hitp-νομοθεσία
Νομοθεσία σε html5.id.toc.preview-format στην Ελληνική-Γλώσσα

Νομοθεσία στην Αγγλική-Γλώσσα (English-Language)

Η νομοθεσία του παρόντος ιστότοπου ακολουθεί το html5.id.toc.preview format με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
1) δεν χρειάζεται ειδικό-πρόγραμμα για να διαβαστεί. Όλα τα μηχανήματα έχουν φυλλομετρητές (= αναγνώστες html).
2) ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει αναφορά σε οποιοδήποτε κομμάτι-κειμένου της επειδή έχουν "id". Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε κομμάτι, βλέπει στη μπάρα-διευθύνσεων, τη διεύθυνσή του.
3) ο αυτόματα δημιουργημένος πίνακας-περιεχομένων κάνει το διάβασμα εύκολο.
4) η συνδέσμων-προεπισκόπηση, κάνει το διάβασμα γρήγορο.

Σύμβαση

Σύμβαση (αγγλικά-γράμματα):
1) Τα id έχουν τη μορφή:
- idA4 (άρθρο)
- idA4P2 (παράγραφος)
- idM2 (μέρος)
- idM2T1 (τμήμα)
- idM2T1K2 (Κεφάλαιο)

2) Τα ονόματα των αρχείων έχουν τη μορφή:
- site/law/2-letter-country-code/s.2008.html (Σύνταγμα)
- site/law/gr/n.2010.3852.html (Νόμος)
- site/law/gr/pd.2010.100.html (Προεδρικό-διάταγμα)

3) Eπομένως, για τη νομοθεσία που έχει ο ιστότοπος, άν γράψετε στη μπάρα της διεύθυνσης:
- synagonism.net/law/gr/[ΑΡΧΕΙΟ]#[ΑΡΘΡΟ]
το πρόγραμμα θα εμφανίσει το συγκεκριμένο κομμάτι της νομοθεσίας, αρκεί να αντικαταστήσετε τα [ΑΡΧΕΙΟ] και [ΑΡΘΡΟ] με τις συμβάσεις 2) και 1) παραπάνω.

Ελληνική-Νομοθεσία

Σύνταγμα

Σύνταγμα Της Ελλάδας
Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας μιας χώρας όσον αφορά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 1821-1829, ψηφίσθηκαν τρία Συντάγματα. Πρώτο σύνταγμα ήταν αυτό που ψηφίστηκε από την Α' Εθνοσυνέλευση στις 1 Ιανουαρίου 1822 στην Επίδαυρο με ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος». Αυτό αναθεωρήθηκε το 1823 από την Β' Εθνοσυνέλευση στο Άστρος με τον «Νόμο της Επιδαύρου». Η Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» το οποίο όμως αναστάλθηκε από την Δ' Εθνοσυνέλευση του Άργους μετά από πρόταση του Ιωάννη Καποδίστρια.
Το 1832 η Ε' Εθνοσυνέλευση Ναυπλίου στο Ναύπλιο ψήφισε το «Ηγεμονικόν Σύνταγμα» το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε και ο Όθων βασίλευσε χωρίς σύνταγμα μέχρι το Μάρτιο του 1844. Σύνταγμα παραχωρήθηκε μετά από την εξέγερση της Γ' Σεπτεμβρίου 1843. Αυτό το Σύνταγμα του 1844 (τ.Α' 5/18.3.1844), εγκαθίδρυσε τη συνταγματική μοναρχία και βασίστηκε αρκετά στο γαλλικό σύνταγμα του 1830 και το βελγικό του 1831. Μετά την ανατροπή του Όθωνα ψηφίστηκε στην Αθήνα, Σύνταγμα του 1864 (τ.Α' 48/17.11.1864), το οποίο εισήγαγε τον θεσμό της βασιλευομένης δημοκρατίας. Το σύνταγμα του 1864 αναθεωρήθηκε με το Σύνταγμα του 1911 (τ.Α' 127/1.6.1911) ενώ τα έτη 1920 και 1924 αποπειράθηκε να αναθεωρηθούν ξανά αλλά η διαδικασία διακόπηκε λόγω επαναστατικών πράξεων.
Το 1926 συντάχθηκε το «Σύνταγμα της τριακονταμελούς επιτροπής» το οποίο δεν ίσχυσε αφού συντάχθηκε νέο από αναθεωρητική βουλή που ψήφισε το «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας» με το οποίο το πολίτευμα μετατρεπόταν σε αβασίλευτη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το 1935 επανήρθε η μοναρχία με το σύνταγμα του 1864/1911 αλλά μετά την δικτατορία της 4 Αυγούστου 1936 έπαυσαν να ισχύουν ουσιώδεις διατάξεις του. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 1952.
Η δικτατορία παρουσίασε νέο Σύνταγμα το 1968 το οποίο επικυρώθηκε στο δημοψήφισμα του ίδιου έτους και ένα νεώτερο το 1973 που επίσης επικυρώθηκε με δημοψήφισμα το 1973, το οποίο έπαυσε να έχει ισχύ με την πτώση της το 1974, οπότε μετά από το Δημοψήφισμα του 1974 που διεξάχθηκε τη 8η Δεκεμβρίου 1974, το πολίτευμα της Ελλάδας μετατράπηκε ξανά σε αβασίλευτη δημοκρατία και συντάχθηκε νέο Σύνταγμα του 1975 (τ.Α' 111/9.6.1975) από την πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 1975, το οποίο ισχύει σήμερα όπως αναθεωρήθηκε το 1986 (τ.Α' 23/14.3.1986), το 2001 (τ.Α' 85/18.4.2001) και το 2008 (τ.Α' 120/27.6.2008).
[Εθνικό-Τυπογραφείο] 2010.11.16

Σύνταγμα.2008 (html5.id.toc), ΦΕΚ.2008.Α120:
* Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Mαΐου 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

Σύνταγμα.2001, ΦΕΚ.2001.Α85 (pdf):

Σύνταγμα.1986 (html5.id.toc), ΦΕΚ.1986.Α23 (pdf):

Σύνταγμα.1975, ΦΕΚ.1975.Α111 (pdf):

Σύνταγμα.1911, ΦΕΚ.1911.Α127 (pdf):

Σύνταγμα.1864, ΦΕΚ.1864.48 (pdf):

Σύνταγμα.1844, ΦΕΚ.1844.5 (pdf):

Νόμος

Ν.2010.3861 (html5.id.toc), ΦΕΚ.2010.Α112 (pdf): Διαύγεια
* Επανακυκλοφόρησε στις 30.09.2010 λόγου λάθους.
* Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Ν.2010.3852 (html5.id.toc), ΦΕΚ.2010.Α87 (pdf): Καλλικράτης
* Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ν.2010.3839 (html5.id.toc), ΦΕΚ.2010.Α51 (pdf): Επιλογή-προϊσταμένων
* Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
* Τροποποίησε τον Ν.2007.3528 (html5.id.toc).

Ν.2007.3528 (html5.id.toc), ΦΕΚ.2007.Α26 (pdf): Δημοσιουπαλληλικός-Κώδικας, Δ.Υ.Κ., Υ.Κ.
* Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
* Τροποποιήθηκε με τον Ν.2010.3839 (html5.id.toc).

Προεδρικό-Διάταγμα

ΠΔ.2010.100 (html5.id.toc), ΦΕΚ.2010.Α177 (pdf): Ενεργειακοί-Επιθεωρητές
* Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Υπουργική-Απόφαση

Εγκύκλιος

Εκπαιδευτική-Νομοθεσία

Νόμος

Ν.2010.3848, ΦΕΚ.2010.Α71 (pdf),
* Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Προεδρικο-Διάταγμα

Εγκύκλιος

ΥΠΕΠΘ.2010.06.21.Γ7.72322 (πρωτότυπο (pdf)):
* Διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εφαρμογή Τρίωρης Εργαστηριακής απασχόλησης.

Κοινοτική-Νομοθεσία

Συνθήκη (Treaty)

Κανονισμός (Regulation)

Απόφαση (Decision)

Οδηγία (Derective)

Διεθνές-Δίκαιο

Meta Info

VERSIONS:
• version.4.last-minor: index.html (2013.08.20 minor 2013.08.20)
• version.4.last: index.2013.08.20.4.html (hitp-νομοθεσία)
• version.3.previous: index.2013.06.01.3.html (synagonism.net)
• version.2.previous: (gym-eleous.ioa.sch.gr) index.2013.04.07.html
• version.1.published: 2010.11.15

This page was visited times since 2013.05.30.

Page-path: Νομοθεσία ∈ html5.id.toc.previewsynagonism.net