Κανόνες-Τύπου Λέξεων Γλώσσας

Περιεχόμενα Σελίδας
 1. ΚΑΝΟΝΕΣ-ΚΛΙΣΗΣ
  1. Κανόνες-κλίσης Ελληνικών-Ουσιαστικών
  2. Κανόνες-κλίσης Ελληνικών-Ρημάτων
  3. Κανόνες-κλίσης Ελληνικών-Επιθέτων
  4. Κανόνες-κλίσης Αγγλικών-Ουσιαστικών
  5. Κανόνες-κλίσης Αγγλικών-Ρημάτων
  6. Κανόνες-κλίσης Αγγλικών-Επιθέτων
 2. ΚΑΝΟΝΕΣ-ΠΡΩΤΟΥ-ΤΥΠΟΥ
  1. Κανόνες-πρώτου-τύπου Ελληνικών-Ουσιαστικών
  2. Κανόνες-πρώτου-τύπου Ελληνικών-Ρημάτων
  3. Κανόνες-πρώτου-τύπου Ελληνικών-Επιθέτων
  4. Κανόνες-πρώτου-τύπου Αγγλικών-Ουσιαστικών
  5. Κανόνες-πρώτου-τύπου Αγγλικών-Ρημάτων
  6. Κανόνες-πρώτου-τύπου Αγγλικών-Επιθέτων

ΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΝΟΝΕΣ-ΤΥΠΟΥ ονομάζω τους κανόνες που χρησιμοποιεί μια γλώσσα για να σχηματίσει τους διαφορετικούς τύπους/μορφές ΜΙΑΣ λέξης έτσι ώστε να εκφράσει διαφορετικά χαρακτηριστικά/ιδιότητες ΜΙΑΣ έννοιας πχ: γράφω(παρόν)/έγραψα(παρελθόν), βουνό(ένα)/βουνά(πολλά).

1) ΚΑΝΟΝΕΣ-ΚΛΙΣΗΣ

Είναι οι κανόνες με τους οποίους το πρόγραμμα κλίνει τις λέξεις και οι οποίοι καθορίζονται από την ομάδα καταλήξεων που παίρνει μια λέξη.

1.1) Κανόνες-Κλίσης Ελληνικών-Ουσιαστικών

1) αρσενικά
eln1a1: αρσενικό -ας οξ/παροξ/προπαροξ: σφουγγαράς/αγώνας-ταμίας/φύλακας,
eln1b1: αρσενικό -ές : καφές,
eln1c1: αρσενικό -ης ισοσύλλαβο : νικητής/ναύτης,
eln1c2: αρσενικό -ης ανισοσύλλαβο : καφετζής/νοικοκύρης/φούρναρης,
eln1c3: αρσενικό -ης διπλό : πραματευτής/αφέντης,
eln1d1: αρσενικό -ος οξ/παροξ/προπαροξ: ουρανός/δρόμος/καλόγερος-καλόγερου,
eln1d2: αρσενικό -ος προπ με γεν. προπ: κίνδυνος-κινδύνου,
eln1e1: αρσενικό -ούς : παππούς,
2) θηλυκά
eln2a1: θηλυκό -ά ισοσύλλαβο : καρδιά,
eln2a2: θηλυκό -ά ανισοσύλλαβο : γιαγιά,
eln2a3: θηλυκό -α γεν.πληθ. οξύτονη : ώρα/θάλασσα,
eln2a4: θηλυκό -α γεν.πληθ. παροξύτ. : ελπίδα/οντότητα,
eln2b1: θηλυκό -η αρχαιόκλιτο : σκέψη/δύναμη,
eln2b2: θηλυκό -η νεόκλιτο : ψυχή/νίκη/ζάχαρη,
eln2c1: θηλυκό -ος : διάμετρος,
eln2d1: θηλυκό -ού : αλεπού,
eln2e1: θηλυκό -ω οξ/παροξ : Αργυρώ/Φρόσω,
3) ουδέτερα
eln3a1: ουδέτερο -μα παροξ/προπαροξ : κύμα/όνομα,
eln3b1: ουδέτερο -ι οξ/παροξ : παιδί/τραγούδι,
eln3c1: ουδέτερο -ιμο : δέσιμο,
eln3c2: ουδέτερο -ο οξ/παροξ/προπαροξ : βουνό/πεύκο/σίδερο-σίδερου,
eln3c3: ουδέτερο -ο προπαροξ γεν. παρ.: πρόσωπο-προσώπου,
eln3d1: ουδέτερο -ας : κρέας,
eln3d2: ουδέτερο -ος οξ/παροξ/προπαροξ: μέρος/έδαφος/γεγονός,
eln3d3: ουδέτερο -ώς : καθεστώς/φως,

1.2) Κανόνες-Κλίσης Ελληνικών-Ρημάτων

1) αόριστος σε -α
elv111b: -α/-ω, (ελιπής) : τρέμ-ω
elv112a: -α-ήθηκα/-αίνω-αίνομαι/-ημένος, : καταλαβ-αίνω
elv113a: -α-θηκα/-ω-ομαι/-μένος, : οξύν-ω
2) αόριστος σε -κα
elv241a: -ηκα/-αίνω-/-ασμένος, : ανεβ-αίνω
3) αόριστος σε -λα
elv321a: -αλα-άλθηκα/-έλνω-έλνομαι/-αλμένος, : ψ-έλνω
elv341a: -ειλα-άλθηκα/-έλνω-έλνομαι/-αλμένος,: στ-έλνω
elv342a: -ειλα-έλθηκα/-έλνω-έλνομαι/-ελμένος,: αγγ-έλνω
elv343a: -ειλα-έλθηκα/-έλλω-έλλομαι/-ελμένος,: αγγ-έλλω
4) αόριστος σε -να
elv411a: -να-θηκα/-νω-νομαι/-μένος, : κρί-νω
elv421a: -ανα-άθηκα/-αίνω-αίνομαι/-αμένος, : βουβ-αίνω
elv422a: -ανα-άνθηκα/-αίνω-αίνομαι/-ασμένος, : λευκ-αίνω
elv441a: -εινα-είθηκα/-ένω-ένομαι/-ειμένος, : μ-ένω
elv442a: -υνα-ύθηκα/-αίνω-αίνομαι/-υμένος, : ακριβ-αίνω
elv443a: -υνα-ύθηκα/-ένω-ένομαι/-υμένος, : πλ-ένω
5) αόριστος σε -ξα
elv511a: -ξα-χτηκα/-γγ|σκ|σσ|ττ|χνω-ομαι/-γμένος,: σφίγγω,διδάσκω,πράττω, ψάχνω
elv512a: -ξα-χτηκα/-γ|ζ|κ|ν|χω-γομαι/-γμένος, : αρμέγω,πλέκω,προσέχω,φτιά-νω,βουλιάζω
elv513a: -ξα-χτηκα/-άω-άομαι(γ)/-γμένος, : φυλά-ω
elv521a: -αξα-άχτηκα/-αίνω-αίνομαι/-αγμένος, : βυζ-αίνω
elv512a: -αξα-άχτηκα/-άνω-άνομαι/-αγμένος, : φτι-άνω
elv522a: -αξα-άχτηκα/-ώ&άω-ιέμαι-/αγμένος, : πετ-άω
elv523a: -αξα-άχτηκα/-ώ-ούμαι&άμαι/αγμένος,
elv531a: -εξα-έχτηκα/-ώ&άω-ιέμαι/εγμένος,
elv532a: -εξα-έχτηκα/-ώ-ούμαι&άμαι/εγμένος,
elv513a: -αιξα-αίχτηκα/-αίω-αίομαι(γ)/-αιγμένος,
elv541a: -ηξα-ήχτηκα/-ώ&άω-ιέμαι/ηγμένος, : πηδ-ώ
elv542a: -ηξα-ήχτηκα/-ώ-ούμαι&άμαι/ηγμένος,
6) αόριστος σε -ρα
elv621a: -αρα-άρθηκα/-έρνω-έρνομαι/-αρμένος, : γδ-έρνω
elv641a: -ειρα-άρθηκα/-έρνω-έρνομαι/-αρμένος, : δ-έρνω
elv642a: -ερα-έρθηκα/-έρνω-έρνομαι/-αρμένος, : φ-έρνω
elv643a: -υρα-ύρθηκα/-έρνω-έρνομαι/-αρμένος, : σ-έρνω
7) αόριστος σε -σα/-θηκα
elv711a: -σα-θηκα/-νω-νομαι/-μένος, : δαγκά-νω
elv712a: -σα-θηκα/-ω-ομαι/-μένος, : ιδρύ-ω
elv721a: -άσα-άθηκα/-αίνω-αίνομαι/-αμένος, : αποστ-αίνω
elv711a: -άσα-άθηκα/-άνω-άνομαι/-αμένος, : δαγκ-άνω
elv722a: -ασα-άθηκα/-ώ&άω-ιέμαι/αμένος, :
elv723a: -ασα-άθηκα/-ώ-ούμαι&άμαι/αμένος, :
elv731a: -εσα-έθηκα/-ώ&άω-ιέμαι/εμένος, : βαρ-άω
elv732a: -εσα-έθηκα/-ώ-ούμαι/εμένος, : αναιρ-ώ
elv741a: -ησα-ήθηκα/-αίνω-αίνομαι/ημένος, : αναστ-αίνω
elv742a: -ησα-ήθηκα/-άνω-άνομαι/ημένος, : αυξ-άνω
elv711a: -ησα-ήθηκα/-ήνω-ήνομαι/ημένος, : στ-ήνω
elv743a: -ησα-ήθηκα/-ώ&άω-ιέμαι/ημένος, : αγαπ-άω
elv744a: -ησα-ήθηκα/-ώ-ούμαι/ημένος, : θεωρ-ώ-ούμαι
elv745a: -ησα-ήθηκα/-ώ-ούμαι&άμαι/ημένος, : λυπ-ώ-άμαι
elv746a: -ησα-ήθηκα/-ω-ομαι/-ημένος, : δέ-ομαι
elv747a: -υσα-ύθηκα/-αίνω-αίνομαι/υμένος, : αρτ-αίνω
elv711a: -ωσα-ώθηκα/-ώνω-ώνομαι/-ωμένος, : απλ-ώνω
8) αόριστος σε -σα/-στηκα
elv811a: -σα-στηκα/-θ|ζ|νω-θομαι-/σμένος, : πλά-θω,αγκαλιάζω,πιάνω
elv812a: -σα-στηκα/-(γ)ω-ομαι/-σμένος, : ακού-ω
elv813a: -σα-στηκα/-ω-ομαι/-σμένος, : αποκλεί-ω
elv821a: -ασα-άστηκα/-αίνω-αίνομαι/-ασμένος,: χορτ-αίνω
elv811a: -ασα-αστηκα/-ανω-ανομαι/-ασμένος, : πιά-νω
elv822a: -ασα-άστηκα/-νώ&νάω-νιέμαι/-ασμένος,: περ-νάω
elv823a: -ασα-άστηκα/-ώ&άω-ιέμαι/-ασμένος, : γελ-ώ
elv824a: -ασα-άστηκα/-ώ-ούμαι/-ασμένος, : διαθλ-ώ
elv825a: -ασα-άστηκα/-ω-ομαι/-ασμένος, : σέβ-ομαι
elv831a: -εσα-έστηκα/-ώ&άω-ιέμαι/εσμένος, :
elv832a: -εσα-έστηκα/-ώ-ούμαι/εσμένος, : καλ-ώ
elv813a: -ησα-ήστηκα/-ήνω-ήνομαι/ησμένος, : σβ-ήνω
elv841a: -ησα-ήστηκα/-ώ&άω-ιέμαι/ησμένος, : ζουλ-ώ
elv842a: -ησα-ήστηκα/-ώ-ούμαι&άμαι/ησμένος,: διαλαλ-ώ
elv843b: -ισα&-α-(ίστηκα)/ω/-ισμένος, : σαλτάρ-ω
elv844a: -υσα-ύστηκα/-ώ&άω-ιέμαι/υσμένος, : μεθ-ώ
elv845a: -υσα-ύστηκα/-ω-ομαι/υσμένος, : πλέ-ω
9) αόριστος σε -ψα
elv911a: -ψα-φτηκα/β|π|φω-βομαι/μμένος, : ανά-βω,λάμ-πω,γρά-φω
elv912a: -ψα-ύτηκα/ύω-ύομαι/υμένος, : αναπα-ύω
elv913a: -ψα-φτηκα/πτω|φτ-πτομαι/μμένος, : καλύ-πτω,αστρά-φτω
elv921a: -αψα-άφτηκα/(γ)-αίω-αίομαι/αμένος,: κλ-αίω
elv931a: -εψα-έφτηκα/-ώ-ούμαι/-εμμένος, : θαρρ-ώ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι κανόνες-κλίσης που βρήκα χωρίζονται σε 9 ομάδες, όσες και οι αοριστικές-καταλήξεις: -λα, -ξα, -σα κλπ.
Αυτοί οι κανόνες πολλαπλασιάζονται με φωνήεντα ως εξής: -ασα, -εσα, -ησα κλπ.
Τέλος οι προηγούμενοι κανόνες πολλαπλασιάζονται με καταλήξεις ενεστώτα: αίνω, έω, ώ, άμαι κλπ.
Η παραδοσιακή-γραμματική θεωρεί πάρα πολλά ρήματα 'ανώμαλα'. Για μένα πολλά από αυτά εμπίπτουν στους παραπάνω κανόνες. Αν και ΔΕΝ βρήκα (δεν έχω αρκετό ηλεκτρονικό υλικό) ρήματα για όλους τους παραπάνω τύπους (με όλα τα φωνήεντα) πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά.
Οι κωδικοί των κανόνων είναι της μορφής πχ elv823a που αποτελούνται απο 3 μέρη:
α) elv: σημαίνει ότι είναι ελληνικό-ρήμα,
β) 823: το 8 σημαίνει ότι βρίσκεται στην 8 ομάδα (-σα/-στηκα), το 2 ότι έχει αρχικό φωνήεν α (-ασα/-άστηκα) και το 3 ότι είναι έχει την τρίτη κατάληξη ενεστώτα που βρέθηκε σε αυτό τον τύπο.
** οι ομάδες είναι: 1=α, 2=κα, 3=λα, 4=να, 5=ξα, 6=ρα, 7=σα/θηκα, 8=σα/στηκα, 9=ψα.
** τα φωνήεντα είναι: 1=τίποτα, 2=α, 3=ε|αι, 4=ι|η|υ|ει|οι, 5=ο, 6=ου.
** καταλήξεις ενεστώτα έχουμε: αίνω/αίνομαι, έλνω/έλνομαι, άω&ώ/ιέμαι, ώ/ούμαι, ώ/ούμαι&άμαι κλπ.
γ) a: δείχνει τη φωνή, a=ενεργ&παθητ, b=ενεργητική, c=παθητική,
Τις διαφορετικές ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ που βάζει στο θέμα η γλώσσα τις φτιάχνει:
α) με διαφορετικά σύμφωνα πχ διδά-σκω/δίδα-ξα,
β) ή με άλλο φωνήεν: διδά-σκω/δίδα-σκα, αγγ-έλλω/άγγ-ελλα/άγγ-ειλα.

1.3) Κανόνες-Κλίσης Ελληνικών-Επιθέτων

1) αρσενικά σε -ος
elaja1: -ος-η-ο
- παραθετικά: -ότερος, -ότατος και περιφραστικά πιο, ο πιο, πολύ.
- elaja1a: -ος-η-ο οξύτονα δυνατός-δυνατή-δυνατό,
- elaja1b: -ος-η-ο παροξύτονα άσπρος-άσπρη-άσπρο,
- elaja1c: -ος-η-ο προπαροξύτονα όμορφος-όμορφη-όμορφο.
elaja2: -ος-α-ο
- παραθετικά: -ότερος, -ότατος και περιφραστικά πιο, ο πιο, πολύ.
- elaja2a: -ος-α-ο οξύτονα: γλυκός-γλυκιά-γλυκό,
- elaja2b: -ος-α-ο παροξύτονα: ωραίος-ωραία-ωραίο,
- elaja2c: -ος-α-ο προπαροξύτονα: πλούσιος-πλούσια-πλούσιο,
2) αρσενικά σε -ις
elajb1: -ύς-ιά-ύ οξύτονα: βαθύς-βαθιά-βαθύ,
- παραθετικά: βαθ-ύς, βαθ-ύτερος, βαθ-ύτατος και περιφραστικά πιο, ο πιο, πολύ.
elajb2: -ής-ιά-ί ισοσύλλαβο: σταχτής-σταχτιά-σταχτί,
- παραθετικά: περιφραστικά (πιο, ο πιο, πολύ)
elajb3: -ής-ής-ές 'ανώμαλο': συνεχής-συνεχής-συνεχές,
- παραθετικά: -έστερος, -έστατος και περιφραστικά πιο, ο πιο, πολύ.
elajb4: -ης-α-ικο ανισοσύλλαβο: ζηλιάρης-ζηλιάρα-ζηλιάρικο,
- παραθετικά: περιφραστικά (πιο, ο πιο, πολύ)
3) αρσενικά σε -άς
elajc1: -άς-ού-άδικο λογάς-λογού-λογάδικο,
-παραθετικά: περιφραστικά (πιο, ο πιο, πολύ)

1.4) Κανόνες-Κλίσης Αγγλικών-Ουσιαστικών

Οι κανόνες-κλίσης των ουσιαστικών (που έχουν μόνο πληθυντικό) είναι:
1) με προσθήκη στον πρώτο τύπο:
enn11: plural with -s: car/cars,
enn12: plural with -es if ends with -ch|sh|o|s|x: torch,brush,tomato,bus,box
2) με αλλαγή της κατάλληξης του πρώτου τύπου:
enn21: plural with -ves if ends with -f|fe: leaf/leaves, knife/knives
enn22: plural with -ies if ends with -y & cons: entity/entities, boy/boys
3) ανώμαλα:
enn31: irregular: man/men.

1.5) Κανόνες-Κλίσης Αγγλικών-Ρημάτων

Οι αγγλικοί χρόνοι των ρημάτων σχηματίζονται με 4 τύπους και με βοηθητικές λέξεις. Οι κανόνες-κλίσης των 4 αυτών τύπων με βάση τις καταλήξεις που παίρνουν είναι:
1) με προσθήκη στον πρώτο τύπο:
env11: -ed-ing-s (regular): climb,climbed,climbing,climbs,
env12: -xed-xing-s: stop,stopped,stopping,stops
env13: -led-ling-s: travel,travelled|traveled,travelling|traveling,travels
env14: -ed-ing-es (-ch|sh|o|ss|x): miss,watch,finish,go,mix,
2) με αλλαγή της κατάλληξης του πρώτου τύπου:
env21: -e-ed-ing-es: like,liked,liking,likes,
env22: -y-ied-ying-ies: study,studied,studying,studies
3) ανώμαλα:
env31: irregular: go,went,gone,going,goes.

1.6) Κανόνες-Κλίσης Αγγλικών-Επιθέτων

Τα αγγλικά επίθετα έχουν έναν τύπο ενικό/πληθυντικό και παραθετικά.
1) με προσθήκη -er-est:
enaj11: dark,dark-er,dark-est,
enaj12: wise,wise-r,wise-st,
enaj13: fat,fat-ter,fat-test,
2) με προσθήκη -er-est και αλλαγή της κατάλληξης:
enaj21: happ-y,happ-ier,happ-iest,
3) με προσθήκη more most:
enaj31: careful,more-careful,most-careful,
4) ανώμαλα:
enaj41: good,better,best.

2) ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΥΠΟΥ

Είναι οι κανόνες που ορίζουν ποιούς κανόνες-κλίσης ακολουθούν οι καταλήξεις των πρώτων-τύπων των λέξεων, πχ 'Ελληνικά-ουσιαστικά με κατάληξη -α κλίνονται με 3 κανόνες-κλίσης: eln2a3,eln2a4,eln3a1'.

2.1) Κανόνες Πρώτου-Τύπου Ελληνικών-Ουσιαστικών

1) ουσιαστικό σε -α
-ά: eln2a1: η καρδιά,
-ά: eln2a2: η γιαγιά,
-α: eln2a3: η θάλασσα, ώρα,
-α: eln2a4: η ελπίδα, οντότητα,
-α: eln3a1: το κύμα, όνομα,
2) ουσιαστικό σε -ου
-ού: eln2d1: η αλεπού,
3) ουσιαστικό σε -ι
-ή|η: eln2b1: η σκέψη, δύναμη,
-ή|η: eln2b2: η ψυχή, νίκη,
-ί|ι: eln3b1: το παιδί, τραγούδι,
4) ουσιαστικό σε -ο
-ιμο: eln3c1: το δέσιμο,
-ό|ο: eln3c2: το βουνό, πεύκο, σίδερο,
-ώ|ω: eln2e1: η αργυρώ, φρόσω,
5) ουσιαστικό σε -ς
-άς|ας: eln1a1: ο σφουγγαράς,αγώνας, φύλακας,
-άς|ας: eln3d1: το κρέας,
-ές: eln1b1: ο καφές,
-ής|ης: eln1c1: ο νικητής,ναύτης,
-ής|ης: eln1c2: ο νοικοκύρης, φούρναρης,
-ής|ης: eln1c3: ο πραματευτής, αφέντης,
-ός|ος: eln1d1: ο άγγελος, δρόμος, κίνδυνος,
-ός|ος: eln1d2: ο καλόγερος,
-ός|ος: eln2c1: η διάμετρος,
-ός|ος: eln3d2: το έδαφος, μέρος, γεγονός,
-ούς: eln1e1: ο παπούς,
-ώς: eln3d3: το φώς, καθεστώς.

2.2) Κανόνες-Πρώτου-Τύπου Ελληνικών-Ρημάτων

ρήμα σε -νω
-αίνω-αίνομαι/-α-ήθηκα/-ημένος, (elv112a): καταλαβ-αίνω
-αίνω/-ηκα/-ασμένος, (elv241b): ανεβ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-ανα-άθηκα/-αμένος, (elv421a): βουβ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-ανα-άνθηκα/-ασμένος, (elv422a): λευκ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-υνα-ύθηκα/-υμένος, (elv442a): ακριβ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-αξα-άχτηκα/-αγμένος, (elv521a): βυζ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-ασα-άθηκα/-αμένος, (elv721a): αποστ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv741a): αναστ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-υσα-ύθηκα/-υμένος, (elv747a): αρτ-αίνω
-αίνω-αίνομαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv821a): χορτ-αίνω
-έλνω-έλνομαι/-αλα-άλθηκα/-αλμένος, (elv321a): ψ-έλνω,
-έλνω-έλνομαι/-ειλα-άλθηκα/-αλμένος, (elv341a): στ-έλνω,
-έλνω-έλνομαι/-ειλα-έλθηκα/-ελμένος, (elv342a): αγγ-έλνω,
-έρνω-έρνομαι/-αρα-άρθηκα/-αρμένος, (elv621a): γδ-έρνω
-έρνω-έρνομαι/-ειρα-άρθηκα/-αρμένος, (elv641a): δ-έρνω
-έρνω-έρνομαι/-ερα-έρθηκα/-ερμένος, (elv642a): φ-έρνω
-έρνω-έρνομαι/-υρα-ύρθηκα/-υρμένος, (elv643a): σ-έρνω
-άνω-άνομαι/-αξα-άχτηκα/-αγμένος, (elv52a): φτι-άνω
-άνω-άνομαι/-ασα-άθηκα/-αμένος, (elv711a): χ-άνω
-άνω-άνομαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv811a): πι-άνω
-άνω-άνομαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv742a): αυξ-άνω
-ένω-ένομαι/-εινα-είθηκα/-ειμένος, (elv422a): μ-ένω
-ένω-ένομαι/-εσα-έθηκα/-εμένος, (elv711a): δ-ένω
-ένω-ένομαι/-υνα-ύθηκα/-υμένος, (elv443a): πλ-ένω
-(είνω)-νω-νομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv811a): κλ-είνω
-(ήνω)-νω-νομαι/-σα-θηκα/-μένος, (elv711a): στ-ήνω
-(ήνω)-νω-νομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv811a): σβ-ήνω
-(ίνω)-νω-νομαι/-να-θηκα/-μένος, (elv411a): κρ-ίνω
-(ύνω)-νω-νομαι/-σα-θηκα/-μένος, (elv711a): λ-ύνω
-(ύνω)-ω-ομαι/-α-θηκα/-μένος, (elv113a): οξ-ύνω
-(ώνω)-νω-νομαι/-σα-θηκα/-μένος, (elv711a): απλ-ώνω
-(ώνω)-νω-νομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv811a): ζ-ώνω,
-χνω-χνομαι/-ξα-χτηκα/-γμένος, (elv511a): ψά-χνω
ρήμα σε -ούγω/ούγομαι
-ω-γομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv812a): ακ-ούγω
ρήμα σε -αίω/αίγω
-αίω-αίομαι(γ)/-αιξα-αίχτηκα/-αιγμένος, (elv513a): φτ-αίω
-αίω-αίομαι-(γ)/-αψα-άφτηκα/-αμένος, (elv921a): κλ-αίω
ρήμα σε -γγω|σσω|ττω
-γγ|σσ|ττ|-γγομαι/-ξα-χτηκα/-γμένος, (elv511a): σφί-γγω,διδάσκω, απαλλάσσω, πράττω,
ρήμα σε -πτω|φτω
-πτ|φτω-πτομαι/-ψα-φτηκα/-μμένος, (elv913a): ανακαλύ-πτω,αστράφτω
ρήμα σε -βω
-βω-βομαι/-ψα-φτηκα/-μμένος, (elv911a): κό-βω
-ω-ομαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv825a):σέ-βομαι
ρήμα σε -πω|φω
-π|φω-πομαι/-ψα-φτηκα/-μμένος, (elv911a): λάμ-πω,γράφω
ρήμα σε -γω|χω
-γ|χω-γομαι/-ξα-χτηκα/-γμένος, (elv512a): πνί-γω,προσέχω
ρήμα σε -ζω
-ζω-ζομαι/-ξα-χτηκα/-γμένος, (elv512a): βουλιά-ζω
-ζω-ζομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv811a): αγκαλιά-ζω
ρήμα σε -θω
-θω-θομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv811a): πλά-θω
ρήμα σε -κω
-σκω-σκομαι/-ξα-χτηκα/-γμένος, (elv511a): διδάσ-κω,
-σκω-σκομαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv746a): βόσ-κω,
-κω-κομαι/-ξα-χτηκα/-γμένος, (elv512a): πλέ-κω
-κω-κομαι/-ω/-α ελλιπής, (elv111b): ανή-κω
ρήμα σε -λω
-α/-ω, (ελιπής) (elv111b): βά-λω
-έλλω-έλλομαι/-ειλα-έλθηκα/-ελμένος,(elv343a): αγγέλ-λω
ρήμα σε -άω
-ώ&άω-ιέμαι/-αξα-άχτηκα/-αγμένος, (elv522a): πετ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv823a): γελάω
-νώ&νάω-νιέμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv822a): περνάω
-ώ&άω-ιέμαι/-εσα-έθηκα/-εμένος, (elv731a): βαράω
-ώ&άω-ιέμαι/-ηξα-ήχτηκα/-ηγμένος, (elv541a): τραβάω
-ώ&άω-ιέμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv743a): αγαπάω
-ώ&άω-ιέμαι/-ησα-ήστηκα/-ησμένος, (elv841a): ζουλάω
-ώ&άω-ιέμαι/-υσα-ύστηκα/-υσμένος, (elv844a): μεθάω
-(γ)άω-άγομαι/-αξα-άχτηκα/-αγμένος, (elv513a): φυλ-άω&φυλάγω
ρήμα σε -έω
-ω-ομαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv746a): δ-έομαι
-ω-ομαι/-υσα-ύστηκα/-υσμένος, (elv845a): πλ-έω
-ω-ομαι (γ)/-ξα-χτηκα/-γμένος, (elv513a): αρμ-έω&αρμέ-γω
ρήμα σε -ούω
-ω-γομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv812a): ακ-ούω
ρήμα σε -ύω
-ω-ομαι/-σα-θηκα/-μένος, (elv712a): ιδρύ-ω
ρήμα σε -άμαι
-ώ-ούμαι&άμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv745a): λυπώ,-άμαι-άσαι
ρήμα σε -ιέμαι
-ώ&άω-ιέμαι/-αξα-άχτηκα/-αγμένος, (elv522a): πετ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv823a): γελ-άω
-νώ&νάω-νιέμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv822a): περν-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-εσα-έθηκα/-εμένος, (elv731a): βαρ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ηξα-ήχτηκα/-ηγμένος, (elv541a): τραβ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv743a): αγαπ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ησα-ήστηκα/-ησμένος, (elv841a): ζουλ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-υσα-ύστηκα/-υσμένος, (elv844a): μεθ-άω
ρήμα σε -ούμαι
-ώ-ούμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv824a): διαθλ-ώ
-ώ-ούμαι/-εσα-έθηκα/-εμένος, (elv732a): αφαιρ-ώ, αφαιρούμαι-είσαι
-ώ-ούμαι/-εσα-έστηκα/-εσμένος, (elv832a): καλ-ώ,-ούμαι-είσαι
-ώ-ούμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv744a): θεωρ-ώ,-ούμαι-είσαι
-ώ-ούμαι/-ησα-ήστηκα/-ησμένος, (elv842a):
-ώ-ούμαι&άμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv745a): λυπ-ώ,-ούμαι-άσαι
ρήμα σε -ώ/ζω
-ώ&άω-ιέμαι/-αξα-άχτηκα/-αγμένος, (elv522a): πετ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv823a): γελ-άω
-νώ&νάω-νιέμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv822a): περν-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-εσα-έθηκα/-εμένος, (elv731a): βαρ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ηξα-ήχτηκα/-ηγμένος, (elv541a): τραβ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv743a): αγαπ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-ησα-ήστηκα/-ησμένος, (elv841a): ζουλ-άω
-ώ&άω-ιέμαι/-υσα-ύστηκα/-υσμένος, (elv844a): μεθ-άω
-ώ-ούμαι/-ασα-άστηκα/-ασμένος, (elv824a): διαθλ-ώ
-ώ-ούμαι/-εσα-έθηκα/-εμένος, (elv732a): αφαιρ-ώ, αφαιρούμαι-είσαι
-ώ-ούμαι/-εσα-έστηκα/-εσμένος, (elv832a): καλ-ώ,-ούμαι-είσαι
-ώ-ούμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv744a): θεωρ-ώ,-ούμαι-είσαι
-ώ-ούμαι/-ησα-ήστηκα/-ησμένος, (elv842a):
-ώ-ούμαι&άμαι/-ησα-ήθηκα/-ημένος, (elv745a): λυπ-ώ,-ούμαι-άσαι
ρήμα σε -ω/ομαι
-ω/-α ελλιπής, (elv111b): τρέμ-ω
-ω-ομαι/-α-θηκα/-μένος, (elv113a): οξύν-ω
-ω-ομαι/-σα-θηκα/-μένος, (elv712a): ιδρύ-ω
-ω-ομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv813a): αποκλεί-ω
-ω-γομαι/-σα-στηκα/-σμένος, (elv812a): ακούγ-ω
-ω/-ισα/-ισμένος, (elv843b): σαλτάρ-ω
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στους παραπάνω κανόνες-πρώτου-τύπου η ΣΕΙΡΑ παρουσίασης κατέχει πληροφορία. Πρώτα ψάχνει για τους πρώτους τύπους και μετά τους επόμενους.
Η επόμενη δουλειά που πρέπει να γίνει είναι να βρεθούν τι φωνήεντα δέχονται τα συμφωνικά-συμπλέγματα της γλώσσας μας και έτσι θα μειώσουμε την πολλαπλότητα.

2.3) Κανόνες-Πρώτου-Τύπου Ελληνικών-Επιθέτων

1) επίθετο σε -α
-ά: γλυκός-γλυκιά-γλυκό (elaja2)
-ά: βαθύς-βαθιά-βαθύ (elajb1)
-ά: σταχτής-σταχτιά-σταχτί (elajb2)
-α: ωραίος-ωραία-ωραίο (elaja2)
-α: ζηλιάρης-ζηλιάρα-ζηλιάρικο (elajb4)
2) επίθετο σε -ου
-ού: λογάς-λογού-λογάδικο (elajc1)
3) επίθετο σε -ι
-έστερη/έστατη: συνεχής (elajb3a)
-έστερη/έστατη: πλήρης (elajb3b)
-ότερη/ότατη: δυνατός-δυνατή (elaja1a)
-ότερη/ότατη: άσπρος-άσπρη-άσπρο (elaja1b)
-ότερη/ότατη: όμορφος-όμορφη-όμορφο (elaja1c)
-ότερη/ότατη: γλυκός-γλυκιά-γλυκό (elaja2a)
-ότερη/ότατη: ωραίος-ωραία-ωραίο (elaja2b)
-ότερη/ότατη: πλούσιος-πλούσια-πλούσιο (elaja2c)
-ύτερη/ύτατη: βαθύς-βαθιά-βαθύ (elajb1)
-ή/η: δυνατός/άσπρος/όμορφος (elaja1)
-ί: σταχτής-σταχτιά-σταχτί (elajb2)
-ύ: βαθύς-βαθιά-βαθύ (elajb1)
4) επίθετο σε -ο
-άδικο: λογάς-λογού-λογάδικο (elajc1)
-ικο: ζηλιάρης-ζηλιάρα-ζηλιάρικο (elajb4)
-έστερο/έστατο: συνεχής (elajb3a)
-έστερο/έστατο: πλήρης (elajb3b)
-ότερo/ότατo: δυνατός-δυνατή (elaja1a)
-ότερo/ότατo: άσπρος-άσπρη-άσπρο (elaja1b)
-ότερo/ότατo: όμορφος-όμορφη-όμορφο (elaja1c)
-ότερo/ότατo: γλυκός-γλυκιά-γλυκό (elaja2a)
-ότερo/ότατo: ωραίος-ωραία-ωραίο (elaja2b)
-ότερo/ότατo: πλούσιος-πλούσια-πλούσιο (elaja2c)
-ύτερο/ύτατο: βαθύς (elajb1)
-ό: καλός-καλή-καλό (elaja1)
-ό: γλυκός-γλυκιά-γλυκό (elaja2)
-ο: άσπρος-άσπρη-άσπρο/όμορφος-όμορφη-όμορφο (elaja1)
-ο: ωραίος-ωραία-ωραίο/πλούσιος-πλούσια-πλούσιο (elaja2)
5) επίθετο σε -ς
-άς: λογάς-λογού (elajc1)
-ές: συνεχής-συνεχής-συνεχές (elajb3)
-ης: ζηλιάρης-ζηλιάρα-ζηλιάρικο (elajb4)
-ης: ελώδης-ελώδης-ελώδες (elajb3)
-ής: σταχτής-σταχτιά-σταχτί (elajb2)
-ής: συνεχής-συνεχής-συνεχές (elajb3)
-ύς: βαθύς-βαθιά-βαθύ (elajb1)
-έστερος/έστατος: συνεχής (elajb3a)
-έστερος/έστατος: πλήρης (elajb3b)
-ότερoς/ότατoς: δυνατός-δυνατή (elaja1a)
-ότερoς/ότατoς: άσπρος-άσπρη-άσπρο (elaja1b)
-ότερoς/ότατoς: όμορφος-όμορφη-όμορφο (elaja1c)
-ότερoς/ότατoς: γλυκός-γλυκιά-γλυκό (elaja2a)
-ότερoς/ότατoς: ωραίος-ωραία-ωραίο (elaja2b)
-ότερoς/ότατoς: πλούσιος-πλούσια-πλούσιο (elaja2c)
-ύτερος/ύτατος: βαθύς (elajb1)
-ός: καλός-καλή-καλό (elaja1)
-ός: γλυκός-γλυκιά-γλυκό (elaja2)
-ος: άσπρος-άσπρη-άσπρο/όμορφος-όμορφη-όμορφο (elaja1)
-ος: ωραίος-ωραία-ωραίο/πλούσιος-πλούσια-πλούσιο (elaja2)

2.4) Κανόνες-Πρώτου-Τύπου Αγγλικών-Ουσιαστικών

Παρατηρούμε ότι σε κάθε πρώτο-τύπο αντιστοιχεί μοναδικός κανόνας-κλίσης:
1) τα λήγοντα σε -ch|sh|o|s|x έχουν πληθυντικό -es (enn12): torch-es,brush-es,tomat-oes,bus-es,box-es.
2) τα λήγοντα σε -f|fe το μετατρέπουν σε -ves (enn21): lea-f/lea-ves, kni-fe/kni-ves.
3) τα λήγοντα σε -y παίρνουν -s άν προϋγείται φωνήεν (enn11) ή το μετατρέπουν σε -ies αλλιώς (enn22): bo-y/bo-ys, entit-y/entit-ies
4) όλα τα άλλα παίρνουν -s στον πληθυντικό (enn11): car/cars.

2.5) Κανόνες-Πρώτου-Τύπου Αγγλικών-Ρημάτωνν

Επίσης παρατηρούμε ότι σε κάθε πρώτο-τύπο αντιστοιχεί μοναδικός κανόνας-κλίσης:
1) τα λήγοντα σε σύμφωνο με προηγούμενο φωνήεν που τονίζεται, διπλασιάζουν το σύμφωνο (env12): stop,stopped,stopping,stops. Αν δέν τονίζεται, άν τελειώνει σε -l το διπλασιάζει (env13) αλλιώς κλίνεται κανονικά (env11).
2) τα λήγοντα σε -e (env21): like,liked,liking,likes
3) τα λήγοντα σε -ch|sh|o|ss|x (env14): watch,watch-ed,watch-ing,watch-es
4) τα λήγοντα σε -y: σε study,studied,studying,studies αν πριν από το -y υπάρχει σύμφωνο (env22) και play,played,playing,plays άν υπάρχει φωνήεν (env11).
5) τα υπόλοιπα: climb,climb-ed,climb-ing,climb-s (env11).

2.6) Κανόνες-Πρώτου-Τύπου Αγγλικών-Επιθέτων

Προϋπόθεση για να βρίσκει το πρόγραμμα τους τύπους των αγγλικών-επιθέτων (παραθετικά) δοθέντος του πρώτου-τύπου αυτών είναι να μπορεί να βρεί τις συλλαβές τους. Αλλά από το γραπτό-αγγλικό-λόγο ΔΕΝ μπόρεσα να βρω άκρη πάνω στο θέμα αυτό. Κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Έτσι το πρόγραμμα παρουσιάζει τον κανόνα χωρίς να μπορεί να τον εφαρμόσει.


PAGE LAST MODIFIED: 2001.06.01
PAGE CREATED: 2001.05.31
URL: http://users.otenet.gr/~nikkas/grammar/rules.html
PREVIOUS:
http://users.otenet.gr/~nikkas/grammar/wordforms.html
HOME: http://users.otenet.gr/~nikkas
MAIL: userid@domain, where userid=nikkas and domain=otenet.gr