρθ77§1,
===
* ενν.Λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειτουργία,
* ενν.Εκτελεστική-λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκτελεστική-λειτουργία,
* ενν.Πολιτεύματος-δημοκρατικού-ελεύθερη-λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτεύματος-δημοκρατικού-ελεύθερη-λειτουργία,
* ενν.Νομοθετική-λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοθετική-λειτουργία,

Λειτουργός-δημόσιος

Περιγραφή::
- γενική-έννοια: Εργαζόμενος,
• βουλευτής βλ. έννοια,
• δικαστικός λειτουργός βλ. έννοια,
• καθηγητής ΑΕΙ βλ. έννοια,
• Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
===
* ενν.Λειτουργός-δημόσιος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειτουργός-δημόσιος, (αρθ87 - αρθ92), αρθ16§6,
* ενν.Δημόσιος-λειτουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσιος-λειτουργός,

Λειτουργός-δικαστικός

Περιγραφή::
- αρθ87, αρθ88§6, αρθ91§3, αρθ92§3, αρθ97§1, αρθ102§4,
- γενική έννοια = Λειτουργός δημόσιος,
- αγωγή κακοδικίας: αρθ99,
- ανεξαρτησία λειτουργική προσωπική δικαστών: αρθ87§1,
- ανώτατο δικαστικό συμβούλιο βλ. έννοια,
- Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο βλ. έννοια,
- απαγόρευση απεργίας αρθ23§2υκ.2,
- απαγόρευση εκδηλώσεων υπέρ ή κατά κομμάτων 29§3,
- αποδοχές δικαστικών λειτουργών: αρθ88§2υκ.1,
- αποσπάσεις αρθ90§1,
- αποχώρηση από την υπηρεσία αρθ88§5, αρθ90§5υκ.2, αρθ118§5,
- άσκηση καθηκόντων δικαστών: αρθ87§2,
- ασυμβίβαστα δικαστικά: αρθ89, αρθ118§4,
- διαιτησία από δικαστικούς λειτουργούς: αρθ89§3υκ.2, αρθ118§4,
- διαδικασία επιλογής αρθ88§1,
- δικαίωμα προσφυγής δικαστικού λειτουργού: αρθ90§3,
- διορισμός αρθ88§1, αρθ88§3,
- ειδικό δικαστήριο, δίωξη υπουργών: αρθ86§4,
- ενοποίηση πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης: αρθ88ερμ.δήλ.,
- ένωση δικαστικών λειτουργών: αρθ89§5,
- εξέλιξη βαθμολογική, μισθολογική δικαστικών λειτουργών: αρθ88§2,
- εκπαιδευτικά καθήκοντα δικαστικών λειτουργών: αρθ89§3,
- εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς δικαστικών λειτουργών: αρθ89§3,
- επιθεώρηση τακτικών δικαστών: αρθ87§3,
- ισοβιότητα δικαστικών λειτουργών: αρθ88§1,
- μετάθεση δικαστικών λειτουργών: αρθ90§1,
- μετάταξη δικαστικών λειτουργών: αρθ88§6, αρθ90§1,
- παύση δικαστικών λειτουργών: αρθ88§4,
- πειθαρχική αγωγή δικαστικών λειτουργών: αρθ91§1, αρθ91§3,
- πειθαρχική απόφαση δικαστικών λειτουργών: αρθ91§4,
- πειθαρχική δίωξη δικαστικών λειτουργών: αρθ91§2μκ.3, αρθ118§2,
- πειθαρχική εξουσία δικαστικών λειτουργών: αρθ91§1, αρθ91§3,
- περίοδος δοκιμαστική και εκπαιδευτική δικαστικών λειτουργών: αρθ88§3υκ.1,
- προαγωγή διοικητικών δικαστών: αρθ88§6μκ.3,
- προαγωγή δικαστικών λειτουργών: αρθ90§1, αρθ90§3, αρθ118§2, αρθ118§3,
- προσόντα δικαστικών λειτουργών: αρθ88§1,
- συμβούλιο χαρίτων: αρθ47§1,
- τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών: αρθ90§1,
- υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους αρθ87§2,
- υπηρεσιακή κατάσταση δικαστικών λειτουργών: αρθ88§2υκ.1,
• αντεισαγγελέας:
   • Αρείου Πάγου αντεισαγγελέας: αρθ88§6,
   • εφετών αντεισαγγελέας: αρθ88§5,
• αρεοπαγίτης: αρθ87§3,
• εισαγγελέας βλ. έννοια,
• μέλος του ΑΠ, συμμετοχή σε συμβούλια αρθ88§7,
• μέλος του ΣτΕ, συμμετοχή σε συμβούλια αρθ88§7,
• νόμιμος δικαστής: αρθ8υκ.1,
• στρατοδίκης βλ. σώμα δικαστικό των ενόπλων δυνάμεων,
• τακτικός δικαστής: αρθ87§1, αρθ88§3, αρθ88§3, αρθ97§1μκ.1,
• πρόεδρος εφετών: αρθ90§2υκ.1, αρθ118§1,
===
* ενν.Λειτουργός-δικαστικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειτουργός-δικαστικός, (αρθ87 - αρθ92)
* ενν.Δικαστής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστής,
* ενν.Δικαστικός-λειτουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστικός-λειτουργός,
* ενν.Αγωγή-κακοδικίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγωγή-κακοδικίας,
* ενν.Ανεξαρτησία-λειτουργική-προσωπική-δικαστών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανεξαρτησία-λειτουργική-προσωπική-δικαστών,
* ενν.Αποδοχές-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποδοχές-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Ασκηση-καθηκόντων-δικαστών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασκηση-καθηκόντων-δικαστών,
* ενν.Ασυμβίβαστα-δικαστικά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυμβίβαστα-δικαστικά,
* ενν.Διαιτησία-από-δικαστικούς-λειτουργούς@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαιτησία-από-δικαστικούς-λειτουργούς,
* ενν.Δικαίωμα-προσφυγής-δικαστικού-λειτουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαίωμα-προσφυγής-δικαστικού-λειτουργού,
* ενν.Ενοποίηση-πρώτου-βαθμού-δικαιοδοσίας-της-πολιτικής-δικαιοσύνης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενοποίηση-πρώτου-βαθμού-δικαιοδοσίας-της-πολιτικής-δικαιοσύνης,
* ενν.Ενωση-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενωση-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Εξέλιξη-βαθμολογική-μισθολογική-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξέλιξη-βαθμολογική-μισθολογική-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Εκπαιδευτικά-καθήκοντα-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπαιδευτικά-καθήκοντα-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Εκπροσώπηση-σε-διεθνείς-οργανισμούς-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπροσώπηση-σε-διεθνείς-οργανισμούς-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Επιθεώρηση-τακτικών-δικαστών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιθεώρηση-τακτικών-δικαστών,
* ενν.Ισοβιότητα-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισοβιότητα-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Μετάθεση-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μετάθεση-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Μετάταξη-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μετάταξη-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Παύση-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παύση-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Πειθαρχική-αγωγή-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πειθαρχική-αγωγή-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Πειθαρχική-απόφαση-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πειθαρχική-απόφαση-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Πειθαρχική-δίωξη-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πειθαρχική-δίωξη-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Πειθαρχική-εξουσία-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πειθαρχική-εξουσία-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Περίοδος-δοκιμαστική-και-εκπαιδευτική-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περίοδος-δοκιμαστική-και-εκπαιδευτική-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Προαγωγή-διοικητικών-δικαστών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προαγωγή-διοικητικών-δικαστών,
* ενν.Προαγωγή-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προαγωγή-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Προσόντα-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσόντα-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Συμβούλιο-χαρίτων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμβούλιο-χαρίτων,
* ενν.Τοποθετήσεις-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τοποθετήσεις-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Υπηρεσιακή-κατάσταση-δικαστικών-λειτουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπηρεσιακή-κατάσταση-δικαστικών-λειτουργών,
* ενν.Αντεισαγγελέας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντεισαγγελέας,
* ενν.Νόμιμος-δικαστής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νόμιμος-δικαστής,
* ενν.Τακτικός-δικαστής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τακτικός-δικαστής,
* ενν.Πρόεδρος-εφετών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-εφετών,

Λίμνη-και-λιμνοθάλασσα

Περιγραφή::
- αρθ18§2,
- εκμετάλλευση λιμνών και λιμνοθαλασσών: αρθ18§2,
===
* ενν.Λίμνη-και-λιμνοθάλασσα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λίμνη-και-λιμνοθάλασσα,
* ενν.Λιμνοθάλασσα-και-λίμνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λιμνοθάλασσα-και-λίμνη,
* ενν.Εκμετάλλευση-λιμνών-και-λιμνοθαλασσών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκμετάλλευση-λιμνών-και-λιμνοθαλασσών,

Λογοκρισία

Περιγραφή::
- αρθ14§2μκ.2,
- τύπος βλ. έννοια,
===
* ενν.Λογοκρισία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λογοκρισία,

- Μ -

Μέλος-της-Κυβέρνησης

Περιγραφή::
- αρθ81§1,
- ολική-έννοια: Κυβέρνηση,
- αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας μέλους Κυβέρνησης: αρθ81§3,
- διορισμός μέλους Κυβέρνησης: αρθ37§1,
- δίωξη μέλους Κυβέρνησης: αρθ86,
   - απόφαση αρθ86§2, αρθ86§3,
   - πρόταση αρθ86§3,
   - ειδικό δικαστήριο αρθ86§4,
- εμπιστοσύνη Βουλής προς μέλος Κυβέρνησης: αρθ84§2υκ.1,
- ευθύνη μέλους Κυβέρνησης: αρθ86,
- παύση μέλους Κυβέρνησης: αρθ37§1,
- προσόντα μέλους Κυβέρνησης: αρθ81§2,
• Αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου:
• Πρόεδρος της Κυβέρνησης: αρθ44§3, αρθ81§1υκ.1μκ.3,
• Πρωθυπουργός βλ. έννοια,
• Υπουργός βλ. έννοια,
• Υπουργός αναπληρωτής: αρθ81§1υκ.2,
• Υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο: αρθ81§1υκ.2,
• Υφυπουργός αρθ81§1υκ.2, βλ. έννοια,
• Υφυπουργός μόνιμος υπηρεσιακός: αρθ81§1υκ.2,
===
* ενν.Μέλος-της-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέλος-της-Κυβέρνησης,
* ενν.Αναστολή-επαγγελματικής-δραστηριότητας-μέλους-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναστολή-επαγγελματικής-δραστηριότητας-μέλους-Κυβέρνησης,
* ενν.Διορισμός-μέλους-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διορισμός-μέλους-Κυβέρνησης,
* ενν.Δίωξη-μέλους-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δίωξη-μέλους-Κυβέρνησης,
* ενν.Εμπιστοσύνη-Βουλής-προς-μέλος-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εμπιστοσύνη-Βουλής-προς-μέλος-Κυβέρνησης,
* ενν.Ευθύνη-μέλους-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευθύνη-μέλους-Κυβέρνησης,
* ενν.Παύση-μέλους-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παύση-μέλους-Κυβέρνησης,
* ενν.Προσόντα-μέλους-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσόντα-μέλους-Κυβέρνησης,
* ενν.Αντιπρόεδρος-του-Υπουργικού-Συμβουλίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπρόεδρος-του-Υπουργικού-Συμβουλίου,
* ενν.Πρόεδρος-της-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-της-Κυβέρνησης,
* ενν.Υπουργός-αναπληρωτής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπουργός-αναπληρωτής,
* ενν.Υπουργός-χωρίς-χαρτοφυλάκιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπουργός-χωρίς-χαρτοφυλάκιο,
* ενν.Υφυπουργός-μόνιμος-υπηρεσιακός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υφυπουργός-μόνιμος-υπηρεσιακός,

Μέσο-ενημέρωσης

Περιγραφή::
- ανεξάρτητη αρχή ραδιοφωνίας τηλεόρασης: αρθ15§2,
- ασυμβίβαστα ιδιοκτητών, εταίρων μέσων ενημέρωσης: αρθ14§9μκ.4, αρθ14§9μκ.5,
- δημοσίευμα βλ. έννοια,
- δημοσιογραφικό επάγγελμα βλ. έννοια,
- διαφάνεια στην ενημέρωση: αρθ14§9μκ.2,
- Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. έννοια,
- ειδήσεις βλ. έννοια,
- εκπομπή ανακριβής, δυσφημιστική: αρθ14§5μκ.1, αρθ14§5μκ.2,
- έλεγχος μέσου ενημέρωσης: αρθ15§2, βλ. έννοια,
- ευθύνη αστική, ποινική μέσου ενημέρωσης: αρθ14§7,
- ιδιοκτησιακό καθεστώς μέσου ενημέρωσης: αρθ14§9
- ιδιοκτησιακό καθεστώς μέσου ενημέρωσης: αρθ14§9
- μέσα χρηματοδότησης μέσου ενημέρωσης: αρθ14§9
- μέσα χρηματοδότησης μέσου ενημέρωσης: αρθ14§9
- μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων: αρθ15§2,
- οικονομική κατάστασης μέσου ενημέρωσης: αρθ14§9
- οικονομική κατάστασης μέσου ενημέρωσης: αρθ14§9
- πληροφορία βλ. έννοια,
- πολυφωνία στην ενημέρωση: αρθ14§9μκ.2,
- χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης: αρθ14§9,
• ραδιοφωνία: αρθ15,
    (βλ. τηλεόραση)
• τηλεόραση: αρθ14, αρθ15,
   - ανάκληση άδειας σταθμού: αρθ14§9μκ.6,
   - έλεγχος άμεσος από το κράτος: αρθ15§2,
   - ευθύνη αστική, ποινική: αρθ14§7,
   - μετάδοση εργασιών Βουλής, επιτροπών: αρθ15§2,
   - μηνύματα προεκλογικά κομμάτων: αρθ15§2,
• τύπος βλ. έννοια,
===
* ενν.Μέσο-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέσο-ενημέρωσης,
* ενν.Μέσα-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέσα-ενημέρωσης,
* ενν.Ενημέρωσης-μέσα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενημέρωσης-μέσα,
* ενν.Ανεξάρτητη-αρχή-ραδιοφωνίας-τηλεόρασης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανεξάρτητη-αρχή-ραδιοφωνίας-τηλεόρασης,
* ενν.Ασυμβίβαστα-ιδιοκτητών-εταίρων-μέσων-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυμβίβαστα-ιδιοκτητών-εταίρων-μέσων-ενημέρωσης,
* ενν.Διαφάνεια-στην-ενημέρωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διαφάνεια-στην-ενημέρωση,
* ενν.Εκπομπή-ανακριβής-δυσφημιστική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπομπή-ανακριβής-δυσφημιστική,
* ενν.Ελεγχος-μέσου-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελεγχος-μέσου-ενημέρωσης,
* ενν.Ευθύνη-αστική-ποινική-μέσου-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευθύνη-αστική-ποινική-μέσου-ενημέρωσης,
* ενν.Ιδιοκτησιακό-καθεστώς-μέσου-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιοκτησιακό-καθεστώς-μέσου-ενημέρωσης,
* ενν.Μέσα-χρηματοδότησης-μέσου-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέσα-χρηματοδότησης-μέσου-ενημέρωσης,
* ενν.Μετάδοση-πληροφοριών-και-ειδήσεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μετάδοση-πληροφοριών-και-ειδήσεων,
* ενν.Οικονομική-κατάστασης-μέσου-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-κατάστασης-μέσου-ενημέρωσης,
* ενν.Πολυφωνία-στην-ενημέρωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολυφωνία-στην-ενημέρωση,
* ενν.Χρηματοδότηση-μέσων-ενημέρωσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χρηματοδότηση-μέσων-ενημέρωσης,
* ενν.Ραδιοφωνία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ραδιοφωνία,
* ενν.Τηλεόραση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τηλεόραση,

Μετάδοση-πληροφοριών-και-ειδήσεων

Περιγραφή::
- αρθ15§2,
- μέσο ενημέρωσης βλ. έννοια,
===
* ενν.Μετάδοση-πληροφοριών-και-ειδήσεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μετάδοση-πληροφοριών-και-ειδήσεων,

Μεταλλεία

Περιγραφή::
- αρθ18§1,
- γενική-έννοια = Υπόγειος πλούτος,
===
* ενν.Μεταλλεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεταλλεία,

Μητρότητα

Περιγραφή::
- προστασία αρθ21§1, βλ. Οικογένεια,
===
* ενν.Μητρότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μητρότητα,

Μισθός

Περιγραφή::
- εγγραφή στον προϋπολογισμό αρθ80§1,
===
* ενν.Μισθός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μισθός,

Μνημείο

Περιγραφή::
- αρθ24§6,
===
* ενν.Μνημείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μνημείο,

Μονή

Περιγραφή::
- αρθ18§8, αρθ105§1, αρθ105§2, αρθ105§3, αρθ105§5,
- Άγιο Όρος βλ. έννοια,
- θρησκεία βλ. έννοια,
===
* ενν.Μονή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μονή,

- Ν -

Ναυτιλία-εμπορική

Περιγραφή::
- αρθ107§1υκ.2,
===
* ενν.Ναυτιλία-εμπορική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ναυτιλία-εμπορική,
* ενν.Εμπορική-ναυτιλία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εμπορική-ναυτιλία,

Νέοι

Περιγραφή::
- νεότητα: αρθ21§3,
- συμμετοχή σε κόμματα νέων: αρθ29§1υκ.2,
===
* ενν.Νέοι@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νέοι,
* ενν.Νέος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νέος,
* ενν.Νεότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νεότητα,
* ενν.Συμμετοχή-σε-κόμματα-νέων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμμετοχή-σε-κόμματα-νέων,

Νεότητα

Περιγραφή::
- προστασία αρθ21§3,
- Κράτος βλ. Εξουσία,
- νέοι βλ. έννοια,
===
* ενν.Νεότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νεότητα,

Νομικό-Συμβούλιο-του-Κράτους

Περιγραφή::
- αρθ100Α,
- αρμοδιότητες αρθ100Αμκ.2,
- δικαστική εξουσία βλ. έννοια,
- προσωπικό αρθ100Αμκ.3,
===
* ενν.Νομικό-Συμβούλιο-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομικό-Συμβούλιο-του-Κράτους,

Νόμισμα

Περιγραφή::
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
- κοπή, έκδοση νομίσματος: αρθ80§2,
===
* ενν.Νόμισμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νόμισμα,
* ενν.Κοπή-έκδοση-νομίσματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοπή-έκδοση-νομίσματος,

Νομοθεσία

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Δίκαιο,
- εδάφιο, πρόταση νομοθεσίας: αρθ17§4υκ.3, αρθ42§1,
- επιστημονική υπηρεσία: αρθ65§5,
- κωδικοποίηση υφιστάμενων διατάξεων: αρθ76§7,
- νομοθετική εξουσιοδότηση βλ. έννοια,
• κώδικας διοικητικός, δικαστικός: αρθ76§6,
• νόμος βλ. έννοια,
• νομοσχέδιο βλ. έννοια,
• οικονομική νομοθεσία: αρθ107,
• πράξη βλ. έννοια,
• προεδρικό διάταγμα βλ. Διάταγμα,
• προσθήκη βλ. έννοια,
• πρόταση νόμου βλ. έννοια,
• τροπολογία βλ. έννοια,
===
* ενν.Νομοθεσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοθεσία,
* ενν.Εδάφιο-πρόταση-νομοθεσίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εδάφιο-πρόταση-νομοθεσίας,
* ενν.Κώδικας-διοικητικός-δικαστικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κώδικας-διοικητικός-δικαστικός,
* ενν.Οικονομική-νομοθεσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-νομοθεσία,

Νομοθετική-εξουσιοδότηση

Περιγραφή::
- αρθ36§4, αρθ43§2, αρθ43§4, αρθ43§5, αρθ72§1, αρθ78§3, αρθ78§4υκ.1,
- νομοθεσία βλ. έννοια,
===
* ενν.Νομοθετική-εξουσιοδότηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοθετική-εξουσιοδότηση,
* ενν.Εξουσιοδότηση-νομοθετική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξουσιοδότηση-νομοθετική,

Νομοθετική-λειτουργία

Περιγραφή::
- αρθ26§1, αρθ77§1,
- γενική-έννοια = Λειτουργία,
- εξουσία βλ. έννοια,
- νομοθεσία βλ. έννοια,
===
* ενν.Νομοθετική-λειτουργία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοθετική-λειτουργία,

Νόμος

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Νομοθεσία,
- αναδρομική ισχύς νόμου:
   • ποινικού αρθ7§1,
   • φορολογικού αρθ78§2,
- διάταξη νόμου: αρθ74§4,
   • αντισυνταγματική διάταξη νόμου: αρθ100§4μκ.2,
- δικαστές, υποχρέωση σεβασμού νόμων αρθ87§2,
- έκδοση νόμου: αρθ42§1, αρθ112§1,
- ερμηνεία νόμου: αρθ77§1,
   • αυθεντική αρθ72§1υκ.1, αρθ77§1,
- πρόταση νόμου βλ. έννοια,
• αντίθετος προς το Σύνταγμα νόμος: αρθ93§4, αρθ111§1,
• ερμηνευτικός νόμος: (μη) αρθ77§2,
• περί ευθύνης των υπουργών νόμος: αρθ85μκ.1, αρθ86,
• πλαίσιο νόμος: αρθ43§4, αρθ43§3, αρθ78§5,
• ποινικός νόμος: αρθ96§1,
• τυπικός νόμος: αρθ36§2, αρθ100§1υκ.ε,
• φορολογικός νόμος: αρθ76§7, αρθ78,
===
* ενν.Νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νόμος,
* ενν.Αναδρομική-ισχύς-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναδρομική-ισχύς-νόμου,
* ενν.Αναδρομικότητα-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναδρομικότητα-νόμου,
* ενν.Διάταξη-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάταξη-νόμου,
* ενν.Αντισυνταγματική-διάταξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντισυνταγματική-διάταξη,
* ενν.Εκδοση-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκδοση-νόμου,
* ενν.Ερμηνεία-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερμηνεία-νόμου,
* ενν.Αντίθετος-προς-το-Σύνταγμα-νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντίθετος-προς-το-Σύνταγμα-νόμος,
* ενν.Ερμηνευτικός-νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερμηνευτικός-νόμος,
* ενν.Περί-ευθύνης-των-υπουργών-νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περί-ευθύνης-των-υπουργών-νόμος,
* ενν.Πλαίσιο-νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πλαίσιο-νόμος,
* ενν.Ποινικός-νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ποινικός-νόμος,
* ενν.Τυπικός-νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τυπικός-νόμος,
* ενν.Φορολογικός-νόμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φορολογικός-νόμος,

Νομοσχέδιο

Περιγραφή::
- σχέδιο νόμου: αρθ76§2,
- γενική-έννοια = Νομοθεσία,
- αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου: αρθ74§1,
- αναπομπή νομοσχεδίου: αρθ35§2υκ.δ, αρθ42§1, αρθ42§2, αρθ76§2,
- διατάξεις άσχετες νομοσχεδίου: αρθ74§5,
- έκθεση Γενικού Λογιστηρίου αρθ75,
- επιστημονική υπηρεσία Βουλής αρθ65§5, αρθ74§1,
- κοινοβουλευτική επιτροπή αρθ68§1, αρθ70§2, αρθ72§2, αρθ74§2,
- κύριο αντικείμενο νομοσχεδίου: αρθ74§5,
- οικονομική και κοινωνική επιτροπή αρθ82§3,
- προσθήκη νομοσχεδίου αρθ73§3, αρθ74§5, αρθ76§3,
- τροπολογία νομοσχεδίου βλ. έννοια,
- ψήφιση νομοσχεδίου: αρθ76§1,
   - αναβολή αρθ76§3,
   - από κοινοβουλευτική επιτροπή αρθ70§2, αρθ70§3, αρθ70§4, αρθ70§5, αρθ72§2, αρθ72§3, αρθ72§4, αρθ74§5,
   - από τμήμα διακοπής των εργασιών αρθ70§5, αρθ72§2, αρθ74§5, αρθ76§4,
• αντικείμενο δημοψηφίσματος νομοσχέδιο: αρθ44§2,
• αρμοδιότητα ολομέλειας νομοσχέδιο: αρθ72§1,
• επείγοντος χαρακτήρα νομοσχέδιο: αρθ76§5,
• επείγον νομοσχέδιο: αρθ76§5,
• επιβαρυντικό του Προϋπολογισμού νομοσχέδιο: αρθ75§1, αρθ75§3,
• επιψήφιση κωδίκων νομοσχέδιο: αρθ76§6,
• κατεπείγον νομοσχέδιο: αρθ76§4,
• συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο: αρθ73§2, αρθ73§3,
• φορολογικό νομοσχέδιο: αρθ73§5, αρθ78,
===
* ενν.Νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοσχέδιο, (αρθ70 - αρθ76)
* ενν.Σχέδιο-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σχέδιο-νόμου,
* ενν.Αιτιολογική-έκθεση-νομοσχεδίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αιτιολογική-έκθεση-νομοσχεδίου,
* ενν.Αναπομπή-νομοσχεδίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναπομπή-νομοσχεδίου,
* ενν.Αναπομπή-νομοσχεδίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναπομπή-νομοσχεδίου,
* ενν.Διατάξεις-άσχετες-νομοσχεδίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διατάξεις-άσχετες-νομοσχεδίου,
* ενν.Κύριο-αντικείμενο-νομοσχεδίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κύριο-αντικείμενο-νομοσχεδίου,
* ενν.Ψήφιση-νομοσχεδίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψήφιση-νομοσχεδίου,
* ενν.Ψήφιση-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψήφιση-νόμου,
* ενν.Αντικείμενο-δημοψηφίσματος-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντικείμενο-δημοψηφίσματος-νομοσχέδιο,
* ενν.Αρμοδιότητα-ολομέλειας-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητα-ολομέλειας-νομοσχέδιο,
* ενν.Επείγοντος-χαρακτήρα-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επείγοντος-χαρακτήρα-νομοσχέδιο,
* ενν.Επείγον-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επείγον-νομοσχέδιο,
* ενν.Επιβαρυντικό-του-Προϋπολογισμού-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιβαρυντικό-του-Προϋπολογισμού-νομοσχέδιο,
* ενν.Επιψήφιση-κωδίκων-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιψήφιση-κωδίκων-νομοσχέδιο,
* ενν.Κατεπείγον-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατεπείγον-νομοσχέδιο,
* ενν.Συνταξιοδοτικό-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνταξιοδοτικό-νομοσχέδιο,
* ενν.Φορολογικό-νομοσχέδιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φορολογικό-νομοσχέδιο,

- Ο -

Οικισμός

Περιγραφή::
- αρθ24§2,
- ανάπτυξη οικισμού: αρθ24§2,
- οικιστική περιοχή βλ. έννοια,
===
* ενν.Οικισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικισμός,
* ενν.Ανάπτυξη-οικισμού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανάπτυξη-οικισμού,

Οικιστική-περιοχή

Περιγραφή::
- αρθ24§2, αρθ24§3, αρθ24§4, αρθ24§5μκ.1,
- οικισμος βλ. έννοια,
===
* ενν.Οικιστική-περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικιστική-περιοχή,

Οικογένεια

Περιγραφή::
- γάμος: αρθ21§1,
- μητρότητα: αρθ21§1,
- οικογενειακή ζωή: αρθ9§1μκ.2, αρθ93§2,
- προστασία οικογένειας: αρθ21§1, αρθ21§3,
• πολύτεκνη οικογένεια:
   - προστασία αρθ21§2,
===
* ενν.Οικογένεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικογένεια,
* ενν.Γάμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γάμος,
* ενν.Μητρότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μητρότητα,
* ενν.Οικογενειακή-ζωή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικογενειακή-ζωή,
* ενν.Προστασία-οικογένειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-οικογένειας,
* ενν.Πολύτεκνη-οικογένεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολύτεκνη-οικογένεια,

Οικονομία-εθνική

Περιγραφή::
- αρθ18§6υκ.1, αρθ24§1μκ.5, αρθ106§1, αρθ106§3,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- εξασφάλιση συναλλαγματικής θέσης της Χώρας: αρθ78§5,
- εξουσία βλ. έννοια,
- ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία βλ. Πρωτοβουλία ιδιωτική οικονομική,
- νόμισμα βλ. έννοια,
- οικονομία ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών: αρθ106§1,
- οικονομική ανάπτυξη βλ. έννοια,
- Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή βλ. έννοια,
- Οικονομική και κοινωνική πολιτική βλ. έννοια,
- περιφερειακή ανάπτυξη βλ. έννοια,
- πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης βλ. έννοια,
- προϋπολογισμός του Κράτους βλ. έννοια,
===
* ενν.Οικονομία-εθνική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομία-εθνική,
* ενν.Εθνική-οικονομια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνική-οικονομια,
* ενν.Οικονομία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομία,
* ενν.Εξασφάλιση-συναλλαγματικής-θέσης-της-Χώρας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξασφάλιση-συναλλαγματικής-θέσης-της-Χώρας,
* ενν.Οικονομία-ορεινών-νησιωτικών-και-παραμεθόριων-περιοχών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομία-ορεινών-νησιωτικών-και-παραμεθόριων-περιοχών,

Οικονομική-ανάπτυξη

Περιγραφή::
- αρθ106§1, αρθ106§3,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
===
* ενν.Οικονομική-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-ανάπτυξη,

Οικονομική-και-Κοινωνική-Επιτροπή

Περιγραφή::
- αρθ82§3,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
===
* ενν.Οικονομική-και-Κοινωνική-Επιτροπή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-και-Κοινωνική-Επιτροπή,
* ενν.Επιτροπή-Οικονομική-και-Κοινωνική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιτροπή-Οικονομική-και-Κοινωνική,

Οικονομική-και-κοινωνική-πολιτική

Περιγραφή::
- αρθ82§3,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
- Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή βλ. έννοια,
===
* ενν.Οικονομική-και-κοινωνική-πολιτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-και-κοινωνική-πολιτική,

Οικουμενικό-Πατριαρχείο

Περιγραφή::
- αρθ105§1μκ.2, αρθ105§3, αρθ105§4,
- θρησκεία βλ. έννοια,
- Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας βλ. έννοια,
===
* ενν.Οικουμενικό-Πατριαρχείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικουμενικό-Πατριαρχείο,

Ομάδα-Κοινοβουλευτική

Περιγραφή::
- εντολή διερευνητική αρθ37§4,
- Βουλή βλ. έννοια,
- κόμμα πολιτικό βλ. έννοια,
- προσθήκη σε νομοσχέδιο αρθ73§4,
- πρόταση διορισμού Πρωθυπουργού αρθ38§2,
- σύσταση κοινοβουλευτικών επιτροπών αρθ68§3,
- τροπολογία σε νομοσχέδιο αρθ73§4,
===
* ενν.Ομάδα-Κοινοβουλευτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ομάδα-Κοινοβουλευτική,
* ενν.Κοινοβουλευτική-ομάδα-κόμματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινοβουλευτική-ομάδα-κόμματος,

Όπλο

Περιγραφή::
- αρθ11§1,
- ένοπλες δυνάμεις βλ. έννοια,
- ένοπλο κίνημα βλ. Κίνημα ένοπλο,
- σώματα ασφαλείας
===
* ενν.Οπλο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οπλο,

Οργανισμός

Περιγραφή::
- ένωση βλ. έννοια,
- σωματείο βλ. έννοια,
• δημόσιου συμφέροντος οργανισμός:
• διεθνής οργανισμός: αρθ28§2μκ.1, βλ. έννοια,
• ιδρυμάτων οργανισμός: αρθ16§4, αρθ16§5,
• κοινής ωφέλειας οργανισμός: αρθ104§1,
• οικονομικός οργανισμός: αρθ78§5,
• συνεταιρισμός βλ. έννοια,
• τοπικής αυτοδιοίκησης οργανισμός βλ. ΟΤΑ,
===
* ενν.Οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργανισμός,
* ενν.Δημόσιου-συμφέροντος-οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσιου-συμφέροντος-οργανισμός,
* ενν.Διεθνής-οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διεθνής-οργανισμός,
* ενν.Ιδρυμάτων-οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδρυμάτων-οργανισμός,
* ενν.Κοινής-ωφέλειας-οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινής-ωφέλειας-οργανισμός,
* ενν.Οικονομικός-οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομικός-οργανισμός,

Οργανισμός-Τοπικής-Αυτοδιοίκησης

Περιγραφή::
- αρθ98§1υκ.α, αρθ98§1υκ.γ, αρθ102, αρθ104§1μκ.1,
- ολική-έννοια = Τοπική αυτοδιοίκηση,
- αιρετά όργανα ΟΤΑ: αρθ102§3,
- αρμοδιότητες ΟΤΑ: αρθ102§1,
- αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου αρθ98§1υκ.α, αρθ98§1υκ.γ, αρθ98§1υκ.στ,
- αρχές ΟΤΑ: αρθ102§2,
- αυτοτέλεια διοικητική, οικονομική ΟΤΑ: αρθ102§2, αρθ102§3,
- βαθμίδες ΟΤΑ: αρθ102§1,
- δαπάνη σε βάρος ΟΤΑ: αρθ73§3,
- εποπτεία κρατική ΟΤΑ: αρθ102§4,
- εκτέλεση έργων επ’ ωφελεία ΟΤΑ: αρθ17§7,
- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση: αρθ102§5,
- έσοδα τοπικά ΟΤΑ: είσπραξη αρθ102§5,
- όργανα αιρετά ΟΤΑ: πειθαρχικές ποινές αρθ102§4,
- συλλογικές συμβάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ: αρθ22§3,
- σύνδεσμοι αναγκαστικοί ή εκούσιοι ΟΤΑ: αρθ102§3,
- τοπική υπόθεση: διοίκηση αρθ102§1,
- τροπολογία σε βάρος ΟΤΑ: αρθ73§3,
- τροπολογία υπέρ υπαλλήλων ΟΤΑ: αρθ73§4,
- υπάλληλος τοπικής αυτοδιοίκησης: αρθ22§3, αρθ23§2υκ.2, αρθ29§3, αρθ56§1, αρθ56§3, αρθ73§4, αρθ98§1υκ.ζ, αρθ103§6, αρθ104,
   - υπάλληλος ΟΤΑ:
- συντάξεις σε βάρος προϋπολογισμού ΟΤΑ: αρθ73§2,
• δεύτερου βαθμού ΟΤΑ: αρθ102§1,
• πρώτου βαθμού ΟΤΑ: αρθ102§1,
===
* ενν.Οργανισμός-Τοπικής-Αυτοδιοίκησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργανισμός-Τοπικής-Αυτοδιοίκησης,
* ενν.Τοπικής-αυτοδιοίκησης-οργανισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τοπικής-αυτοδιοίκησης-οργανισμός,
* ενν.Ο.Τ.Α.@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ο.Τ.Α., ενν.ΟΤΑ,
* ενν.Αιρετά-όργανα-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αιρετά-όργανα-ΟΤΑ,
* ενν.Αρμοδιότητες-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-ΟΤΑ,
* ενν.Αρχές-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχές-ΟΤΑ,
* ενν.Αυτοτέλεια-διοικητική-οικονομική-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αυτοτέλεια-διοικητική-οικονομική-ΟΤΑ,
* ενν.Βαθμίδες-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βαθμίδες-ΟΤΑ,
* ενν.Δαπάνη-σε-βάρος-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δαπάνη-σε-βάρος-ΟΤΑ,
* ενν.Εποπτεία-κρατική-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εποπτεία-κρατική-ΟΤΑ,
* ενν.Εκτέλεση-έργων-επ’-ωφελεία-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκτέλεση-έργων-επ’-ωφελεία-ΟΤΑ,
* ενν.Μεταβίβαση-αρμοδιοτήτων-προς-την-τοπική-αυτοδιοίκηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεταβίβαση-αρμοδιοτήτων-προς-την-τοπική-αυτοδιοίκηση,
* ενν.Εσοδα-τοπικά-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εσοδα-τοπικά-ΟΤΑ,
* ενν.Οργανα-αιρετά-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργανα-αιρετά-ΟΤΑ,
* ενν.Συλλογικές-συμβάσεις-υπαλλήλων-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συλλογικές-συμβάσεις-υπαλλήλων-ΟΤΑ,
* ενν.Σύνδεσμοι-αναγκαστικοί-ή-εκούσιοι-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνδεσμοι-αναγκαστικοί-ή-εκούσιοι-ΟΤΑ,
* ενν.Τροπολογία-σε-βάρος-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τροπολογία-σε-βάρος-ΟΤΑ,
* ενν.Τροπολογία-υπέρ-υπαλλήλων-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τροπολογία-υπέρ-υπαλλήλων-ΟΤΑ,
* ενν.Υπάλληλος-τοπικής-αυτοδιοίκησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπάλληλος-τοπικής-αυτοδιοίκησης,
* ενν.Συντάξεις-σε-βάρος-προϋπολογισμού-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συντάξεις-σε-βάρος-προϋπολογισμού-ΟΤΑ,
* ενν.Δεύτερου-βαθμού-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δεύτερου-βαθμού-ΟΤΑ,
* ενν.Πρώτου-βαθμού-ΟΤΑ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρώτου-βαθμού-ΟΤΑ,

Ορθόδοξη-Εκκλησία-της-Ελλάδας

Περιγραφή::
- αρθ3§1,
- αρθ3§3,
- Αγία Γραφή: αρθ3§3,
- αποστολικοί κανόνες: αρθ3§1μκ.2,
- Αρχιερέας εν ενεργεία: αρθ3§1μκ.3,
- θρησκεία βλ. Θρησκεία,
- Ιερά Σύνοδος: αρθ3§1,
- Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας: αρθ3§1,
- Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη: αρθ3§3,
- Οικουμενικό Πατριαρχείο βλ. έννοια,
- όρκος Βουλευτών: αρθ59,
- Πατριαρχικός Τόμος της 29ης Ιουνίου 1850: αρθ3§1μκ.3,
- προσβολή χριστιανικής θρησκείας μέσω του τύπου: αρθ14§3,
- Συνοδική Πράξη της 4ης Σεπτεμβρίου 1928: αρθ3§1μκ.3,
===
* ενν.Ορθόδοξη-Εκκλησία-της-Ελλάδας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορθόδοξη-Εκκλησία-της-Ελλάδας,
* ενν.Εκκλησία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκκλησία,
* ενν.Αυτοκέφαλη-Εκκλησία-της-Ελλάδας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αυτοκέφαλη-Εκκλησία-της-Ελλάδας,
* ενν.Αγία-Γραφή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αγία-Γραφή,
* ενν.Αποστολικοί-κανόνες@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποστολικοί-κανόνες,
* ενν.Αρχιερέας-εν-ενεργεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχιερέας-εν-ενεργεία,
* ενν.Ιερά-Σύνοδος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιερά-Σύνοδος,
* ενν.Σύνοδος-Ιερά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνοδος-Ιερά,
* ενν.Καταστατικός-Χάρτης-Εκκλησίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καταστατικός-Χάρτης-Εκκλησίας,
* ενν.Μεγάλη-του-Χριστού-Εκκλησία-στην-Κωνσταντινούπολη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεγάλη-του-Χριστού-Εκκλησία-στην-Κωνσταντινούπολη,
* ενν.Ορκος-Βουλευτών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορκος-Βουλευτών,
* ενν.Πατριαρχικός-Τόμος-της-29ης-Ιουνίου-1850@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πατριαρχικός-Τόμος-της-29ης-Ιουνίου-1850,
* ενν.Προσβολή-χριστιανικής-θρησκείας-μέσω-του-τύπου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσβολή-χριστιανικής-θρησκείας-μέσω-του-τύπου,
* ενν.Συνοδική-Πράξη-της-4ης-Σεπτεμβρίου-1928@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνοδική-Πράξη-της-4ης-Σεπτεμβρίου-1928,

Όριο

Περιγραφή::
• Επικράτειας όριο: αρθ27§1,
• ηλικίας όριο:
   • άμισθων φυλάκων υποθηκών και μεταγραφών αρθ92§5,
   • δικαστών αρθ88§5, αρθ118§1, αρθ118§3,
   • εκλογικό δικαίωμα αρθ51§3μκ.2,
   • καθηγητών ΑΕΙ αρθ16§6υκ.3,
===
* ενν.Οριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οριο,
* ενν.Επικράτειας-όριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επικράτειας-όριο,
* ενν.Ηλικίας-όριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ηλικίας-όριο,

Όρκος

Περιγραφή::
- αρθ13§5, αρθ33§2, αρθ59,
===
* ενν.Ορκος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορκος,

Ορυχεία

Περιγραφή::
- αρθ18§1,
- γενική-έννοια = Υπόγειος πλούτος,
===
* ενν.Ορυχεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορυχεία,

- Π -

Παιδεία

Περιγραφή::
- ανώτατη σχολή: αρθ16§8υκ.2,
- ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: αρθ16§5,
   - δικαστικός λειτουργός, αρθ89§2,
   - καθηγητής ΑΕΙ βλ. έννοια,
- διδακτικό προσωπικό: αρθ16§1μκ.1, αρθ16§6, αρθ16§8, αρθ89§2, αρθ112§3,
- διδασκαλία: αρθ16§1μκ.1,
- εκπαίδευση ανώτατη: αρθ16§5,
- εκπαίδευση ανώτερη: αρθ16§7,
- εκπαιδευτήριο: αρθ16§8υκ.1,
   • ιδιωτικό εκπαιδευτήριο: αρθ16§8,
   • κρατικό εκπαιδευτήριο: αρθ16§4,
- ελευθερία ακαδημαϊκή: αρθ16§1μκ.2,
- επιστήμη: αρθ16§1μκ.1,
- έρευνα: αρθ16§1μκ.1,
- φοίτηση υποχρεωτική: αρθ16§3,
- σκοπός παιδείας: αρθ16§2,
- σπουδαστής: αρθ16§4,
- σύλλογος φοιτητικός: αρθ16§5υκ.2,
- τέχνη βλ. έννοια,
• δωρεάν παιδεία: αρθ16§4υκ.1,
• Ελλήνων εργαζομένων εκτός Επικράτειας παιδεία: αρθ108,
===
* ενν.Παιδεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παιδεία,
* ενν.Εκπαίδευση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπαίδευση,
* ενν.Ανώτατη-σχολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτατη-σχολή,
* ενν.Ανώτατο-εκπαιδευτικό-ίδρυμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανώτατο-εκπαιδευτικό-ίδρυμα,
* ενν.Α.Ε.Ι.@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Α.Ε.Ι.,
* ενν.Διδακτικό-προσωπικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διδακτικό-προσωπικό,
* ενν.Διδασκαλία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διδασκαλία,
* ενν.Εκπαίδευση-ανώτατη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπαίδευση-ανώτατη,
* ενν.Εκπαίδευση-ανώτερη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπαίδευση-ανώτερη,
* ενν.Εκπαιδευτήριο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκπαιδευτήριο,
* ενν.Ιδρυμα-εκπαιδευτικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδρυμα-εκπαιδευτικό,
* ενν.Ιδιωτική-παιδεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιωτική-παιδεία,
* ενν.Ελευθερία-ακαδημαϊκή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελευθερία-ακαδημαϊκή,
* ενν.Επιστήμη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιστήμη,
* ενν.Ερευνα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ερευνα,
* ενν.Φοίτηση-υποχρεωτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φοίτηση-υποχρεωτική,
* ενν.Σκοπός-παιδείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σκοπός-παιδείας,
* ενν.Σπουδαστής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σπουδαστής,
* ενν.Σύλλογος-φοιτητικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύλλογος-φοιτητικός,
* ενν.Δωρεάν-παιδεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δωρεάν-παιδεία,
* ενν.Ελλήνων-εργαζομένων-εκτός-Επικράτειας-παιδεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελλήνων-εργαζομένων-εκτός-Επικράτειας-παιδεία,

Παιδική-ηλικία

Περιγραφή::
- προστασία αρθ21§1,
===
* ενν.Παιδική-ηλικία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παιδική-ηλικία,

Παραδοσιακή-περιοχή

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Περιοχή,
- προστασία παραδοσιακής περιοχής: αρθ24§6μκ.1,
===
* ενν.Παραδοσιακή-περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παραδοσιακή-περιοχή,
* ενν.Προστασία-παραδοσιακής-περιοχής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-παραδοσιακής-περιοχής,

Παραμεθόρια-περιοχή

Περιγραφή::
- αρθ106,
- γενική-έννοια = Περιοχή,
===
* ενν.Παραμεθόρια-περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παραμεθόρια-περιοχή,

Παράσημο

Περιγραφή::
- απονομή αρθ46§2,
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
===
* ενν.Παράσημο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παράσημο,

Παρέμβαση-βιοϊατρική

Περιγραφή::
- αρθ5§5,
- δικαίωμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Παρέμβαση-βιοϊατρική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παρέμβαση-βιοϊατρική,
* ενν.Βιοϊατρική-παρέμβαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βιοϊατρική-παρέμβαση,

Προστασία-έννομη

Περιγραφή::
- αρθ20,
- δικαίωμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Προστασία-έννομη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-έννομη,
* ενν.Εννομη-προστασία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εννομη-προστασία,

Πεποιθήσεις

Περιγραφή::
• θρησκευτικές πεποιθήσεις: αρθ5§2υκ.1, αρθ13§1, αρθ13§3,
• πολιτικές πεποιθήσεις: αρθ5§2υκ.1,
===
* ενν.Πεποιθήσεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πεποιθήσεις,
* ενν.Θρησκευτικές-πεποιθήσεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θρησκευτικές-πεποιθήσεις,
* ενν.Πολιτικές-πεποιθήσεις@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτικές-πεποιθήσεις,

Περιβάλλον

Περιγραφή::
- αναδιάρθρωση χωροταξική αρθ24§2,
- αρχή αειφορίας αρθ24§1μκ.2,
- δασική έκταση αρθ24§1, αρθ24ερμ.δήλ.,
- δασικό οικοσύστημα αρθ24ερμ.δήλ.,
- δασολόγιο αρθ24§1,
- δάσος βλ. έννοια
- κτηματολόγιο εθνικό: αρθ24§2υκ.2,
- περιοχή βλ. έννοια,
- προστασία περιβάλλοντος: αρθ24§1,
• πολιτιστικό περιβάλλον: αρθ24§1,
• φυσικό περιβάλλον: αρθ24§1,
===
* ενν.Περιβάλλον@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περιβάλλον,
* ενν.Εθνικό-κτηματολόγιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνικό-κτηματολόγιο,
* ενν.Κτηματολόγιο-εθνικό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κτηματολόγιο-εθνικό,
* ενν.Κτηματολόγιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κτηματολόγιο,
* ενν.Προστασία-περιβάλλοντος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-περιβάλλοντος,
* ενν.Πολιτιστικό-περιβάλλον@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτιστικό-περιβάλλον,
* ενν.Φυσικό-περιβάλλον@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φυσικό-περιβάλλον,

Περίθαλψη-απόρων

Περιγραφή::
- αρθ21§3,
- Κράτος βλ. Εξουσία,
===
* ενν.Περίθαλψη-απόρων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περίθαλψη-απόρων,

Περιοχή

Περιγραφή::
- έκταση βλ. έννοια,
- ιδιοκτησία βλ. έννοια,
• αστική περιοχή: αρθ18§7,
• νησιωτική περιοχή: αρθ101§4,
• οικιστική περιοχή: αρθ24§3, αρθ24§4, αρθ24§5, αρθ117§6,
• ορεινή περιοχή: αρθ101§4,
• παραδοσιακή περιοχή αρθ24§6, βλ. έννοια,
• παραμεθόρια περιοχή βλ. έννοια,
===
* ενν.Περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περιοχή,
* ενν.Αστική-περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αστική-περιοχή,
* ενν.Νησιωτική-περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νησιωτική-περιοχή,
* ενν.Οικιστική-περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικιστική-περιοχή,
* ενν.Ορεινή-περιοχή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορεινή-περιοχή,

Περιφέρεια-εκλογική

Περιγραφή::
- αρθ54§1, αρθ54§3, αρθ56§3υκ.1,
- βουλευτικές εκλογές βλ. έννοια,
===
* ενν.Περιφέρεια-εκλογική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περιφέρεια-εκλογική,
* ενν.Εκλογική-περιφέρεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογική-περιφέρεια,

Περιφερειακή-ανάπτυξη

Περιγραφή::
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
- προώθηση περιφερειακής ανάπτυξης: αρθ106§1μκ.2,
===
* ενν.Περιφερειακή-ανάπτυξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περιφερειακή-ανάπτυξη,
* ενν.Προώθηση-περιφερειακής-ανάπτυξης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προώθηση-περιφερειακής-ανάπτυξης,

Πληθυσμός

Περιγραφή::
• νόμιμος πληθυσμός: αρθ54§2, βλ. Ελλάδα - πληθυσμός,
===
* ενν.Πληθυσμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πληθυσμός,
* ενν.Νόμιμος-πληθυσμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νόμιμος-πληθυσμός,

Πληροφόρηση

Περιγραφή::
- δικαίωμα αρθ5Α§1,
- περιορισμοί αρθ5Α§1,
- πληροφορία βλ. έννοια,
===
* ενν.Πληροφόρηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πληροφόρηση,

Πληροφορία

Περιγραφή::
- αίτημα παροχής πληροφοριών: αρθ10§3μκ.1,
- δημοσίευση πληροφοριών
- κοινωνία της πληροφορίας βλ. έννοια,
- πάροδος προθεσμίας παροχής πληροφοριών: αρθ10§3μκ.2,
- πληροφόρηση βλ. έννοια,
• ηλεκτρονική πληροφορία:
   - εγγυήσεις παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών: αρθ5Α§2μκ.2, αρθ9, αρθ9Α, αρθ19,
   - πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληροφορίες: αρθ5Α§2,
• δημοσίευμα βλ. έννοια,
• προσωπικά δεδομένα βλ. έννοια,
===
* ενν.Πληροφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πληροφορία,
* ενν.Αίτημα-παροχής-πληροφοριών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αίτημα-παροχής-πληροφοριών,
* ενν.Πάροδος-προθεσμίας-παροχής-πληροφοριών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πάροδος-προθεσμίας-παροχής-πληροφοριών,
* ενν.Ηλεκτρονική-πληροφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ηλεκτρονική-πληροφορία,

Πλοίο

Περιγραφή::
• υπό ελληνική σημαία πλοίο: αρθ107§1, αρθ107§3,
===
* ενν.Πλοίο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πλοίο,
* ενν.Υπό-ελληνική-σημαία-πλοίο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπό-ελληνική-σημαία-πλοίο,

Ποινή

Περιγραφή::
- αδίκημα βλ. έννοια,
- βασανιστήρια βλ. έννοια,
- βία βλ. έννοια,
- έγκλημα βλ. έννοια,
- κράτηση προσωρινή: αρθ6§3μκ.1,
- μετατροπή, μετριασμός, χάρη ποινής: αρθ47§1,
- ποινικό δικαστήριο βλ. Δικαστήριο,
- προφυλάκιση βλ. έννοια,
- χάρη ποινής βλ. έννοια,
• θανατική ποινή: αρθ7§3μκ.2,
• φυλάκιση βλ. έννοια,
• χωρίς νόμο ποινή: αρθ7,
===
* ενν.Ποινή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ποινή,
* ενν.Κράτηση-προσωρινή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κράτηση-προσωρινή,
* ενν.Μετατροπή-μετριασμός-χάρη-ποινής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μετατροπή-μετριασμός-χάρη-ποινής,
* ενν.Θανατική-ποινή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θανατική-ποινή,
* ενν.Χωρίς-νόμο-ποινή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χωρίς-νόμο-ποινή,

Πλούτος

Περιγραφή::
- πηγή πλουτοπαραγωγική: αρθ12§5,
• εθνικός πλούτος: αρθ106§1, αρθ106§3,
• υπόγειος πλούτος: αρθ18§1,
===
* ενν.Πλούτος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πλούτος,
* ενν.Πηγή-πλουτοπαραγωγική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πηγή-πλουτοπαραγωγική,
* ενν.Εθνικός-πλούτος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εθνικός-πλούτος,
* ενν.Υπόγειος-πλούτος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπόγειος-πλούτος,

Πόλεμος

Περιγραφή::
- αρθ18§3, αρθ21§2, αρθ22§4, αρθ30§4, αρθ36§1, αρθ48§1, αρθ48§3, αρθ53§3,
- ειρήνη βλ. έννοια,
- επιστράτευση βλ. έννοια,
- θύμα πολέμου: αρθ21§2,
- κατάσταση πολιορκίας βλ. έννοια,
- κήρυξη πολέμου: αρθ36§1,
===
* ενν.Πόλεμος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πόλεμος,
* ενν.Θύμα-πολέμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θύμα-πολέμου,
* ενν.Κήρυξη-πολέμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κήρυξη-πολέμου,

Πολεοδόμηση

Περιγραφή::
- αρθ24§2, αρθ24§3,
- οικιστική περιοχή βλ. έννοια,
===
* ενν.Πολεοδόμηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολεοδόμηση,

Πολιτική-Κυβέρνησης

Περιγραφή::
- ολική-έννοια = Κυβέρνηση,
• γενική πολιτική της Χώρας: αρθ82§1, αρθ85,
• δήμευση γενική: αρθ7§3μκ.1,
• εξωτερική πολιτική: αρθ68§2,
   - Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής: αρθ82§4,
• δημογραφική πολιτική: αρθ21§5,
• κοινωνικό κράτος δικαίου βλ. έννοια,
• οικονομική και κοινωνική πολιτική: αρθ82§3,
===
* ενν.Πολιτική-Κυβέρνησης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτική-Κυβέρνησης,
* ενν.Κυβερνητική-πολιτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κυβερνητική-πολιτική,
* ενν.Γενική-πολιτική-της-Χώρας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενική-πολιτική-της-Χώρας,
* ενν.Δήμευση-γενική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δήμευση-γενική,
* ενν.Εξωτερική-πολιτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εξωτερική-πολιτική,
* ενν.Δημογραφική-πολιτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημογραφική-πολιτική,
* ενν.Οικονομική-και-κοινωνική-πολιτική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικονομική-και-κοινωνική-πολιτική,

Πολίτευμα

Περιγραφή::
- αρθ1§1, αρθ1§3,
- Ελλάδα βλ. έννοια,
- διάταξη μη αναθεωρητέα αρθ110§1,
- θεμέλιο του πολιτεύματος: αρθ1§2,
- μορφή πολιτεύματος: Μ1Τ1,
- όρκος βουλευτών αρθ59§1υκ.2,
- πολιτικό κόμμα βλ. έννοια,
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρθ30§1μκ.1,
• Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία βλ. έννοια,
===
* ενν.Πολίτευμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολίτευμα,
* ενν.Θεμέλιο-του-πολιτεύματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεμέλιο-του-πολιτεύματος,
* ενν.Μορφή-πολιτεύματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μορφή-πολιτεύματος,

Πολύτεκνη-οικογένεια

Περιγραφή::
- προστασία αρθ21§2, βλ. Οικογένεια,
===
* ενν.Πολύτεκνη-οικογένεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολύτεκνη-οικογένεια,

Πράξη

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Νομοθεσία,
• νομοθετικού περιεχομένου πράξη: αρθ44§1, αρθ48§5,
   - πράξη νομοθετικού περιεχομένου:
• Συντακτική πράξη: αρθ97§2, αρθ111§2, αρθ111§3, αρθ112§3,
===
* ενν.Πράξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πράξη,
* ενν.Νομοθετικού-περιεχομένου-πράξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Νομοθετικού-περιεχομένου-πράξη,
* ενν.Συντακτική-πράξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συντακτική-πράξη,

Πρόγραμμα-οικονομικής-και-κοινωνικής-ανάπτυξης

Περιγραφή::
- αρθ79§8,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
===
* ενν.Πρόγραμμα-οικονομικής-και-κοινωνικής-ανάπτυξης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόγραμμα-οικονομικής-και-κοινωνικής-ανάπτυξης,

Προεδρευόμενη-Κοινοβουλευτική-Δημοκρατία

Περιγραφή::
- αρθ1§1, αρθ110§1,
- γενική-έννοια = Πολίτευμα,
===
* ενν.Προεδρευόμενη-Κοινοβουλευτική-Δημοκρατία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προεδρευόμενη-Κοινοβουλευτική-Δημοκρατία,
* ενν.Κοινοβουλευτική-Δημοκρατία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινοβουλευτική-Δημοκρατία,

Προεδρία-της-Δημοκρατίας

Περιγραφή::
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
- προσωπικό αρθ35§2υκ.ε, αρθ103§5,
===
* ενν.Προεδρία-της-Δημοκρατίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προεδρία-της-Δημοκρατίας,

Πρόεδρος-της-Δημοκρατίας

Περιγραφή::
- Μ3Τ2, (αρθ30 - αρθ50) αρθ32§1, αρθ32§3, αρθ34§1υκ.1, αρθ37§4, αρθ48§1, αρθ49, αρθ50, αρθ64§1,
- γενική-έννοια: Λειτουργός δημόσιος,
- αδυναμία οριστική άσκησης καθηκόντων ΠτΔ: αρθ32§1υκ.2, αρθ34,
- αναπλήρωση ΠτΔ: αρθ34, αρθ38ερμ.δήλ.,
- αρμοδιότητες ΠτΔ: (αρθ35 - αρθ50)
- αρμοδιότητες ΠτΔ: (αρθ35 - αρθ50)
- Βουλή βλ. έννοια,
   - βουλευτική περίοδος αρθ40§1, αρθ40§3,
   - διάλυση Βουλής αρθ41,
   - εργασίες Βουλής, αναστολή αρθ40§3,
   - τακτική σύνοδος Βουλής αρθ40§1,
- δημοψήφισμα βλ. έννοια,
- διάγγελμα ΠτΔ: αρθ44§3,
- διάταγμα βλ. έννοια,
- διεθνής εκπροσώπηση Κράτους: αρθ36§1,
- δημόσιοι υπάλληλοι, διορισμός παύση από ΠτΔ: αρθ46§1,
- εκλογή ΠτΔ: αρθ30§1, αρθ32,
- Ένοπλες Δυνάμεις, αρχηγός: αρθ45,
- εντολή διερευνητική αρθ37§2, αρθ37§3, αρθ37§4, αρθ37ερμ.δήλ.,
- Εξουσία βλ. έννοια,
- επανεκλογή ΠτΔ: αρθ30§5,
- ευθύνη ΠτΔ: αρθ49,
- κατάσταση πολιορκίας αρθ48, βλ. έννοια,
- κατηγορία κατά ΠτΔ: αρθ49,
- Κυβέρνηση βλ. έννοια,
   - απαλλαγή Κυβέρνησης από καθήκοντα 38§1,
   - διορισμός Κυβέρνησης αρθ37,
- νόμος, έκδοση και δημοσίευση αρθ42§1, βλ. Νόμος,
- νόμος πλαίσιο αρθ43§4, αρθ43§3,
- νομοσχέδιο, αναπομπή αρθ42, βλ. Νομοσχέδιο,
- όρκος ΠτΔ: αρθ33§2,
- παραίτηση ΠτΔ: αρθ32§1υκ.2, αρθ32ερμ.δήλ., αρθ34§1,
- παραπομπή σε δίκη ΠτΔ: αρθ49,
- παράσημα, απονομή από ΠτΔ: αρθ46§2,
- πράξη νομοθετικού περιεχομένου αρθ44§1, βλ. Πράξη,
- πράξη ΠτΔ, προσυπογραφή Υπουργού αρθ35,
- Προεδρία της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
- προσόντα εκλογιμότητας ΠτΔ: αρθ31,
- Πρωθυπουργός βλ. έννοια,
   - αδυναμία άσκησης καθηκόντων 38,
   - αναπλήρωση προσωρινή αρθ38§2,
   - διορισμός αρθ37,
- ρυθμιστής Πολιτεύματος: αρθ30§1,
- συνθήκες, συνομολόγηση από ΠτΔ: αρθ36,
- χάρις απονομή από ΠτΔ: αρθ47§1, αρθ47§3,
- χορηγία ΠτΔ: αρθ33§3,
===
* ενν.Πρόεδρος-της-Δημοκρατίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-της-Δημοκρατίας,
* ενν.ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/ΠτΔ,
* ενν.Αδυναμία-οριστική-άσκησης-καθηκόντων-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αδυναμία-οριστική-άσκησης-καθηκόντων-ΠτΔ,
* ενν.Αναπλήρωση-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναπλήρωση-ΠτΔ,
* ενν.Αρμοδιότητες-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-ΠτΔ,
* ενν.Διάγγελμα-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάγγελμα-ΠτΔ,
* ενν.Διεθνής-εκπροσώπηση-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διεθνής-εκπροσώπηση-Κράτους,
* ενν.Δημόσιοι-υπάλληλοι-διορισμός-παύση-από-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσιοι-υπάλληλοι-διορισμός-παύση-από-ΠτΔ,
* ενν.Εκλογή-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκλογή-ΠτΔ,
* ενν.Ενοπλες-Δυνάμεις-αρχηγός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ενοπλες-Δυνάμεις-αρχηγός,
* ενν.Επανεκλογή-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επανεκλογή-ΠτΔ,
* ενν.Ευθύνη-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευθύνη-ΠτΔ,
* ενν.Κατηγορία-κατά-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατηγορία-κατά-ΠτΔ,
* ενν.Ορκος-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ορκος-ΠτΔ,
* ενν.Παραίτηση-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παραίτηση-ΠτΔ,
* ενν.Παραπομπή-σε-δίκη-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παραπομπή-σε-δίκη-ΠτΔ,
* ενν.Παράσημα-απονομή-από-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παράσημα-απονομή-από-ΠτΔ,
* ενν.Προσόντα-εκλογιμότητας-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσόντα-εκλογιμότητας-ΠτΔ,
* ενν.Ρυθμιστής-Πολιτεύματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ρυθμιστής-Πολιτεύματος,
* ενν.Συνθήκες-συνομολόγηση-από-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνθήκες-συνομολόγηση-από-ΠτΔ,
* ενν.Χάρις-απονομή-από-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χάρις-απονομή-από-ΠτΔ,
* ενν.Χορηγία-ΠτΔ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χορηγία-ΠτΔ,

Προϊόν-λόγου-και-τέχνης

Περιγραφή::
- αρθ15§2,
===
* ενν.Προϊόν-λόγου-και-τέχνης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προϊόν-λόγου-και-τέχνης,

Προσβολή

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Αδίκημα,
• ανθρώπινης αξιοπρέπειας προσβολή: αρθ7§2,
   - προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας:
• θρησκείας δια του τύπου προσβολή: αρθ14§3υκ.α,
• προσώπου Προέδρου της Δημοκρατίας προσβολή: αρθ14§3υκ.β,
===
* ενν.Προσβολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσβολή,
* ενν.Ανθρώπινης-αξιοπρέπειας-προσβολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ανθρώπινης-αξιοπρέπειας-προσβολή,
* ενν.Θρησκείας-δια-του-τύπου-προσβολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θρησκείας-δια-του-τύπου-προσβολή,
* ενν.Προσώπου-Προέδρου-της-Δημοκρατίας-προσβολή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσώπου-Προέδρου-της-Δημοκρατίας-προσβολή,

Προσθήκη

Περιγραφή::
- αρθ73§3, αρθ74§5,
- γενική-έννοια = Νομοθεσία,
===
* ενν.Προσθήκη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσθήκη,

Προσωπικά-δεδομένα

Περιγραφή::
- αρθ9Α,
- γενική-έννοια = Πληροφορία,
- αρχή ανεξάρτητη αρθ9Α, αρθ19§2, αρθ101Α,
- μέσα αποδεικτικά, χρήση αρθ19§3,
===
* ενν.Προσωπικά-δεδομένα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσωπικά-δεδομένα,
* ενν.Δεδομένα-προσωπικά@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δεδομένα-προσωπικά,

Προσωπικότητα

Περιγραφή::
- δικαίωμα βλ. έννοια,
- ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας: αρθ5§1,
===
* ενν.Προσωπικότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσωπικότητα,
* ενν.Ελευθερία-ανάπτυξης-της-προσωπικότητας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελευθερία-ανάπτυξης-της-προσωπικότητας,

Πρόταση-νόμου

Περιγραφή::
- αρθ42§2, αρθ72§4, αρθ73§3, αρθ74§1, αρθ74§4, αρθ74§5, αρθ75§1, αρθ76,
- γενική-έννοια = Νομοθεσία,
- δικαίωμα πρότασης νόμου: αρθ73§1, αρθ73§6,
• πρόταση-νόμου-πολιτών: αρθ73§6,
===
* ενν.Πρόταση-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόταση-νόμου,
* ενν.Δικαίωμα-πρότασης-νόμου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαίωμα-πρότασης-νόμου,

Προϋπολογισμός

Περιγραφή::
• Βουλής προϋπολογισμός: αρθ72§1υκ.2,
• Κράτους προϋπολογισμός βλ. έννοια,
• ΟΤΑ προϋπολογισμός: αρθ73§2,
===
* ενν.Προϋπολογισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προϋπολογισμός,
* ενν.Βουλής-προϋπολογισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βουλής-προϋπολογισμός,
* ενν.ΟΤΑ-προϋπολογισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/ΟΤΑ-προϋπολογισμός,

Προϋπολογισμός-του-Κράτους

Περιγραφή::
- αρθ79,
- προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Κράτους: αρθ79§1,
- γενική-έννοια = Προϋπολογισμός,
- αναγραφή εσόδων, εξόδων στον ετήσιο προϋπολογισμό αρθ79§2,
- εγγραφές στον προϋπολογισμό του Κράτους: αρθ80§1,
- έγκριση προϋπολογισμού του Κράτους: αρθ64§2υκ.2, αρθ79§1υκ.1,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
- επιβάρυνση προϋπολογισμού του Κράτους: αρθ75§1υκ.1,
- κατάθεση προϋπολογισμού του Κράτους: αρθ79§3,
- παράταση ισχύος προϋπολογισμού του Κράτους: αρθ79§5,
- προτάσεις τροποποίησης επιμέρους κονδυλίων προϋπολογισμού του Κράτους: αρθ79§1υκ.2,
- προσχέδιο προϋπολογισμού του Κράτους: αρθ79§3,
- ψήφιση προϋπολογισμού του Κράτους: αρθ79§1, αρθ79§3, αρθ79§5,
• διετούς χρήσης προϋπολογισμός του Κράτους: αρθ79§6,
===
* ενν.Προϋπολογισμός-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προϋπολογισμός-του-Κράτους,
* ενν.Προϋπολογισμός-των-εσόδων-και-εξόδων-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προϋπολογισμός-των-εσόδων-και-εξόδων-του-Κράτους,
* ενν.Εγγραφές-στον-προϋπολογισμό-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγγραφές-στον-προϋπολογισμό-του-Κράτους,
* ενν.Εγκριση-προϋπολογισμού-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγκριση-προϋπολογισμού-του-Κράτους,
* ενν.Επιβάρυνση-προϋπολογισμού-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επιβάρυνση-προϋπολογισμού-του-Κράτους,
* ενν.Κατάθεση-προϋπολογισμού-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατάθεση-προϋπολογισμού-του-Κράτους,
* ενν.Παράταση-ισχύος-προϋπολογισμού-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παράταση-ισχύος-προϋπολογισμού-του-Κράτους,
* ενν.Προτάσεις-τροποποίησης-επιμέρους-κονδυλίων-προϋπολογισμού-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προτάσεις-τροποποίησης-επιμέρους-κονδυλίων-προϋπολογισμού-του-Κράτους,
* ενν.Προσχέδιο-προϋπολογισμού-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσχέδιο-προϋπολογισμού-του-Κράτους,
* ενν.Ψήφιση-προϋπολογισμού-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψήφιση-προϋπολογισμού-του-Κράτους,
* ενν.Διετούς-χρήσης-προϋπολογισμός-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διετούς-χρήσης-προϋπολογισμός-του-Κράτους,

Προφυλάκιση

Περιγραφή::
- αρθ6§1, αρθ6§4, αρθ7§4,
- ποινή βλ. έννοια,
===
* ενν.Προφυλάκιση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προφυλάκιση,

Πρωθυπουργός

Περιγραφή::
- γενική-έννοια: Λειτουργός δημόσιος, Μέλος της Κυβέρνησης,
- αδυναμία άσκησης καθηκόντων Πρωθυπουργού: αρθ38§2,
- αναπλήρωση προσωρινή Πρωθυπουργού: αρθ38§2, αρθ81§5,
- αρμοδιότητες Πρωθυπουργού: αρθ82§2,
- διάγγελμα ΠτΔ, προσυπογραφή από Πρωθυπουργό: αρθ44§3,
- διάταγμα, διορισμού Πρωθυπουργού: αρθ35§2,
- διορισμός Πρωθυπουργού: αρθ37§1, αρθ37§3, αρθ38§2,
- διορισμός Υπουργικού Συμβουλίου: αρθ81§1,
- Κυβέρνηση βλ. έννοια,
- παραίτηση Πρωθυπουργού: αρθ38§2,
- συγκρότηση Κυβέρνησης αρθ81§1,
- Υπουργικό Συμβούλιο βλ. έννοια,
===
* ενν.Πρωθυπουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρωθυπουργός,
* ενν.Αδυναμία-άσκησης-καθηκόντων-Πρωθυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αδυναμία-άσκησης-καθηκόντων-Πρωθυπουργού,
* ενν.Αναπλήρωση-προσωρινή-Πρωθυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναπλήρωση-προσωρινή-Πρωθυπουργού,
* ενν.Αρμοδιότητες-Πρωθυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-Πρωθυπουργού,
* ενν.Διάγγελμα-ΠτΔ-προσυπογραφή-από-Πρωθυπουργό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάγγελμα-ΠτΔ-προσυπογραφή-από-Πρωθυπουργό,
* ενν.Διάταγμα-διορισμού-Πρωθυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάταγμα-διορισμού-Πρωθυπουργού,
* ενν.Διορισμός-Πρωθυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διορισμός-Πρωθυπουργού,
* ενν.Διορισμός-Υπουργικού-Συμβουλίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διορισμός-Υπουργικού-Συμβουλίου,
* ενν.Παραίτηση-Πρωθυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παραίτηση-Πρωθυπουργού,

Πρωτοβουλία-ιδιωτική-οικονομική

Περιγραφή::
- αρθ106§2,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
===
* ενν.Πρωτοβουλία-ιδιωτική-οικονομική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρωτοβουλία-ιδιωτική-οικονομική,
* ενν.Ιδιωτική-οικονομική-πρωτοβουλία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιδιωτική-οικονομική-πρωτοβουλία,

- Ρ -

- Σ -

Στρατοδικείο

Περιγραφή::
- αρθ96§4υκ.1,
- γενική-έννοια = Δικαστήριο,
===
* ενν.Στρατοδικείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Στρατοδικείο,

Σύλλογος-φοιτητικός

Περιγραφή::
- αρθ16§5,
- παιδεία βλ. έννοια,
===
* ενν.Σύλλογος-φοιτητικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύλλογος-φοιτητικός,
* ενν.Φοιτητικός-σύλλογος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φοιτητικός-σύλλογος,

Σύμβαση-διεθνής

Περιγραφή::
- διεθνές δίκαιο βλ. έννοια,
- επικύρωση διεθνούς σύμβασης: αρθ28§1,
- ισχύς διεθνούς σύμβασης: αρθ28,
===
* ενν.Σύμβαση-διεθνής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύμβαση-διεθνής,
* ενν.Διεθνής-σύμβαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διεθνής-σύμβαση,
* ενν.Επικύρωση-διεθνούς-σύμβασης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επικύρωση-διεθνούς-σύμβασης,
* ενν.Ισχύς-διεθνούς-σύμβασης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισχύς-διεθνούς-σύμβασης,

Συμβολαιογράφος

Περιγραφή::
- αρθ92§4, αρθ92§3,
- γενική-έννοια = Υπάλληλος δικαστικός,
===
* ενν.Συμβολαιογράφος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμβολαιογράφος,

Συμβούλιο

Περιγραφή::
- αρθ90, αρθ91, αρθ92§1, αρθ92§3,
• Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού βλ. έννοια,
• διοικητικό συμβούλιο:
   - ασυμβίβαστο βουλευτή αρθ57§1,
   - συμμετοχή δικ. λειτουργών αρθ89,
• Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. έννοια,
• Επικρατείας Συμβούλιο βλ. Συμβούλιο της Επικρατείας,
• Νομικό Συμβούλιο του Κράτους βλ. έννοια,
• Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού βλ. έννοια,
• υπηρεσιακό συμβούλιο: αρθ103§4,
• Υπουργικό συμβούλιο βλ. έννοια,
• χαρίτων συμβούλιο: αρθ47§1,
===
* ενν.Συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμβούλιο,
* ενν.Διοικητικό-συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοικητικό-συμβούλιο,
* ενν.Υπηρεσιακό-συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπηρεσιακό-συμβούλιο,
* ενν.Χαρίτων-συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χαρίτων-συμβούλιο,

Συμβούλιο-Απόδημου-Ελληνισμού

Περιγραφή::
- αρθ108§2,
- γενική-έννοια = βλ. Συμβούλιο, Δικαστήριο,
- απόδημος ελληνισμός βλ. Ελληνισμός απόδημος,
===
* ενν.Συμβούλιο-Απόδημου-Ελληνισμού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμβούλιο-Απόδημου-Ελληνισμού,

Συμβούλιο-της-Επικρατείας

Περιγραφή::
- αρθ94§1, αρθ95,
- γενική-έννοια = βλ. Συμβούλιο, Δικαστήριο,
- αίτηση ακυρώσεως πράξεων Προέδρου Βουλής αρθ65§6,
- Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο βλ. έννοια,
- Αντιπρόεδρος ΣτΕ: προαγωγή αρθ90§5,
- Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο βλ. έννοια,
- απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου στο μη έλεγχο ΣτΕ: αρθ98§3,
- απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου προσφυγή στο ΣτΕ: αρθ103§4υπ.2,
- αρμοδιότητες ΣτΕ: αρθ94§1, αρθ95,
- άρση συγκρούσεων μεταξύ δικαστηρίων αρθ100§1υκ.δ,
- άρση αμφισβήτησης αντισυνταγματικότητας αρθ100§1υκ.ε,
- διοίκηση, υποχρέωση συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις αρθ95§5,
- ειδικό δικαστήριο με μέλος ΣτΕ, προεδρεύον αρθ88§7,
- ειδικό δικαστήριο αγωγών κακοδικίας: αρθ99§1, αρθ99§3,
- ιδιοκτησίας στέρηση αρθ18§5,
- Πρόεδρος ΣτΕ:
   - θητεία, προαγωγή αρθ90§5,
   - αποχώρηση από υπηρεσία αρθ118§5,
===
* ενν.Συμβούλιο-της-Επικρατείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμβούλιο-της-Επικρατείας,
* ενν.Επικρατείας-Συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επικρατείας-Συμβούλιο,
* ενν.ΣτΕ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/ΣτΕ,
* ενν.Αντιπρόεδρος-ΣτΕ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπρόεδρος-ΣτΕ,
* ενν.Απόφαση-Ελεγκτικού-Συνεδρίου-στο-μη-έλεγχο-ΣτΕ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόφαση-Ελεγκτικού-Συνεδρίου-στο-μη-έλεγχο-ΣτΕ,
* ενν.Απόφαση-υπηρεσιακού-συμβουλίου-προσφυγή-στο-ΣτΕ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απόφαση-υπηρεσιακού-συμβουλίου-προσφυγή-στο-ΣτΕ,
* ενν.Αρμοδιότητες-ΣτΕ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-ΣτΕ,
* ενν.Ειδικό-δικαστήριο-αγωγών-κακοδικίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ειδικό-δικαστήριο-αγωγών-κακοδικίας,
* ενν.Πρόεδρος-ΣτΕ@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόεδρος-ΣτΕ,

Συμφωνία-διεθνής

Περιγραφή::
- αρθ28§2, αρθ28§3,
- διεθνές δίκαιο βλ. έννοια,
===
* ενν.Συμφωνία-διεθνής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συμφωνία-διεθνής,
* ενν.Διεθνής-συμφωνία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διεθνής-συμφωνία,

Συνάθρηση-δημόσια-υπαίθρια

Περιγραφή::
- αρθ11§2,
- δικαίωμα του συνέρχεσθαι αρθ11, βλ. Δικαίωμα,
===
* ενν.Συνάθρηση-δημόσια-υπαίθρια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνάθρηση-δημόσια-υπαίθρια,

Συναλλαγματική-θέση-της-Χώρας

Περιγραφή::
- εξασφάλιση αρθ78§5,
- Εθνική Οικονομία βλ. Οικονομία Εθνική,
===
* ενν.Συναλλαγματική-θέση-της-Χώρας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συναλλαγματική-θέση-της-Χώρας,

Σύνδεσμος-ΟΤΑ-αναγκαστικός/εκούσιος

Περιγραφή::
- αρθ102§3,
- Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης βλ. έννοια,
===
* ενν.Σύνδεσμος-ΟΤΑ-αναγκαστικός/εκούσιος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνδεσμος-ΟΤΑ-αναγκαστικός/εκούσιος,

Συνεδρίαση

Περιγραφή::
• της Βουλής συνεδρίαση βλ. Βουλή,
• των δικαστηρίων συνεδρίαση βλ. Δικαστήρια,
===
* ενν.Συνεδρίαση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνεδρίαση,

Συνεταιρισμός

Περιγραφή::
- αρθ12,
- γενική-έννοια = Οργανισμός,
- δικαίωμα συνεταιρισμού: αρθ12§1,
- καταστατικό συνεταιρισμού: αρθ12§4,
• αναγκαστικός συνεταιρισμός: αρθ12§4, αρθ12§3,
• αστικός συνεταιρισμός: αρθ12§4,
• γεωργικός συνεταιρισμός: αρθ12§4,
===
* ενν.Συνεταιρισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνεταιρισμός,
* ενν.Δικαίωμα-συνεταιρισμού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαίωμα-συνεταιρισμού,
* ενν.Καταστατικό-συνεταιρισμού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καταστατικό-συνεταιρισμού,
* ενν.Αναγκαστικός-συνεταιρισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναγκαστικός-συνεταιρισμός,
* ενν.Αστικός-συνεταιρισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αστικός-συνεταιρισμός,
* ενν.Γεωργικός-συνεταιρισμός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γεωργικός-συνεταιρισμός,

Συνήγορος-του-πολίτη

Περιγραφή::
- αρθ101Α, αρθ103§9,
- γενική-έννοια = Αρχή ανεξάρτητη,
===
* ενν.Συνήγορος-του-πολίτη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνήγορος-του-πολίτη,

Συνθήκη-διεθνής

Περιγραφή::
- αρθ28§2, αρθ28§3,
- διεθνές δίκαιο βλ. έννοια,
===
* ενν.Συνθήκη-διεθνής@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συνθήκη-διεθνής,
* ενν.Διεθνής-συνθήκη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διεθνής-συνθήκη,

Σύνταγμα

Περιγραφή::
- αρθ1§3, αρθ5§1,
- αναθεώρηση Συντάγματος: αρθ110,
- αναστολή διατάξεων Συντάγματος αρθ48§1,
- θεμελιώδεις διατάξεις Συντάγματος: αρθ110§1,
- θεσμός συνταγματικός βλ. έννοια,
- ισχύς Συντάγματος: αρθ107§2, αρθ111§1, αρθ111§3, αρθ112§1, αρθ120§1,
- πράξη συντακτική αρθ111, αρθ112§3,
- σεβασμός προς το Σύνταγμα: αρθ120,
- τήρηση Συντάγματος: αρθ120§4,
- ψήφισμα: αρθ111,
===
* ενν.Σύνταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνταγμα,
* ενν.Αναθεώρηση-Συντάγματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναθεώρηση-Συντάγματος,
* ενν.Θεμελιώδεις-διατάξεις-Συντάγματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεμελιώδεις-διατάξεις-Συντάγματος,
* ενν.Ισχύς-Συντάγματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισχύς-Συντάγματος,
* ενν.Σεβασμός-προς-το-Σύνταγμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σεβασμός-προς-το-Σύνταγμα,
* ενν.Τήρηση-Συντάγματος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τήρηση-Συντάγματος,

Σύνταξη

Περιγραφή::
- απονομή σύνταξης: αρθ73§2, αρθ78§4, αρθ80§1,
- γνωμοδότηση από Ελεγκτικό Συνέδριο αρθ98§1,
===
* ενν.Σύνταξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σύνταξη,
* ενν.Απονομή-σύνταξης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Απονομή-σύνταξης,

Σώμα

Περιγραφή::
• δικαστικό σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, αρθ96§5,
• σώματα ασφαλείας βλ. έννοια,
===
* ενν.Σώμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σώμα,

Σώματα-ασφαλείας

Περιγραφή::
- αρθ23§2, αρθ29§3, αρθ56§1,
- απαγόρευση απεργίας αρθ23§2υκ.2,
- απαγόρευση εκδηλώσεων υπέρ πολιτικών κομμάτων 29§3,
- όργανα σωμάτων ασφαλείας: αρθ73§4,
===
* ενν.Σώματα-ασφαλείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σώματα-ασφαλείας,
* ενν.Οργανα-σωμάτων-ασφαλείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οργανα-σωμάτων-ασφαλείας,

Σωματείο

Περιγραφή::
- διάλυση σωματείου: αρθ12§2,
- ένωση βλ. έννοια,
- οργανισμός βλ. έννοια,
• αθλητικό σωματείο: αρθ16§9,
• μη κερδοσκοπικό σωματείο: αρθ12,
===
* ενν.Σωματείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Σωματείο,
* ενν.Διάλυση-σωματείου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διάλυση-σωματείου,
* ενν.Αθλητικό-σωματείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αθλητικό-σωματείο,
* ενν.Μη-κερδοσκοπικό-σωματείο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μη-κερδοσκοπικό-σωματείο,

- Τ -

Τάξη-δημόσια

Περιγραφή::
- αρθ13§2, αρθ18§3,
- επίταξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις αρθ18§3, βλ. έννοια,
- λατρεία αρθ13§2, βλ. έννοια,
===
* ενν.Τάξη-δημόσια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τάξη-δημόσια,
* ενν.Δημόσια-τάξη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-τάξη,

Ταυτότητα-γενετική

Περιγραφή::
- αρθ5§5,
- δικαίωμα βλ. έννοια,
===
* ενν.Ταυτότητα-γενετική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ταυτότητα-γενετική,
* ενν.Γενετική-ταυτότητα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γενετική-ταυτότητα,

Τέχνη

Περιγραφή::
- αρθ15§2, αρθ16§1,
- παιδεία βλ. έννοια,
===
* ενν.Τέχνη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τέχνη,

Τιμή-του-ανθρώπου

Περιγραφή::
- προστασία αρθ5§2,
===
* ενν.Τιμή-του-ανθρώπου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τιμή-του-ανθρώπου,

Τοπική-αυτοδιοίκηση

Περιγραφή::
- αρθ29§2, αρθ102§4, αρθ102§5,
- αυτοδιοίκηση βλ. έννοια,
- οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης βλ. έννοια,
===
* ενν.Τοπική-αυτοδιοίκηση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τοπική-αυτοδιοίκηση,

Τροπολογία

Περιγραφή::
- αρθ73§3, αρθ74§3, αρθ74§5, αρθ75§2, αρθ76§3,
- γενική-έννοια = Νομοθεσία,
- νομοσχέδιο έννοια,
===
* ενν.Τροπολογία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τροπολογία,

Τύπος

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = μέσο ενημέρωσης,
- αδίκημα τύπου: αρθ14§7,
- αστική ποινική ευθύνη τύπου: αρθ14§7,
- ελευθερία του τύπου: αρθ14,
- επανόρθωση διά του τύπου: αρθ14§5,
- λογοκρισία: αρθ14§2μκ.2,
- παύση έκδοσης: αρθ14§6,
- χρηματοδότησης μέσα τύπου: αρθ14§9,
===
* ενν.Τύπος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τύπος,
* ενν.Αδίκημα-τύπου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αδίκημα-τύπου,
* ενν.Αστική-ποινική-ευθύνη-τύπου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αστική-ποινική-ευθύνη-τύπου,
* ενν.Ελευθερία-του-τύπου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ελευθερία-του-τύπου,
* ενν.Επανόρθωση-διά-του-τύπου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Επανόρθωση-διά-του-τύπου,
* ενν.Λογοκρισία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λογοκρισία,
* ενν.Παύση-έκδοσης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παύση-έκδοσης,
* ενν.Χρηματοδότησης-μέσα-τύπου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χρηματοδότησης-μέσα-τύπου,

- Υ -

Υγεία

Περιγραφή::
- βλάβη υγείας: αρθ7§2,
- προστασία υγείας: αρθ5§5, αρθ21§3,
• ασθενών υγεία: αρθ5ερμ.δήλ.,
• δημόσια υγεία: αρθ5ερμ.δήλ., αρθ18§3, αρθ21§3,
===
* ενν.Υγεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υγεία,
* ενν.Βλάβη-υγείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Βλάβη-υγείας,
* ενν.Προστασία-υγείας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προστασία-υγείας,
* ενν.Ασθενών-υγεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασθενών-υγεία,
* ενν.Δημόσια-υγεία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-υγεία,

Ύδατα

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Πλούτος,
• ιαματικά, ρέοντα, υπόγεια ύδατα: αρθ18§1,
• υπόγεια ύδατα βλ. έννοια,
===
* ενν.Υδατα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υδατα,
* ενν.Ιαματικά-ρέοντα-υπόγεια-ύδατα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ιαματικά-ρέοντα-υπόγεια-ύδατα,

Υπάλληλος

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Εργαζόμενος,
• Βουλής υπάλληλος βλ. Βουλή,
• γραμματείας δικαστηρίων υπάλληλος: αρθ92§1, αρθ92§3,
• δημόσιος υπάλληλος βλ. υπάλληλοι δημόσιοι,
• δημόσιων επιχειρήσεων υπάλληλος βλ. υπάλληλοι δημόσιοι,
• δικαστικός υπάλληλος: αρθ92§3, βλ. Υπάλληλος δικαστικός,
• εισαγγελιών μόνιμος υπάλληλος: αρθ92§1,
• τοπικής αυτοδιοίκησης υπάλληλος βλ. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
===
* ενν.Υπάλληλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπάλληλος,
* ενν.Γραμματείας-δικαστηρίων-υπάλληλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γραμματείας-δικαστηρίων-υπάλληλος,
* ενν.Δικαστικός-υπάλληλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστικός-υπάλληλος,
* ενν.Εισαγγελιών-μόνιμος-υπάλληλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εισαγγελιών-μόνιμος-υπάλληλος,

Υπάλληλος-δημόσιος

Περιγραφή::
- αρθ103, αρθ104,
- γενική-έννοια = Εργαζόμενος,
- αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου:
   • πρόσθετες απολαβές αρθ104§2,
- δημόσιος λειτουργός βλ. Λειτουργός δημόσιος,
- δίκη δημοσίου υπαλλήλου: αρθ104§3,
- διοίκηση βλ. έννοια,
- διορισμός δημοσίου υπαλλήλου: αρθ46§1, αρθ103§1, αρθ103§3,
- διορισμός σε δεύτερη θέση δημοσίου υπαλλήλου: αρθ104§1μκ.1,
- εκδηλώσεις υπέρ/κατά πολιτικών κομμάτων δημοσίου υπαλλήλου: αρθ29§3,
- ευθύνη για ζημία στο Κράτος δημοσίου υπαλλήλου: αρθ98§1υκ.ζ,
- κωλύματα εκλογιμότητας δημοσίου υπαλλήλου: αρθ56,
- μονιμότητα δημοσίου υπαλλήλου: αρθ103§4, αρθ103§3,
- περιορισμοί δικαιώματος απεργίας δημοσίου υπαλλήλου: αρθ23§2,
- πρόσληψη δημοσίου υπαλλήλου:
- πρόσληψη δημοσίου υπαλλήλου:
   - Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού βλ. έννοια,
   - επιλογή αρθ103§7,
- Συμβούλιο Επικρατείας προσφυγή αρθ103§4,
• πολιτικός δημόσιος υπάλληλος: αρθ98§1υκ.ζ
• στρατιωτικός: αρθ29§3, αρθ56§1μκ.3, αρθ56§4,
   • σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρθ103§2, αρθ103§3, αρθ103§8,
===
* ενν.Υπάλληλος-δημόσιος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπάλληλος-δημόσιος,
* ενν.Δημόσιος-υπάλληλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσιος-υπάλληλος,
* ενν.Αποδοχές-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αποδοχές-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Δίκη-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δίκη-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Διορισμός-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διορισμός-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Διορισμός-σε-δεύτερη-θέση-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διορισμός-σε-δεύτερη-θέση-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Εκδηλώσεις-υπέρ/κατά-πολιτικών-κομμάτων-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εκδηλώσεις-υπέρ/κατά-πολιτικών-κομμάτων-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Ευθύνη-για-ζημία-στο-Κράτος-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευθύνη-για-ζημία-στο-Κράτος-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Κωλύματα-εκλογιμότητας-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κωλύματα-εκλογιμότητας-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Μονιμότητα-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μονιμότητα-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Περιορισμοί-δικαιώματος-απεργίας-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Περιορισμοί-δικαιώματος-απεργίας-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Πρόσληψη-δημοσίου-υπαλλήλου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόσληψη-δημοσίου-υπαλλήλου,
* ενν.Πολιτικός-δημόσιος-υπάλληλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτικός-δημόσιος-υπάλληλος,
* ενν.Στρατιωτικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Στρατιωτικός,

Υπάλληλος-δικαστικός

Περιγραφή::
- Μ3Τ5Κ1,
- γενική-έννοια = Υπάλληλος δημόσιος,
• συμβολαιογράφος βλ. έννοια,
• υποθηκοφυλακείων υπάλληλος βλ. Υπάλληλος υποθηκοφυλακείων,
===
* ενν.Υπάλληλος-δικαστικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπάλληλος-δικαστικός,
* ενν.Δικαστικός-υπάλληλος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δικαστικός-υπάλληλος,

Υπάλληλος-υποθηκοφυλακείων

Περιγραφή::
- αρθ92§4,
- [ενν.υποθηκοφύλακας]
- γενική-έννοια = Υπάλληλος δικαστικός,
===
* ενν.Υπάλληλος-υποθηκοφυλακείων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπάλληλος-υποθηκοφυλακείων,

Υπηρεσία

Περιγραφή::
- αρθ92§5, αρθ118§1, αρθ118§4,
- έγγραφο υπηρεσίας βλ. έννοια,
- προσωπικό υπηρεσίας: αρθ101Α§2,
• δημόσια υπηρεσία: αρθ104§1,
===
* ενν.Υπηρεσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπηρεσία,
* ενν.Προσωπικό-υπηρεσίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσωπικό-υπηρεσίας,
* ενν.Δημόσια-υπηρεσία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-υπηρεσία,

Υπουργικό-Συμβούλιο

Περιγραφή::
- αρθ35§2, αρθ41§3, αρθ44§1, αρθ44§3, αρθ48§2, αρθ53§1μκ.2, αρθ81§1υκ.1, αρθ81§2, αρθ81§3, αρθ90§5, αρθ120§1,
- ολική-έννοια = Κυβέρνηση, αρθ81§1,
- αντιπρόεδρος αρθ81§1,
- διάταγμα αρθ41§3, αρθ44§1, αρθ53§1, αρθ79§5,
- πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αρθ44§1,
- Πρωθυπουργός βλ. έννοια,
- συλλογική ευθύνη για πράξεις της κυβέρνησης αρθ85,
- Υπουργός βλ. έννοια,
===
* ενν.Υπουργικό-Συμβούλιο@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπουργικό-Συμβούλιο,

Υπουργός

Περιγραφή::
- γενική-έννοια: Λειτουργός δημόσιος, Μέλος της Κυβέρνησης,
- αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας: αρθ81§3,
- αρμοδιότητες Υφυπουργών: αρθ83§2,
- ασυμβίβαστο Υπουργού: αρθ81§4,
- γραφείο Υπουργού: υπάλληλοι αρθ103§5,
- δικαίωμα λόγου στη Βουλή: αρθ66§2,
- διορισμός Υπουργού: αρθ37§1,
- ευθύνη Υπουργού: αρθ35§1υκ.1, αρθ85, αρθ86,
   - απαλλαγή από ευθύνη Υπουργού αρθ85μκ.2,
   - νόμος περί ευθύνης Υπουργού αρθ72§1υκ.1, αρθ85μκ.1, αρθ86§1, αρθ86§3,
   - συλλογική ευθύνη Υπουργού αρθ85μκ.1,
- κατηγορία κατά Υπουργού: αρθ86,
- παρουσία σε κοινοβουλευτικές επιτροπές Υπουργού: αρθ66§3,
- προσόντα Υπουργού: αρθ81§2,
- προσυπογραφή πράξεων Προέδρου Δημοκρατίας από Υπουργό: αρθ35,
- χάρη σε Υπουργό: αρθ47§2,
- ψηφοφορία προτάσεων εμπιστοσύνης, δυσπιστίας από Υπουργό: αρθ84§7,
• αναπληρωτής Υπουργός: αρθ81§1,
   • προσωρινός Πρωθυπουργού αρθ81§5,
• αντιπρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου: αρθ81§1υκ.1μκ.3,
• Δικαιοσύνης αρθ47§1, αρθ91§1, αρθ91§3,
• Οικονομικών αρθ73§2, αρθ73§3, αρθ75§3, αρθ79§3,
• χωρίς χαρτοφυλάκιο Υπουργός: αρθ83§1,
===
* ενν.Υπουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπουργός,
* ενν.Αρμοδιότητες-Υφυπουργών@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-Υφυπουργών,
* ενν.Ασυμβίβαστο-Υπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυμβίβαστο-Υπουργού,
* ενν.Γραφείο-Υπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γραφείο-Υπουργού,
* ενν.Διορισμός-Υπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διορισμός-Υπουργού,
* ενν.Ευθύνη-Υπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευθύνη-Υπουργού,
* ενν.Κατηγορία-κατά-Υπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατηγορία-κατά-Υπουργού,
* ενν.Παρουσία-σε-κοινοβουλευτικές-επιτροπές-Υπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Παρουσία-σε-κοινοβουλευτικές-επιτροπές-Υπουργού,
* ενν.Προσόντα-Υπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσόντα-Υπουργού,
* ενν.Προσυπογραφή-πράξεων-Προέδρου-Δημοκρατίας-από-Υπουργό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσυπογραφή-πράξεων-Προέδρου-Δημοκρατίας-από-Υπουργό,
* ενν.Χάρη-σε-Υπουργό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χάρη-σε-Υπουργό,
* ενν.Ψηφοφορία-προτάσεων-εμπιστοσύνης-δυσπιστίας-από-Υπουργό@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψηφοφορία-προτάσεων-εμπιστοσύνης-δυσπιστίας-από-Υπουργό,
* ενν.Αναπληρωτής-Υπουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναπληρωτής-Υπουργός,
* ενν.Αντιπρόεδρος-Υπουργικού-Συμβουλίου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αντιπρόεδρος-Υπουργικού-Συμβουλίου,
* ενν.Χωρίς-χαρτοφυλάκιο-Υπουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χωρίς-χαρτοφυλάκιο-Υπουργός,

Υπόγεια-ύδατα

Περιγραφή::
- αρθ18§1,
- γενική-έννοια = Υπόγειος πλούτος,
- περιβάλλον βλ. έννοια,
===
* ενν.Υπόγεια-ύδατα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπόγεια-ύδατα,

Υπόγειος-πλούτος

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Πλούτος,
- περιβάλλον βλ. έννοια,
• υπόγεια ύδατα βλ. έννοια,
===
* ενν.Υπόγειος-πλούτος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπόγειος-πλούτος,

Υποθέση-τοπική

Περιγραφή::
- διοίκηση αρθ102§1,
- οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης βλ. έννοια,
===
* ενν.Υποθέση-τοπική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υποθέση-τοπική,

Υποχρέωση

Περιγραφή::
- δικαίωμα βλ. έννοια,
- ισότητα υποχρεώσεων: αρθ4§2,
• αλληλεγύης υποχρέωση: αρθ25§4,
• δημοσίων υπαλλήλων υποχρέωση: αρθ56§4,
• διοίκησης υποχρέωση: αρθ95§5,
• θεμελιώδη υποχρέωση: αρθ120§2,
• Κράτους υποχρέωση βλ. έννοια,
• λειτουργών γνωστών θρησκειών υποχρέωση: αρθ13§3,
• λειτουργών Πολιτείας υποχρέωση: αρθ52,
• μέσου ενημέρωσης υποχρέωση: αρθ14§5,
• Πολιτείας υποχρέωση: αρθ2,
• προς το Κράτος υποχρέωση: αρθ13§4,
===
* ενν.Υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υποχρέωση,
* ενν.Ισότητα-υποχρεώσεων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ισότητα-υποχρεώσεων,
* ενν.Αλληλεγύης-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αλληλεγύης-υποχρέωση,
* ενν.Δημοσίων-υπαλλήλων-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημοσίων-υπαλλήλων-υποχρέωση,
* ενν.Διοίκησης-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοίκησης-υποχρέωση,
* ενν.Θεμελιώδη-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεμελιώδη-υποχρέωση,
* ενν.Λειτουργών-γνωστών-θρησκειών-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειτουργών-γνωστών-θρησκειών-υποχρέωση,
* ενν.Λειτουργών-Πολιτείας-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειτουργών-Πολιτείας-υποχρέωση,
* ενν.Μέσου-ενημέρωσης-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μέσου-ενημέρωσης-υποχρέωση,
* ενν.Προς-το-Κράτος-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προς-το-Κράτος-υποχρέωση,

Υποχρέωση-του-Κράτους

Περιγραφή::
- αρθ5Α§2, αρθ16§1, αρθ21§5, αρθ24§1, αρθ24§2,
- γενική-έννοια = Υποχρέωση,
- προς το Κράτος υποχρέωση: αρθ13§4,
• διοίκησης υποχρέωση: αρθ95§5,
• θεμελιώδη υποχρέωση: αρθ120§2,
• λειτουργών Πολιτείας υποχρέωση: αρθ52,
• Πολιτείας υποχρέωση: αρθ2,
===
* ενν.Υποχρέωση-του-Κράτους@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υποχρέωση-του-Κράτους,
* ενν.Προς-το-Κράτος-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προς-το-Κράτος-υποχρέωση,
* ενν.Διοίκησης-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διοίκησης-υποχρέωση,
* ενν.Θεμελιώδη-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Θεμελιώδη-υποχρέωση,
* ενν.Λειτουργών-Πολιτείας-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Λειτουργών-Πολιτείας-υποχρέωση,
* ενν.Πολιτείας-υποχρέωση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πολιτείας-υποχρέωση,

Υφυπουργός

Περιγραφή::
- γενική-έννοια: Λειτουργός δημόσιος, Μέλος της Κυβέρνησης,
- αναστολή επαγγελματικών δραστηριοτήτων υφυπουργού: αρθ81§3,
- αρμοδιότητες υφυπουργού: αρθ83§2,
- ασυμβίβαστο υφυπουργού: αρθ81§2,
- γραφείο υφυπουργού: υπάλληλοι αρθ103§5,
- δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις της Βουλής: αρθ66§2,
- διορισμός υφυπουργού: αρθ37§1,
- ευθύνη υφυπουργού: αρθ86,
- παρουσία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και Βουλή υφυπουργού: αρθ66§3,
- προσόντα διορισμού υφυπουργού: αρθ81§2,
- συλλογική ευθύνη κυβέρνησης υφυπουργού: αρθ85,
- ψηφοφορία προτάσεων εμπιστοσύνης δυσπιστίας αρθ84§7,
• υπηρεσιακός μόνιμος υφυπουργός: αρθ81§1υκ.2,
===
* ενν.Υφυπουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υφυπουργός,
* ενν.Αναστολή-επαγγελματικών-δραστηριοτήτων-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αναστολή-επαγγελματικών-δραστηριοτήτων-υφυπουργού,
* ενν.Αρμοδιότητες-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρμοδιότητες-υφυπουργού,
* ενν.Ασυμβίβαστο-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασυμβίβαστο-υφυπουργού,
* ενν.Γραφείο-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Γραφείο-υφυπουργού,
* ενν.Διορισμός-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Διορισμός-υφυπουργού,
* ενν.Ευθύνη-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ευθύνη-υφυπουργού,
* ενν.Προσόντα-διορισμού-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Προσόντα-διορισμού-υφυπουργού,
* ενν.Συλλογική-ευθύνη-κυβέρνησης-υφυπουργού@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Συλλογική-ευθύνη-κυβέρνησης-υφυπουργού,
* ενν.Υπηρεσιακός-μόνιμος-υφυπουργός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπηρεσιακός-μόνιμος-υφυπουργός,

- Φ -

Φορολογία

Περιγραφή::
- αρθ78§1, αρθ78§2, αρθ78§3, αρθ78§4,
- φόρος βλ. έννοια,
===
* ενν.Φορολογία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φορολογία,

Φόρος

Περιγραφή::
- αρθ76§7, αρθ78,
- είσπραξη φόρου: αρθ78§1, αρθ78§3,
• ειδικός φόρος: αρθ73§5,
• κατανάλωσης φόρος: αρθ78§3,
• τοπικός φόρος: αρθ73§5,
• υπέρ ΟΤΑ φόρος: αρθ102§5μκ.2,
===
* ενν.Φόρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φόρος,
* ενν.Είσπραξη-φόρου@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Είσπραξη-φόρου,
* ενν.Ειδικός-φόρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ειδικός-φόρος,
* ενν.Κατανάλωσης-φόρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κατανάλωσης-φόρος,
* ενν.Τοπικός-φόρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Τοπικός-φόρος,
* ενν.Υπέρ-ΟΤΑ-φόρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υπέρ-ΟΤΑ-φόρος,

Φύλακας

Περιγραφή::
• μεταγραφών φύλακας: αρθ92§4, αρθ92§3,
• υποθηκών φύλακας: αρθ92§4,
===
* ενν.Φύλακας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φύλακας,
* ενν.Μεταγραφών-φύλακας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Μεταγραφών-φύλακας,
* ενν.Υποθηκών-φύλακας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Υποθηκών-φύλακας,

Φυλάκιση

Περιγραφή::
- αρθ5§3, αρθ6§1, αρθ6§2, αρθ6§4υκ.2,
- γενική-έννοια = Ποινή,
===
* ενν.Φυλάκιση@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φυλάκιση,

Φυλή

Περιγραφή::
- αρθ5§2,
===
* ενν.Φυλή@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φυλή,

Φωνογραφία

Περιγραφή::
- αρθ15§1,
===
* ενν.Φωνογραφία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Φωνογραφία,

- Χ -

Χάρη

Περιγραφή::
- αρθ47§1, αρθ47§2,
- αδίκημα βλ. έννοια,
- ποινή βλ. έννοια,
- Πρόεδρος της Δημοκρατίας βλ. έννοια,
- Υπουργός Δικαιοσύνης βλ. Υπουργός,
===
* ενν.Χάρη@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χάρη,

Χάρτης-Καταστατικός

Περιγραφή::
- αρθ3§1, αρθ105§3,
• Αγίου Όρους καταστατικός χάρτης 105§3, βλ. Άγιο Όρος,
• Εκκλησίας καταστατικός χάρτης 3§1, βλ. Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας,
===
* ενν.Χάρτης-Καταστατικός@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χάρτης-Καταστατικός,
* ενν.Καταστατικός-Χάρτης@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καταστατικός-Χάρτης,

Χορήγηση-εγγράφων

Περιγραφή::
- αρθ10§3,
- αρχή βλ. έννοια,
- προθεσμία αρθ10§3,
- υπηρεσία βλ. έννοια,
- υποχρέωση απάντησης αρθ10§3υκ.1,
===
* ενν.Χορήγηση-εγγράφων@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χορήγηση-εγγράφων,

Χορηγία

Περιγραφή::
- εγγραφή στον προϋπολογισμό χορηγίας: αρθ80§1,
• Προέδρου της Δημοκρατίας χορηγία αρθ33§3, βλ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
===
* ενν.Χορηγία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χορηγία,
* ενν.Εγγραφή-στον-προϋπολογισμό-χορηγίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εγγραφή-στον-προϋπολογισμό-χορηγίας,

Χώρος

Περιγραφή::
• αρχαιολογικός χώρος: αρθ18§1,
• κοινόχρηστος χώρος: δημιουργία αρθ24§5,
• κοινωφελούς χρήσεως και σκοπού χώρος: αρθ24§3,
• οικοδομήσιμος χώρος: αρθ24§4,
===
* ενν.Χώρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Χώρος,
* ενν.Αρχαιολογικός-χώρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αρχαιολογικός-χώρος,
* ενν.Κοινόχρηστος-χώρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινόχρηστος-χώρος,
* ενν.Κοινωφελούς-χρήσεως-και-σκοπού-χώρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινωφελούς-χρήσεως-και-σκοπού-χώρος,
* ενν.Οικοδομήσιμος-χώρος@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Οικοδομήσιμος-χώρος,

- Ψ -

Ψήφισμα

Περιγραφή::
- αρθ97§2υκ.1, αρθ111§2μκ.1,
===
* ενν.Ψήφισμα@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψήφισμα,

Ψηφοφορία

Περιγραφή::
• άμεση ψηφοφορία: αρθ51§3υκ.1,
• καθολική μυστική ψηφοφορία: αρθ51§3υκ.1, αρθ102§2,
• ονομαστική ψηφοφορία: αρθ32§1,
• πρόταση δυσπιστίας ψηφοφορία: αρθ84§5,
• ψήφος επιστολική: αρθ51§4,
===
* ενν.Ψηφοφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψηφοφορία,
* ενν.Αμεση-ψηφοφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Αμεση-ψηφοφορία,
* ενν.Καθολική-μυστική-ψηφοφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Καθολική-μυστική-ψηφοφορία,
* ενν.Ονομαστική-ψηφοφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ονομαστική-ψηφοφορία,
* ενν.Πρόταση-δυσπιστίας-ψηφοφορία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Πρόταση-δυσπιστίας-ψηφοφορία,
* ενν.Ψήφος-επιστολική@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψήφος-επιστολική,

Ψυχολογική-βία

Περιγραφή::
- γενική-έννοια = Αδίκημα,
- άσκηση ψυχολογικής βίας: αρθ7§2,
- βία βλ. έννοια,
===
* ενν.Ψυχολογική-βία@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ψυχολογική-βία,
* ενν.Ασκηση-ψυχολογικής-βίας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ασκηση-ψυχολογικής-βίας,

- Ω -

Ωφέλεια

Περιγραφή::
- έργο κοινής ωφέλειας: αρθ17§6,
- έργο προφανούς κοινής ωφέλειας: αρθ17§7,
- οργανισμός κοινής ωφέλειας: αρθ17§7,
• δημόσια ωφέλεια: αρθ17§2, αρθ17§6, αρθ17§7, αρθ117§4,
• κοινή ωφέλεια: αρθ12§5,
===
* ενν.Ωφέλεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Ωφέλεια,
* ενν.Εργο-κοινής-ωφέλειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργο-κοινής-ωφέλειας,
* ενν.Εργο-προφανούς-κοινής-ωφέλειας@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Εργο-προφανούς-κοινής-ωφέλειας,
* ενν.Δημόσια-ωφέλεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Δημόσια-ωφέλεια,
* ενν.Κοινή-ωφέλεια@σγμ2019,
* ενν.σγμ2019/Κοινή-ωφέλεια,

meta-info

this page was visited times since {2021-04-29}

page-wholepath: synagonism.net / lagHitp / Hitplaw.Greek / Σύνταγμα-2019

name::
* McsEngl.HitpStnlawEld007.last.html//dirHitp//dirStnlaw//dirMcs!⇒EldlS2019,
* McsEngl.dirMcs/dirStnlaw/dirHitp/HitpStnlawEld007.last.html!⇒EldlS2019,
* McsEngl.Hitplaw.Eld.s.2019!⇒EldlS2019,
* McsEngl.EldlS2019,
* McsEngl.EldlS2019'(HitpStnlawEld007)!⇒EldlS2019,
* McsEngl.EldlS2019'(Σύνταγμα-2019)!⇒EldlS2019,
====== langoGreek:
* McsElln.ΣΥΝΤΑΓΜΑ-2019!=EldlS2019,
* McsElln.Σύνταγμα-2019!=EldlS2019,

footer::
• Hitp-author: Kaseluris.Nikos.1959
• email:
 
• comments on Disqus,
• twitter: @synagonism,

webpage-versions::
• version.last.dynamic (2-0-1.2022-08-26): HitpStnlawEld007.last.html,
• version.1-1-1.2021-05-02: HitpStnlawEld007.1-1-1.2021-05-02.html,
• version.1-0-0.2021-04-29: first-publication.

=== εκδόσεις Συντάγματος:
* 2019-έκδοση: παρούσα έκδοση σε ισχύ.
* 2008-έκδοση: και εννοιακό-μοντέλο
* 2001-έκδοση:
* 1986-έκδοση: δημοτική-γλώσσα.
* 1975-έκδοση