Πίνακες Συλλαβών Ελληνικών-Λέξεων

Περιεχόμενα Σελίδας
  1. Πίνακας Αρχικών-Συλλαβών
  2. Πίνακας Μεσαίων-Συλλαβών
  3. Πίνακας Τελικών-Συλλαβών

Τους παρακάτω πίνακες τους έφτιαξα από την ανάλυση δείγματος 11.377 λέξεων.
Η πρώτη στήλη περιέχει τη γραπτή-μορφή της συλλαβής.
Η δεύτερη στήλη περιέχει την προφορική-μορφή τους.
Η τρίτη στήλη έχει παράδειγμα με αυτή τη συλλαβή. ΔΕΝ έχω παράδειγμα για όλες τις θέσεις (αρχική, μεσαία ή τελική). Στο δείγμα μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Η τέταρτη στήλη έχει το πλήθος των εμφανίσεων της συλλαβής στο δείγμα των 11377 λέξεων μόνο στην θέση που λέει ο τίτλος του πίνακα.
Η πέμπτη στήλη έχει το πλήθος των εμφανίσεων σε οποιαδήποτε θέση σε μια λέξη.

1) Πίνακας Αρχικών-Συλλαβών

Βρέθηκαν 923 γραπτές / 712 προφορικές συλλαβές.

Γραφή Προφορά Παράδειγμα Ποσότητα Σύνολο
α A α-βά-κι-ο, 1244 2103
ε E έ-λα-το,α-έ-να-ης, 1009 1137
κα KA κά-βα, 421 790
πα PA πα-γί-δα, 346 511
δι ΔI δι-ά-βη-μα, 329 600
συ SI συ, 293 319
προ PRO προ, 287 311
ο O ο-μά-δα, 246 710
υ I υ-γεί-α, 241 248
με ME με-γά-λος, 170 689
πε PE πέ-δι-λο, 164 275
ι I ι-κα-νός, 140 193
πο PO πο-δά-ρι, 116 509
κο KO κό-βω, 115 566
μα MA μα-γα-ζί, 102 633
θε QE θέ-α-μα, 89 241
τε TE τε-νε-κές, 86 373
αρ AR αρ-πάχ-τρα,κυ-ρί-αρ-χο,δέ-λε-αρ, 81 101
η I η-μέ-ρα, 75 230
ει I εί-δη-ση, 75 126
κυ KI κυ-ά-νι-ο, 70 91
γε YE γε-λά-δα, 64 119
κοι KI κοι-λά-δα, 64 98
εκ EK εκ-δη-λώ-σεις,δι-εκ-δί-κη-σα, 62 69
μι MI μί-ζα, 61 268
δη ΔI δη-λα-δή, 61 136
τα TA τα-ρί-φα, 59 586
νο NO νό-τα, 59 492
φυ FI φυ-γή, 58 96
χα HA χα, 57 154
νε NE νέ-ος, 56 309
βα VA βά-ζο, 55 193
πι PI πι-έ-ζω, 54 383
μο MO μό-δα, 54 259
αι E αι-γαί-ο,α-δι-αί-ρε-τα, 54 82
ξε KSE ξέ-νος, 53 122
δε ΔE δέ-η-ση, 52 158
συμ SIM συμ-βά-λλω, 52 53
ση SI σή-με-ρα, 51 413
μη MI μή-κος, 51 170
γρα YRA γρά-φω, 49 134
λα LA λά-βα, 48 242
λε LE λέ-βη-τας, 48 225
πλη PLI πλη-γή, 46 57
δυ ΔI δυ-να-μό, 45 85
πρω PRO πρώ-ην, 45 45
φι FI φι-γού-ρα, 44 150
οι I οι-νο-λό-γος, 43 66
ου U Ου-γγα-ρία,πε-ρι-ου-σί-α,βι-βλί-ου, 42 124
ερ ER δι-ερ-γα-σί-α, 41 59
ορ OR α-να-δι-ορ-γά-νω-ση, 41 54
βι VI βί-α, 40 72
φα FA φα-γο-πό-τι, 39 153
τρα TRA τρα-βώ, 38 56
εν EN εν,εν-δι-α-φέ-ρει,φω-νή-εν, 37 38
κε KE κε-νός, 36 122
δια ΔYYA διά-βα-σμα, 36 55
συν SIN συν, 36 42
το TO το, 35 220
φο FO φο-βέ-ρα, 35 155
λο LO λο-βός, 34 293
στα STA στα-βλάρ-χης, 34 138
σα SA σα, 33 237
κι KI κί-βδη-λο, 32 148
τη TI τη-γά-νι, 31 360
δο ΔO δό-γης, 30 157
σο SO σο-βα-ρός, 30 115
πη PI πη-γά-δι, 30 93
τυ TI τυ-λί-γω, 30 73
μυ MI μύ-γα, 30 38
πυ PI πυ-θα-γό-ρας, 30 31
δα ΔA Δα-βίδ, 28 147
παι PE παι-δί, 28 47
γνω YNO γνώ-μη, 28 47
τρι TRI τρι-ά-δα, 27 55
αν AN αν,γαι-άν-θρα-κας,κα-τε-υθεί-αν, 27 34
λι LI λί-στα, 26 278
χρη HRI χρή-μα, 26 30
λυ LI λυ-γί-ζω, 25 120
εμ EM εμ-βα-δό,πρω-το-εμ-φα-νί-στη-κε, 25 26
θυ QI θυ-γα-τέ-ρα, 24 61
συγ SIG συγ-χα-ρη-τή-ρι-α, 24 26
κρα KRA κρά-μα, 23 70
τρε TRE τρέ-λα, 23 40
κλει KLI κλει-δί, 23 35
κρυ KRI κρυ-ά-δα, 23 30
ω O ώ-ρα, 22 265
κου KU κου-βα-λώ, 22 122
βο VO βο-γκώ, 22 88
χω HO χω-λός, 22 72
βου VU βου-βά-λι, 22 45
καρ KAR καρ-βέ-λι, 22 28
ρο RO ρό-δα, 21 180
φε FE φε-γγά-ρι, 21 104
που PU που-λί, 21 61
ξυ KSI ξύ-γκι, 21 36
πλου PLU πλού-σι-ος, 21 26
σι SI σι-γά, 20 304
σκε SKE σκέ-λος, 20 62
πλα PLA πλα-γιά-ζω, 20 43
γυ YI γυ-μνά-ζω, 20 26
ρα RA ρα-βα-νί, 19 432
γα YA γα-βγί-ζω, 19 208
ρω RO ρώ-γα, 19 134
ζω ZO ζώ-ο, 19 96
στε STE στε-α-τί-νη, 19 93
φω FO φώ-κια, 19 89
λει LI λεί-α, 19 81
χο HO χό-βο-λη, 19 80
περ PER περ-νώ, 19 54
μπο BO μπο-γιά, 19 48
σκο SKO σκό-λη, 19 43
σε SE σε, 18 193
σω SO σω-βι-νι-στής, 18 134
μπα BA μπά-ζα, 18 36
κερ KER κερ-δη-θεί, 18 21
ψυ PSI ψυ-γεί-ο, 18 20
ποι PI ποί-η-μα, 17 115
τρο TRO τρό-πος, 17 64
ζη ZI ζη-λαν-δί-α, 17 33
σχε SHE σχε-δί-α, 17 31
στρα STRA στρα-βά-δι, 17 31
πραγ PRAY πράγ-μα, 17 22
αμ AM αμ-φε-τα-μί-νη,17 20
προσ PROS α-προσ-δό-κη-τη, 17 19
ρε RE ρε, 16 158
ρου RU ρού-βλι, 16 84
κω KO κώ-δι-κας, 16 48
και KE και-νός, 16 42
βε VE βε-βαι-ος, 16 42
για YYA και-νούρ-για,α-νε-μο-βλο-γιά, 16 36
τι TI τί-γρη, 15 517
ψη PSI ψη-λός, 15 59
δει ΔI δεί-κτης, 15 54
πει PI πεί-να, 15 53
μαρ MAR μάρ-κος, 15 20
πλε PLE πλέ-θρο, 15 20
χτυ HTI χτύ-πη-μα, 15 15
γι YI αι-τι-ο-λο-γι-κή, 14 195
γο YO γο-μά-ρι, 14 160
στο STO στο-κά-ρω, 14 69
του TU του-α-λέ-τα, 14 49
βλε VLE βλε-ννο-γό-νος, 14 24
φαι FE φαι-δρός, 14 20
πια PYYA πιά-νω, 14 19
αυ AF αυ-ξά-νει,τοι-αύ-τα, 14 16
θαυ QAV θαύ-μα, 14 14
να NA νά-νι, 13 505
δρα ΔRA δρα-γά-της, 13 25
αλ AL αλ-κα-λι-κές,ε-φι-άλ-τη,-, 13 17
φρο FRO φρό-κα-λο, 13 16
γλω YLO γλώ-σσα, 13 16
κρε KRE κρέ-ας, 13 13
λη LI λη-μέ-ρι, 12 145
ζε ZE ζε-νίθ, 12 70
χη HI χη-μεί-α, 12 64
μει MI μει-κτός, 12 47
χρο HRO χρο-νιά, 12 33
κλα KLA κλα-δί, 12 20
πνευ PNEF πνευ-στός, 12 19
πνευ PNEV πνεύ-μα, 12 19
πρα PRA πρά-ξη, 12 17
βρε VRE βρε, 12 12
ρι RI ρί-ζα, 11 615
νοι NI νοί-κι, 11 73
θα QA θά-λα-μος, 11 70
λου LU λού-βρο, 11 69
μου MU μου-λά-ρα, 11 56
κρι KRI κρι-θά-ρι, 11 40
ψω PSO ψω-μί, 11 34
ντυ DI ντύ-νω, 11 16
φτια FTYYA φτια-σί-δι, 11 14
ελ EL ελ-πί-ζω,δι-ελ-κυ-στίν-δα, 11 13
στη STI στή-θος, 10 136
μπε BE μπε-λάς, 10 38
σχο SHO σχό-λα-σμα, 10 22
στοι STI στοί-βα, 10 20
ρυθ RIQ α-πο-ρύθ-μι-ση, 10 13
μπερ BER μπερ-ντές, 10 11
σπου SPU σπου-δά-ζω, 10 11
σκαρ SKAR σκάρ-τος, 10 10
γλι YLI γλί-να, 10 10
νι NI νί-βω, 9 428
σου SU σου, 9 54
ντε DE ντε-νε-κές, 9 47
δω ΔO δώ-δε-κα, 9 41
φρα FRA φρά-γκο, 9 32
δου ΔU δου-λειά, 9 22
ιν IN Γκέρ-σου-ιν, 9 16
νυμ NIM νυμ-φε-υτεί, 9 10
μπαρ BAR Μπάρ-τοκ, 9 9
φταρ FTAR φτάρ-νι-σμα, 9 9
βη VI βή-μα, 8 41
τσι TSI τσι-γά-ρο, 8 16
φτα FTA έ-φτα-σε, 8 14
θρη QRI θρή-νος, 8 10
σφι SFI σφί-γγα, 8 10
πλυ PLI πλύ-ση, 8 9
βια VYYA βιά-ζο-μαι, 8 9
χαρ HAR χαρ-μά-νι, 8 8
νη NI νή-μα, 7 264
ρη RI ρή-μα, 7 125
ντα DA νταβάνι, 7 86
πω PO πώ-μα, 7 55
γου YU γού-βα, 7 55
ψε PSE ψε-γά-δι, 7 37
δρο ΔRO δρο-μά-κι, 7 36
κλι KLI κλί-κα, 7 12
στρι STRI στρί-γγλα, 7 12
βρι VRI βρί-σκε-ται,Ιμ-βρι-ώ-της, 7 11
θρε QRE θρέ-φω, 7 10
φτω FTO φτω-χός, 7 9
σφυ SFI σφύ-ξη, 7 9
βρα VRA βρα-βεί-ο, 7 9
βγα VYA βγά-ζω, 7 9
ζυ ZI ζύ-γι, 7 9
νω NO νω-πός, 6 199
χι HI χί-λια, 6 78
χει HI χει-λού, 6 63
ντο DO ντο, 6 61
χαι HE χαί-ρε, 6 29
μοι MI μοί-ρα, 6 23
μορ MOR μορ-φή, 6 22
τσα TSA τσα-γε-ρό, 6 19
τερ TER α-τέρ-μο-νες, 6 17
ναρ NAR ναρ-θη-κας, 6 16
φου FU φου-γά-ρο, 6 14
σπι SPI σπί-θα, 6 14
κιν KIN δι-α-κιν-δυ-νε-ύω, 6 13
φερ FER φερ-μου-άρ, 6 10
τρω TRO τρώ-ω,υ-περ-με-τρω-πί-α, 6 10
φτυ FTI φτύ-νω, 6 8
γλει YLI γλεί-φω, 6 8
καλ KAL κάλ-τσα, 6 7
στιγ STIY στίγ-μα, 6 7
βλα VLA βλά-βη, 6 7
τζε DZE τζε-λα-τι-να, 6 6
χρει HRI χρει-ά-ζο-μαι, 6 6
λεμ LEM λέμ-βος, 6 6
θερ QER θερ-μι-κός, 6 6
σπερ SPER σπέρ-νω, 6 6
σπρω SPRO σπρώ-χνω, 6 6
τολ TOL τόλ-μη, 6 6
κη KI κη-φή-νας, 5 444
θη QI θή-βα, 5 149
ξα KSA ξα-νά, 5 56
κει KI κεί-με-νο, 5 51
στει STI στεί-ρος, 5 39
χε HE χέ-λι, 5 33
κρο KRO κρο-κά-δι, 5 26
νυ NI νύ-στα, 5 26
ζου ZU ζου-ζου-νι, 5 24
λια LLA λια-κά-δα, 5 23
κλη KLI κλή-μα, 5 22
λαι LE λαί-λα-πα, 5 21
ψι PSI ψί-θυ-ρος, 5 18
τοι TI τοί-χος, 5 17
μπι BI μπι-ζέ-λι, 5 12
κρη KRI κρή-νη, 5 11
σερ SER σερ-βί-α, 5 10
τσε TSE τσε-κά-ρω, 5 10
πρε PRE πρέ-πει, 5 8
σχη SHI σχή-μα, 5 8
τζι DZI τζί-ρος,Tζι-βα-νί-δης, 5 7
παιρ PER παίρ-νω, 5 6
πρι PRI πρί-ζα, 5 6
στελ STEL στέλ-νω, 5 6
τρυ TRI τρύ-γος, 5 6
γερ YER γερ-μα-νι-κά, 5 6
μπουρ BUR μπούρ-δα, 5 5
εγ EG εγ-χεί-ρη-μα, 5 5
σταθ STAQ σταθ-μά, 5 5
ντι DI ντί-βα, 4 158
στρε STRE στρέ-ψη, 4 22
τουρ TUR τουρ-κί-α, 4 21
λοι LI λοι-μός, 4 20
λαμ LAM α-να-λαμ-βά-νω, 4 16
πτω PTO πτώ-ση, 4 16
σκα SKA σκά-λα, 4 15
φρι FRI φρί-κη, 4 12
μπου BU μπου-γά-δα, 4 11
κλε KLE κλε-ο-πά-τρα, 4 11
κορ KOR κορ-βέ-τα, 4 11
γνη YNI γνή-σι-ος, 4 8
λαν LAN λαν-τζα, 4 7
φθο FQO φθό-γγος, 4 6
βαθ VAQ α-να-βάθ-μι-ση, 4 6
γρη YRI γρή-γο-ρος, 4 6
δερ ΔER δέρ-μα, 4 6
φραγ FRAY δι-ά-φραγ-μα, 4 5
τιτ TIT τίτ-λο, 4 5
βελ VEL βα-βέλ, 4 5
πλαι PLE πλαί-σιο, 4 4
πορ POR πορ-το-κά-λι, 4 4
τεκ TEK τεκ-μή-ρι-ο, 4 4
γδυ YΔI γδυ-θεί, 4 4
μαι ME μαί-α, 3 164
σει SI σει-ρά, 3 149
ζο ZO ζο-ρι, 3 118
θει QI θεί-α, 3 94
κων KON γε-νι-κών,κων-στα-ντί-νος, 3 75
τω TO τώ-ρα, 3 73
ξι KSI ξί-δι, 3 66
ξη KSI ξη-ρός, 3 64
νου NU νου-νός, 3 60
κτι KTI κτί-ρι-ο, 3 49
τει TI τεί-χη, 3 41
θω QO θω-μάς, 3 40
γκα GA γκά-ζι, 3 25
παρ PAR α-νε-πάρ-κει-α, 3 22
σπα SPA σπά-ζω, 3 22
ρευ REF α-πα-γό-ρευ-ση, 3 21
κλο KLO κλο-πή, 3 16
σαρ SAR δυ-σαρ-μο-νί-α, 3 12
ντου DU ντου, 3 11
φαρ FAR φαρ-δέ-νω, 3 11
σκη SKI σκη-νή, 3 11
θρα QRA θρα-νί-ο, 3 9
τζα DZA τζά-κι, 3 8
φοι FI φοί-βος, 3 7
στερ STER στερ-γω, 3 7
ηλ IL ήλ-θα,προ-ήλ-θαν,Πα-πα-μι-χα-ήλ, 3 6
μνη MNI μνή-μα, 3 6
σφαι SFE σφαί-ρα, 3 6
βρο VRO Βρο-ντά-κης, 3 6
χρι HRI χρί-ση,μέx-ρι, 3 5
σκου SKU σκου-λή-κι, 3 5
στυ STI στύ-βω, 3 5
φρε FRE φρέ-ζα, 3 4
κιου KKU κιού-πι, 3 4
κλαι KLE κλαί-ω, 3 4
μερ MER μερ-μή-γκι, 3 4
παν PAN παν, 3 4
σαλ SAL Σαλ-βα-ντόρ, 3 4
βαρ VAR Βάρ-λας, 3 4
εμπ EB έμπ-νευ-ση,εμπ-νέ-ε-ται, 3 3
φιλ FIL φίλ-ντι-σι, 3 3
φλοι FLI φλοι-ός, 3 3
φθα FQA φθά-νω, 3 3
φθι FQI φθι-νό-πω-ρο, 3 3
φραν FRAN φραν-τζα, 3 3
φρυ FRI φρυ-γα-νιά, 3 3
χαλ HAL χαλ-βάς, 3 3
χερ HER χέρ-σος, 3 3
χρυ HRI χρυ-σά-φι, 3 3
χτι HTI χτί-ζω, 3 3
υι I υι-οί, 3 3
κιρ KIR κιρ-σός, 3 3
κνη KNI κνή-μη, 3 3
κομ KOM κόμ-βος,κομ-φου-κι-α-νι-σμός, 3 3
κουλ KUL κουλ-τού-ρα, 3 3
κουρ KUR Κούρ-δοι,κουρ-δι-στό, 3 3
μαλ MAL μαλ-θα-κός, 3 3
σφυγ SFIY σφυγ-μο-με-τρώ, 3 3
συμπ SIB συμπ-νέ-ω, 3 3
σκορ SKOR σκόρ-δο, 3 3
σπει SPI σπεί-ρα, 3 3
τσου TSU τσου-βά-λι, 3 3
βολ VOL βολ-βός, 3 3
βρογ VROG βρογ-χι-ο-λί-τι-δα, 3 3
γευ YEF γεύ-ση, 3 3
γυα YYA γυά-λα, 3 3
στι STI στί-βω, 2 164
ται TE ται-νί-α, 2 140
φη FI φή-μη, 2 63
θι QI θί-α-σος, 2 59
λω LO λω-πο-δύ-της, 2 52
ζει ZI α-γο-ρά-ζει, 2 49
κτη KTI κτή-μα, 2 45
θο QO θό-λος, 2 44
ψα PSA ψά-ρι, 2 29
φει FI φεί-δο-μαι, 2 26
γκο GO γκό-με-να, 2 26
ξο KSO ξό-α-νο, 2 22
μω MO μω-ά-μεθ, 2 21
ταν TAN ταν-γκό, 2 20
γκε GE γκέ-μια, 2 19
χυ HI χυ-δαί-ος, 2 16
χου HU χου-ζού-ρε-μα, 2 15
πτο PTO πτο-ού-μαι, 2 15
στρο STRO στρο-βι-λί-ζω, 2 15
πλο PLO πλο-η-γώ, 2 14
βερ VER Βέρ-νη, 2 13
σβη ZVI σβή-νω, 2 11
φτη FTI φτη-νός, 2 10
φθει FQI φθεί-ρω, 2 9
μπη BI μπή-γω, 2 8
φορ FOR φόρ-μα, 2 7
γκρι GRI γκρι, 2 7
πνι PNI πνί-γω, 2 7
συρ SIR συρ-μα, 2 7
τον TON α-δύ-να-τον, 2 7
τρου TRU τρού-λος, 2 7
μπαι BE μπαί-νω, 2 6
γκρο GRO γκρο-τέ-σκο, 2 6
χρε HRE χρε-ο-κο-πί-α, 2 6
πλι PLI πλι-θι-νος, 2 6
σκλη SKLI σκλη-ρός, 2 6
στρω STRO στρώ-μα, 2 6
βυ VI Βυ-ζά-ντι-ο, 2 6
λον LON λον-δί-νο, 2 5
πτη PTI πτη-νό, 2 5
σια SSA Σιά-νος,δια-κό-σια, 2 5
τσια TSSA βε-νε-τσιά-νοι, 2 5
δρω ΔRO δρω, 2 5
μπλε BLE μπλε, 2 4
μπρο BRO μπρο-σού-ρα, 2 4
γκρε GRE γκρε-μί-ζω, 2 4
παυ PAF α-κα-τα-παύ-τως, 2 4
σκι SKI σκι-ά, 2 4
σλα SLA σλά-βος, 2 4
σπε SPE σπε-ύδω, 2 4
σπο SPO σπό-γγος, 2 4
βαν VAN Βάν-δα-λος, 2 4
μπλο BLO μπλό-φα, 2 3
ντρα DRA ντρά-βα-λα, 2 3
φαλ FAL φάλ-τσο, 2 3
φουρ FUR φούρ-κα, 2 3
χον HON χόν-δρος, 2 3
χρω HRO χρώ-μα, 2 3
ηρ IR δι-ήρ-κε-σε, 2 3
κλυ KLI κλύ-σμα, 2 3
κρου KRU κρου-α-ζιέ-ρα, 2 3
πεμπ PEM θε-ό-πεμπ-τος, 2 3
ψο PSO ψό-φος, 2 3
σπαρ SPAR σπαρ-μέ-νος, 2 3
σπον SPON σπόν-δυ-λος, 2 3
δεν ΔEN δέν-δρο, 2 3
διω ΔYYO διώ-χνω, 2 3
μπελ BEL Μπελ-τράν, 2 2
μπλα BLA μπλά-βος, 2 2
μπρα BRA μπρά-βο, 2 2
μπρι BRI μπρί-κι, 2 2
μπρου BRU μπρού-σκος, 2 2
μπουλ BUL μπουλ-ντόγκ, 2 2
τζου DZU τζού-ρα, 2 2
αιφ EF αιφ-νί-δι-α, 2 2
εχ EH έχ-θρα,εχ-θρός, 2 2
φιρ FIR φίρ-μα, 2 2
φλεγ FLEY φλέγ-μα, 2 2
φον FON Φον,φον-ξι-ο-να-λι-σμού, 2 2
φρου FRU φρου-κτό-ζη, 2 2
φτιαγ FTYYAY φτιαγ-μέ-νος, 2 2
φουτ FUT φουτ-μπόλ, 2 2
γκλα GLA γκλά-βα, 2 2
χιο HHO χιό-νι, 2 2
χορ HOR χορ-δή, 2 2
χωρ HOR χωρ-ιά, 2 2
χουρ HUR Χουρ-μου-ζι-ά-δου, 2 2
κολ KOL κόλ-πος, 2 2
μεν MEN μεν,Μέν-γκερ, 2 2
παλ PAL παλ-μός, 2 2
πλει PLI πλει-ά-δα, 2 2
πλοι PLI πλοί-ο, 2 2
πληκ PLIK πλήκ-τρα,πληκ-τρο-λό-γι-ο, 2 2
πουλ PUL πούλ-μαν, 2 2
θρομ QROM θρόμ-βος, 2 2
ρομ ROM ρομ-φαία, 2 2
σφη SFI σφή-κα, 2 2
σλο SLO Σλο-βα-κί-α, 2 2
σπυ SPI σπυ-ρί, 2 2
στρου STRU στρού-γκα, 2 2
ταμ TAM ταμ, 2 2
τραι TRE τραί-νο, 2 2
βρεγ VREY βρεγ-μα-τι-κό, 2 2
βρει VRI βρει, 2 2
βρη VRI βρή-κα, 2 2
βουλ VUL βουλ-γα-ρι-κή, 2 2
βουρ VUR Βούρ-βε-ρης, 2 2
βγη VYI βγή-κα, 2 2
βδε VΔE βδέ-λλα, 2 2
γλυ YLI γλύ-κα, 2 2
γρι YRI γρι-ά, 2 2
δυσ ΔIZ δυσ-λει-τουρ-γί-α, 2 2
ας AS κρέ-ας, 1 117
νει NI νεί-λος, 1 108
γη YI α-γω-γή, 1 85
νται DE αι-σθά-νο-νται, 1 82
γω YO γω-νιά, 1 78
της TIS α-δυ-σώ-πη-της, 1 71
των TON α-βε-βαι-ο-τή-των, 1 48
σμε ZME σμέ-ου-ρο, 1 48
σμα ZMA σμα-ρά-γδι, 1 42
κια KKA κιά-λια, 1 39
ζα ZA ζα-κέ-τα, 1 34
σαν SAN α-κο-λού-θη-σαν, 1 33
πτι PTI πτί-λο, 1 32
ξω KSO ξω-τι-κό, 1 31
ψει PSI ψεί-ρα, 1 31
ρυ RI ρύ-ζι, 1 30
χνο HNO χνό-το, 1 29
ραι RE ραί-νω, 1 29
ζουν ZUN α-γο-ρά-ζουν, 1 27
δες ΔES αι-τι-ώ-δες, 1 27
ως OS α-ε-νά-ως, 1 23
ντρι DRI ντρί-λι, 1 21
σμι ZMI σμί-γω, 1 21
βω VO βω-μός, 1 20
ξου KSU ξού-ρας, 1 19
θου QU θού-ρι-ος, 1 19
νους NUS α-με-ρι-κα-νούς, 1 18
στω STO στω-ι-κός, 1 18
μπει BI ε-μπει-ρί-α, 1 17
κτυ KTI κτυ-πώ, 1 17
ρους RUS ρους, 1 17
μαν MAN Γκόλντ-μαν, 1 14
ναι NE ναι, 1 14
λες LES α-φε-λές, 1 13
λιο LLO λιο-ντά-ρι, 1 13
σφα SFA σφά-ζω, 1 13
νια NNA νιά-ου, 1 12
πτυ PTI πτυ-χή, 1 12
ταρ TAR Γα-λα-ταρ-ιώ-της, 1 12
σθε SQE σθέ-νος, 1 11
ον ON α-κορ-ντε-όν, 1 10
τευ TEF α-πο-γο-ή-τευ-ση, 1 10
γαι YE γαι-άν-θρα-κας, 1 10
γης YIS α-ντα-λλα-γής, 1 10
καν KAN α-να-δεί-χθη-καν, 1 9
ντρε DRE ντρε-πο-μαι, 1 8
γκι GI γκι, 1 8
πως POS πως, 1 8
πουρ PUR πουρ-νά-ρι, 1 8
τρη TRI με-τρή-σι-μη,μέ-τρη-ση, 1 8
τια TYYA τιά-ρα, 1 8
νταρ DAR α-ντάρ-τι-κα, 1 7
φτε FTE φτε-λιά, 1 7
μας MAS μας,κι-μάς, 1 7
νορ NOR α-νε-πα-νόρ-θω-τα, 1 7
σκω SKO σκώ-ρος, 1 7
στου STU στου-πί, 1 7
ζαν ZAN α-γό-ρα-ζαν, 1 7
χνω HNO χνώ-το, 1 6
χτη HTI χτή-μα, 1 6
ξαι KSE ξαί-νω, 1 6
μην MIN μην, 1 6
πτε PTE πτέ-ρυ-γα, 1 6
τους TUS η-χη-ρό-τα-τους, 1 6
δελ ΔEL α-δελ-φό-τη-τα, 1 6
δρυ ΔRI δρυ-μός, 1 6
τζη DZI Κα-λα-ϊ-τζή,Τζή-μας, 1 5
μια MNNA μια, 1 5
νιω NNO νιώ-θω, 1 5
πας PAS α-γα-πάς, 1 5
πνο PNO πνο-ή, 1 5
σχα SHA σχά-ρα, 1 5
ταγ TAY τάγ-μα, 1 5
γαρ YAR γαρ, 1 5
σμη ZMI σμή-νος, 1 5
δειγ ΔIY δείγ-μα, 1 5
δρι ΔRI δρι-μύς, 1 5
ντερ DER ’-ντερ-σον, 1 4
ντρο DRO ντρο-πή, 1 4
φια FHHA φιά-σκο, 1 4
γκλι GLI γκλί-τσα, 1 4
χοι HI χοι-ρι-νός, 1 4
εις IS α-γνο-είς, 1 4
κλω KLO κλώ-θω, 1 4
κτε KTE κτε-νί-ζω, 1 4
νιο NNO νιό-τη, 1 4
πεν PEN πεν-θι-μος, 1 4
πλω PLO πλώ-ρη, 1 4
σας SAS κα-θα-ρε-ύου-σας, 1 4
σφαλ SFAL α-πο-σφαλ-μα-τω-ση, 1 4
σφο SFO προ-σφο-ρά,σφο-δρός, 1 4
τορ TOR τόρ-νος, 1 4
τσο TSO τσο-γλά-νι, 1 4
δαι ΔE δαι-μό-νι-ο, 1 4
φλε FLE φλέ-βα, 1 3
φλου FLU φλου, 1 3
φως FOS φως, 1 3
φθη FQI ε-γκα-τα-λεί-φθη-κα, 1 3
γκερ GER Γκέρ-σου-ιν, 1 3
χλα HLA χλα-πά-τσα, 1 3
χνου HNU χνού-δι, 1 3
χτα HTA χτα-πό-δι, 1 3
χτες HTES χτες, 1 3
κνι KNI κνί-δω-ση, 1 3
κον KON κον-κάρ-δα,κα-θή-κον, 1 3
πεις PIS βλέ-πεις, 1 3
ποια PYYA ό-ποια,ποια, 1 3
πιο PYYO πιο, 1 3
ποιο PYYO ό-ποιο,ποιο, 1 3
θεια QHHA θειά-φι, 1 3
σφερ SFER σφερ-δού-κλι, 1 3
σκρα SKRA σκρά-πας, 1 3
σταρ STAR Α-ρί-σταρ-χος, 1 3
στον STON του-λά-χι-στον, 1 3
βγαι VYE βγαί-νω, 1 3
σβο ZVO σβό-λος, 1 3
δρε ΔRE δρέ-πω, 1 3
μπεργκ BERG Χά-ι-ζεν-μπεργκ, 1 2
μπυ BI μπύ-ρα, 1 2
μπλι BLI μπλι-γού-ρι, 1 2
μπολ BOL φουτ-μπόλ, 1 2
μπρε BRE μπρε-λόκ, 1 2
ντορ DOR ντορ-βάς, 1 2
τζια DZZA νε-ρα-τζιά, 1 2
φαν FAN φαν-φά-ρα, 1 2
φιε FHHE φιέ-στα, 1 2
φιο FHHO φιό-γκος, 1 2
φλερ FLER φλερ-τά-ρω, 1 2
φλι FLI φλι-τζά-νι, 1 2
φλω FLO φλω-ρε-ντί-α, 1 2
γκου GU γκου-ρού, 1 2
χλο HLO χλό-η, 1 2
χθες HQES χθες, 1 2
χθο HQO χθό-νι-ος, 1 2
χρα HRA χρά-μι, 1 2
κνω KNO κνώ-δα-λο, 1 2
κροι KRI κροι-σος, 1 2
ξορ KSOR ξόρ-κι, 1 2
λοκ LOK Λοκ,μπρε-λόκ, 1 2
λορ LOR λόρ-δα, 1 2
μιλ MIL Μίλ-των, 1 2
μυς MIS μυς, 1 2
μιας MNNAS μιας,κλη-ρο-νο-μιάς, 1 2
μουρ MUR Μουρ,Τι-μουρ, 1 2
πλεγ PLEY πλέγ-μα, 1 2
ψαλ PSAL ψαλ-μός, 1 2
ποιον PYYON ό-ποιον,ποιον, 1 2
ποιος PYYOS ποιος, 1 2
θαλ QAL θαλ-πω-ρή, 1 2
θελ QEL θέλ-γη-τρο, 1 2
θες QES θες,νό-θες, 1 2
θνη QNI θνη-τός, 1 2
θραυ QRAF θραύ-ση, 1 2
θρι QRI θρι-αμ-βο-λο-γώ, 1 2
ρουρ RUR ρουρ, 1 2
σφρα SFRA σφρα-γί-δα, 1 2
σκοι SKI σκοι-νί, 1 2
σκυ SKI σκύ-βω, 1 2
σκιρ SKIR σκίρ-τη-μα, 1 2
σλη SLI Σλή-μαν,πρό-σλη-ψη, 1 2
σταλ STAL νο-σταλ-γί-α,στάλ-θη-κα, 1 2
στους STUS κό-στους,στους, 1 2
τροι TRI τροί-α, 1 2
τσαρ TSAR τσαρ-δά-κι, 1 2
τσιο TSSO τσιό-τρα, 1 2
βλο VLO α-νε-μο-βλο-γιά, 1 2
βιο VYYO βιο-λί, 1 2
γλα YLA γλά-στρα, 1 2
γρε YRE Γρε-γκό-ρι, 1 2
γρο YRO γρό-σι, 1 2
δεις ΔIS δεις, 1 2
αντ AD ’ντ-λερ, 1 1
αχ AH αχ, 1 1
ακ AK ακ-μή,-,-, 1 1
αλτσ ALTS αλτσ-χά-ι-μερ, 1 1
ασθ ASQ ασθ-μα, 1 1
μπαλ BAL Μπάλ, 1 1
μπερν BERN Μπερν-στά-ιν, 1 1
μπες BES μπες, 1 1
μπεζ BEZ μπεζ, 1 1
μπιλ BIL Μπιλ, 1 1
μπλερ BLER Μπλερ, 1 1
μπλοκ BLOK μπλοκ, 1 1
μπλουζ BLUZ μπλουζ, 1 1
μπογκ BOG Μπογκ-ντά-νοφ, 1 1
μποξ BOKS μποξ, 1 1
μπρος BROS μπρος, 1 1
μπουκ BUK Μπουκ-τσίν, 1 1
μπουσ BUZ Μπούσ-γος, 1 1
ντιπ DIP ντιπ, 1 1
ντολ DOL ντολ-μάς, 1 1
ντουζ DUZ ντουζ, 1 1
ντβορ DVOR Ντβόρ-ζακ, 1 1
τζαρ DZAR Τζάρ-μους, 1 1
τζαζ DZAZ τζαζ, 1 1
τζετ DZET τζετ, 1 1
τζιμ DZIM Τζιμ, 1 1
τζο DZO τζό-γος, 1 1
τζον DZON Τζον, 1 1
τζων DZON Τζων, 1 1
τζορτζ DZORDZ Τζορτζ, 1 1
τζωρτζ DZORDZ Τζωρτζ, 1 1
ντζιω DZZO Ντζιώ-ρας, 1 1
εντ ED Εντ, 1 1
αιχ EH αιχ-μή, 1 1
εξ EKS εξ, 1 1
ερνστ ERNST Ερνστ, 1 1
φαξ FAKS φαξ, 1 1
φατ FAT φάτ-νη, 1 1
φιλμ FILM φιλμ, 1 1
φις FIS φις, 1 1
φλα FLA φλα-μαν-δός, 1 1
φλας FLAS φλας, 1 1
φλερτ FLERT φλερτ, 1 1
φλυ FLI φλύ-α-ρος, 1 1
φλο FLO φλό-γα, 1 1
φωλ FOL Φώλ-κερ, 1 1
φραγκ FRAG Φραγκ-φούρ-τη, 1 1
φρη FRI Φρή-αρς, 1 1
φριντ FRID Φρίντ-μαν, 1 1
φται FTE φταί-ω, 1 1
φτερ FTER φτέρ-να, 1 1
φτου FTU φτου, 1 1
φτυα FTYYA φτυά-ρι, 1 1
γκαλ GAL Γκαλ-μπρέ-ιθ, 1 1
γκαρ GAR γκαρ-σό-νι, 1 1
γκιο GGO γκιό-σα, 1 1
γκιουρ GGUR Γκιούρ-δας, 1 1
γκλομπ GLOB γκλομπ, 1 1
γκογκ GOG γκογκ, 1 1
γκολ GOL γκολ, 1 1
γκολντ GOLD Γκόλντ-μαν, 1 1
γκολφ GOLF γκολφ, 1 1
γκρα GRA γκρα-βού-ρα, 1 1
γκραμ GRAM Γκράμ-σι, 1 1
γκραν GRAN γκραν-γκι-νιόλ, 1 1
γκρουπ GRUP γκρουπ, 1 1
χαφ HAF χαφ, 1 1
χανς HANS Χανς, 1 1
χαυ HAV χαύ-νω-ση, 1 1
χεν HEN Χέν-ρι, 1 1
χιω HHO Χιώ-της, 1 1
χιου HHU χιού-μορ, 1 1
χιουμ HHUM Χιουμ, 1 1
χιτ HIT Χίτ-λερ, 1 1
χλαι HLE χλαί-νη, 1 1
χλε HLE χλε-υά-ζω, 1 1
χλι HLI χλι-α-ρός, 1 1
χλω HLO χλω-μά-δα, 1 1
χναρ HNAR χνάρ-ια, 1 1
χωλ HOL χωλ, 1 1
χθε HQE χθε-σι-νός, 1 1
χροι HRI χροι-ά, 1 1
χτε HTE χτέ-να, 1 1
ιμ IM Ιμ-βρι-ώ-της, 1 1
ειρ IR ειρ-μός, 1 1
ιγ IY ιγ-μο-ρί-τι-δα, 1 1
καντ KAD Καντ, 1 1
καρλ KARL Καρλ, 1 1
κεντ KED Κεντ, 1 1
κιμ KIM Κιμ, 1 1
κυρ KIR Κυρ-ια-κή, 1 1
κιτς KITS κιτς, 1 1
κιο KKO κιό-λας, 1 1
κλακ KLAK κλακ, 1 1
κλαρκ KLARK Κλαρκ, 1 1
κλυν KLIN Κλυν, 1 1
κλου KLU κλου-βί, 1 1
κνου KNU κνού-το, 1 1
κοντ KOD Κοντ, 1 1
κογκ KOG κογκ, 1 1
κοκ KOK κοκ, 1 1
κορν KORN Κόρν-φορθ, 1 1
κραχ KRAH κραχ, 1 1
κρεμ KREM κρεμ, 1 1
κρω KRO κρώ-ζω, 1 1
ξαφ KSAF ξαφ-νι-κά, 1 1
κβα KVA κβα-ντο-μη-χα-νι-κή, 1 1
κζου KZU Κζού-νιας, 1 1
λαρ LAR λαρ-δί, 1 1
λενγκ LENG Λένγκ, 1 1
λιστ LIST Λιστ, 1 1
λιω LLO λιώ-νω, 1 1
λυω LLO λυώ-νω, 1 1
λομ LOM Λομ-βαρ-δοί, 1 1
λωτ LOT Λωτ, 1 1
λουντ LUD Λούντ-βιχ, 1 1
λουκ LUK λουκ, 1 1
μαξ MAKS Μαξ, 1 1
μαμ MAM μαμ, 1 1
μαρκ MARK Μαρκ, 1 1
μαρξ MARKS Μαρξ, 1 1
μεμ MEM μέμ-φο-μαι, 1 1
μιλλ MIL Μιλλ, 1 1
μυρ MIR μυρ-μή-γκια, 1 1
μνει MNI μνεί-α, 1 1
μυα MNNA μυα-λό, 1 1
μιαν MNNAN μιαν, 1 1
μον MON Μόν-σε-ρατ, 1 1
μορς MORS Μορς, 1 1
μοβ MOV μοβ, 1 1
μουμ MUM Μουμ-τζά-κης, 1 1
ολ OL Ολ-μέ-κοι, 1 1
ομ OM ομ-φά-λι-ος, 1 1
παμ PAM παμ-φτω-χος, 1 1
παζλ PAZL παζλ, 1 1
πυρ PIR πυρ, 1 1
πυγ PIY πυγ-μή, 1 1
πολ POL Πολ, 1 1
πωλ POL Πωλ, 1 1
πορτ PORT πορτ-μπα-γκάζ, 1 1
ποστ POST Ποστ, 1 1
πραι PRE πραί-το-ρας, 1 1
πρη PRI πρή-ζω, 1 1
πρυ PRI πρύ-μνη, 1 1
πριμ PRIM πριμ, 1 1
πριν PRIN πριν, 1 1
προς PROS προς, 1 1
πρου PRU Πρου-ντόν, 1 1
ψηκ PSIK ψήκ-τρα, 1 1
ψηγ PSIY ψήγ-μα, 1 1
πται PTE πταί-σμα, 1 1
πουφ PUF πουφ, 1 1
πιες PYYES πιες, 1 1
ποιες PYYES ποιες, 1 1
πιει PYYI πιει, 1 1
πιω PYYO πιω, 1 1
ποιους PYYUS ποιους, 1 1
θλι QLI θλί-ψη, 1 1
θρυ QRI θρυ-λι-κός, 1 1
ρηντ RID Ρηντ, 1 1
ρογ ROG ρόγ-χος, 1 1
ροκ ROK ροκ-φόρ, 1 1
ρωγ ROY ρωγ-μές, 1 1
σαφ SAF Σαφ, 1 1
σακ SAK σακ-χα-ρώ-δης, 1 1
σακς SAKS Σακς, 1 1
σαμ SAM Σαμ, 1 1
σεφ SEF σεφ, 1 1
σαιξ SEKS σαιξ-πηρ, 1 1
σεξ SEKS σεξ, 1 1
σεν SEN σεν-σου-α-λι-σμός, 1 1
σεντ SENT σεντ, 1 1
σεντς SENTS σεντς, 1 1
σφεν SFEN σφεν-δό-νη, 1 1
σφρι SFRI σφρι-γη-λός, 1 1
σφου SFU σφου-γγά-ρι, 1 1
σχι SHI σχί-ζω, 1 1
σχοι SHI σχοι-νί, 1 1
σχωρ SHOR σχωρ-νώ, 1 1
σημ SIM Σημ, 1 1
σιγ SIY σίγ-μα, 1 1
σκαν SKAN σκαν-δά-λη, 1 1
σκαι SKE σκαι-ός, 1 1
σκια SKKA σκιά-ζω, 1 1
σκιαχ SKKAH σκιάχ-τρο, 1 1
σκλα SKLA σκλά-βος, 1 1
σκνι SKNI σκνί-πα, 1 1
σκον SKON Σκόν-δρας, 1 1
σκρι SKRI σκρί-νι-ο, 1 1
σλε SLE Σλε-ντόρφ, 1 1
σπαν SPAN Σπαν-δά-γος, 1 1
σπεν SPEN Σπέν-σερ, 1 1
σπη SPI σπή-λαι-ο, 1 1
σπιν SPIN σπιν-θή-ρας, 1 1
σπιρ SPIR σπίρ-το, 1 1
σπλα SPLA σπλά-χνα, 1 1
σπλη SPLI σπλή-να, 1 1
σπλι SPLI σπλι-θά-ρι, 1 1
σπορ SPOR σπορ, 1 1
σπορτ SPORT σπορτ, 1 1
σπουρ SPUR σπουρ-γί-της, 1 1
σπιου SPYYU σπιου-νά, 1 1
σρι SRI Σρι, 1 1
σιου SSU Σιου-μπέ-τερ, 1 1
στιλ STIL στίλ-βωμα, 1 1
στυλ STIL στυλ, 1 1
στην STIN στην, 1 1
στις STIS στις, 1 1
στηβ STIV Στηβ, 1 1
στοκ STOK στοκ, 1 1
στομ STOM στόμ-φος, 1 1
στοπ STOP στοπ, 1 1
στορ STOR στορ-γή, 1 1
στρει STRI στρεί-δι, 1 1
στρυφ STRIF στρυφ-νός, 1 1
στιου STYYU Στιού-αρτ, 1 1
σουλ SUL σουλ-τά-να, 1 1
σουτ SUT σουτ, 1 1
τακτ TAKT τακτ, 1 1
ταιρ TER ταιρ-ιά-ζει, 1 1
τεστ TEST τεστ, 1 1
τηκ TIK τηκ, 1 1
τικ TIK τικ, 1 1
τυμ TIM τύμ-βος, 1 1
την TIN την, 1 1
τυρ TIR τύρ-βη, 1 1
τις TIS τις, 1 1
τμη TMI τμή-μα, 1 1
τοστ TOST τοστ, 1 1
τρεις TRIS τρεις, 1 1
τσαχ TSAH τσαχ-πι-νιά, 1 1
τσακ TSAK τσακ, 1 1
τσεν TSEN Τσεν, 1 1
τσιρ TSIR τσίρ-κο, 1 1
τσομ TSOM Τσόμ-σκι, 1 1
τσουχ TSUH τσούχ-τρας, 1 1
τσουρ TSUR τσούρ-μο, 1 1
τουγκ TUG Τουγκ, 1 1
βαγκ VAG Βάγκ-νερ, 1 1
βαμ VAM βαμ-βα-κιού, 1 1
βιλ VIL Βιλ-φρέ-ντο, 1 1
βομ VOM βομ-βη-τής, 1 1
βορ VOR βορ-ιάς, 1 1
βρου VRU βρού-με, 1 1
βρουν VRUN βρουν, 1 1
βγει VYI βγει, 1 1
βγω VYO βγω, 1 1
γεν YEN γεν, 1 1
γιλ YIL Γιλ-μάζ, 1 1
γλε YLE γλέ-ντι, 1 1
γνα YNA γνά-θος, 1 1
γνε YNE γνέ-θω, 1 1
γοτ YOT γότ-θοι, 1 1
γραι YRE γραι-κός, 1 1
γρυ YRI γρύ-λος, 1 1
γρου YRU γρου-σού-ζης, 1 1
γεια YYA γεια, 1 1
γιορ YYOR γιορ-τή, 1 1
γιος YYOS γιος, 1 1
σμπα ZBA σμπα-ρά-λια, 1 1
σμπι ZBI σμπί-ρος, 1 1
ζυλ ZIL Ζυλ, 1 1
σμαλ ZMAL σμάλ-το, 1 1
σμερ ZMER σμέρ-να, 1 1
σμυ ZMI σμύ-ρις, 1 1
σμιθ ZMIQ Σμιθ, 1 1
σμυρ ZMIR σμύρ-νη, 1 1
σμηγ ZMIY σμηγ-μα-το-γό-νος, 1 1
σβαρ ZVAR σβάρ-να, 1 1
σβελ ZVEL σβέλ-τος, 1 1
σβερ ZVER σβέρ-κος, 1 1
σβου ZVU σβου-νιά, 1 1
δαφ ΔAF δάφ-νη, 1 1
δαμ ΔAM Δαμ-κα-λί-δης, 1 1
δις ΔIS δις, 1 1
δογ ΔOY δόγ-μα, 1 1
δυα ΔYYA δυά-ρα, 1 1
δυο ΔYYO δυο, 1 1

2) Πίνακας Μεσαίων-Συλλαβών

Βρέθηκαν 805 γραπτές / 498 προφορικές συλλαβές.

Γραφή Προφορά Παράδειγμα Ποσότητα Σύνολο
ρι RI ρί-ζα 576 615
τι TI τί-γρη 484 517
α A α-βά-κι-ο,αι-τι-α-τι-κή,α-γγα-ρεί-α 450 2103
με ME με-γά-λος 403 689
νι NI νί-βω 393 428
πο PO πο-δά-ρι 378 509
μα MA μα-γα-ζί 363 633
τα TA τα-ρί-φα 348 586
να NA νά-νι 341 505
νο NO νό-τα 332 492
πι PI πι-έ-ζω 326 383
ρα RA ρα-βα-νί 305 432
ο O ο-μά-δα 282 710
σι SI σι-γά 274 304
τη TI τη-γά-νι 261 360
δι ΔI δι-ά-βη-μα 244 600
λι LI λί-στα 227 278
λο LO λο-βός 218 293
μι MI μί-ζα 201 268
τε TE τε-νε-κές 195 373
νε NE νέ-ος 190 309
ω O ώ-ρα 186 265
κο KO κό-βω 181 566
γι YI αι-τι-ο-λο-γι-κή 179 195
λε LE λέ-βη-τας 174 225
μο MO μό-δα 168 259
στι STI στί-βω 162 164
λα LA λά-βα 155 242
ντι DI ντί-βα 149 158
κα KA κά-βα 148 790
πα PA πα-γί-δα 148 511
θε QE θέ-α-μα 147 241
γα YA γα-βγί-ζω 147 208
η I η-μέ-ρα 141 230
θη QI θή-βα 138 149
γο YO γο-μά-ρι 132 160
ρε RE ρε 129 158
ε E έ-λα-το,α-έ-να-ης 123 1137
ρο RO ρό-δα 118 180
νη NI νή-μα 116 264
δο ΔO δό-γης 115 157
φο FO φο-βέ-ρα 114 155
ζο ZO ζο-ρι 114 118
στη STI στή-θος 112 136
το TO το 111 220
βα VA βά-ζο 110 193
πε PE πέ-δι-λο 107 275
δε ΔE δέ-η-ση 103 158
φι FI φι-γού-ρα 101 150
φα FA φα-γο-πό-τι 99 153
ποι PI ποί-η-μα 95 115
λυ LI λυ-γί-ζω 93 120
ρη RI ρή-μα 89 125
ρω RO ρώ-γα 86 134
χα HA χα 85 154
στα STA στα-βλάρ-χης 85 138
γρα YRA γρά-φω 85 134
νω NO νω-πός 83 199
κι KI κί-βδη-λο 83 148
λη LI λη-μέ-ρι 83 145
μη MI μή-κος 80 170
φε FE φε-γγά-ρι 80 104
σο SO σο-βα-ρός 73 115
χι HI χί-λια 70 78
σε SE σε 65 193
βο VO βο-γκώ 63 88
δη ΔI δη-λα-δή 62 136
ξι KSI ξί-δι 61 66
ντα DA νταβάνι 59 86
γη YI α-γω-γή 59 85
φω FO φώ-κια 57 89
θι QI θί-α-σος 56 59
νει NI νεί-λος 55 108
στε STE στε-α-τί-νη 55 93
χο HO χό-βο-λη 53 80
λλη LI αρ-χαι-ο-ε-λλη-νι-κός 52 54
τω TO τώ-ρα 51 73
χει HI χει-λού 51 63
κε KE κε-νός 50 122
θα QA θά-λα-μος 50 70
ϊ I α-θε-ϊ-σμό 50 52
δα ΔA Δα-βίδ 49 147
ρου RU ρού-βλι 49 84
ι I ι-κα-νός 47 193
σμε ZME σμέ-ου-ρο 47 48
σα SA σα 46 237
λει LI λεί-α 46 81
κρα KRA κρά-μα 46 70
λου LU λού-βρο 46 69
γει YI α-λλη-λε-νερ-γεί 46 67
πη PI πη-γά-δι 45 93
γω YO γω-νιά 45 78
ντο DO ντο 45 61
κτι KTI κτί-ρι-ο 45 49
σω SO σω-βι-νι-στής 44 134
γου YU γού-βα 44 55
γε YE γε-λά-δα 43 119
τυ TI τυ-λί-γω 42 73
ξε KSE ξέ-νος 41 122
ζε ZE ζε-νίθ 41 70
φη FI φή-μη 41 63
λω LO λω-πο-δύ-της 41 52
κου KU κου-βα-λώ 40 122
δυ ΔI δυ-να-μό 39 85
σκε SKE σκέ-λος 39 62
κει KI κεί-με-νο 39 51
θο QO θό-λος 39 44
φυ FI φυ-γή 38 96
χω HO χω-λός 38 72
πω PO πώ-μα 38 55
βαι VE βε-βαι-ος 38 38
στο STO στο-κά-ρω 37 69
τρο TRO τρό-πος 37 64
θυ QI θυ-γα-τέ-ρα 37 61
ρει RI α-γγα-ρεί-α 37 56
δει ΔI δεί-κτης 37 54
λλα LA α-πέ-στε-λλα,α-λλά 36 46
μμε ME α-ντι-συ-μμε-τρι-κή 34 34
ντε DE ντε-νε-κές 33 47
κτη KTI κτή-μα 33 45
ου U Ου-γγα-ρία,πε-ρι-ου-σί-α,βι-βλί-ου 32 124
νοι NI νοί-κι 32 73
περ PER περ-νώ 32 54
σου SU σου 32 54
μει MI μει-κτός 31 47
πτι PTI πτί-λο 31 32
υο VO α-να-κα-τε-υό-ταν 31 31
βι VI βί-α 30 72
που PU που-λί 30 61
ση SI σή-με-ρα 29 413
πει PI πεί-να 29 53
μπο BO μπο-γιά 29 48
τει TI τεί-χη 29 41
κρι KRI κρι-θά-ρι 29 40
ρυ RI ρύ-ζι 29 30
αι E αι-γαί-ο,α-δι-αί-ρε-τα 28 82
ξα KSA ξα-νά 28 56
μπε BE μπε-λάς 28 38
χνο HNO χνό-το 28 29
ραι RE ραί-νω 28 29
μου MU μου-λά-ρα 27 56
τρι TRI τρι-ά-δα 27 55
δω ΔO δώ-δε-κα 27 41
δρο ΔRO δρο-μά-κι 27 36
και KE και-νός 26 42
υτο FTO α-πί-στε-υτο 26 31
θρω QRO αν-θρώ-πι-νη 26 26
κη KI κη-φή-νας 25 444
συ SI συ 25 319
ξη KSI ξη-ρός 25 64
υτι FTI α-υτί 25 26
προ PRO προ 24 311
χε HE χέ-λι 24 33
μμα MA βά-μμα 24 29
ει I εί-δη-ση 23 126
χη HI χη-μεί-α 23 64
νου NU νου-νός 23 60
του TU του-α-λέ-τα 23 49
κω KO κώ-δι-κας 23 48
βη VI βή-μα 23 41
φρα FRA φρά-γκο 23 32
χαι HE χαί-ρε 23 29
λλο LO α-πο-στε-λλό-μουν 23 28
βου VU βου-βά-λι 22 45
κυ KI κυ-ά-νι-ο 21 91
σκο SKO σκό-λη 21 43
βε VE βε-βαι-ος 21 42
χνι HNI βι-ο-τε-χνί-α 21 22
σσο SO α-να-πτύ-σσο-μαι 21 21
ουρ UR για-ούρ-τι,δη-μι-ουρ-γεί 21 21
χρο HRO χρο-νιά 20 33
γκο GO γκό-με-να 20 26
νυ NI νύ-στα 20 26
ντρι DRI ντρί-λι 20 21
σμι ZMI σμί-γω 20 21
ννο NO βλε-ννο-γό-νος 20 20
παι PE παι-δί 19 47
γνω YNO γνώ-μη 19 47
πλα PLA πλα-γιά-ζω 19 43
κια KKA κιά-λια 19 39
γκα GA γκά-ζι 19 25
παρ PAR α-νε-πάρ-κει-α 19 22
σπα SPA σπά-ζω 19 22
αρ AR αρ-πάχ-τρα,κυ-ρί-αρ-χο,δέ-λε-αρ 18 101
κρο KRO κρο-κά-δι 18 26
ζου ZU ζου-ζου-νι 18 24
ντη DI α-κρά-δα-ντη 18 23
ξο KSO ξό-α-νο 18 22
στρε STRE στρέ-ψη 18 22
ρευ REF α-πα-γό-ρευ-ση 18 21
μπλη BLI α-λλη-λο-συ-μπλη-ρώ-νο-νται 18 18
βλη VLI α-με-τά-βλη-τη 18 18
θω QO θω-μάς 17 40
τρε TRE τρέ-λα 17 40
γκε GE γκέ-μια 17 19
νερ NER α-λλη-λε-νερ-γεί 17 18
ξαρ KSAR α-νε-ξαρ-τη-σί-α 17 17
μπα BA μπά-ζα 16 36
κλη KLI κλή-μα 16 22
λαι LE λαί-λα-πα 16 21
τουρ TUR τουρ-κί-α 16 21
υα VA κα-τα-σκε-υά-ζει 16 21
ξου KSU ξού-ρας 16 19
θου QU θού-ρι-ος 16 19
κτυ KTI κτυ-πώ 16 17
σθη SQI αι-σθη-τές 16 16
ερ ER δι-ερ-γα-σί-α 15 59
ζη ZI ζη-λαν-δί-α 15 33
μορ MOR μορ-φή 15 22
μω MO μω-ά-μεθ 15 21
μπει BI ε-μπει-ρί-α 15 17
σχυ SHI ε-νι-σχύ-ω,ι-σχύ,ι-σχυ-ρά 15 16
λεκ LEK η-λεκ-τρι-κά 15 15
κοι KI κοι-λά-δα 14 98
θει QI θεί-α 14 94
σμο ZMO α-θε-ϊ-σμό 14 41
ορ OR α-να-δι-ορ-γά-νω-ση 13 54
για YYA και-νούρ-για,α-νε-μο-βλο-γιά 13 36
σχε SHE σχε-δί-α 13 31
φει FI φεί-δο-μαι 13 26
ψι PSI ψί-θυ-ρος 13 18
ζι ZI τρα-πέ-ζι-α 13 18
χυ HI χυ-δαί-ος 13 16
κευ KEF α-πο-θή-κευ-ση 13 13
κευ KEV κα-ρί-κευ-μα 13 13
ριθ RIQ αλ-γο-ριθ-μι-κή 13 13
σμα ZMA σμα-ρά-γδι 12 42
ξυ KSI ξύ-γκι 12 36
κλει KLI κλει-δί 12 35
στρα STRA στρα-βά-δι 12 31
δρα ΔRA δρα-γά-της 12 25
σχο SHO σχό-λα-σμα 12 22
υε VE δη-μο-σι-ε-ύε-ται 12 17
κλο KLO κλο-πή 12 16
λαμ LAM α-να-λαμ-βά-νω 12 16
στρο STRO στρο-βι-λί-ζω 12 15
σφα SFA σφά-ζω 12 13
ττα TA Αρ-λέ-ττα 12 13
υρω VRO νε-υρώ-νας,ε-υρω-πα-ϊ-κές 12 12
γνο YNO α-γνο-εί 12 12
μαι ME μαί-α 11 164
οι I οι-νο-λό-γος 11 66
ψη PSI ψη-λός 11 59
ξω KSO ξω-τι-κό 11 31
μοι MI μοί-ρα 11 23
σκα SKA σκά-λα 11 15
ναι NE ναι 11 14
πτυ PTI πτυ-χή 11 12
ταρ TAR Γα-λα-ταρ-ιώ-της 11 12
φευ FEF α-να-πό-φευ-κτη 11 11
θαι QE βά-θαι-νε 11 11
ται TE ται-νί-α 10 140
ψε PSE ψε-γά-δι 10 37
βλε VLE βλε-ννο-γό-νος 10 24
ναρ NAR ναρ-θη-κας 10 16
λλι LI γα-λλι-κά 10 11
σθε SQE σθέ-νος 10 11
ϋ I α-ϋ-πνί-α 10 10
υου VU α-να-κα-τε-ύου-με 10 10
πλη PLI πλη-γή 9 57
πλο PLO πλο-η-γώ 9 14
βερ VER Βέρ-νη 9 13
σαρ SAR δυ-σαρ-μο-νί-α 9 12
σβη ZVI σβή-νω 9 11
γγε GE ά-γγε-λοι 9 10
ρρη RI α-να-ντί-ρρη-τα 9 10
τευ TEF α-πο-γο-ή-τευ-ση 9 10
γαι YE γαι-άν-θρα-κας 9 10
γκαι GE α-να-γκαί-α 9 9
γγρα GRA ε-γγρά-φουν 9 9
ννοι NI έ-ννοι-α 9 9
θνι QNI ε-θνι-κής 9 9
ρρω RO α-νά-ρρω-να 9 9
σφε SFE ει-σφέ-ρο-νται,πρό-σφε-ρα 9 9
σσι SI γλω-σσι-κά 9 9
τρα TRA τρα-βώ 8 56
δια ΔYYA διά-βα-σμα 8 55
μυ MI μύ-γα 8 38
ψω PSO ψω-μί 8 34
ζα ZA ζα-κέ-τα 8 34
ια YYA κυρ-ια-κή 8 21
στοι STI στοί-βα 8 20
τερ TER α-τέρ-μο-νες 8 17
τοι TI τοί-χος 8 17
σπι SPI σπί-θα 8 14
φρι FRI φρί-κη 8 12
φαρ FAR φαρ-δέ-νω 8 11
σκη SKI σκη-νή 8 11
βλι VLI βι-βλί-α 8 9
υθε FQE α-πε-λε-υθε-ρώ-νω 8 8
χθη HQI α-να-δεί-χθη-κε 8 8
κνυ KNI α-πε-δεί-κνυ-α 8 8
ξερ KSER α-ντε-πε-ξέρ-χο-μαι,ε-ξερ-χό-με-νες 8 8
λεγ LEG ε-λέγ-χε-ται 8 8
μμυ MI δι-σε-κα-το-μμύ-ρι-α 8 8
σθα SQA αι-σθά-νε-σαι 8 8
στρη STRI ό-στρη-ση 8 8
υρι VRI α-ύρι-ο 8 8
υρι VRI ε-υρύ-τα-τα 8 8
εκ EK εκ-δη-λώ-σεις,δι-εκ-δί-κη-σα 7 69
στει STI στεί-ρος 7 39
κλα KLA κλα-δί 7 20
πνευ PNEF πνευ-στός 7 19
πνευ PNEV πνεύ-μα 7 19
τσα TSA τσα-γε-ρό 7 19
στω STO στω-ι-κός 7 18
χου HU χου-ζού-ρε-μα 7 15
πτο PTO πτο-ού-μαι 7 15
λιο LLO λιο-ντά-ρι 7 13
μπι BI μπι-ζέ-λι 7 12
μπου BU μπου-γά-δα 7 11
ντου DU ντου 7 11
κλε KLE κλε-ο-πά-τρα 7 11
ντρε DRE ντρε-πο-μαι 7 8
πουρ PUR πουρ-νά-ρι 7 8
τρη TRI με-τρή-σι-μη,μέ-τρη-ση 7 8
υρο VRO νε-ύρο 7 8
ντρω DRO α-πο-συ-γκε-ντρω-τι-κό 7 7
υτε FTE δε-υτέ-ρα 7 7
γγελ GEL ε-πά-γγελ-μα,πα-ρα-γγέλ-μα-τα 7 7
γγει GI καρ-δι-α-γγει-α-κή 7 7
γγι GI α-γγί-ξει 7 7
ννη NI γε-ννή-θη-κε 7 7
σσε SE α-να-πτύ-σσε-ται 7 7
συν SIN συν 6 42
κρυ KRI κρυ-ά-δα 6 30
καρ KAR καρ-βέ-λι 6 28
γυ YI γυ-μνά-ζω 6 26
φαι FE φαι-δρός 6 20
λοι LI λοι-μός 6 20
πτω PTO πτώ-ση 6 16
τσι TSI τσι-γά-ρο 6 16
κτο KTO α-νοι-κτό 6 14
κιν KIN δι-α-κιν-δυ-νε-ύω 6 13
φτη FTI φτη-νός 6 10
σσα SA κί-σσα 6 10
μπη BI μπή-γω 6 8
ντω DO α-πα-ντώ 6 7
νορ NOR α-νε-πα-νόρ-θω-τα 6 7
πηρ PIR α-πηρ-χαι-ω-μέ-νο 6 7
υθυ FQI α-πε-υθύ-νο-νται 6 6
υται FTE τε-λε-υταί-α 6 6
κκι KI κό-κκι-να 6 6
λλαμ LAM συ-λλαμ-βά-νει 6 6
νουρ NUR και-νούρ-για 6 6
υρε VRE ε-ύρε-ση 6 6
υ I υ-γεί-α 5 248
πραγ PRAY πράγ-μα 5 22
μαρ MAR μάρ-κος 5 20
πλε PLE πλέ-θρο 5 20
πτα PTA α-κα-τά-λη-πτα 5 12
στρι STRI στρί-γγλα 5 12
γγα GA α-γγα-ρεί-α 5 10
κτα KTA α-κά-θε-κτα,α-νε-κτά 5 9
τζα DZA τζά-κι 5 8
φτε FTE φτε-λιά 5 7
γκρι GRI γκρι 5 7
πνι PNI πνί-γω 5 7
ψου PSU α-να-κα-λύ-ψου-με 5 7
σκει SKI α-σκεί 5 7
ξαι KSE ξαί-νω 5 6
δελ ΔEL α-δελ-φό-τη-τα 5 6
δρυ ΔRI δρυ-μός 5 6
φθαλ FQAL ο-φθαλ-μός 5 5
λαυ LAV α-πέ-λαυ-να 5 5
ωρ OR Γε-ωρ-γα-κά-κης 5 5
ρρο RO α-νι-σό-ρρο-πος,α-πο-ρρο-φη-θεί 5 5
υρη VRI ε-ύρη-μα 5 5
ζω ZO ζώ-ο 4 96
ξει KSI α-γγί-ξει 4 38
πλου PLU πλού-σι-ος 4 26
δου ΔU δου-λειά 4 22
αλ AL αλ-κα-λι-κές,ε-φι-άλ-τη,- 4 17
πρα PRA πρά-ξη 4 17
ντυ DI ντύ-νω 4 16
φου FU φου-γά-ρο 4 14
κλι KLI κλί-κα 4 12
κρη KRI κρή-νη 4 11
βρι VRI βρί-σκε-ται,Ιμ-βρι-ώ-της 4 11
φερ FER φερ-μου-άρ 4 10
γκι GI γκι 4 8
γνη YNI γνή-σι-ος 4 8
νταρ DAR α-ντάρ-τι-κα 4 7
φορ FOR φόρ-μα 4 7
χνη HNI βρα-χνή 4 7
λλει LI ε-λλει-πτι-κή 4 7
συρ SIR συρ-μα 4 7
μπαι BE μπαί-νω 4 6
υτη FTI α-πί-στε-υτη 4 6
γκρο GRO γκρο-τέ-σκο 4 6
χρε HRE χρε-ο-κο-πί-α 4 6
χτη HTI χτή-μα 4 6
πλι PLI πλι-θι-νος 4 6
πτε PTE πτέ-ρυ-γα 4 6
σκλη SKLI σκλη-ρός 4 6
στρω STRO στρώ-μα 4 6
βυ VI Βυ-ζά-ντι-ο 4 6
φλη FLI τυ-φλή,ε-ξο-φλη-θεί 4 5
λλε LE έ-με-λλε 4 5
νευ NEF α-πο-μνη-μό-νευ-ση 4 5
νιω NNO νιώ-θω 4 5
ριν RIN κο-ριν-θι-α-κά 4 5
ταγ TAY τάγ-μα 4 5
γαρ YAR γαρ 4 5
δειγ ΔIY δείγ-μα 4 5
δρι ΔRI δρι-μύς 4 5
μμου MU κο-μμου-νι-σμός 4 4
πνε PNE α-νά-πνε-ε 4 4
πνη PNI ξυ-πνή-σει,ξύ-πνη-σα 4 4
θαρ QAR κά-θαρ-ση 4 4
ρελ REL πα-ρελ-θο-ντι-κός 4 4
ρεμ REM α-πα-ρέμ-φα-το 4 4
σθαν SQAN αι-σθαν-θεί 4 4
σται STE ζε-σταί-νε-σαι 4 4
σβα ZVA προ-σβά-σι-μα,πρό-σβα-ση 4 4
αν AN γαι-άν-θρα-κας,κα-τε-υθεί-αν 3 34
χρη HRI χρή-μα 3 30
πια PYYA πιά-νω 3 19
γλω YLO γλώ-σσα 3 16
φτα FTA έ-φτα-σε 3 14
φτια FTYYA φτια-σί-δι 3 14
ρυθ RIQ α-πο-ρύθ-μι-ση 3 13
βει VI α-νε-βεί 3 13
θρε QRE θρέ-φω 3 10
σερ SER σερ-βί-α 3 10
τρω TRO τρώ-ω,υ-περ-με-τρω-πί-α 3 10
τσε TSE τσε-κά-ρω 3 10
λλω LO α-πο-στέ-λλω 3 9
πρε PRE πρέ-πει 3 8
σχη SHI σχή-μα 3 8
στου STU στου-πί 3 7
σφαι SFE σφαί-ρα 3 6
ντζα DZA Κα-ζα-ντζά-κη,λά-ντζα 3 5
σμη ZMI σμή-νος 3 5
φτο FTO γρα-φτό 3 4
γκλι GLI γκλί-τσα 3 4
κλω KLO κλώ-θω 3 4
κτε KTE κτε-νί-ζω 3 4
κτου KTU α-πο-κτού-με 3 4
μνα MNA γυ-μνά-ζω 3 4
νιο NNO νιό-τη 3 4
πεν PEN πεν-θι-μος 3 4
πλω PLO πλώ-ρη 3 4
σφαλ SFAL α-πο-σφαλ-μα-τω-ση 3 4
σφο SFO προ-σφο-ρά,σφο-δρός 3 4
τορ TOR τόρ-νος 3 4
δαι ΔE δαι-μό-νι-ο 3 4
νταγ DAY σύ-νταγ-μα 3 3
γγυ GI α-λλη-λε-γγύ-ης 3 3
γκυ GI ε-γκυ-κλο-παί-δει-α 3 3
γγλι GLI α-γγλι-κά 3 3
γγο GO Μο-γγό-λοι 3 3
γκρου GRU συ-γκρού-σεις 3 3
λεγκ LEG α-νε-ξέ-λεγκ-το 3 3
μμι MI γρα-μμι-κή 3 3
μμο MO γρα-μμό-φω-νο 3 3
πεκ PEK υ-πεκ-φεύ-γω 3 3
θυν QIN δι-εύ-θυν-ση 3 3
ρρα RA κα-τα-ρρά-κτης 3 3
ρρι RI α-πο-ρρί-πτο-νται 3 3
σθω SQO μι-σθω-τή 3 3
σιω SSO σιω-πή 3 3
ττι TI με-τα-γλω-ττι-στής,Χε-ττί-τες 3 3
τυγ TIG α-πο-τυγ-χά-νει 3 3
γνυ YNI ε-κρη-γνυ-ό-με-νος 3 3
γορ YOR κα-τη-γόρ-ια 3 3
δραι ΔRE ε-δραι-ω-μέ-νη 3 3
ψα PSA ψά-ρι 2 29
σαι SE αι-σθά-νε-σαι 2 26
συγ SIG συγ-χα-ρη-τή-ρι-α 2 26
λια LLA λια-κά-δα 2 23
αμ AM α-δι-αμ-φι-σβή-τη-το 2 20
ψυ PSI ψυ-γεί-ο 2 20
βω VO βω-μός 2 20
προσ PROS α-προσ-δό-κη-τη 2 19
αυ AF αυ-ξά-νει,τοι-αύ-τα 2 16
φρο FRO φρό-κα-λο 2 16
ιν IN Γκέρ-σου-ιν 2 16
ελ EL ελ-πί-ζω,δι-ελ-κυ-στίν-δα 2 13
κορ KOR κορ-βέ-τα 2 11
θρη QRI θρή-νος 2 10
σφι SFI σφί-γγα 2 10
σφυ SFI σφύ-ξη 2 9
βγα VYA βγά-ζω 2 9
ζυ ZI ζύ-γι 2 9
φτυ FTI φτύ-νω 2 8
γλει YLI γλεί-φω 2 8
τζι DZI τζί-ρος,Tζι-βα-νί-δης 2 7
λαν LAN λαν-τζα 2 7
τρου TRU τρού-λος 2 7
φθο FQO φθό-γγος 2 6
χνα HNA χνά-ρια 2 6
ηλ IL ήλ-θα,προ-ήλ-θαν,Πα-πα-μι-χα-ήλ 2 6
λερ LER ’ντ-λερ 2 6
θρο QRO θρο-ί-ζω 2 6
σχω SHO προ-σχώ-σεις,κα-τά-σχω 2 6
βαθ VAQ α-να-βάθ-μι-ση 2 6
βρο VRO Βρο-ντά-κης 2 6
δερ ΔER δέρ-μα 2 6
τζη DZI Κα-λα-ϊ-τζή,Τζή-μας 2 5
ναν NAN έ-γι-ναν 2 5
σχα SHA σχά-ρα 2 5
σκου SKU σκου-λή-κι 2 5
σσω SO α-ντα-λλά-σσω 2 5
στυ STI στύ-βω 2 5
τσια TSSA βε-νε-τσιά-νοι 2 5
υη VI συ-σκε-υή,ε-υη-με-ρί-α 2 5
δρω ΔRO δρω 2 5
μπλε BLE μπλε 2 4
μπρο BRO μπρο-σού-ρα 2 4
ντερ DER ’-ντερ-σον 2 4
ντρο DRO ντρο-πή 2 4
φια FHHA φιά-σκο 2 4
γκρε GRE γκρε-μί-ζω 2 4
παυ PAF α-κα-τα-παύ-τως 2 4
σλα SLA σλά-βος 2 4
σπε SPE σπε-ύδω 2 4
σπο SPO σπό-γγος 2 4
τσο TSO τσο-γλά-νι 2 4
υγα VYA φε-υγά-τη,έ-φε-υγα 2 4
φλου FLU φλου 2 3
φθη FQI ε-γκα-τα-λεί-φθη-κα 2 3
χνου HNU χνού-δι 2 3
κνι KNI κνί-δω-ση 2 3
νιε NNE Βε-νιέ-ρης 2 3
πιο PYYO πιο 2 3
σφερ SFER σφερ-δού-κλι 2 3
σθου SQU ι-σχυ-ρι-σθού-με,μι-σθού 2 3
σταρ STAR Α-ρί-σταρ-χος 2 3
βγαι VYE βγαί-νω 2 3
υγε VYE ε-υγέ-νει-α 2 3
υγο VYO α-υγό 2 3
βδη VΔI κί-βδη-λο 2 3
σβο ZVO σβό-λος 2 3
δρε ΔRE δρέ-πω 2 3
μπλεγ BLEY σύ-μπλεγ-μα 2 2
μπραγ BRAY ε-μπράγ-μα-τη 2 2
μπιου BYYU κο-μπιού-τερ 2 2
ντει DI συ-ντεί-νουν 2 2
υφυ FI ε-υφυ-έ-στε-ρο 2 2
υθαι FQE α-υθαί-ρε-τα 2 2
υτυ FTI ε-υτυ-χι-σμέ-νος 2 2
γκλω GLO ε-γκλω-βί-ζε-ται 2 2
χνευ HNEF α-νί-χνευ-ση 2 2
ιλ IL Γου-ά-ιλ-ντερ 2 2
κκλη KLI έ-κκλη-ση,πα-ρε-κκλή-σι 2 2
κραι KRE α-κραί-ων 2 2
κκρι KRI α-πέ-κκρι-ση 2 2
ξαντ KSAD ε-ξαντ-λού-μαι 2 2
λλαν LAN Ο-λλαν-δοί 2 2
λλαγ LAY α-ντά-λλαγ-μα 2 2
λιγ LIY ε-λιγ-μός 2 2
λιε LLE που-λιέ-ται 2 2
μειγ MIY α-να-με-μειγ-μέ-να 2 2
μνι MNI α-μνι-ο-κέ-ντι-ση 2 2
μμω MO γρα-μμω-τό 2 2
ννα NA Για-ννα-κό-που-λος 2 2
ναμ NAM α-ναμ-φί-βο-λα 2 2
ννε NE συ-ννε-φού-λα 2 2
ννι NI Ι-ω-α-ννί-νων 2 2
νιγ NIY αι-νιγ-μα-τι-κός 2 2
πιε PYYE α-γα-πιέ-μαι 2 2
θνο QNO ε-θνό-τη-τα,δι-ε-θνο-ποί-η-σης 2 2
ραρ RAR ι-ε-ραρ-χί-α 2 2
ρροι RI βλε-ννό-ρροι-α 2 2
ρυν RIN αρ-τη-ρι-ο-σκλή-ρυν-ση 2 2
σσυ SI α-σσυ-ρι-α-κή 2 2
σπρο SPRO δυ-σπρό-σι-τες 2 2
σθο SQO μι-σθο-δο-σί-α 2 2
σιο SSO Μπα-λι-σιό-ι 2 2
ταξ TAK κοι-τάξ-τε>>κοι-τάκ-στε 2 2
τμο TMO α-τμο-μη-χα-νές 2 2
υλα VLA α-υλά-κι 2 2
βραι VRE ε-βραί-α 2 2
βδο VΔO ε-βδο-μά-δα 2 2
γλοι YLI νε-υρο-γλοί-α 2 2
γνι YNI παι-γνί-δια 2 2
γιω YYO Πα-να-γιώ-του,Πα-να-γιω-τό-που-λος 2 2
ιω YYO στερ-ιώ-νουν 2 2
γδαι YΔE ρα-γδαί-α 2 2
συμ SIM συμ-βά-λλω 1 53
πυ PI πυ-θα-γό-ρας 1 31
εμ EM εμ-βα-δό,πρω-το-εμ-φα-νί-στη-κε 1 26
υω VO α-να-κα-τε-ύω 1 21
μαν MAN Γκόλντ-μαν 1 14
νια NNA νιά-ου 1 12
μπερ BER μπερ-ντές 1 11
νυμ NIM νυμ-φε-υτεί 1 10
ροι RI κα-λύ-τε-ροι 1 10
φτω FTO φτω-χός 1 9
καν KAN α-να-δεί-χθη-καν 1 9
πλυ PLI πλύ-ση 1 9
θρα QRA θρα-νί-ο 1 9
βρα VRA βρα-βεί-ο 1 9
βια VYYA βιά-ζο-μαι 1 9
δοι ΔI εν-δοι-α-στι-κή 1 8
φοι FI φοί-βος 1 7
καλ KAL κάλ-τσα 1 7
στερ STER στερ-γω 1 7
στιγ STIY στίγ-μα 1 7
βλα VLA βλά-βη 1 7
χνω HNO χνώ-το 1 6
λουν LUN α-πο-τε-λούν 1 6
μνη MNI μνή-μα 1 6
παιρ PER παίρ-νω 1 6
πρι PRI πρί-ζα 1 6
στελ STEL στέλ-νω 1 6
τρυ TRI τρύ-γος 1 6
γερ YER γερ-μα-νι-κά 1 6
γρη YRI γρή-γο-ρος 1 6
φραγ FRAY δι-ά-φραγ-μα 1 5
χρι HRI χρί-ση,μέx-ρι 1 5
λιν LIN πα-λιν-δρό-μη-ση 1 5
λον LON λον-δί-νο 1 5
λλου LU ά-λλου 1 5
πνο PNO πνο-ή 1 5
πτη PTI πτη-νό 1 5
σια SSA Σιά-νος,δια-κό-σια 1 5
τιτ TIT τίτ-λο 1 5
φρε FRE φρέ-ζα 1 4
υτα FTA α-πί-στε-υτα 1 4
χνε HNE α-νι-χνε-υθεί 1 4
κλαι KLE κλαί-ω 1 4
παν PAN παν 1 4
βαρ VAR Βάρ-λας 1 4
βοι VI Εύ-βοι-α 1 4
γαν YAN έ-λε-γαν,προ-πα-γάν-δα 1 4
ντελ DEL Μα-ντέλ,Μέ-ντελ-σον 1 3
φαλ FAL φάλ-τσο 1 3
φλε FLE φλέ-βα 1 3
υτου FTU α-υτού 1 3
φουρ FUR φούρ-κα 1 3
γκερ GER Γκέρ-σου-ιν 1 3
χρω HRO χρώ-μα 1 3
ηρ IR δι-ήρ-κε-σε 1 3
κλυ KLI κλύ-σμα 1 3
κρου KRU κρου-α-ζιέ-ρα 1 3
πεμπ PEM θε-ό-πεμπ-τος 1 3
πνου PNU κα-πνού 1 3
ψο PSO ψό-φος 1 3
ποια PYYA ό-ποια,ποια 1 3
ποιο PYYO ό-ποιο,ποιο 1 3
σκρα SKRA σκρά-πας 1 3
σπαρ SPAR σπαρ-μέ-νος 1 3
σπον SPON σπόν-δυ-λος 1 3
στια STYYA που-στιά 1 3
ιο YYO χωρ-ιό 1 3
διω ΔYYO διώ-χνω 1 3
μπυ BI μπύ-ρα 1 2
μπλι BLI μπλι-γού-ρι 1 2
μπρε BRE μπρε-λόκ 1 2
φαν FAN φαν-φά-ρα 1 2
φιε FHHE φιέ-στα 1 2
υθει FQI α-νι-χνε-υθεί 1 2
υτω FTO νε-υτώ-νει-α,πα-ντρε-υτώ 1 2
χλη HLI ε-νο-χλή-σουν,ο-μί-χλη 1 2
κνω KNO κνώ-δα-λο 1 2
κοφ KOF Βο-στρι-κόφ 1 2
ξορ KSOR ξόρ-κι 1 2
λλια LLA μα-λλιά,μα-λλια-ρής 1 2
μμη MI γρα-μμή 1 2
ννου NU Για-ννού-ρης 1 2
πλεγ PLEY πλέγ-μα 1 2
πνα PNA έ-ξυ-πνα 1 2
ψαλ PSAL ψαλ-μός 1 2
θαλ QAL θαλ-πω-ρή 1 2
θελ QEL θέλ-γη-τρο 1 2
θραυ QRAF θραύ-ση 1 2
θρι QRI θρι-αμ-βο-λο-γώ 1 2
ρερ RER Κα-σί-ρερ 1 2
ρουρ RUR ρουρ 1 2
σφρα SFRA σφρα-γί-δα 1 2
σκοι SKI σκοι-νί 1 2
σκιρ SKIR σκίρ-τη-μα 1 2
σλη SLI Σλή-μαν,πρό-σλη-ψη 1 2
σταλ STAL νο-σταλ-γί-α,στάλ-θη-κα 1 2
ττη TI α-ή-ττη-τη 1 2
τσαρ TSAR τσαρ-δά-κι 1 2
βιν VIN ’λ-βιν 1 2
βλο VLO α-νε-μο-βλο-γιά 1 2
υρα VRA πλε-υρά,μα-υρα-γο-ρί-της 1 2
υγη VYI α-υγή 1 2
βιο VYYO βιο-λί 1 2
υδω VΔO σπε-ύδω 1 2
γλα YLA γλά-στρα 1 2
γρε YRE Γρε-γκό-ρι 1 2
ζερ ZER Κά-ι-ζερ 1 2
μπω BO κο-λυ-μπώ-ντας 1 1
μπραι BRE πα-πα-λά-μπραι-να 1 1
ντεν DEN α-ντέν-δει-ξη 1 1
ντζε DZE Μι-κε-λά-ντζε-λο 1 1
ντζο DZO Μα-ντζό-που-λος 1 1
υφη FI ε-πε-υφη-μώ 1 1
φηρ FIR ε-φηρ-μο-σμέ-νος 1 1
φθε FQE δι-φθε-ρί-τι-δα 1 1
φθεγ FQEY α-πό-φθεγ-μα 1 1
υθορ FQOR α-υθορ-μη-τι-σμό 1 1
υταρ FTAR α-υταρ-χι-κά 1 1
φτι FTI βα-φτί-σει 1 1
γκει GI έ-γκει-ται 1 1
γγλε GLE Ε-γγλε-ζά-κης 1 1
γγρι GRI ου-γγρι-κή 1 1
χνιε HNNE ξε-χνιέ-μαι 1 1
χνιο HNNO ξε-χνιό-μουν 1 1
χνορ HNOR τε-χνορ-γά-νω-ση 1 1
χνουρ HNUR τε-χνουρ-γή-μα-τος 1 1
χθου HQU δε-χθού-με 1 1
χραι HRE ψυ-χραι-μί-α 1 1
χτεν HTEN Λι-χτεν-στά-ιν 1 1
χτω HTO δε-χτώ 1 1
ιμπ IB Λά-ιμπ-νιτς 1 1
ηγ IY προ-ηγ-μέ-να 1 1
εισ IZ δι-είσ-δυ-σης 1 1
κκα KA ε-κκα-θα-ρι-στής 1 1
κεμ KEM Δε-κεμ-βρί-ου 1 1
κκυ KI κό-κκυ-γας 1 1
κλαμ KLAM ε-κλαμ-βά-νω 1 1
κνο KNO πυ-κνό-τη-τα 1 1
κκο KO ε-κκό-λα-ψαν 1 1
κκω KO ε-κκω-φα-ντι-κός 1 1
κομπ KOB Τζιά-κομπ-σον 1 1
κκρε KRE ε-κκρε-μό-τη-τα 1 1
κρυν KRIN α-πο-μά-κρυν-ση 1 1
ξελ KSEL α-ντε-πε-ξέλ-θει 1 1
ξοι KSI ε-ξοι-κει-ω-μέ-νοι 1 1
ξηλ KSIL α-ντε-πε-ξήλ-θα 1 1
ξυν KSIN ο-ξυν-θούν 1 1
κται KTE ευ-κταί-ο 1 1
κτει KTI ε-πε-κτεί-νε-ται 1 1
λλερ LER α-λλερ-γί-α 1 1
λλιε LLE κο-λλιέ-μαι 1 1
λλιο LLO κο-λλιό-μουν 1 1
λωσ LOS ο-λωσ-δι-ό-λου 1 1
λλουρ LUR με-τα-λλουρ-γί-α 1 1
μιε MNNE πρε-μιέ-ρα 1 1
νατζ NADZ μά-νατζ-μεντ 1 1
ναλ NAL α-ναλ-φα-βη-τι-σμός 1 1
νναι NE γε-νναί-ας 1 1
νεκ NEK α-νέκ-δο-το 1 1
νηλ NIL ε-πα-νήλ-θαν 1 1
νειρ NIR συ-νειρ-μού 1 1
ννια NNA χρι-στου-γε-ννιά-τι-κα 1 1
ννιου NNU γε-ννιού-νται 1 1
νωλ NOL Μα-νωλ-κί-δης 1 1
οπ OP δι-οπ-τρο-φό-ρος 1 1
παχ PAH αρ-πάχ-τρα 1 1
πελ PEL α-πελ-πί-ζο-μαι 1 1
πνοι PNI τα-χύ-πνοι-α 1 1
ππο PO ι-ππο-κό-μους 1 1
πωσ POS ο-πωσ-δή-πο-τε 1 1
ποτ POT Κρο-πότ-κιν 1 1
ψορ PSOR κρυ-ψορ-χί-α 1 1
πτυγ PTIY α-νε-πτυγ-μέ-νο 1 1
πτου PTU Σε-πτού-λιν 1 1
ποιεσ PYYES ο-ποιεσ-δή-πο-τε 1 1
θαγ QAG στη-θάγ-χη 1 1
θορ QOR πα-ρα-θορ-μό-νη 1 1
θωρ QOR ξε-θώρ-ια-σαν 1 1
ρακ RAK πα-ρακ-μής 1 1
ρρε RE δι-α-ρρέ-ω 1 1
ρρυ RI εν-θα-ρρύ-νουν 1 1
ρρυγ RIG ο-ξύ-ρρυγ-χος 1 1
ρρυν RIN εν-θά-ρρυν-ση 1 1
ρρυθ RIQ α-πο-ρρυθ-μί-ζε-ται 1 1
ριγ RIY υ-πο-στή-ριγ-μα 1 1
σιγκ SIG Ου-ά-σιγκ-τον 1 1
σηγ SIY ει-σηγ-μέ-νη 1 1
σορσ SORS Μου-σόρσ-γκι 1 1
σθι SQI πρό-σθι-ας 1 1
σταγ STAY α-πό-σταγ-μα 1 1
στιν STIN δι-ελ-κυ-στίν-δα 1 1
ττω TO ε-λά-ττω-μα 1 1
τρει TRI λα-τρεί-α 1 1
ττου TU πρά-ττου-με 1 1
ουτσ UTS Κά-ουτσ-κι 1 1
βαλ VAL Γα-ρι-βάλ-δης 1 1
υαρ VAR να-ύαρ-χος 1 1
βεντ VED κου-βεντ-ιά-ζο-ντας 1 1
υερ VER ε-υερ-γε-τι-κή 1 1
βλαρ VLAR στα-βλάρ-χης 1 1
υλυ VLI ε-υλυ-γι-σί-ας 1 1
υλο VLO ε-υλο-γί-α 1 1
βρυ VRI εμ-βρυ-ι-κή 1 1
υρει VRI ε-υρεί-α 1 1
βγι VYI γα-βγί-ζω 1 1
βιε VYYE τρα-βιέ-μαι 1 1
υδαι VΔE ψε-υδαί-σθη-ση 1 1
υδε VΔE ψε-υδε-πί-γρα-φος 1 1
βδι VΔI ρα-βδί-α 1 1
υδο VΔO ψε-υδο-ε-πι-στη-μη 1 1
υδορ VΔOR ψε-υδορ-κί-α 1 1
γνοι YNI ά-γνοι-ας 1 1
ιε YYE βαρ-ιέ-μαι 1 1
γιωρ YYOR Κα-ρά-γιωρ-γας 1 1
γιουμ YYUM Κου-γιουμ-ζέ-λης 1 1
γδου YΔU βα-ρύ-γδου-πος 1 1
ζαρ ZAR πα-ζάρ-ια 1 1
ζαι ZE βυ-ζαί-νω 1 1
ζεν ZEN Χά-ι-ζεν-μπεργκ 1 1
σβι ZVI σβί-γκος 1 1
σβυ ZVI πρε-σβυ-ω-πί-α 1 1
ζιε ZZE κρου-α-ζιέ-ρα 1 1
δαρ ΔAR φε-ου-δαρ-χι-κή 1 1
δραρ ΔRAR υ-δραρ-γύ-ρου 1 1
δρει ΔRI ε-νυ-δρεί-ο 1 1

3) Πίνακας Τελικών-Συλλαβών

Βρέθηκαν 955 γραπτές / 684 προφορικές συλλαβές.

Γραφή Προφορά Παράδειγμα Ποσότητα Σύνολο
κη KI κη-φή-νας 414 444
α A α-γγα-ρεί-α 409 2103
ση SI σή-με-ρα 333 413
κο KO κό-βω 270 566
κα KA κά-βα 221 790
ο O ο-μά-δα 182 710
τα TA τα-ρί-φα 179 586
μα MA μα-γα-ζί 168 633
σα SA σα 158 237
κος KOS αι-νιγ-μα-τι-κός 157 157
να NA νά-νι 151 505
μαι ME μαί-α 150 164
σει SI σει-ρά 146 149
νος NOS Αλ-βα-νός 144 144
νη NI νή-μα 141 264
ντας DAS α-γα-πώ-ντας 133 133
ται TE ται-νί-α 128 140
κης KIS αι-ο-λο-δω-ρι-κής 121 121
με ME με-γά-λος 116 689
ας AS κρέ-ας 116 117
νω NO νω-πός 110 199
σε SE σε 110 193
σης SIS αί-σθη-σης 110 110
ρα RA ρα-βα-νί 108 432
νο NO νό-τα 101 492
ων ON αι-τι-ά-σε-ων 98 98
κες KES αι-τι-α-κές,α-νή-θι-κες 95 95
τε TE τε-νε-κές 92 373
ος OS α-κα-ρι-αί-ος 92 92
σμος ZMOS α-γνω-στι-κι-σμός 92 92
μουν MUN α-γα-πιό-μουν 82 82
νται DE αι-σθά-νο-νται 81 82
σεις SIS α-γο-ρά-σεις 79 79
τος TOS ά-κρα-τος 78 78
θει QI θεί-α 77 94
το TO το 74 220
ζω ZO ζώ-ο 73 96
σω SO σω-βι-νι-στής 72 134
κων KON γε-νι-κών,κων-στα-ντί-νος 72 75
δα ΔA Δα-βίδ 70 147
της TIS α-δυ-σώ-πη-της 70 71
τη TI τη-γά-νι 68 360
ες ES α-βέ-βαι-ες,τε-λε-υταί-ες 67 67
νε NE νέ-ος 63 309
λος LOS Αν-δρι-κό-που-λος 63 63
κου KU κου-βα-λώ 60 122
νες NES α-γώ-νες 58 58
ρος ROS αυ-στη-ρός 58 58
ω O ώ-ρα 57 265
νει NI νεί-λος 52 108
τες TES α-δύ-να-τες 52 52
λη LI λη-μέ-ρι 50 145
ου U Ου-γγα-ρία,πε-ρι-ου-σί-α,βι-βλί-ου 50 124
μος MOS αλ-γό-ριθ-μος 48 48
ζει ZI α-γο-ρά-ζει 47 49
των TON α-βε-βαι-ο-τή-των 47 48
δης ΔIS αι-τι-ώ-δης 47 47
γα YA γα-βγί-ζω 42 208
τας TAS α-δελ-φό-τη-τας 42 42
λο LO λο-βός 41 293
ρο RO ρό-δα 41 180
νων NON α-γώ-νων 40 40
λα LA λά-βα 39 242
μη MI μή-κος 39 170
νης NIS αν-θρώ-πι-νης 39 39
μο MO μό-δα 37 259
κε KE κε-νός 36 122
ξη KSI ξη-ρός 36 64
σμου ZMU α-να-στο-χα-σμού 36 36
νου NU νου-νός 34 60
ξει KSI α-γγί-ξει 34 38
κι KI κί-βδη-λο 33 148
ψη PSI ψη-λός 33 59
λης LIS ά-λλους 33 33
γω YO γω-νιά 32 78
σαν SAN α-κο-λού-θη-σαν 32 33
ρας RAS α-γο-ράς 31 31
νοι NI νοί-κι 30 73
ψει PSI ψεί-ρα 30 31
σουν SUN α-γο-ρά-σουν 30 30
ρω RO ρώ-γα 29 134
ρη RI ρή-μα 29 125
χη HI χη-μεί-α 29 64
σμα ZMA σμα-ρά-γδι 29 42
στης STIS α-να-γνώ-στης 29 29
ρι RI ρί-ζα 28 615
βα VA βά-ζο 28 193
ει I εί-δη-ση 28 126
ξε KSE ξέ-νος 28 122
δι ΔI δι-ά-βη-μα 27 600
σμο ZMO α-θε-ϊ-σμό 27 41
στει STI στεί-ρος 27 39
νουν NUN α-φή-νουν 27 27
ρες RES α-γο-ρές 27 27
νι NI νί-βω 26 428
ζουν ZUN α-γο-ρά-ζουν 26 27
δες ΔES αι-τι-ώ-δες 26 27
λι LI λί-στα 25 278
γη YI α-γω-γή 25 85
ζα ZA ζα-κέ-τα 25 34
ψα PSA ψά-ρι 25 29
σαι SE αι-σθά-νε-σαι 24 26
χος HOS Α-ρί-σταρ-χος 24 24
νας NAS αι-ώ-νας 24 24
ρης RIS Βε-νιέ-ρης 24 24
ρων RON α-γο-ρών 24 24
γος YOS α-ξι-ό-λο-γος 24 24
ξα KSA ξα-νά 23 56
κους KUS μή-κους 23 23
πος POS σκο-πός,α-διά-κο-πος 23 23
ως OS α-ε-νά-ως 22 23
γει YI α-λλη-λε-νερ-γεί 21 67
κοι KI κοι-λά-δα 20 98
ντα DA νταβάνι 20 86
φη FI φή-μη 20 63
θω QO θω-μάς 20 40
ψε PSE ψε-γά-δι 20 37
υω VO α-να-κα-τε-ύω 20 21
στα STA στα-βλάρ-χης 19 138
στε STE στε-α-τί-νη 19 93
ρου RU ρού-βλι 19 84
τω TO τώ-ρα 19 73
ρει RI α-γγα-ρεί-α 19 56
κια KKA κιά-λια 19 39
ξω KSO ξω-τι-κό 19 31
τι TI τί-γρη 18 517
πη PI πη-γά-δι 18 93
στο STO στο-κά-ρω 18 69
μου MU μου-λά-ρα 18 56
ταν TAN ταν-γκό 18 20
φος FOS βρέ-φος 18 18
πα PA πα-γί-δα 17 511
ζε ZE ζε-νίθ 17 70
βω VO βω-μός 17 20
νους NUS α-με-ρι-κα-νούς 17 18
λει LI λεί-α 16 81
λια LLA λια-κά-δα 16 23
ρους RUS ρους 16 17
μης MIS γνώ-μης 16 16
πο PO πο-δά-ρι 15 509
φα FA φα-γο-πό-τι 15 153
ψω PSO ψω-μί 15 34
θουν QUN δη-μι-ουρ-γη-θούν 15 15
στες STES α-γο-ρα-στές 15 15
ους US α-βέ-βαι-ους 15 15
η I η-μέ-ρα 14 230
γο YO γο-μά-ρι 14 160
στη STI στή-θος 14 136
ντος DOS γρά-φο-ντος 14 14
ξης KSIS α-νά-πτυ-ξης 14 14
μων MON α-τέρ-μων 14 14
βος VOS βολ-βός 14 14
δος ΔOS ά-νο-δος 14 14
ρε RE ρε 13 158
δη ΔI δη-λα-δή 13 136
φω FO φώ-κια 13 89
σου SU σου 13 54
ια YYA κυρ-ια-κή 13 21
χης HIS αρ-χής 13 13
δο ΔO δό-γης 12 157
χα HA χα 12 154
γε YE γε-λά-δα 12 119
σο SO σο-βα-ρός 12 115
χω HO χω-λός 12 72
λου LU λού-βρο 12 69
οι I οι-νο-λό-γος 12 66
του TU του-α-λέ-τα 12 49
μαν MAN Γκόλντ-μαν 12 14
λες LES α-φε-λές 12 13
μες MES βά-σι-μες 12 12
νεις NIS α-σθε-νείς 12 12
σες SES ά-με-σες 12 12
σον SON ’-ντερ-σον 12 12
δια ΔYYA διά-βα-σμα 11 55
φει FI φεί-δο-μαι 11 26
χες HES α-παρ-χές 11 11
χων HON α-ντί-στοι-χων 11 11
λας LAS Βάρ-λας 11 11
θεις QIS α-λη-θείς 11 11
ρουν RUN α-φο-ρούν 11 11
σος SOS δι-ά-με-σος 11 11
στος STOS α-να-πό-δρα-στος 11 11
υει VI για-τρε-ύει 11 11
σι SI σι-γά 10 304
τρο TRO τρό-πος 10 64
ντο DO ντο 10 61
που PU που-λί 10 61
τρα TRA τρα-βώ 10 56
πω PO πώ-μα 10 55
λλα LA α-πέ-στε-λλα,α-λλά 10 46
κτη KTI κτή-μα 10 45
βη VI βή-μα 10 41
λοι LI λοι-μός 10 20
στω STO στω-ι-κός 10 18
βει VI α-νε-βεί 10 13
νια NNA νιά-ου 10 12
στων STON α-γο-ρα-στών 10 10
δας ΔAS βού-δας 10 10
θα QA θά-λα-μος 9 70
πει PI πεί-να 9 53
λω LO λω-πο-δύ-της 9 52
κω KO κώ-δι-κας 9 48
τει TI τεί-χη 9 41
δου ΔU δου-λειά 9 22
ον ON α-κορ-ντε-όν 9 10
ροι RI κα-λύ-τε-ροι 9 10
γης YIS α-ντα-λλα-γής 9 10
κας KAS γαι-άν-θρα-κας 9 9
ξεις KSIS α-πο-δεί-ξεις 9 9
λων LON α-γγέ-λων 9 9
μους MUS α-ριθ-μούς 9 9
θος QOS αν-θός 9 9
ρεις RIS α-να-χω-ρείς 9 9
γες YES α-ντα-λλα-γές 9 9
γων YON α-λλα-γών 9 9
σμους ZMUS θε-σμούς 9 9
χο HO χό-βο-λη 8 80
κτο KTO α-νοι-κτό 8 14
χθει HQI α-να-πτυ-χθεί 8 8
χουν HUN α-ντι-στοι-χούν 8 8
κτης KTIS δεί-κτης 8 8
νως NOS δυ-σμε-νώς 8 8
τουν TUN α-παι-τούν 8 8
γους YUS α-στέ-γους 8 8
κει KI κεί-με-νο 7 51
για YYA και-νούρ-για,α-νε-μο-βλο-γιά 7 36
πτα PTA α-κα-τά-λη-πτα 7 12
φθει FQI φθεί-ρω 7 9
καν KAN α-να-δεί-χθη-καν 7 9
πως POS πως 7 8
τια TYYA τιά-ρα 7 8
δοι ΔI εν-δοι-α-στι-κή 7 8
νταν DAN α-κο-λου-θού-νταν 7 7
ντες DES γί-γα-ντες 7 7
κτες KTES α-κτές,α-να-πό-φευ-κτες 7 7
κτος KTOS α-κά-θε-κτος 7 7
λους LUS ψη-λούς,ε-πι-τέ-λους 7 7
πης PIS α-γά-πης,α-να-τρο-πής 7 7
πων PON αν-θρώ-πων 7 7
ψεις PSIS α-ντι-λή-ψεις 7 7
ρον RON δε-ύτε-ρον 7 7
στουν STUN α-να-πα-ρι-στούν 7 7
γεις YIS α-πά-γεις 7 7
γουν YUN α-ξι-ο-λο-γούν 7 7
ζεις ZIS α-γο-ρά-ζεις 7 7
μι MI μί-ζα 6 268
ι I ι-κα-νός 6 193
φο FO φο-βέ-ρα 6 155
θη QI θή-βα 6 149
χει HI χει-λού 6 63
μοι MI μοί-ρα 6 23
τσα TSA τσα-γε-ρό 6 19
πτω PTO πτώ-ση 6 16
χου HU χου-ζού-ρε-μα 6 15
πτο PTO πτο-ού-μαι 6 15
λλω LO α-πο-στέ-λλω 6 9
μας MAS μας,κι-μάς 6 7
σκω SKO σκώ-ρος 6 7
ζαν ZAN α-γό-ρα-ζαν 6 7
ντων DON α-πο-κλι-νό-ντων 6 6
υτει FTI δη-μο-σι-ε-υτεί 6 6
χως HOS α-τυ-χώς 6 6
χους HUS ά-ψυ-χους 6 6
κως KOS γε-νι-κώς 6 6
ψης PSIS ά-πο-ψης 6 6
σθει SQI ι-σχυ-ρι-σθεί 6 6
σμων ZMON δε-σμών 6 6
ε E έ-λα-το,α-έ-να-ης 5 1137
θε QE θέ-α-μα 5 241
ντι DI ντί-βα 5 158
φι FI φι-γού-ρα 5 150
ντε DE ντε-νε-κές 5 47
βε VE βε-βαι-ος 5 42
δω ΔO δώ-δε-κα 5 41
υτο FTO α-πί-στε-υτο 5 31
μμα MA βά-μμα 5 29
λλο LO α-πο-στε-λλό-μουν 5 28
ντη DI α-κρά-δα-ντη 5 23
υα VA κα-τα-σκε-υά-ζει 5 21
ζι ZI τρα-πέ-ζι-α 5 18
υε VE δη-μο-σι-ε-ύε-ται 5 17
ιν IN Γκέρ-σου-ιν 5 16
λιο LLO λιο-ντά-ρι 5 13
κορ KOR κορ-βέ-τα 5 11
γγα GA α-γγα-ρεί-α 5 10
θρα QRA θρα-νί-ο 5 9
τον TON α-δύ-να-τον 5 7
λουν LUN α-πο-τε-λούν 5 6
μην MIN μην 5 6
τους TUS η-χη-ρό-τα-τους 5 6
ντης DIS Δά-ντης 5 5
φες FES α-να-σκα-φές 5 5
φτει FTI γρα-φτεί 5 5
ης IS α-έ-να-ης 5 5
λεις LIS βά-λεις 5 5
λλον LON ά-λλον 5 5
πες PES α-να-τρο-πές 5 5
πουν PUN βλέ-πουν 5 5
πους PUS αν-θρώ-πους 5 5
ρις RIS σμύ-ρις,χω-ρίς 5 5
σκος SKOS Βά-σκος 5 5
σων SON άμε-σων 5 5
υουν VUN α-ντι-προ-σω-πε-ύουν 5 5
γλου YLU Α-ντώ-νο-γλου 5 5
δων ΔON ει-δών 5 5
δρος ΔROS α-ντι-πρό-ε-δρος 5 5
πε PE πέ-δι-λο 4 275
γου YU γού-βα 4 55
μει MI μει-κτός 4 47
πλα PLA πλα-γιά-ζω 4 43
αν AN αν,γαι-άν-θρα-κας,κα-τε-υθεί-αν 4 34
χε HE χέ-λι 4 33
γκο GO γκό-με-να 4 26
μω MO μω-ά-μεθ 4 21
τοι TI τοί-χος 4 17
φου FU φου-γά-ρο 4 14
σσα SA κί-σσα 4 10
κτα KTA α-κά-θε-κτα,α-νε-κτά 4 9
χνα HNA χνά-ρια 4 6
χνω HNO χνώ-το 4 6
λερ LER ’ντ-λερ 4 6
θρο QRO θρο-ί-ζω 4 6
σχω SHO προ-σχώ-σεις,κα-τά-σχω 4 6
λιν LIN πα-λιν-δρό-μη-ση 4 5
λλου LU ά-λλου 4 5
μια MNNA μια 4 5
πας PAS α-γα-πάς 4 5
φης FIS γε-γο-νο-στρα-φής 4 4
χαν HAN χαν-τζά-ρα 4 4
ην IN πρώ-ην 4 4
ξαν KSAN ε-ξέ-λε-ξαν 4 4
λλων LON ά-λλων 4 4
λως LOS ε-ντε-λώς 4 4
ννης NIS Γιά-ννης 4 4
πτες PTES α-να-πό-τρε-πτες 4 4
πτης PTIS ε-πα-να-λή-πτης 4 4
θαν QAN έ-νιω-θαν 4 4
θους QUS πά-θους 4 4
σσει SI α-να-πτύ-σσει 4 4
σταν STAN Κιρ-γι-στάν,ή-μα-σταν 4 4
τως TOS α-ντι-θέ-τως 4 4
τσης TSIS Κιρ-μί-τσης 4 4
ουν UN τυ-πο-ποι-ούν,κλό-ουν 4 4
ζης ZIS γρου-σού-ζης 4 4
σμοι ZMI θε-σμοί 4 4
ζων ZON καλ-πά-ζων 4 4
ζος ZOS Για-πω-νέ-ζος 4 4
πι PI πι-έ-ζω 3 383
λε LE λέ-βη-τας 3 225
δε ΔE δέ-η-ση 3 158
ποι PI ποί-η-μα 3 115
φε FE φε-γγά-ρι 3 104
βο VO βο-γκώ 3 88
σκε SKE σκέ-λος 3 62
ερ ER δι-ερ-γα-σί-α 3 59
περ PER περ-νώ 3 54
θο QO θό-λος 3 44
σκο SKO σκό-λη 3 43
ξυ KSI ξύ-γκι 3 36
κρο KRO κρο-κά-δι 3 26
γκα GA γκά-ζι 3 25
κερ KER κερ-δη-θεί 3 21
τερ TER α-τέρ-μο-νες 3 17
φτα FTA έ-φτα-σε 3 14
πλο PLO πλο-η-γώ 3 14
γκι GI γκι 3 8
φοι FI φοί-βος 3 7
χνη HNI βρα-χνή 3 7
λλει LI ε-λλει-πτι-κή 3 7
στερ STER στερ-γω 3 7
στου STU στου-πί 3 7
τρου TRU τρού-λος 3 7
ναν NAN έ-γι-ναν 3 5
πνο PNO πνο-ή 3 5
σσω SO α-ντα-λλά-σσω 3 5
υη VI συ-σκε-υή,ε-υη-με-ρί-α 3 5
υτα FTA α-πί-στε-υτα 3 4
χοι HI χοι-ρι-νός 3 4
χνε HNE α-νι-χνε-υθεί 3 4
εις IS α-γνο-είς 3 4
σας SAS κα-θα-ρε-ύου-σας 3 4
βοι VI Εύ-βοι-α 3 4
γαν YAN έ-λε-γαν,προ-πα-γάν-δα 3 4
φην FIN δι-ε-γρά-φην 3 3
φων FON μορ-φών 3 3
γκας GAS μά-γκας 3 3
χεις HIS υ-πάρ-χεις 3 3
χτει HTI δε-χτεί 3 3
κλης KLIS Ε-μπε-δο-κλής 3 3
κτων KTON ε-κτά-κτων,παι-κτών 3 3
λλας LAS κο-λλάς,Λά-λλας 3 3
λην LIN α-πε-στά-λην 3 3
λλος LOS ά-λλος 3 3
μεις MIS ε-μείς 3 3
ψουν PSUN ε-γκύ-ψουν 3 3
πτει PTI α-να-κα-λύ-πτει 3 3
ραν RAN πέ-ραν,χα-ράν 3 3
ρως ROS ε-γκαί-ρως 3 3
σχει SHI κα-τά-σχει 3 3
σως SOS α-μέ-σως 3 3
σθουν SQUN αρ-κε-σθούν 3 3
στας STAS κα-θι-στάς 3 3
στως STOS α-κα-τα-παύ-στως 3 3
τοις TIS με-τρη-τοίς,πρώ-τοις 3 3
τρας TRAS τε-τράς,μή-τρας 3 3
τρος TROS για-τρός 3 3
υαν VAN α-ντι-προ-σώ-πε-υαν 3 3
βας VAS ντορ-βάς 3 3
βες VES α-κρι-βές 3 3
γας YAS κό-κκυ-γας 3 3
γοι YI δι-ά-λο-γοι 3 3
ιες YYES βαρ-ιές 3 3
δους ΔUS εί-δους 3 3
υ I υ-γεί-α 2 248
γι YI αι-τι-ο-λο-γι-κή 2 195
λυ LI λυ-γί-ζω 2 120
αρ AR αρ-πάχ-τρα,κυ-ρί-αρ-χο,δέ-λε-αρ 2 101
χι HI χί-λια 2 78
βι VI βί-α 2 72
ξι KSI ξί-δι 2 66
πλη PLI πλη-γή 2 57
λλη LI αρ-χαι-ο-ε-λλη-νι-κός 2 54
δει ΔI δεί-κτης 2 54
ϊ I α-θε-ϊ-σμό 2 52
μπα BA μπά-ζα 2 36
δρο ΔRO δρο-μά-κι 2 36
στρα STRA στρα-βά-δι 2 31
ξο KSO ξό-α-νο 2 22
στοι STI στοί-βα 2 20
ξου KSU ξού-ρας 2 19
πια PYYA πιά-νω 2 19
θου QU θού-ρι-ος 2 19
τσι TSI τσι-γά-ρο 2 16
ναι NE ναι 2 14
βερ VER Βέρ-νη 2 13
κρη KRI κρή-νη 2 11
φτη FTI φτη-νός 2 10
σερ SER σερ-βί-α 2 10
τσε TSE τσε-κά-ρω 2 10
νταρ DAR α-ντάρ-τι-κα 2 7
ψου PSU α-να-κα-λύ-ψου-με 2 7
σκει SKI α-σκεί 2 7
υτη FTI α-πί-στε-υτη 2 6
μνη MNI μνή-μα 2 6
ντζα DZA Κα-ζα-ντζά-κη,λά-ντζα 2 5
τζη DZI Κα-λα-ϊ-τζή,Τζή-μας 2 5
λον LON λον-δί-νο 2 5
πτη PTI πτη-νό 2 5
σχα SHA σχά-ρα 2 5
σια SSA Σιά-νος,δια-κό-σια 2 5
σκι SKI σκι-ά 2 4
βαν VAN Βάν-δα-λος 2 4
υγα VYA φε-υγά-τη,έ-φε-υγα 2 4
ντελ DEL Μα-ντέλ,Μέ-ντελ-σον 2 3
φως FOS φως 2 3
υτου FTU α-υτού 2 3
χλα HLA χλα-πά-τσα 2 3
χτα HTA χτα-πό-δι 2 3
χτες HTES χτες 2 3
κον KON κον-κάρ-δα,κα-θή-κον 2 3
πεις PIS βλέ-πεις 2 3
πνου PNU κα-πνού 2 3
θεια QHHA θειά-φι 2 3
στον STON του-λά-χι-στον 2 3
στια STYYA που-στιά 2 3
ιο YYO χωρ-ιό 2 3
μπας BAS Κι-ρί-μπας,κο-λυ-μπάς 2 2
μπερτ BERT Ρό-μπερτ 2 2
μπουν BUN πα-ρα-πέ-μπουν 2 2
ντως DOS ό-ντως 2 2
ντρων DRON α-νύ-πα-ντρων 2 2
ντουν DUN α-πα-ντούν 2 2
φας FAS ρου-φάς 2 2
φθουν FQUN α-ντι-λη-φθούν 2 2
υτης FTIS α-υτής 2 2
υτων FTON α-προ-στά-τε-υτων 2 2
υτος FTOS α-υτός 2 2
φους FUS φι-λο-σό-φους 2 2
γγας GAS λά-ρυ-γγας 2 2
γκεν GEN Νι-μπε-λούν-γκεν 2 2
γγος GOS σπό-γγος 2 2
γκος GOS ό-γκος 2 2
χνες HNES έ-φτια-χνες 2 2
χνης HNIS βρα-χνής,λο-γο-τέ-χνης 2 2
χνουν HNUN δεί-χνουν 2 2
χτουν HTUN δε-χτούν 2 2
κερτ KERT Έ-κερτ 2 2
κκος KOS λά-κκος 2 2
κρος KROS μι-κρός 2 2
ξος KSOS αι-σι-ό-δο-ξος 2 2
ξουν KSUN α-λλά-ξουν 2 2
κτω KTO α-πο-κτώ 2 2
λλες LES ά-λλες 2 2
λλοι LI ά-λλοι 2 2
λιας LLAS βα-σι-λιάς 2 2
λιου LLU γέ-λιου 2 2
λλους LUS ά-λλους 2 2
νιν NIN Μπε-νίν,Μπα-κού-νιν 2 2
νις NIS τέ-νις 2 2
νιας NNAS Πε-τρού-νιας 2 2
νον NON πι-θα-νόν,μό-νον 2 2
πλης PLIS δι-πλής 2 2
πλων PLON α-πλών 2 2
πλος PLOS α-πλός 2 2
ψαν PSAN ε-κκό-λα-ψαν 2 2
πτος PTOS α-νυ-πό-λη-πτος 2 2
πτουν PTUN κα-λύ-πτουν 2 2
θεν QEN α-νέ-κα-θεν 2 2
θοι QI γότ-θοι 2 2
θης QIS α-λη-θής 2 2
θως QOS κα-θώς,συ-νή-θως 2 2
θρος QROS εχ-θρός 2 2
σσας SAS γλώ-σσας 2 2
σελ SEL Ντέρ-σελ 2 2
σσες SES γλώ-σσες 2 2
σχον SHON συ-μμε-τέ-σχον 2 2
σιν SIN πε-ρί-πτω-σιν 2 2
σκουν SKUN α-σκούν 2 2
σσουν SUN α-να-πτύ-σσουν 2 2
σους SUS ά-με-σους 2 2
τρης TRIS Πε-τρής 2 2
τρων TRON α-ντι-κι-νή-τρων 2 2
τιας TYYAS φω-τιάς 2 2
τιου TYYU μα-τιού 2 2
βεν VEN Μπε-τό-βεν 2 2
βιντ VID Ντά-βιντ 2 2
βεις VIS δια-βείς 2 2
βης VIS α-μοι-βής 2 2
βλος VLOS βί-βλος 2 2
υλος VLOS δί-α-υλος 2 2
υρες VRES πλε-υρές 2 2
υρος VROS στα-υρός 2 2
γην YIN ε-ξε-πλά-γην 2 2
γως YOS α-να-λό-γως 2 2
ιας YYAS Κα-λα-μαρ-ιάς 2 2
ζες ZES μά-ζες 2 2
δρου ΔRU α-ντι-προ-έ-δρου 2 2
διας ΔYYAS ί-διας,καρ-διάς 2 2
διων ΔYYON ί-διων,παι-διών 2 2
συ SI συ 1 319
ζο ZO ζο-ρι 1 118
δυ ΔI δυ-να-μό 1 85
τυ TI τυ-λί-γω 1 73
κρα KRA κρά-μα 1 70
θι QI θί-α-σος 1 59
τρι TRI τρι-ά-δα 1 55
κτι KTI κτί-ρι-ο 1 49
βου VU βου-βά-λι 1 45
εν EN εν,εν-δι-α-φέ-ρει,φω-νή-εν 1 38
χρο HRO χρο-νιά 1 33
ζη ZI ζη-λαν-δί-α 1 33
σχε SHE σχε-δί-α 1 31
χρη HRI χρή-μα 1 30
κρυ KRI κρυ-ά-δα 1 30
υτι FTI α-υτί 1 26
νυ NI νύ-στα 1 26
πλου PLU πλού-σι-ος 1 26
ζου ZU ζου-ζου-νι 1 24
χνι HNI βι-ο-τε-χνί-α 1 22
κλη KLI κλή-μα 1 22
μορ MOR μορ-φή 1 22
τουρ TUR τουρ-κί-α 1 21
αμ AM αμ-φε-τα-μί-νη,α-δι-αμ-φι-σβή-τη-το,Ου-ί-λι-αμ 1 20
κλα KLA κλα-δί 1 20
νερ NER α-λλη-λε-νερ-γεί 1 18
μπει BI ε-μπει-ρί-α 1 17
πρα PRA πρά-ξη 1 17
ντυ DI ντύ-νω 1 16
φρο FRO φρό-κα-λο 1 16
χυ HI χυ-δαί-ος 1 16
κλο KLO κλο-πή 1 16
σχυ SHI ε-νι-σχύ-ω,ι-σχύ,ι-σχυ-ρά 1 16
στρο STRO στρο-βι-λί-ζω 1 15
κιν KIN δι-α-κιν-δυ-νε-ύω 1 13
ττα TA Αρ-λέ-ττα 1 13
κλι KLI κλί-κα 1 12
ντου DU ντου 1 11
λλι LI γα-λλι-κά 1 11
σπου SPU σπου-δά-ζω 1 11
γγε GE ά-γγε-λοι 1 10
ρρη RI α-να-ντί-ρρη-τα 1 10
τρω TRO τρώ-ω,υ-περ-με-τρω-πί-α 1 10
φτω FTO φτω-χός 1 9
βλι VLI βι-βλί-α 1 9
βρα VRA βρα-βεί-ο 1 9
υρο VRO νε-ύρο 1 8
ντω DO α-πα-ντώ 1 7
φορ FOR φόρ-μα 1 7
φτε FTE φτε-λιά 1 7
λαν LAN λαν-τζα 1 7
πηρ PIR α-πηρ-χαι-ω-μέ-νο 1 7
συρ SIR συρ-μα 1 7
χτη HTI χτή-μα 1 6
ηλ IL ήλ-θα,προ-ήλ-θαν,Πα-πα-μι-χα-ήλ 1 6
πτε PTE πτέ-ρυ-γα 1 6
βρο VRO Βρο-ντά-κης 1 6
γρη YRI γρή-γο-ρος 1 6
φλη FLI τυ-φλή,ε-ξο-φλη-θεί 1 5
χρι HRI χρί-ση,μέx-ρι 1 5
λλε LE έ-με-λλε 1 5
νευ NEF α-πο-μνη-μό-νευ-ση 1 5
ριν RIN κο-ριν-θι-α-κά 1 5
τσια TSSA βε-νε-τσιά-νοι 1 5
βελ VEL βα-βέλ 1 5
σμη ZMI σμή-νος 1 5
δρω ΔRO δρω 1 5
ντερ DER ’-ντερ-σον 1 4
ντρο DRO ντρο-πή 1 4
φια FHHA φιά-σκο 1 4
φτο FTO γρα-φτό 1 4
κιου KKU κιού-πι 1 4
κτου KTU α-πο-κτού-με 1 4
μερ MER μερ-μή-γκι 1 4
μνα MNA γυ-μνά-ζω 1 4
σαλ SAL Σαλ-βα-ντόρ 1 4
τσο TSO τσο-γλά-νι 1 4
μπλο BLO μπλό-φα 1 3
ντρα DRA ντρά-βα-λα 1 3
φλε FLE φλέ-βα 1 3
γκερ GER Γκέρ-σου-ιν 1 3
χον HON χόν-δρος 1 3
νιε NNE Βε-νιέ-ρης 1 3
ποια PYYA ό-ποια,ποια 1 3
ποιο PYYO ό-ποιο,ποιο 1 3
σκρα SKRA σκρά-πας 1 3
σθου SQU ι-σχυ-ρι-σθού-με,μι-σθού 1 3
υγε VYE ε-υγέ-νει-α 1 3
υγο VYO α-υγό 1 3
βδη VΔI κί-βδη-λο 1 3
δεν ΔEN δέν-δρο 1 3
μπεργκ BERG Χά-ι-ζεν-μπεργκ 1 2
μπολ BOL φουτ-μπόλ 1 2
ντορ DOR ντορ-βάς 1 2
τζια DZZA νε-ρα-τζιά 1 2
φιο FHHO φιό-γκος 1 2
φλερ FLER φλερ-τά-ρω 1 2
φλι FLI φλι-τζά-νι 1 2
φλω FLO φλω-ρε-ντί-α 1 2
υθει FQI α-νι-χνε-υθεί 1 2
υτω FTO νε-υτώ-νει-α,πα-ντρε-υτώ 1 2
γκου GU γκου-ρού 1 2
χλη HLI ε-νο-χλή-σουν,ο-μί-χλη 1 2
χλο HLO χλό-η 1 2
χθες HQES χθες 1 2
χθο HQO χθό-νι-ος 1 2
χρα HRA χρά-μι 1 2
κοφ KOF Βο-στρι-κόφ 1 2
κροι KRI κροι-σος 1 2
λλια LLA μα-λλιά,μα-λλια-ρής 1 2
λοκ LOK Λοκ,μπρε-λόκ 1 2
λορ LOR λόρ-δα 1 2
μμη MI γρα-μμή 1 2
μιλ MIL Μίλ-των 1 2
μυς MIS μυς 1 2
μιας MNNAS μιας,κλη-ρο-νο-μιάς 1 2
μουρ MUR Μουρ,Τι-μουρ 1 2
ννου NU Για-ννού-ρης 1 2
πνα PNA έ-ξυ-πνα 1 2
ποιον PYYON ό-ποιον,ποιον 1 2
ποιος PYYOS ποιος 1 2
θες QES θες,νό-θες 1 2
θνη QNI θνη-τός 1 2
ρερ RER Κα-σί-ρερ 1 2
σκυ SKI σκύ-βω 1 2
στους STUS κό-στους,στους 1 2
ττη TI α-ή-ττη-τη 1 2
τροι TRI τροί-α 1 2
τσιο TSSO τσιό-τρα 1 2
βιν VIN ’λ-βιν 1 2
υρα VRA πλε-υρά,μα-υρα-γο-ρί-της 1 2
υγη VYI α-υγή 1 2
υδω VΔO σπε-ύδω 1 2
γρο YRO γρό-σι 1 2
ζερ ZER Κά-ι-ζερ 1 2
δεις ΔIS δεις 1 2
αρς ARS Φρή-αρς 1 1
αρτ ART Στιού-αρτ 1 1
μπαχ BAH Φό-υ-ερ-μπαχ 1 1
μπαν BAN σύ-μπαν 1 1
μπαπ BAP τα-σκε-μπάπ 1 1
μπεκ BEK Στά-ιν-μπεκ 1 1
μπιτζ BIDZ Μπά-μπιτζ 1 1
μπης BIS Κου-λου-μπής 1 1
μπλεν BLEN Μπε-μπλέν 1 1
μποτ BOT ρο-μπότ 1 1
μπουργκ BURG Λού-ξε-μπουργκ 1 1
μπους BUS πο-μπούς 1 1
νταλ DAL Ρό-ζε-νταλ 1 1
νταμ DAM ’-νταμ 1 1
ντερς DERS Βέ-ντερς 1 1
ντιν DIN μπε-τα-ντίν 1 1
ντογκ DOG μπουλ-ντόγκ 1 1
ντον DON Πρου-ντόν 1 1
ντορφ DORF Σλε-ντόρφ 1 1
ντριχ DRIH Φρί-ντριχ 1 1
ντρος DROS α-πό-κε-ντρος 1 1
ντρου DRU κέ-ντρου 1 1
τζερ DZER μά-να-τζερ 1 1
ντζη DZI Για-που-ντζή 1 1
τζης DZIS χα-τζής 1 1
τζιας DZZAS Κο-τζιάς 1 1
εφ EF Νε-μέ-ντι-εφ 1 1
ελς ELS Γου-έλς 1 1
φεν FEN Κλο-μι-φέν 1 1
φιας FHHAS ο-μορ-φιάς 1 1
φειμ FIM Σε-ρα-φείμ 1 1
φεις FIS συ-γγρα-φείς 1 1
φλιας FLLAS Σα-κα-φλιάς 1 1
φλος FLOS τυ-φλός 1 1
φορθ FORQ Κόρν-φορθ 1 1
φθην FQIN συ-νε-λή-φθην 1 1
υθω FQO νυμ-φε-υθώ 1 1
φρεντ FRED ’λ-φρεντ 1 1
φρων FRON νο-μι-μό-φρων 1 1
φρος FROS νε-φρός 1 1
υτοι FTI α-υτοί 1 1
υτην FTIN α-υτήν 1 1
υτον FTON α-υτόν 1 1
φτος FTOS γύ-φτος 1 1
υτους FTUS α-υτούς 1 1
φουν FUN ε-γγρά-φουν 1 1
γκαν GAN φε-νερ-γκάν 1 1
γκαζ GAZ πορτ-μπα-γκάζ 1 1
γκελς GELS Έν-γκελς 1 1
γκες GES α-νά-γκες 1 1
γκια GGA μυρ-μή-γκια 1 1
γκη GI α-νά-γκη 1 1
γγης GIS Λού-γγης 1 1
γκης GIS α-νά-γκης 1 1
γγλα GLA στρί-γγλα 1 1
γκλας GLAS Ντού-γκλας 1 1
γγλος GLOS ά-γγλος 1 1
γγλου GLU ά-γγλου 1 1
γκμαρ GMAR Ιν-γκμαρ 1 1
γγω GO σφί-γγω 1 1
γκω GO βο-γκώ 1 1
γγων GON λό-γγων 1 1
γκον GON Σαρ-γκόν 1 1
γκων GON α-να-γκών 1 1
χας HAS αρ-χάς 1 1
χεια HHA φτώ-χεια 1 1
χια HHA ζό-χια 1 1
χειο HHO στοι-χειό 1 1
χην HIN ε-ξο-χήν 1 1
χις HIS όρ-χις 1 1
χλους HLUS μο-χλούς 1 1
χναν HNAN έ-δει-χναν 1 1
χνας HNAS ξε-χνάς 1 1
χνει HNI δεί-χνει 1 1
χνος HNOS πε-ρί-τε-χνος 1 1
χοφ HOF Μά-ιν-χοφ 1 1
χθην HQIN α-πε-δεί-χθην 1 1
χθης HQIS ει-δε-χθής 1 1
χθω HQO δε-χθώ 1 1
χθος HQOS μό-χθος 1 1
χθουν HQUN δε-χθούν 1 1
χρες HRES πε-νι-χρές 1 1
χρις HRIS μέ-χρις 1 1
χρωμ HROM μερ-κου-ρο-χρωμ 1 1
χρος HROS ψυ-χρός 1 1
χρου HRU ψυ-χρού 1 1
χτης HTIS κρά-χτης 1 1
χτο HTO α-νοι-χτό 1 1
χτου HTU α-νοι-χτού 1 1
υντ ID Φρό-υντ 1 1
ιφτ IFT Σου-ίφτ 1 1
ιλς ILS Γου-ά-ιλς 1 1
ιμς IMS Τζέ-ιμς 1 1
ινς INS Κέ-ινς 1 1
υνς INS Κέ-υνς 1 1
ιπ IP Κέ-ιπ 1 1
ιθ IQ Γκαλ-μπρέ-ιθ 1 1
κην KIN φυ-λα-κήν 1 1
κιας KKAS χαλ-κιάς 1 1
κλαντ KLAD Φάλ-κλαντ 1 1
κλες KLES κα-ρέ-κλες 1 1
κλος KLOS κύ-κλος 1 1
κλους KLUS κύ-κλους 1 1
κνης KNIS πυ-κνής 1 1
κρες KRES μι-κρές 1 1
κρυς KRIS μα-κρύς 1 1
κρως KROS ά-κρως 1 1
κσελ KSEL Βί-κσελ 1 1
ξως KSOS πα-ρα-δό-ξως 1 1
ξια KSSA μο-να-ξιά 1 1
κτωρ KTOR λέ-κτωρ 1 1
κουν KUN α-νή-κουν 1 1
λλακ LAK Πό-λλακ 1 1
λλαξ LAKS ε-να-λλάξ 1 1
λεφ LEF Λά-γκερ-λεφ 1 1
λις LIS μό-λις 1 1
λλης LIS ά-λλης 1 1
λιζ LIZ Μπε-λίζ 1 1
λεια LLA δου-λειά 1 1
λειες LLES δου-λειές 1 1
λιες LLES τα-νά-λιες 1 1
λειο LLO κα-πη-λειό 1 1
λλιων LLON μα-λλιών 1 1
λιος LLOS Τό-λιος 1 1
λλιως LLOS α-λλιώς 1 1
λιους LLUS πα-λιούς 1 1
λοφ LOF Μπα-τά-λοφ 1 1
μαζ MAZ Γιλ-μάζ 1 1
μεντ MED μά-νατζ-μεντ 1 1
μελ MEL μπε-σα-μέλ 1 1
μεθ MEQ Μω-ά-μεθ 1 1
μικς MIKS κό-μικς 1 1
μηρ MIR Βλά-ντι-μηρ 1 1
μιρ MIR Μιρ 1 1
μις MIS θέ-μις 1 1
μιοι MNNI ρω-μιοί 1 1
μοντ MOD Ρέ-ι-μοντ 1 1
μως MOS ό-μως 1 1
μουθ MUQ μα-μούθ 1 1
ναντ NAD Μπάρ-ναντ 1 1
ναρντ NARD Μέ-ι-ναρντ 1 1
νεθ NEQ Κέ-νεθ 1 1
νετ NET ιν-τερ-νέτ 1 1
νικ NIK Μαρ-τι-νίκ 1 1
νιθ NIQ ζε-νίθ 1 1
νιτς NITS Λά-ιμπ-νιτς 1 1
νιες NNES νιες 1 1
νιολ NNOL γκραν-γκι-νιόλ 1 1
νιον NNON Μι-νιόν 1 1
νιων NNON γο-νιών 1 1
νιος NNOS νιος,γο-νιός 1 1
ννω NO γε-ννώ 1 1
νοφ NOF Μπογκ-ντά-νοφ 1 1
οργκ ORG Γκε-όργκ 1 1
ωβ OV ι-ώβ 1 1
οζ OZ Μπερ-λι-όζ 1 1
παξ PAKS ε-φά-παξ 1 1
πιν PIN κα-τό-πιν 1 1
πιρ PIR Σα-πίρ 1 1
ποις PIS τύ-ποις 1 1
πλες PLES α-πλές 1 1
πλως PLOS α-πλώς 1 1
πνες PNES έ-ξυ-πνες 1 1
πνος PNOS έ-ξυ-πνος 1 1
πνουν PNUN ξυ-πνούν 1 1
πον PON λοι-πόν 1 1
ψιν PSIN υ-πό-ψιν 1 1
ππου PU πα-ππού 1 1
θια QHHA κα-λά-θια 1 1
θειας QHHAS βο-ή-θειας 1 1
θειες QHHES α-λή-θειες 1 1
θνες QNES δι-ε-θνές 1 1
θνης QNIS δι-ε-θνής 1 1
θνος QNOS έ-θνος 1 1
θνως QNOS δι-ε-θνώς 1 1
θνους QNUS δι-ε-θνούς 1 1
θων QON α-γα-θών 1 1
θρου QRU θρού-μπη 1 1
ρατ RAT Μόν-σε-ρατ 1 1
ρικ RIK Φρέ-ντε-ρικ 1 1
ρινγκ RING Ντύ-ρινγκ 1 1
ρρης RIS Σα-ρρής 1 1
ροντ ROD Χά-ροντ 1 1
ροφ ROF Σι-ντό-ροφ 1 1
σσαν SAN α-ντά-λλα-σσαν 1 1
σχες SHES λέ-σχες 1 1
σχεις SHIS συ-μμε-τά-σχεις 1 1
σχυς SHIS ι-σχύς 1 1
σχων SHON λε-σχών 1 1
σοι SI πό-σοι 1 1
σην SIN τό-σην 1 1
σις SIS Φράν-σις 1 1
σσης SIS γλώ-σσης 1 1
σκαλ SKAL Πα-σκάλ 1 1
σκεις SKIS βρί-σκεις 1 1
σοφ SOF Κο-λε-σόφ 1 1
σσων SON μα-γι-σσών 1 1
σθαι SQE γε-νέ-σθαι 1 1
σθεις SQIS προ-σαρ-μο-σθείς 1 1
σθος SQOS μι-σθός 1 1
σθους SQUS μι-σθούς 1 1
σιος SSOS Χα-τζη-νά-σιος 1 1
στικ STIK Δε-λα-στίκ 1 1
στεις STIS φα-ντα-στείς 1 1
στιζ STIZ πρε-στίζ 1 1
στιες STYYES α-ρρώ-στιες 1 1
ττυ TI Πε-ττύ 1 1
τιν TIN Μαρ-τίν 1 1
τοκ TOK Μπάρ-τοκ 1 1
τραντ TRAD Μπέρ-τραντ 1 1
τραν TRAN Μπελ-τράν 1 1
τρον TRON Πά-ου-ερ-τρον 1 1
τρους TRUS για-τρούς 1 1
τσαρντ TSARD Ρί-τσαρντ 1 1
τσας TSAS Βου-νά-τσας 1 1
τσεφ TSEF Μέ-τσεφ 1 1
τσες TSES προ-τσές 1 1
τση TSI Πλί-τση 1 1
τσιν TSIN Μπουκ-τσίν 1 1
τεια TYYA πλα-τειά 1 1
τοια TYYA τέ-τοια 1 1
τιες TYYES πρω-τιές 1 1
τοιοι TYYI τέ-τοιοι 1 1
τοιο TYYO τέ-τοιο 1 1
τιων TYYON σπι-τιών 1 1
τοιον TYYON τέ-τοιον 1 1
τοιος TYYOS τέ-τοιος 1 1
τοιους TYYUS τέ-τοιους 1 1
ββα VA Κα-ρα-σά-ββα 1 1
βαρντ VARD Χάρ-βαρντ 1 1
ββας VAS Πα-πα-σά-ββας 1 1
βερκ VERK Μπά-βερκ 1 1
υες VES συ-σκε-υές 1 1
βιχ VIH Λούντ-βιχ 1 1
βην VIN πα-ρε-νέ-βην 1 1
βις VIS σέρ-βις 1 1
υης VIS κα-τα-σκε-υής 1 1
βιτς VITS Α-λε-ξά-ντρο-βιτς 1 1
βιδ VIΔ δα-βίδ 1 1
υλη VLI α-υλή 1 1
υλοι VLI πύ-ρα-υλοι 1 1
βων VON κόμ-βων 1 1
βονς VONS Τζέ-βονς 1 1
βως VOS α-κρι-βώς 1 1
υραν VRAN ε-φη-ύραν 1 1
υρου VRU Στα-ύρου 1 1
βουν VUN με-σο-λα-βούν 1 1
βγας VYAS κα-βγάς 1 1
υγες VYES λυ-κα-υγές 1 1
υγω VYO φε-ύγω 1 1
βδην VΔIN συ-λλή-βδην 1 1
υδης VΔIS α-ψε-υδής 1 1
γηρ YIR Νί-γηρ 1 1
γον YON πα-ρο-λί-γον 1 1
γιας YYAS μα-γιάς 1 1
γιολ YYOL Φε-ι-γιόλ 1 1
γιον YYON κρα-γιόν 1 1
ιου YYU χωρ-ιού 1 1
γδι YΔI σμα-ρά-γδι 1 1
ζακ ZAK Ντβόρ-ζακ 1 1
ζεφ ZEF Ζό-ζεφ 1 1
ζοι ZI Κι-νέ-ζοι 1 1
σμαν ZMAN Γκρό-σμαν 1 1
σμετ ZMET κι-σμέτ 1 1
ζους ZUS Για-πω-νέ-ζους 1 1
ζια ZZA τρα-πέ-ζια 1 1
δαξ ΔAKS ρό-δαξ 1 1
δαν ΔAN εί-δαν 1 1
δαδ ΔAΔ Τρι-νι-δάδ 1 1
δην ΔIN ε-πι-τρο-χά-δην 1 1
δον ΔON σχε-δόν 1 1
δως ΔOS α-φει-δώς 1 1
δρας ΔRAS Σκόν-δρας 1 1
δουν ΔUN πα-ρα-δί-δουν 1 1
διες ΔYYES ί-διες 1 1
διοι ΔYYI ί-διοι 1 1
διο ΔYYO ί-διο 1 1
διος ΔYYOS ί-διος 1 1
διου ΔYYU πο-διού 1 1
διους ΔYYUS ί-διους 1 1


PAGE LAST MODIFIED: 2002.02.16
PAGE CREATED: 2002.02.15
URL: http://users.otenet.gr/~nikkas/gr/syltable.html
BACK:
http://users.otenet.gr/~nikkas/gr/gw.html
HOME: http://users.otenet.gr/~nikkas
MAIL: userid@domain, where userid=nikkas and domain=otenet.gr