ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112, 13 Ιουλίου 2010
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861

Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 - Αντικείµενο του νόµου

Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόµων, των προεδρικών διαταγµάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δηµιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δηµοσιότητας αυτών.

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρµογής

1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε νόµους, προεδρικά διατάγµατα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συµβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόµο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Oι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητα.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται: α) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους και β) οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

1) νόµοι που εκδίδονται και δηµοσιεύονται κατά το Σύνταγµα,

2) πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος,

3) τα προεδρικά διατάγµατα κανονιστικού χαρακτήρα,

4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα µε εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασµό και εξοπλισµό των Ενόπλων Δυνάµεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δηµοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άµυνα και ασφάλεια της χώρας,

5) ερµηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρµογή της νοµοθεσίας,

6) οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι επί µέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,

7) πράξεις διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

8) πράξεις διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, µελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,

9) πράξεις συγκρότησης αµειβόµενων ή µη επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα µέλη τους αµείβονται ή όχι,

10) πράξεις καθορισµού των αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, µελών επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας,

11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό ή µε επιλογή, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συµβολαιογράφων και άµισθων υποθηκοφυλάκων,

12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστηµιακού τοµέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης,

13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δηµοσίευση τους προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,

14) περιλήψεις πράξεων διορισµού, µετάταξης, διαθεσιµότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασµού υπαλλήλων, µόνιµων και µετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δηµόσιους λειτουργούς, των οποίων η δηµοσίευση απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισµού και συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συµβάσεων έργου στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,

15) το σύνολο των συµβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόµους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόµων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,

16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,

17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και συµβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),

18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,

19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δηµόσιων και δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήµατος, β) καθορισµού εθνικών δρυµών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισµού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων, ε) καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, στ) καθορισµού λατοµικών ζωνών, ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυµοτοµικών σχεδίων, προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης της µεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισµού και τροποποίησης όρων δόµησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδοµικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισµού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισµών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,

20) οι γνωµοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,

21) οι πράξεις και γνωµοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών διοικητικών αρχών, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,

22) ατοµικές διοικητικές πράξεις, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου.

Άρθρο 3 - Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου αναρτώνται αµελλητί στο Διαδίκτυο µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόµοι και τα προεδρικά διατάγµατα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρµόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει µεταβιβαστεί αρµοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών αρχών και των φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

2. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας η πράξη αναρτάται µε µέριµνα των συναρµοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

3. Οι νόµοι, τα προεδρικά διατάγµατα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου αναρτώνται µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιµα στο µέσο χρήστη.

4. Αν στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.

Άρθρο 4 - Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόµο δηµοσιευτέες, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούµενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόµο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.

3. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων ούτε τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.

4. Αν το κείµενο της κατά νόµο δηµοσιευµένης πράξης δεν ταυτίζεται µε το αντίστοιχο κείµενο που είναι αναρτηµένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείµενο που έχει δηµοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δηµοσιεύονται καθ΄ οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου που αναρτήθηκε και του κειµένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείµενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.

Άρθρο 5 - Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαµβάνονται ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.

Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 6 - Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο

1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόµο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο συγκροτείται οµάδα διοίκησης έργου µε αντικείµενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόµων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση. Οι οµάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο. Οι οµάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού συγκροτούνται τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.

2. Ταυτόχρονα µε την ανάρτηση στους οικείους δικτυακούς τόπους σύµφωνα µε το άρθρο 4, ο κατά νόµο υπόχρεος προς ανάρτηση διαβιβάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ανάρτηση στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Το Εθνικό Τυπογραφείο δηµιουργεί και λειτουργεί µε την εποπτεία του τον κεντρικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των πράξεων.

3. Σε κάθε φορέα που σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο δηµιουργείται και τηρείται αρχείο των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.

4. Στο Εθνικό Τυπογραφείο δηµιουργείται και τηρείται κεντρικό αρχείο νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά την κείµενη νοµοθεσία, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.

5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά τον παρόντα νόµο λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των κειµένων που αναρτώνται.

6. Κατά το σχεδιασµό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόµων και πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, λαµβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα λεπτοµερειακά και τεχνικά θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόµηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειµένων των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που λαµβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθµού δηµοσίευσης και στοιχείων του Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόµο και η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτοµέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων που κατά τον παρόντα νόµο υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δηµιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.

Άρθρο 7 - Διάθεση τευχών Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως

Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως σε µέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται η διάθεση του περιεχοµένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχοµένου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 8 - Ανάρτηση οργανογράµµατος και στοιχείων υπηρετούντων

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δηµοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραµµα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς µε οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

Άρθρο 9 - Ειδικές ρυθµίσεις

1.α. Στο άρθρο 284 του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη 40 οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας. Προσόντα του κλάδου αυτού και της αντίστοιχης ειδικότητας είναι τα προβλεπόµενα στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά µε απόσπαση ή µετάταξη, κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις του παρόντος, µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της περιπτώσεως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 που συγκεντρώνουν τα προσόντα ειδικού επιστήµονα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δηµόσιου τοµέα µε οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και µε άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση υπαλλήλων γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού µετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, µπορεί να παρατείνεται µόνο δύο φορές για ίσο χρονικό διάστηµα µε διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Δύο µήνες πριν από τη συµπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, ο υπάλληλος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη µετάταξή του στην αντίστοιχη οργανική θέση της παρούσας παραγράφου, άλλως η τρέχουσα απόσπασή του λήγει µε την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Η µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου, µε γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, και µε παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία µετατάσσεται, µετά από ειδική αξιολόγηση, η διαδικασία, ο τύπος και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται µε τον Κανονισµό της Αρχής σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Σε περίπτωση που η αίτηση µετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια. Η διάρκεια της απόσπασης των υποψηφίων για µετάταξη υπαλλήλων παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάταξής τους. Αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των µετατασσοµένων, καθορίζονται µε τον Κανονισµό της Αρχής σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Οι µετατασσόµενοι εντάσσονται µε την απόφαση µετάταξής τους στο βαθµό της θέσης που µετατάσσονται µε βάση το βαθµό που κατέχουν και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθµό της θέσης, καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν. Οι µετατασσόµενοι µε βάση την παρούσα διάταξη διατηρούν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν τη µετάταξή τους και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προέρχονται. Η διατήρηση του προηγούµενου της µετάταξης ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται µε ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι ρυθµίσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α΄). Οι µετατασσόµενοι µε βάση την παρούσα διάταξη υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτό έχει καθορισθεί µε την υπ’ αρ. 2/43741/0022/23.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1673 Β΄).»

β. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 α΄ και β΄, 14, 15 και 16 του ίδιου άρθρου αναριθµούνται αντιστοίχως σε 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 α΄ και β΄, 15, 16, 17.

γ. Στην παράγραφο 8, όπως έχει αναριθµηθεί µε το προηγούµενο εδάφιο, η φράση «µε την παράγραφο 4» αντικαθίσταται από τη φράση «µε την προηγούµενη παράγραφο».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, διαγράφεται η φράση «ή την εµπειρία.»

Σε συνέχεια του ως άνω εδαφίου, προστίθενται εδάφια, ως εξής:

Εξειδικευµένη εµπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέµενου έργου ή για θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από 1ης Μαΐου 2010.»

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ορίζονται µέλη του. Εισηγητές χωρίς δικαίωµα ψήφου µπορεί να ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι Δικαστικοί Λειτουργοί της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συµβούλιο.»

4. Συνιστάται στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος µία (1) θέση µε θητεία πέντε (5) ετών µε δυνατότητα ανανέωσης για µία ακόµη πενταετία, κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται µε διορισµό ή µε απόσπαση υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.

5. Με απόφασή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µπορεί να αναθέτει προσωρινά σε υπηρεσιακό παράγοντα των οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου, µε θέση τουλάχιστον τµηµατάρχη, τη διενέργεια των πράξεων άµεσης διαχείρισης των υποθέσεων καθηµερινής λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως καταβολή µισθών του προσωπικού, καταβολή µισθωµάτων, εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, παραλαβή παραδοτέων ανατεθειµένων δράσεων, κίνηση τραπεζικών λογαριασµών κ.ά., η τυχόν παράλειψη των οποίων επάγεται ζηµία σε βάρος του εν λόγω φορέα, καθώς και την απογραφή της κινητής περιουσίας του, µέχρι την κατά το νόµο τυχόν θέση αυτού σε εκκαθάριση.

6.α. Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3166/2003 και προστίθεται παράγραφος 4, η οποία ορίζει:
«4. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του µέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης είναι δυνατόν να προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κάθε τάξεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εξωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του µέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης είναι δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.»

β. Καταργούνται οι θέσεις που συστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3166/2003. Οι ήδη υπηρετούντες στις καταργούµενες θέσεις καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και υπηρετούν σε αυτές µέχρι τη λήξη της θητείας τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους. Το άρθρο 11 του ν. 3166/2003 καταργείται.

γ. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3444/ 2006 τροποποιείται ως εξής:
«Οι δηµοσιογράφοι, µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους µπορεί να µετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία όταν συµπληρώσουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η µετάθεση δηµοσιογράφου ή υπαλλήλου µπορεί να πραγµατοποιηθεί και προτού παρέλθει τριετία είτε για υπηρεσιακούς λόγους είτε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα. Aνώτατο όριο συνεχούς παραµονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η εξαετία, µετά τη συµπλήρωση της οποίας µετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία.»

δ. Για την κατάληψη της θέσης του προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης κατά το άρθρο 30 του π.δ. 258/1993, κρίνονται υπάλληλοι όλων των κλάδων της ΠΕ κατηγορίας της υπηρεσίας αυτής.

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 2304/1995 «Κύρωση Κώδικα Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου γίνεται µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, επιλέγει για την κάλυψη των θέσεων αυτών µεταξύ όλων των υπηρετούντων αναθεωρητών Β΄ και Γ΄. Οι αναθεωρητές που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα προάγονται σε αναθεωρητές Α΄ και οι αναθεωρητές που επιλέγονται σε θέση αντιπροέδρου προάγονται σε αναθεωρητές Β΄ µε προεδρικό διάταγµα.»

8. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως 31.12.2010, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτηµάτων στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, καθώς και από τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις αυτών. Αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΑΣΕΠ από τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.

9.α. Η ΕΡΤ Α.Ε. µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθµού των θέσεων στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού της. Οι συµβάσεις αυτές καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι συµβάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται, µεταξύ άλλων, και ο συνολικός αριθµός των απαιτούµενων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ανά ειδικότητα, η δαπάνη που θα βαρύνει κατ’ έτος τον προϋπολογισµό της ΕΡΤ Α.Ε. και τα απαιτούµενα προσόντα. Οι ανωτέρω συµβάσεις µπορεί να έχουν διάρκεια µέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004.

β. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από την ΕΡΤ Α.Ε. πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειες µέχρι τη λήξη τους.

10. H παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού ως εξής:

« 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, που έχουν συµπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθµός των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθµού των οργανικών θέσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. µόνο για λόγους αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πληµµελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.»

Άρθρο 10 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου, εν όψει του χρόνου που θα απαιτηθεί, για τη δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος, που θα πραγµατοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µετά την ψήφισή του, αρχίζει ως ακολούθως:

α) Σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή µεταβιβάσει αρµοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.

β) Σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών αρχών και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεµβρίου 2010.

γ) Σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού από την 15η Μαρτίου 2011.

δ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

ε) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 ανάλογα προς τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ - γ΄ του παρόντος άρθρου.

στ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

meta-info

page-wholepath: synagonism.net / lagHitp / Hitplaw.Greek / Νόμος.2010.3861-Διαύγεια

name::
* McsEngl.HitpStnlawEld005.last.html//dirHitp//dirStnlaw//dirMcs!⇒EldlN2010.3861,
* McsEngl.dirMcs/dirStnlaw/dirHitp/HitpStnlawEld005.last.html!⇒EldlN2010.3861,
* McsEngl.Hitplaw.Eld.n.2010.3861!⇒EldlN2010.3861,
* McsEngl.EldlN2010.3861,
* McsEngl.EldlN2010.3861'(HitpStnlawEld005)!⇒EldlN2010.3861,
* McsEngl.EldlN2010.3861'(Διαύγεια)!⇒EldlN2010.3861,
====== langoGreek:
* McsElln.ΝΟΜΟΣ.2010.3861-Διαύγεια!=EldlN2010.3861,
* McsElln.ΝΟΜΟΣ.Διαύγεια.2010.3861!=EldlN2010.3861,
* McsElln.Διαύγεια-ΝΟΜΟΣ.2010.3861!=EldlN2010.3861,

footer::
• Hitp-author: Kaseluris.Nikos.1959
• email:
 
• comments on Disqus,
• twitter: @synagonism,

webpage-versions::
• version.last.dynamic (4-0-0.2021-04-26): HitpStnlawEld005.last.html,
• version.3.2016-10-29: ../../../law/gr/n.2010.3861.3.2016-10-29.html
• version.2.2013-04-06: http://gym-eleous.ioa.sch.gr/law/gr/n.2010.3861.2013.04.06.html
• version.1.first: 2010-11-18